Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se zařadit do společnosti? Nastínění podstaty sociální práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se zařadit do společnosti? Nastínění podstaty sociální práce"— Transkript prezentace:

1 Jak se zařadit do společnosti? Nastínění podstaty sociální práce
Bc. Alice Dubnová Mgr. Lucie Martincová Bc. Tereza Peštová

2 Role SP v multidisciplinárním týmu Oblasti podpory Kazuistiky
Vymezení práce SP Nesnáze spojené se ZPM Role SP v multidisciplinárním týmu Oblasti podpory Kazuistiky Úvodem bych vás ráda seznámila s obsahem mé prezentace. Představím vám práci sociálního pracovníka Nastíním nesnáze spojené se ZPM Jakou má roli SP v multidisciplinárním týmu Oblasti podpory, které klientovi může poskytnout Konkrétní případy

3 Sociální pracovník jako pomocník a ne jako bič
„Sociální“ = týkající se lidské společnosti, vztahy mezi lidmi, interakce Mediace s okolním světem Společná cesta ke stanovenému cíli Průvodce novými životními situacemi Slovo sociální= týká se lidské společnosti, rovněž snahy o zlepšení společenských problémů, zlepšení kvalita života lidí, týká se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti SP působí jako mediátor s vnějším prostředím SP je tedy mediátorem s okolním světem Společně s klientem směřuje k vytyčenému cíli, SP pomáhá v hledání vhodných cest Rovněž je průvodcem životních situací

4 partner rodina práce přátelé zájmy veřejné instituce
Člověk a společnost. Člověk nežije v izolaci, vzduchoprázdnu ale ve společenském prostředí, s lidmi, blízkými i neznámými. V jeho životě neustále probíhají sociální interakce a není vždy jednoduché správně komunikovat, docílit vzájemného porozumění veřejné instituce kulturní prostředí

5 Komplikace a nesnáze, se kterými se lidé po ZPM potýkají, ale nesdělují je!
Finanční problémy, nezaměstnanost Strach z neznáma, samoty Nízké sebehodnocení Obava z nejisté budoucnosti Stagnace v roli pacienta – obtížný návrat do role rodiče, partnera, přítele, zaměstnance… Nesnadné navazování nových vztahů Zhoršení zdravotního stavu – recidiva Komplikace a nesnáze, se kterými se lidé po ZPM potýkají, ale které nesdělují! Finanční problémy – nejsou zaměstnaní a tedy mají omezený přísun finančních prostředků, popř. jsou finančně závislí na svém okolí Strach z neznáma, samoty –již nedocházejí pouze na rehabilitace, ale je potřeba nalézt jiné aktivity, ale otázkou je jaké??? Nízké sebehodnocení – v důsledku poranění mozku častokráte ztrátili sociální status, společenské postavení – dlouhá cesta k vybudování si zpět zdravého sebevědomí Obava z nejisté budoucnosti vyplývá z učinění mnoha kroků do neznáma, dále obavy v existenciální rovině Stagnace v roli pacienta – obtížný návrat do role rodiče, partnera, přítele, zaměstnance… Nesnadné navazování nových vztahů – zkomplikované zhoršeným zdravotním stavem, ze strany většinové společnosti se mnohdy dočkají nálepkování „hendikepovaný jedinec“, v případě afasie jsou narušené komunikační schopnosti a tedy je potřeba vytvoření nového komunikačního kanálu Zhoršení zdravotního stavu Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

6 SP v multidisciplinárním týmu
PSYCHOTERAPEUT PSYCHOLOG ERGOTERAPEUT SP LÉKAŘ Zvýrazněna role SP, který plně spolupracuje, konzultuje s odborníky z ostatních profesí. Společně hledají cesty k efektivní komplexní podpoře Představení jednotlivých profesí v průběhu celé konference LOGOPED FYZIOTERAPEUT Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

