Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 21-22. leden 2009 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 21-22. leden 2009 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 21-22. leden 2009 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

2 1 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast a trh  SEK  Obchod a prodej elektřiny konečným zákazníkům  Poptávka po elektřině  Zahraniční akvizice

3 2 KLÍČOVÁ EVROPSKÁ LEGISLATIVA PRO ENERGETIKU, KLIMATICKO - ENERGETICKÝ BALÍČEK  revize EU ETS směrnice (směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů)  návrh směrnice o obnovitelných zdrojích (včetně návrhu tzv. burden sharing – rozdělení 20% závazku EU mezi jednotlivé členské státy)  návrh směrnice o CCS (carbon capture and storage) a sdělení Komise týkající se podpory demonstračních jednotek CCS pro výrobu energie z fosilních paliv  „Effort Sharing“ Decision – rozhodnutí EP a Rady o podílu jednotlivých MS na dosažení celkového cíle EU snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 v sektorech mimo ETS  dosažení snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU do roku 2020 o 20-30% oproti roku 1990  zvýšení energetické účinnosti v EU o 20% oproti projekcím do roku 2020  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v EU na 20% do roku 2020 Klimaticko-energetický balíček Evropské komise z 23. ledna 2008 Závěry zasedání Evropské rady (březen 2007): konkrétní legislativní návrhy připravené Evropskou komisí politické zadání

4 3 REVIZE EU-ETS SMĚRNICE I.  V sektoru výroby elektřiny budou všechny povolenky alokovány prostřednictvím aukce  Členské státy mají nicméně možnost využít přechodné derogace z tohoto pravidla a přidělit povolenky bezplatně za splnění určitých podmínek: jedná se o zařízením, která byla k 31.12. 2008 v provozu nebo zařízením, u nichž byl investiční proces fyzicky zahájen k tomuto dni vnitrostátní elektrická síť nebyla v roce 2007 přímo ani nepřímo napojena na propojený systém sítí provozovaný UCTE vnitrostátní elektrická síť byla v roce 2007 přímo nebo nepřímo napojena na síť provozovanou UCTE pouze prostřednictvím jedné linky o kapacitě nižší než 400 MW v roce 2006 zde bylo více než 30% elektřiny vyrobeno z jednoho typu fosilních paliv a HDP na obyvatele vyjádřený v tržních cenách nepřesáhl 50% průměrného HDP na obyvatele EU v roce 2013 nesmí přitom přesáhnout celkové množství přechodně přidělených bezplatných povolenek 70% průměrných ročních ověřených emisí v období 2005– 2007 od těchto provozovatelů u množství, které odpovídá hrubé konečné vnitrostátní spotřebě příslušného členského státu, přičemž toto množství se pak bude postupně snižovat až do roku 2020

5 4 REVIZE EU-ETS SMĚRNICE II.  V případě, že členský stát využije této derogace, je dále povinen: předložit národní plán týkající se investic do infrastruktury a zavádění čistých technologií ve výši odpovídající alespoň tržní hodnotě povolenek alokovaných zdarma každoročně předložit Komisi zprávu o prostředcích investovaných do modernizace infrastruktury a zavádění čistých technologií  Pokud členský stát využije derogace, budou mít zařízení z této derogace profitující povinnost pravidelného reportingu týkajícího se podrobností investic uvedených v národním plánu  Revidovaná směrnice upravuje i využití kreditů projektových mechanismů Kjótského protokolu umožňuje využití nepoužitých kreditů ze 2. obchodovacího období a rozšiřuje možnost využití dalších kreditů tak, aby celkové množství využitých kreditů nepřesáhlo 50% celkových redukcí v rámci EU v období 2008-2020

6 5 DALŠÍM URČUJÍCÍM PRAVIDLEM ENERGETICKÉ LEGISLATIVY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ BUDE 3. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK  vlastnický unbundling TSO v. ITO v. ISO (peněžité sankce v % obratu při porušení)  agentura pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) – závazná rozhodnutí, kontrola  evropská síť pro provozovatele přenosových soustav (ENTSO) – závazné grid codes, guidelines, aj. ZÁKLADNÍ PRINCIPY BALÍČKU Neshoda mezi Evropským parlamentem a Radou EU především ohledně vlastnického unbundlingu  Vlastnický unbundling (TSO)  Nezávislý operátor (ITO)  Nezávislý provozovatel soustavy (ISO) Dopady na investice do sítí? Přínosy pro spotřebitele? Přínosy pro tržní prostředí a konkurenceschopnost? DALŠÍ VÝZVY A RIZIKA PRO ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI po hlasování v EP  vzorce výpočtu ceny, které s vyšší spotřebou porostou  přednostní zacházení s elektřinou vyrobenou z OZE, kogenerace či odpadu  možnost zavedení cenových stropů na nekonkurenčních trzích  zákaz odpojení důchodců a postižených osob v zimě

