Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy Informatiky Jiří Strach. Definice Informatiky 1 D1 - Informatika je naukou o odborných informacích. Cílem je vytvářet poznatkovou základnu pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy Informatiky Jiří Strach. Definice Informatiky 1 D1 - Informatika je naukou o odborných informacích. Cílem je vytvářet poznatkovou základnu pro."— Transkript prezentace:

1 Základy Informatiky Jiří Strach

2 Definice Informatiky 1 D1 - Informatika je naukou o odborných informacích. Cílem je vytvářet poznatkovou základnu pro komplexní řešení společenského informačního problému a syntetizované využít vytvořených poznatků pro potřeby společenské praxe. UVTEI - Ustředí vědeckých a technických informací D2 - Informatika je odvětví poznání zkoumající zákonitosti vytváření, shromažďování, přetváření, ochrany,průzkumu, rozšiřování a využívání dokumentační informace a zabezpečující optimální organizaci informační činnosti UVTEI - Mezinárodní systém vědeckých a tech. informací

3 Definice Informatiky 2 Informatika je soubor vědeckých disciplin a speciálních postupů při zpracování informací ČSN 36 9001. Informatika je vědní obor zabývající se strukturou, vlast - nostmi (ale ne obsahem), zpracováním, a využitím infor - mací. V informatice se studují zákonitosti,teorie, metody zpracování informací a organizace práce s nimi. Cílem Informatiky je propracovat optimální způsoby a prostředky pro zobrazení, shromažďování, a rozšiřování informací. Oborová encyklopedie SNTL 1994

4 Novost zprávy pro příjemce Míra působení zprávy na příjemce Informace, data, znalosti Informace vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce. Informace se přenáší ve formě dat. Mezi informací (mírou působení na příjemce) a znalostí problematiky, kterou data zachycují, existuje vztah, který schematicky znázorňuje obrázek Znalosti představují zobecněné poznání (určité části) reality.

5 Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi z pohledu jejich funkce při rozhodování schematicky znázorňuje obrázek data akce vzdělánízkušenosti znalosti rozhodování informace Kategorizace dat, informací a znalostí není ustálená a běžně není respektován ani rozdíl v pojmech data a informace. Hovoří se o informačních nebo datových bázích, o informačních nebo datových tocích, o informačních nebo datových zdrojích. Vymezení pojmu Informační systém (IS) Informační systém můžeme pojímat z různých pohledů. Informační systém můžeme pojímat například jako: a.systém zpracování dat; pořízení dat uchování dat zpracování dat prezentace dat pořízení dat přenos uchování dat přenos zpracování dat přenos prezentace dat b. systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci;

6 Z hlediska pojetí informace jako působení dat na změnu stavu nebo chování příjemce musí IS jako systém zpracování dat zabezpečit:  vhodnou prezentaci potřebných dat pro příjemce, a to ve vhodném čase;  přenos dat určených pro prezentaci;  zpracování primárních (prvotních) dat na odvozená (sekundární) data určená pro prezentaci;  přenos primárních dat určených pro zpracování;  uchování dat určených pro zpracování;  přenos primárních dat z místa jejich pořízení na místo jejich uchování;  případně i pořízení primárních dat (např. i jejich převzetím z jiného informačního systému). ad b. Chápeme-li informační systém jako systém pravidel, předpisů a způsobů řízení v určité organizaci (tj. včetně systému pravidelných porad, neformálních setkání vedoucích a řadových pracovníků), zdůrazňujeme u IS hledisko řízení.

7 Informační systém,informační technologie 3 S vývojem informačních systémů se postupně měnilo jeho vymezení od :  sytému pro zpracování dat, přes  systém pravidel a způsobů řízení, až po  systémy zahrnující složitý konglomerát různých aspektů datových, organizačních, procesních, metodických, tech- nologických, ekonomických a obchodně podnikatelských. Informační technologii rozumíme soubor všech prostředků, kterých se využívá k pořízení, uchování, zpracování presenta-ci a přenosu dat. Informační technologie zahrnují dvě základní kategorie :  technické prostředky (HW) - zařízení na pořizování, uchování, přenos, zpracování a přenos dat  programové prostředky (SW) - algoritmizované postupy vyjádřené ve formě, ve které jsou srozumitelné (použitelné) pro používaná technická zařízení. Na rozdíl od HW který má vždy povahu fyzického produktu, má SW povahu nemateriální a musí být ve formě informací- dat uložen na nějakém fyzic- kém nosiči dat.