7 Oblasti podpory Finanční zabezpečení - získání sociálních dávek
Získání příspěvků ze systému dávek sociálního zabezpečení Orientace v možnostech čerpání ID, příspěvky pro ZP, dávky státní sociální podpory… a výhody pro OZP dopomoc s vyplněním vhodných formulářů, doprovod na ÚP… Vzdělání/rekvalifikace Pomoc s výběrem vhodného směru dalšího rozvoje Nabídka rekvalifikačních kurzů Možnosti proplacení vzdělávacích/rekvalifikačních kurzů Zprostředkování kontaktu, doprava (nástroje, které má SP k dispozici) 1.2. Výhody pro OZP – parkovací průkaz, vyhrazené parkovací místo, výhody plynoucí z držení karty ZTP/P – SP s klientem vyplnil žádost o příspěvek na péči. Žádost byla podána a následně kladně schválena, klientka získala finance na zaplacení osobního asistenta, stala se tedy alespoň z části nezávislou na své rodině. Asistent ji doprovázel na kulturní akce, za zájmy, za přáteli. 2.1. Předeslání možností trávení volného času – primárně se vychází ze zájmů z minulosti, následně po delší spolupráci se snaha ubírá k hledání nových směrů - klient se zájmem na plavání 2.2.,3. Cílem je zajistit pravidelné docházení za sportovní, kulturní, hudební, výtvarnou, společenskou aktivitou SP nastíní možnosti, předá kontakty na patřičné organizace, spolky, které se ubírající žádoucím směrem Zprostředkuje první kontakt, zajistí doprovod Př. Kl. měl zájem o návrat k sportovní aktivitě, na základě konzultace s fyzioterapeutem bylo vytyčeno plavání. SP oslovil plaveckou akademii, domluvil 1. výuku pro možnost zařazení kl. do vhodné skupiny, následně proběhla domluva na pravidelném docházení. Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8 Oblasti podpory Kompenzační a rehabilitační pomůcky
Fr. hole, chodítko, invalidní vozík, tříkolka pro dospělé komunikační tabulka, úprava automobilu, popř. koupě nového, způsob získání kompenzační pomůcky Volnočasové aktivity Možnosti trávení volného času Pravidelné docházení na sportovní a kulturně - společenskou aktivitou, nastínění či pomoc při hledání možností asistence Nastínění klientovi jeho možností, představení organizací, spolků ubírajících se žádoucím směrem Zprostředkování kontaktu, eventuálně zajištění doprovodu Oblast vzděl. A rekvalifikace – pomoc s výběrem, SP zprostředkuje aktuální nabídku rekvalifikačních kurzů Možnosti proplácení vzdělání – kontaktovaní organizací podporující zvyšování kvalifikace OZP Konzultace ohledně dopravy za vzděláním, zvážení možnosti osobní asistence či jiná forma dopravy-SP společně s klientem vytypoval vhodný rekvalifikační kurz na základě zájmu klienta. Ergoterapeut pomocí diagnostického testování zjistil úroveň kognitivních funkcí. Přes organizaci, která finančně přispívají na vzdělávání OZP ji byl kurz proplacen SP nejdříve skonzultuje s odborníky s Ergoterapeutem, Fyzioterapeutem, Logopedem vhodnou kompenzační pomůcku… Kom. Pomůcky – Komunikační tabulka: Př. Afatický klient – Na základě konzultaci s ergoterapeutem, logopedem SP klientovi zprostředkoval schůzku v CAAKu. Výstupem následně bylo vytvoření tabulky na míru klienta, přesně kle jeho potřeb, oblasti zájmu apod. Zvýšení samostatnosti znamená snížení závislosti na svém okolí. – nastínění možností osobní asistence, asistence do zaměstnání, asistence v domácím prostředí (pečovatelské služby). Klientka se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohla samostatně dopravovat za vzděláním, byla ji zprostředkována asistenční služba, díky které se mohla bezplatně dopravovat do zaměstnání Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

9 Oblasti podpory Pracovní uplatnění Bydlení
Vytipování vhodného směru pracovního uplatnění Seznámení s pracovně-právními vztahy Sestavení životopisu, motivačního dopisu Znovuzískávání životních, sociálních a pracovních návyků Vyhledávání pracovních míst, oslovování zaměstnavatele Sjednání osobního pohovoru, možnost využití doprovodu Bydlení Zmapování situace v domácím/pracovním prostředí Navržení vhodné bytové změny – finanční pomoc, příspěvky, nadace, kompenzační pomůcky, sociální služby Předání kontaktu na erudovaná pracoviště/pracovníky v závislosti na zdravotní stav – celý tým z hlediska zaměstnávání OZP 1. V průběhu skupinových Job clubů a následně individuálního poradenství probíhá příprava na budoucí zaměstnání, která spočívá v sestavení vlastního strukturovaného životopisu, seznámení s motivačním dopisem, s pracovně – právními vztahy. Dále vytvoření si představy, kde je možné vyhledávat volné pracovní nabídky – tedy orientace na pracovních portálech. Postupné znovuzískávání životních návykův průběhu docházení do tříměsíčního intenzivního rehabilitačního programu – pravidelné docházení, nové prostředí, nové interakce Př. – Vytipování vhodného pracovního uplatnění je v podstatě spolupráce celého odborného týmu, je třeba zhodnotit úroveň všech životních funkcí a dovedností – fyzických, psychických i sociálních. SP s klientem nejprve sestaví profesní životpis, postup práce na základě učení se dovdnosti s PC