7 6  Energetický zákon  implementace směrnice 2005/89/ES „o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury“  implementace směrnice 2006/32/ES „o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách“  zapracování zkušeností z dosavadního praktického užití energetického zákona  Ekologická legislativa - především zákon o ochraně ovzduší  přísnější emisní stropy (SO x, NO x, …)  voda  odpady  … KTERÉ ÚPRAVY NÁRODNÍ LEGISLATIVY MŮŽEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OČEKÁVAT?

8 7 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA  PSP přikázala návrh zákona k projednání hospodářskému výboru  Hospodářský výbor stanovil harmonogram projednávání návrhu zákona  pozměňovací návrhy uplatňovány u hospodářského výboru do 24.10.08  v listopadu proběhl seminář Hospodářského výboru, kde bylo umožněno předložit dodatečně pozměňovací návrhy do 21.11.08  MPO zpracovalo návrh na vypořádání pozměňovacích návrhů  Hospodářský výbor měl na programu novelu EZ ve středu 14.1.09, kde přijal k návrhu novely EZ usnesení k předložení do 2. čtení EZ v PSP  2. čtení EZ v PSP může proběhnout již na nejbližší schůzi PSP počátkem února, kam je zařazeno do programu

9 8 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast a trh  SEK  Obchod a prodej elektřiny konečným zákazníkům  Poptávka po elektřině  Zahraniční akvizice

10 9 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE I.  Návrh SEK klade mimořádný důraz na národní soběstačnost ve výrobě elektřiny vč. zajištění paliv a řeší soběstačnost pouze z pohledu ČR bez ocenění vlivu zapojení do jednotného evropského trhu  Návrh SEK řeší, jak maximalizovat využití domácích zdrojů: ČR sice bude po určitou dobu výrazně méně závislá na dovozu, ale posléze se stane naopak zcela závislou neboť domácí zásoby jsou omezené  V návrhu SEK by měly být doplněny i úvahy o nákladech na příslušnou technologii pro spalování uhlí včetně posouzení vývoje nových nízkoemisních technologií ( CCS, zplyňování) a optimalizovat tak i produkci emisí a dopad do imisní situace v ČR  V návrhu SEK však nejsou posouzeny další významné možnosti podpory kombinované výroby tepla a elektřiny, především jde o podporu spoluspalování biomasy na úroveň čistého spalování, zvýšení podpory kogenerační výroby oproti kondenzační, atd.

11 10 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE II.  Bylo by žádoucí konkrétně vymezit rizikové dodavatelské oblasti a případné možnosti eliminace tohoto rizika vč. odhadu nákladů a vymezením konkrétních programů v oblasti vývoje a vzdělávání  Návrh SEK neřeší v dostatečném rozsahu rozvoj a posílení nezbytné infrastruktury – elektrické sítě a plynovody, když rozvoj obou systémů je potřeba realizovat v celoevropském kontextu  Návrh SEK by měl posoudit a stanovit optimální výrobní mix zdrojů ČR v kontextu evropské legislativy (implementace „Envi balíčku“), situace v okolních státech a dostupnosti primárních zdrojů v dlouhodobém výhledu - scénáře

12 11 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast a trh  SEK  Obchod a prodej elektřiny konečným zákazníkům  Poptávka po elektřině  Zahraniční akvizice

