Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní energie tělesa, změny skupenství a tepelné spalovací motory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní energie tělesa, změny skupenství a tepelné spalovací motory"— Transkript prezentace:

1 Vnitřní energie tělesa, změny skupenství a tepelné spalovací motory
OPAKOVÁNÍ Vnitřní energie tělesa, změny skupenství a tepelné spalovací motory

2 OTÁZKY Z jakých částic se tělesa skládají? Kdy vznikne iont? Z jakých částic se skládá atom? Jak dělíme pevné látky? Jaké je uspořádání částic v pevných krystalických látkách? Jaké látky patří mezi amorfní? Vysvětli pojem difúze. Který botanik objevil trhavý pohyb částic? Jak se atomy a molekuly v látkách pohybují? Co je to vnitřní energie tělesa? 1. Atomů a molekul 2. Přijetím nebo odtržením elektronů z atomu. 3. V jádře – protony a neutrony V obalu – elektrony 4. Krystalické a amorfní 5. Pravidelné 6. Vosk, sklo, asfalt, kůže, kaučuk .. 7. Pronikání částic jedné látky, mezi částice látky druhé 8. Robert Brown 9. Neuspořádaně 10. Popisuje vnitřní stav tělesa. Pohyb částic v tělese ODPOVĚDI

3 OTÁZKY 11. U [ J ] 12. Změnou teploty, konáním práce 13. Rychleji
14. Probíhá mezi teplejším a chladnějším tělesem - dotykem 15. Dokud se teploty nevyrovnají 16. Energie, kterou odevzdá nebo přijme těleso při tepelné výměně 17. Q [ J ] 18. megajoul, gigajoul, milijoul, atd... 19. Chladnější těleso přijalo teplo od teplejšího. 20. Fyzikální veličina, která se dá měřit ODPOVĚDI 11. Jak značíme vnitřní energii a jaké má jednotky? 12. Jak se projeví změna vnitřní energie tělesa? 13. Jak se pohybují částice při zvýšení teploty? 14. Co je to tepelná výměna? 15. Jak dlouho tepelná výměna probíhá? Co je to teplo? Jak značíme teplo a jaké má základní jednotky? Vyjmenuj vedlejší jednotky tepla. Vysvětli teplo přijaté. 20. Co je to teplota?

4 OTÁZKY 21. T [ K ] , teploměrem
21. Jak značíme teplotu, jaké má základní jednotky a jakým zařízením jí měříme? 22. Vysvětli pojem měrná tepelná kapacita. 23. Jaké jsou druhy teploměrů? Jak značíme měrnou tepelnou kapacitu a jaké má základní jednotky? Jak vypčítáme teplo přijaté a odevzdané při tepelné výměně? Jaké jsou způsoby přenosu tepla? Vedení probíhá v jakých látkách? Proudění probíhá v jakých látkách? 29. Záření probíhá v látkách 30. Vyjmenuj všechny druhy skupenství. 21. T [ K ] , teploměrem 22. Kolik tepla musíme dodat 1kg látky, aby se jeho teplota zvýšila o 1°C 23. Digitální, lihový, rtuťový a bimetalový 24. c [ J kg-1 °C-1] 25. Q = c m (t1 – t) 26. Prouděním, vedením, zářením 27. V pevných – vodiče, izolanty 28. V kapalných a plynných látkách 29. Prostřednictvím vlnění 30. Pevné, kapalné, plynné a plazma ODPOVĚDI

5 OTÁZKY 31. Ionizovaný plyn – oheň, blesk, nitra hvězd 32. Voda, vosk
31. Co je to plazma a kde ji můžeme vidět? 32. Která látka se může vyskytovat ve všech třech skupenstvích? 33. Nakresli změny skupenství látek. 34. Co je to tání? 35. Vysvětli pojem teplota tání. 36. Jak značíme teplotu tání a jaké má základní jednotky? 37. Vysvětli pojem měrné skupenské teplo tání. 38. Jak značíme měrné skupenské teplo tání a jaké má základní jednotky? 39. Na čem závisí teplota tání? 40. Co je to vypařování? 31. Ionizovaný plyn – oheň, blesk, nitra hvězd 32. Voda, vosk 33. Schéma změn skupenství ŠS 34. Pevná látka se mění na kapalnou. 35. Teplota, při které začíná pevná látka tát. 36. tt [°C] 37. Kolik tepla musí přijmout 1 kg pevné látky, aby se přeměnila na kapalinu. 38. lt [J kg-1] 39. Na druhu krystlické látky, na tlaku 40. Děj, při kterém se kapalná látka mění na plynnou ODPOVĚDI