8 Počítač jako komunikační prostředek Internet Tv, radio Procesor + operační paměť + vstupní a výstupní obvody + sběrnice Pevné disky - HDDisketové jednotky, CD, Flesh…. Internet

9 Síť Pedagogické fakulty POSTA UNIX Windows BOS

10 ICQ Skype QIP 2005 QIP Infium QIP Infium čeština + protokoly Windows Live Messenger SonyEricsson Themes Creator ICQ Plus Mozilla Thunderbird Další software Žebříčky

11 Co umí špičkové telefony – komunikátory Umí náskedující standardy: 1.Telefonii 2.SMS 3.GPRS/ EDGEGPRS/EDGE 4.BluetoothBluetooth 5.Wi-fiWi-fi 6.Obsahují operační systém a mají řadu funkcí kterými se blíží počítači. 7.Pro připojení k internetu disponukjí všemi bezdrátovými technologiemi včetně HSDPAHSDPA 8.Hdební a videopřehravač 9.Fotoaparat 5 Mpixlů s bleskem a zoomem 10.Videokamera 11.Integrovaná televize DVB-H + Pip 12.Paměťové karty 16 GB Nokia N96

12 První návrh použitelného počítače

13 Základní schéma počítače PAMĚŤ VSTUP DATA PROGRAM VÝSTUPU Procesor ALU ŘADIČ

14 Programové vybavení - software

15 Archichitektura informačních systémů přirozené systémy - živé systémy, neživé systémy umělé systémy vytvořené podle návrhu člověka - stroje, počítače,zavlažovací systémy,… systémy lidských aktivit - stát, instituce, hospodářské organizace, … transcendentní systémy - přesahující chápání člověka Nebo dělění vhodnější pro naše účely tvrdé systémy - popisují dobře strukturované problémy, lze u nich exaktně vyjádřit vztah mezi vstupními a výstupními daty, která mají převážně kvantitativní charakter. řešení těchto systémů je prakticky vždy algoritmiziovatelné a tedy může být svěřeno počítači měkké systémy - popisují špatně strukturované problémy - jsou to složité systémy, kde do vzájemných vztahů mezi prvky systému vstupují faktory obtížně kvantifikovatelné, ve kterých se vyskytují neurčitosti, rizika, nejistoty. Vstupní informace do těchto systémů nemusí být vždy věrohodné, často se využívá přibližných hodnot. Měkké systémy se vyznačují tím, že jejich chování je často ovlivňováno člověkem a jeho individualitou.Příkladem jsou sociální systémy jako hospodářské organizace, ministrstva apod.

16 Každý systém je tedy definován dvěma základními vlastnostmi: 1.chováním systému, charakterizujícím jeho vnější vztahy k okolí ; chování systému je závislost mezi podněty okolí působícími na jeho vstup ( viz X obr 1.3) a příslušnými odezvami objevujícími se na jeho výstupu. 2.strukturou systému, charakterizující jeho vnitřní vztahy; strukturou systému rozumíme jednak způsob uspořádání (organizace) vzájemných vazeb mezi rpvy systémua jednak chování těchto prvků. S = { A, X, K, Y} Kde : S je systém; A je množina prvků a i, systému A ={a 1, a 2,........,a p } X je množina vstupních veličin x j, X ={x 1, x 2,……x m }; Y množina výstupních veličin y h, Y ={ y 1, y 2, …..,y n, }; K množina vazebních závislostí k sr výstupních a vstupních veličin prvků systému. Indexem s je značen výstupní prvek a indexem r vstupní prvek vazební závislosti. A kde chováním systému rozumíme osmici :  Q, V, X, Z, Y, f, g)

17 Reálný svět A A Z' X' X Z Obr.1.3 Proces abstrakce při vytváření systému Systém Proces abstrakce

18 Realizace IS/IT v sociálních systémech V této oblasti proti sobě vystupují dvě koncepce: vycházející z předpokladu, že sociální systém je možno popsat jako tvrdý systém s jasně definovanou datovou strukturou, stabilními algoritmy rozhodování,jasnými informačními toky a jasnými rozhodovacími pravomocemi vycházející z koncepce měkkého systému “světa nejistot a vágních formulací ” kde rozhodování je subjektivně ovlivňováno, kde je nemožné popsat atributy rozhodování, kde je nutno respektovat nejistotu odhadů, systém jehož prostředí se stále mění a který respektuje mravní zásady. První koncepci většinou zastávali a zastávají projektanti a realizátoři IS/ IT druhou manažeři. S vývojem IT a zejména s neustálým růstem interaktivity IS/IT se daří tento rozpor zmírňovat Informační sektor v sociálních systémech je možno rozdělit na dvě oblasti : oblast privátních informací v uzavřených privátních systémech - IS podniku, IS státní instituce oblast veřejných informací a veřejných informačních služeb - Jízdní řády, Turistické informace…

19 Informační technologie z hlediska uživatelů  neuživatele IS/IT  Specialisté pro IS/IT - úzká skupina lidí zajišťující služby pro jiné - specializované firmy - systémový integrátoři A. Specialisté pro vývoj IS/IT outsourcing Specialisté pro provozj IS/IT specializované oddělení firmy zajištění provozu  Uživatele IS/IT A. nepřímí uživatelé - využívají IS/IT spíše pasivně - zadávání dat, jednoduché prohlížení datových fondů. Tito uživatelé předpokládají, že jim někdo všechny jejich potřeby předem připraví a oni budou pouze tyto funkce IS využívat podle přesně naučeného postupu. B. Aktivní přímý uživatelé jsou schopni vedle znalostí práce skupiny A. funkce systému tvořivě modifikovat pro svoji potřebu případně kvalifikovaně požadovat odbornou pomoc při modifikaci systému.