13 12  PXE, resp. velkoobchodní trh, je primárně tržní prostředí pro obchodování standardních velkoobchodních produktů  Koncovým zákazníkům přináší rozvinutý velkoobchodní trh s elektřinou nové možnosti  nákup elektřiny kdykoliv v průběhu roku na požadovaná období  možnost zajištění ceny elektřiny v příznivém/potřebném okamžiku (cena, plánování, …)  možnost nákupu silové elektřiny na více let dopředu s pevně stanovenou cenou  možnost přímé expozice na velkoobchodní trh ČEZ PRODEJ DODÁVÁ ELEKTŘINU KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM ZA CENY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ CENOVÉ ÚROVNI DOSAŽENÉ NA PXE  ČEZ Prodej nemůže aktivně obchodovat na VO trhu s ČEZ, a. s., neboť takové obchody v rámci Skupiny ČEZ by mohly být cenotvorné pro trh a taková situace by nevedla k transparentní a nezávislé cenotvorbě.  Elektřina dodaná vlastním zákazníkům je proto obchodována ve vazbě na EBP nepřímo, tj. nevstupuje přímo do burzovních objemů, ale předací cena je plně určena aktuální cenou burzy (PXE).

14 13 CENA ROČNÍHO PÁSMA JE ZÁKLADNÍM FAKTOREM PRO URČENÍ CENY ELEKTŘINY KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM Vývoj ceny ročního pásma pro 2009

15 14 NETARIFNÍ ZÁKAZNÍCI ČEZ PRODEJ MOHOU ZVOLIT SPRÁVNÝ ČAS PRO SVŮJ NÁKUP A TÍM VYUŽÍT VOLATILITU CENY ELEKTŘINY 1.Produktová nabídka ČEZ Prodej dovoluje zákazníkům uzavírat kontrakty s různě strukturovanou cenou  jednoletý kontrakt s fixní cenou elektřiny  víceletý kontrakt s fixní cenou elektřiny  víceletý kontrakt s ročními cenami elektřiny  produktové řady KVARTÁL a MĚSÍC, kde je cena vázána přímo na vývoj PXE 2.Nabídka ČEZ Prodej dovoluje zákazníkům uzavírat kontrakty v Kč i v EUR Netarifní zákazníci využívají volatilitu ceny, jak je patrné z jejich nákupů Vývoj ceny ročního pásma pro 2009 a vývoj smluveného objemu týdny ČEZ Prodej připravil svým zákazníkům více jak 57 000 nabídek

16 15 ROVNĚŽ TARIFNÍ ZÁKAZNÍCI MAJÍ NOVĚ PŘÍLEŽITOST VYBRAT SI Z NĚKOLIKA MOŽNOSTÍ tarifní zákazníci  domácnosti  podnikatelé produktové řady Kvartál a Měsíc cenová nabídka FIX 2010 standardní roční ceník možnosti20092010popis pro zákazníky, kteří chtějí cenu přímo závislou na ceně burzy pro zákazníky, kteří chtějí jistotu a předpokládají růst ceny na trhu pro zákazníky, kteří preferují standardní způsob nastavení cen

17 16 PRODUKTY KVARTÁL A MĚSÍC PROMÍTAJÍ CENU NA BURZE PŘÍMO DO KONCOVÝCH TARIFŮ Produktová řada Kvartál  cenový index je vydáván 4x ročně, vždy na základě forwardových cen burzy pro příslušné období  rozsah produktů a obsluhy odpovídá standardní nabídce Skupiny ČEZ Produktová řada Měsíc  cenový index vydáván 12x ročně, vždy na základě forwardových cen burzy pro příslušné období  rozsah produktů a obsluhy odpovídá standardní nabídce Skupiny ČEZ  cena pro zákazníka reaguje na vývoj forwardových cen příslušných produktů na burze (PXE) a zohledňuje tak jak sezónnost ceny elektřiny, tak i změnu ceny vyvolanou trhem (nabídka/poptávka)  stanovení ceny probíhá vždy na základě příslušné forwardové ceny burzy pro oceňované období (měsíc či kvartál)  cena produktů je stanovována vždy nejpozději 20. dne měsíce předcházejícího příslušnému oceňovanému období

18 17 VOLBA PRODUKTOVÉ ŘADY KVARTÁL NEBO MĚSÍC DOVOLUJE ZÁKAZNÍKŮM PARTICIPOVAT NA SNÍŽENÍ CEN NA BURZE  Indexy produktových řad Kvartál a Měsíc jsou tvořeny jako podíl referenční ceny ročního pásma a forwardu pásma pro konkrétní období referenční cena BSLY 2009 aktuální kvartální ceny cena zveřejněná k Možný vývoj cen produktové řady Kvartál v roce 2009 dle cen kvartálních forwardů EEX k 28. 11. 2008 kurz EUR 25,21 - ČNB 28.11.2008