6 OTÁZKY 41. Za každé teploty.
42. Na druhu kapaliny, na velikosti plochy, na teplotě 43. V celém objemu kapaliny. 44. Při dosažení určité teploty – teploty varu 45. Na druhu kapaliny a na tlaku 46. Teplota (bod) varu bude vyšší. 47. p = Pa 48. Kondenzace 49. Děj, při kterém se plynná látka mění na kapalnou. 50. Plynná látka odevzdává teplo svému okolí. ODPOVĚDI 41. Kdy se kapalná látka vypařuje? 42. Na čem závisí rychlost vypařování? 43. Kde probíhá var? 44. Kdy k varu dochází? 45. Na čem závisí teplota varu? 46. Jaká bude teplota varu, zvýší-li se tlak? 47. Jaká je hodnota normálního tlaku? 48. Jakým jiným názvem můžeme označit kapalnění? 49. Vysvětli pojem kapalnění. 50. Co při kondenzaci probíhá?

7 OTÁZKY 51. Pevná látka se mění na plynnou
52. Jód, suchý led, naftalen, páchnoucí a vonící pevné látky. 53. Děj, při kterém se plynná látka mění na pevnou. 54. Hustota vody se od 0°C do 4°C zvětšuje a pak se zmenšuje. 55. Většina látek při tání svůj objem zvětšuje. 56. Objem zmenšuje 57. Vnitřní energie se zvyšuje. 58. Vnitřní energie se snižuje. 59. Vnitřní energie se zvyšuje. 60. Vnitřní energie se snižuje. ODPOVĚDI 51. Vysvětli pojem sublimace. 52. Které látky sublimují? 53. Vysvětli pojem desublimace. 54. Vysvětli pojem anomálie vody. 55. Jak se mění objem většiny látek při tání? Kromě vody. 56. Jak se mění objem vody pří tání? 57. Jak se mění vnitřní energie v procesu tání? 58. Jak se mění vnitřní energie v procesu tuhnutí? 59. Jak se mění vnitřní energie v procesu vypařování? 60. Jak se mění vnitřní energie v procesu kapalnění?

8 OTÁZKY 61. Mají všechny látky stejnou teplotu tání?
61. Nemají, liší se krystalickou mřížku 62. Teplota se snižuje, protože částice s nejvyšší energií kapalinu opouští. 63. Var probíhá pouze tehdy, dosáhne-li kapalina bodu varu. 64. Není stejná. Záleží na druhu kapaliny a tlaku, kde var probíhá 65. lt je teplo pro 1kg a Lt je teplo pro víc než 1kg látky. 66. Obsahují vodu, která při tuhnutí zvětšuje svůj objem. 67. Má menší hustotu než voda. 68. Cihla lépe drží teplo – má vzduchové bubliny 69. Var – probíhá v celém objemu Vypařování – probíhá pouze na povrchu 70. Je-li teplota v autobuse vyšší než venku ODPOVĚDI 61. Mají všechny látky stejnou teplotu tání? 62. Jak se při vypařování mění teplota kapaliny? 63. Probíhá var při libovolné teplotě kapaliny, jako je tomu u vypařování? 64. Je teplota varu pro všechny kapaliny stejná? 65. Jaký je rozdíl mezi měrným skupenským teplem tání a skupenským teplem tání? 66. Proč za silných mrazů praská kůra stromů? 67. Proč led plave na hladině? 68. Proč je lepší stavět domy z cihel než z kamene? 69. Čím se liší var vody od vypařování? 70. Kdy se orosí okna v jedoucím autobuse?