20 Požadavky na kvalifikaci uživatelů IS/IT  obecné požadavky - OFICE, Lotus Nots, Nebo jiný kancelářský balík  konkrétní požadavky v souvislostí s IS/IT organizace Obecné pžadavky: A. Zvládnutí komunikace - přihlášeni do systému, orientace v adresářové struktuře, orientace v síťové struktuře, spuštění libovolné aplikace. B. Efektivní vyhledávání dat - orientace v datových fondech, použití browserů pro získávání informací z WWW. C. Schopnost vytvořit a vhodně zpracovávat osobní fondy dat - dopis, sdělení, složitý dokument, vytvoření jednoduché bilanční tabulky, vytvoření jednoduché databáze a vyhledávání v ní, schopnost spojovat dokumenty. D. Schopnost komunikovat v počítačové síti - přijímat a odesílat elektronickou poštu, sdílet dokumenty s jinými uživateli, objednat si elektronicky službu, podívat se na účet v bance.. E. Schopnost spolupracovat při návrhu a úpravě informačního systému -umět vhodně popsat vlastní informační požadavky…

21 Informace, data, znalosti vzdělání zkušenosti data míra působení znalosti informace zprávy na příjemce rozhodování akce Informace vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce Data zobrazují stavy či probíhající procesy ve světě kolem nás Znalosti představují zobecněné poznání (určité částí reality) Základní jednotky pro data Jak připravit data 0 Novost zprávy pro příjemce 1 0100001101 nebo jeden bit Jeden BYTE = 8 bitů je naplněn znakem „A“

22 Kódy a kódování K převodu mezi počítačem a „člověku srozumitelnými daty“ sloužípřevodní pravidla neboli kódy EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code ASCII American Standard Code for Information Interchange CCITT Comite Consultatif International Telegraphicue at Telefonique Nejpoužívanější je ASCII abeceda s osmibitovým kódem

23 Datová základna Osobní datová základna - malý rozsah, obvykle jeden nebo málo uživatelů, používají se jednoduché nástroje pro vytvoření, lze využít Access, Foxpro Paradox, případně Excel atd. Datová základna institucí -obvykle rozsáhlé, jsou umístěn počítačových sítích, často umístěny decentralizovanně (distibuovaně), jsou sdíleny více uživateli současně, a musí být vyřešeno, aby toto sdílení dat nevyvolávalo konflikty, nástroje pro vytváření a udržování jsou složité - často vyžadují informatiky specialisty, pro tuto úroveń práce jsou určeny velké databázové systémy jako ORACLE, INFORMIX, SYSBASE, INGRES, SQLSERVER 6.5 a další. souborová koncepce datové základny Typy datové základny databázová koncepce datové základny Souborová koncepce - (file) soubor vystupuje jako množina pevně strukturovaných vět, pro zapracování se používaly jazyky jako FORTRAN, COBOL, ALGOL, PL1.

24 Dva pohledy na souborovou koncepci Položka 1 Položka 2Položka 3Položka 4 VĚTA SOUBOR DATOVÁ ZÁKLADNA HIERARCHIE DATOVÁ ZÁKLADNADATABÁZE SOUBORYENTITNÍ MNOŽINY POLOŽKA VĚTYENTITY ATRIBUTY ENTITY

25 Operační systémy Řídí a spravují technické prostředky a jejich komponenty Spravují data Řídí zpracování úloh Podporují komunikaci uživatele s počítačem Podporují bezpečnost a spolehlivost výpočetního systému. Rozdělení operačních systémů činnosti: –Podle počtu uživatelů: Jedno uživatelské Víceuživatelské –Podle počtu zpracovávaných úloh: Jednoprogramové Víceprogramové

26 –Podle typu zpracování: Multiprocessing Interprocesing Práce v reálném čase Rozdělení operačních systémů podle platforem: –OS pro střediskové počítače (mainframe) např. BS 200 –OS pro počítače střední třídy (midrange) na př OS UNIX, AIX … –OS pro osobní počítače.

27 Přehled operačních systémů pro PC Operační systémPlatforma Jednouži vatelské Víceuživ atelské Jednopro gramové Víceprogra mové TextovéGrafické MS DOS XXX Windows 95- Me XXX Windows NT - XP XXX Unix XXX OS/2 XXX Systém 7 XXX Solaris XXX

28 Součásti operačního systému Systémové nástroje Nastavení operačního systému Nastavení příslušenství Editory – poznámkový blok, Wordped Příkazový řádek – DOS Komunikace Multimedia Malování Hry


Stáhnout ppt "Základy Informatiky Jiří Strach. Definice Informatiky 1 D1 - Informatika je naukou o odborných informacích. Cílem je vytvářet poznatkovou základnu pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google