19 18 SKUPINA ČEZ NABÍZÍ MOŽNOST ZAJISTIT SI NA ROK 2010 LEVNĚJŠÍ DODÁVKU ELEKTŘINY UŽ NYNÍ S TARIFEM FIX 2010 regulované poplatky silová elektřina ceník 2009FIX 2010 - 4 % Složení celkové ceny elektřiny pro segment MO (bez daní) 46 %54 %

20 19 PŘI VYUŽITÍ FIX 2010 JE SLEVA SILOVÉ ELEKTŘINY OPROTI ROČNÍMU CENÍKU 2009 4 %, A TO PRO KOMPLETNÍ NABÍDKU TARIFNÍCH PRODUKTŮ Zákazník získá  garanci ceny pro rok 2010  slevu 4 % z ceny silové elektřiny platné pro rok 2009 Podmínky  nabídka je určena pro všechny současné i nové zákazníky ze segmentu domácností a malých podniků, jejichž cena se řídí standardním ročním ceníkem  nabídky je platná pro kompletní portfolio produktů Skupiny ČEZ  nabídka platí vždy pro všechna odběrná místa zákazníka k datu fixace ceny  zákazník se přihlášením k nabídce zavazuje, že do 31. 12. 2010 neukončí smlouvu s ČEZ Prodej Zřízení FIX 2010  Zákaznická linka 840 840 840  webová aplikace www.cez.cz  28 Zákaznických center na distribučním území Skupiny ČEZ  55 Smluvních partnerů označených logem na distribučním území Skupiny ČEZ Kdy  od 10. 12. 2008 – do 28. 2. 2009 nabídka pro domácnosti a podniky  od 1. 3. 2009 – do 30. 4. 2009 druhá nabídka pro podniky

21 20  Potřebný objem silové elektřiny je rozdělen na 9 shodných objemových dílů (slotů). Každý jeden slot a v něm obsažený objem silové elektřiny bude postupně nakoupen (pořízen) v jednom z měsíců únor-říjen 2009 na základě dvoustranné smlouvy mezi společností ČEZ Prodej a ČEZ, která de facto zajišťuje, že se společnost ČEZ Prodej pohybuje na velkoobchodním trhu s elektřinou prostřednictvím společnosti ČEZ.  Cena pořízení daného konkrétního slotu bude stanovena z cen produktu základního pásma (BL CAL-10) na Energetické burze Praha (PXE).  Cena pořízení bude konkrétně stanovena tak, že se každý obchodní den pořídí a ocení část slotu ve výši „1/počet obchodních dnů v daném měsíci“ cenou BL CAL-10 z PXE za daný obchodní den, pokud cena BL CAL-10 na PXE nedosáhne „zarážek“ popsaných v bodě 5 a 6.  Pokud v některém obchodním dnu nebude BL CAL-10 na velkoobchodním trhu s elektřinou dostupný, přesune se příslušná část slotu na následující obchodní den, kdy se nakoupí. STANDARDNÍ ROČNÍ CENÍK - POPIS POSTUPU POŘÍZENÍ ELEKTŘINY I.

22 21  Pokud cena BL CAL-10 na PXE v obchodním dnu překročí 3 obchodní dny po sobě tzv. referenční cenu (viz. popis v bodě 7) o více než + 10%, dojde v průběhu následujících 3 obchodních dní k dokoupení celého zbývajícího množství daného slotu (té části, která ještě nebyla pořízena a oceněna podle bodu 3) za ceny BL CAL-10 na PXE, dosažené v průběhu těchto 3 obchodních dní.  Pokud cena BL CAL-10 na PXE v obchodním dnu bude 1 obchodní den nižší než tzv. referenční cena (viz. popis v bodě 7) o více než - 10% a následně začne uvedená cena stoupat, dojde v následujících 3 obchodních dnech k dokoupení celého zbývajícího množství daného slotu (té části, která ještě nebyla pořízena a oceněna podle bodu 3) za ceny BL CAL-10 na PXE, dosažené v průběhu těchto 3 obchodních dní.  Referenční cenou pro účely aktivace zarážek podle bodu 5 a 6 pro daný konkrétní slot (měsíc) je vážená průměrná cena proběhlých nákupů jednotlivých transakcí při nákupu slotu předchozího měsíce. Referenční cena a zarážky jsou určovány a sledovány v Kč/MWh.  Nákupní cena pro stanovení ceny bude vyjádřena v Kč/MWh tak, že bude vypočtena jako příslušná cena v EUR/MWh vynásobena aktuální forwardovým FX kurzem CZK/EUR pro rok 2010. STANDARDNÍ ROČNÍ CENÍK - POPIS POSTUPU POŘÍZENÍ ELEKTŘINY II.