9 OTÁZKY 71. Voda rozlitá na podlaze má větší plochu. 72. líh, aceton
71. Proč voda rozlitá na podlaze se vypaří za kratší dobu, než voda stejné hmotnosti v otevřené sklenici. 72. Které látky se rychle vypařují? 73. Co by se stalo, kdyby led klesal v řekách ke dnu? 74. Vysvětli pojem motor. 75. Vysvětli pojem tepelný motor. 76. Jak se nazývá stroj poháněný parou? 77. Co je to parní turbína? 78. Jaké jsou typy spalovacích motorů? 79. Jaké je použití zážehového motoru? 80. Jaký jiný název můžeme použít u vznětového motoru? 71. Voda rozlitá na podlaze má větší plochu. 72. líh, aceton 73. Nebyl by v řekách život. 74. Stroj, který mění přijatou energii na energii pohybovou 75. Motor , který koná práci prostřednictvím tepla. Přeměňuje tepelnou energii na pohybovou. 76. Parní stroj 77. Přeměna tepelné enrgie na mechanickou. Osa, na které je kolo s mnoha lopatkami. 78. Zážehový a vznětový 79. Osobní auta, pračky, sekačky atd. 80. Dieselův motor ODPOVĚDI

10 OTÁZKY 81. Nákladní auta, lodě, lokomotivy 82. Čtyřdobý a dvoudobý
83. Válec, píst, sací a výfukový ventil, ojnice, el. svíčka nebo tryska 84. Benzín 85. Naftu 86. sání, stlačení, výbuch a výfuk 87. Píst se pohybuje směrem dolů, sací ventil je otevřený a do válce se nasává palivo – sání Píst se pohybuje směrem nahorů, palivo se stlačuje a oba ventily jsou uzavřené - stlačení 88. Dochází k zapálení paliva el. svíčkou, píst se pohybuje směrem dolů a oba ventily jsou uzavřené (MOTOR KONÁ PRÁCI)– výbuch Píst se pohybuje směrem nahorů, výfukový ventil je otevřený a spálené plyny jsou vytlačeny ven - výfuk ODPOVĚDI 81. Jaké je pužití vznětového motoru? 82. Jaké jsou typy zážehových motorů? 83. Vyjmenuj části motoru – z čeho se skládá. 84. Jaké palivo spaluje zážehový motor? 85. Jaké palivo spaluje vznětový motor? 86. Vyjmenuj fáze u čtyřdobého motoru. 87. Popiš první dvě fáze u zážehového motoru . 88. Popiš třetí a čtvrtou fázi u zážehového motoru.

11 OTÁZKY STAČÍ !!? konec 89. Ve třetí době 90. Sací a výfukový ventil
91. Více škodlivých látek, menší výkon, větší spotřeba paliva 92. Malá hmotnost, jednoduchá konstrukce 93. Vzduchem 94. Malá spotřeba – výhoda Masivnější motor - nevýhoda 95. Kapalinou 96. K ochlazení motoru. 97. přírodní zdroj, který se částečně nebo úplně obnoví 98. Průmyslové odvětví zabývající se zdroji energie 99. zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let 100. Obnovitelné – slunce, voda, vítr, biomasa,geotermální energie a přílivová energie Neobnovitelné – ropa, zemní plyn, uhlí a jaderná energie ODPOVĚDI 89. V které fázi koná motor práci? 90. Co nemá dvoudobý zážehový motor? 91. Nevýhody dvoudobého zážehového motoru. 92. Jaké jsou výhody dvoudobého zážehového motoru? 93. Jaké je chlazení zážehového dvoudobého motoru? 94. Jaké jsou výhody a nevýhody vznětového čtyřdobého motoru? 95. Čím je chlazen vznětový čtyřdobý motor? 96. K čemu slouží u motorů chladič? 97. Co je to obnovitelný přírodní zdroj? 98. Vysvětli pojem energetika 99. Co je to neobnovitelný zdroj. 100. Napiš příklady obnovitelných a neobnovitelných zdrojů STAČÍ !!? konec


Stáhnout ppt "Vnitřní energie tělesa, změny skupenství a tepelné spalovací motory"

Podobné prezentace


Reklamy Google