10 Oblasti podpory Doprava Sociální služby
Zajištění vlastní dopravy – úprava automobilu, finanční výpomoc, autoškola Dopomoc při orientace v dopravě – jízdní řády, zakoupení jízdenky, vyhledávání trasy Předání informací o možnostech MHD, autobusové, železniční i letecké dopravy pro OZP i v rámci NO Možnost využití doprovodu – SP, asistent Sociální služby Seznámení s činností a představení sociálních služeb Předání kontaktů na vhodné pracoviště splňující požadavky a možnosti OZP – i poradenská centra Registr poskytovatelů sociálních služeb – krajský úřad

11 POSTUP PRÁCE S KLIENTEM
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK FYZIOTERAPEUT Klient Vytipování vhodné volnočasové aktivity => Dobrovolnictví PSYCHOTERAPEUT ERGOTERAPEUT Sestavení životopisu Sestavení motivačního dopisu Vyhledávání na internetu => Konkrétních organizací pracujících s cílovou skupinou 1. Práce multidis. Týmu – společné vytyčení vhodné aktivity vzhledem k pohledu na jedince jako na biopsychosoc… Dobrovolnictví v neziskové organizaci pracující s hendikepovanými dětmi Spolupráce byla zaměřena na získání základních dovedností práce na PC => sestav. Život + motiv. Dopisu Práce s internetem, kdy si klientka založila ovou schránku a postupné si osvojila její užívání zaslání životopisu + motiv. dopisu dané organizaci Kontaktování pracovníka NO Domluvena spolupráce Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12 POSTUP PRÁCE S KLIENTEM
FYZIOTERAPEUT SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Vytipování vhodného směru pracovního uplatnění => Hlídač objektu, pracovník v administrativě Klient PSYCHOTERAPEUT ERGOTERAPEUT Znovuzískávání pracovních návyků => Pravidelné a včasné docházení, úprava zevnějšku… Sestavení životopisu Sestavení motivačního dopisu Orientace na trhu práce – pracovních portálech Vyhledávání volných pracovních nabídek Oslovení zaměstnavatele => S pomocí SP sestaven motivační dopis, odeslán… 1. Všichni podílí na začátku – vytip. Vhodné práce a dále s klientem pracuje SP na napnlění cíle Vytipování vhodného směru prac. uplatnění – vzhledem k predispozicím + představám klienta Znovuzískávání životních návyků – pravidelné a včasné docházení, hygienické návyky, společenské n., vyplývající z nových sociálních interakcí Příprava na osobní pohovor – nasimulovaný pracovní pohovor Příprava na osobní pohovor => Zjištění sídla firmy, naplánování cesty, => příprava veškeré potřebné dokumentace => Příprava otázek Domluva osobního pohovoru => Domluva na konkrétním termínu setkání Osobní pohovor

13 sociální pracovník v Neziskové organizaci
Představuje… Spolutvůrce komplexní terapie/CÍLŮ Princip spolupráce Zprostředkovatel kontaktu s vnějším prostředím Mediace při komunikaci klienta s okolím Průvodce novými životními situacemi Není… Úřední osoba Zdravotnický pracovník Kontrolor Bezedný finanční měch Zaměstnavatel 2. Klíčový je princip spolupráce klienta se sociálním prac., předpokládá se aktivita ze strany klienta = cílem je zvýšení kvality života Dále působí jako zprostředkovatel kontaktu s vnějším prostředím= doprovází klienta v běžných životních situacích, možnost zastoupení klienta při vyřizování osobních záležitostí Může být mediátorem při komunikaci klienta s okolím Provádí klienta novými životními situacemi, SP je postaven vedle klienta, nemanipuluje s ním , nenavádí jej, pouze má kl. možnost se na SP v průběhu něj kdykoli obrátit Kontrolor v jakékoli podobě Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Jak se zařadit do společnosti? Nastínění podstaty sociální práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google