23 22 STANDARDNÍ ROČNÍ CENÍK (GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POSTUPU POŘÍZENÍ ELEKTŘINY) - RŮST CENY 2345 měsíce referenční cena pro 3/2009 +/- 10 % referenční cena pro 4/2009 cena protne hranici a zůstává nad ní dokoupení zbytku slotu cena neprotne hranici lineární nákup množství (objem)

24 23 STANDARDNÍ ROČNÍ CENÍK (GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POSTUPU POŘÍZENÍ ELEKTŘINY) - POKLES CENY 2345 měsíce referenční cena pro 3/2009 +/- 10 % referenční cena pro 4/2009 cena protne hranici a následně začne stoupat dokoupení zbytku slotu cena neprotne hranici lineární nákup množství (objem)

25 24 STANDARDNÍ ROČNÍ CENÍK - POZITIVA ZVOLENÉ VARINATY POŘÍZENÍ ELEKTŘINY Zvolený postup  konečným zákazníkům ze segmentu MO pro rok 2010 eliminuje výraznější pohyb ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu směrem nahoru (eliminuje cenové „výstřelky“ směrem nahoru)  konečným zákazníkům ze segmentu MO pro rok 2010 dává prostor pro co největší využití situací, kdy ceny klesají  výše zmíněného je zajištěno především asymetrickým nastavením sytému zarážek  současně k efektu pro konečné zákazníky ale významně také přispívá způsob nastavení referenční ceny, který pracuje s měsíčním průměrem Publikace postupů a sledování výsledků ocenění a nákupu silové elektřiny  ČEZ Prodej zveřejní postupy pořízení silové elektřiny pro standardní roční ceník na svých webových stránkách  pro zvýšení zajištění kontrolovatelnosti uvedeného postupu nákupu a ocenění silové elektřiny ze strany zákazníků bude společnost ČEZ Prodej nejpozději do 10 obchodního dne dalšího měsíce po ukončení daného měsíce zveřejňovat na své webové stránce  výsledek nákupu a dosažených cen daného slotu  kumulativní výsledek nákupu a dosažených cen za již nakoupené všechny sloty

26 25  CAL09 (Base) 1 533 Kč/MWh (28.11.2008)  Dokup pro MO (ostatní produkty) 3 nákupní kroky á 1/3 objemu zdroj: Ceny BL CAL-09 - PXE; FX - ČNB PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REALIZACE NÁKUPU METODOU S VYUŽITÍM „ZARÁŽEK“ DÍKY NÍŽ ČEZ PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY NAKOUPIL ELEKTŘINU NA ROK 2009 VELMI VÝHODNĚ ohlášení dosažených nákupních cen na ERÚ 1200 1400 1600 1800 2000 2200 07/200709/200710/200711/200701/200802/200804/200805/200807/200808/200809/200811/2008

27 26 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast a trh  SEK  Obchod a prodej elektřiny konečným zákazníkům  Poptávka po elektřině  Zahraniční akvizice

28 27 PRŮBĚH NETTO SPOTŘEBY V ČR ZA ROK 2008 I PŘES POKLES NA KONCI ROKU NA PRVNÍ POHLED VYPADÁ V ZÁSADĚ JAKO OČEKÁVANÝ, …  očekávaná netto spotřeba je 60,3 TWh při meziročním růstu +0,97 %  po očištění o vliv teploty je očekávaná netto spotřeba 60,8 TWh při meziročním růstu +0,91 % Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ

29 28 … ALE PŘI PODROBNĚJŠÍM POHLEDU JE DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SPOTŘEBĚ ZCELA PATRNÝ, … Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ

30 29 … KDYŽ TEMPO RŮSTU SPOTŘEBY SE JIŽ DELŠÍ DOBU POSTUPNĚ SNIŽUJE Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ

31 30 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast a trh  SEK  Obchod a prodej elektřiny konečným zákazníkům  Poptávka po elektřině  Zahraniční akvizice

32 31 ZAHRANIČNÍ EXPANZE POKRAČUJE: SKUPINA ČEZ SE DOHODLA NA STRATEGICKÉM PARTNERSTVÍ S TURECKOU SKUPINOU AKKÖK Zdroj: ČEZ  Skupina Akkök a Skupina ČEZ budou společně držet majoritní cca 75% podíl ve společnosti Akenerji se shodnou účastí  Podíl ve výši 37,4 % ČEZ odkoupí od subjektů spojených se Skupinou Akkök za 302,6 mil. USD  Strategické partnerství je uzavřeno pro výrobu i distribuci elektřiny v Turecku  Vstupu Skupiny ČEZ do společnosti Akenerji předcházela výhra v tendru na společné provozování turecké distribuční společnosti SEDAŞ

33 32 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI AKENERJI Zdroj: http://www.akenerji.com.tr/ Výrobní portfolio  Stávající zdroje 496 MW jsou situovány v oblasti hlavních průmyslových zón v západní části Turecka  Akenerji plánuje postavit 9 vodních elektráren (375 MW) a větrné elektrárny s výkonem 15 MW  Nové investice významně sníží průměrné náklady na výrobu a zvýší tak konkurenceschopnost Cerkezkoy NG (98) Kemalpasa NG (127) Bozuyuk NG (132) Alaplı NG (5) Akocak HEPP (81) Yalova-Akal NG (11) Yalova NG (38) Feke I HEPP Feke II HEPP Burç HEPP Uluabat HEPP (100) V provozu Ve výstavbě Çorlu Denizli Bursa-Gürsu Uşak Çorlu Denizli Bursa-Gürsu Çorlu Denizli Bursa-Gürsu Uşak Bulam HEPP Himmetli Gokkaya Saimbeyli Určeny k prodeji/ Mimo provoz

34 33 Zdroj: ČEZ SKUPINA ČEZ ZAZNAMENALA VÝRAZNÝ ÚSPĚCH V RUMUNSKU BUDUJE ZDE NEJVĚTŠÍ VĚTRNOU FARMU V EVROPĚ Fântânele Cogealac  Instalovaný výkon projektu 600 MW (347,5 MW + 252,5 MW) dosahuje trojnásobku instalovaného výkonu dosud největší provozované větrné farmy v Evropě (Guadalajara, Španělsko)  Investice Skupiny ČEZ do tohoto projektu dosáhne 1,1 miliardy EUR  Projekt je umístěn s maximálním ohledem na životní prostředí, větrné podmínky v lokalitě jsou výtečné  Projekt větrné farmy bude znamenat téměř 9% podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů (včetně velkých vodních elektráren)  Jedná se o první významný projekt větrné farmy v Rumunsku, dnešní instalovaný výkon větrných elektráren v zemi činí pouhých 7 MW  Obce Fântânele a Cogealac se nacházejí v rumunské župě Constanţa.  Projekt bude uváděn do provozu postupně, 1. fáze v roce 2009, 2. fáze o rok později.

35 34 Zdroj: ČEZ DALŠÍ AKVIZICE Rumunsko  Skupina ČEZ vyhrála tendr na strategického partnera pro projekt v rumunském Galaţi  Předběžně se uvažuje o výstavbě až 400MW plynové elektrárny  Výsledná podoba projektu bude známa až po vypracování realizační studie  Z realizační studie vyplyne i výše investice Skupiny ČEZ do projektu  Znovu se rozběhla jednání o projektu výstavby bloků 3 a 4 v JE Cernavodă Polsko  Skupina ČEZ koupila menšinový státní podíl (25 % + 1 akcie) v polské elektrárně Skawina, podíl Skupiny ČEZ vzrostl na 99,91 %. Albánie  Skupina ČEZ byla vybrán jako výherce tendru na jediného albánského distributora OSSh  Za 76 % akcií místního distributora nabídla 102 mil. EUR  Probíhají jednání o privatizační smlouvě

36 35  Projekt ČEZ/MOL pokračuje podle plánu a předpoklady z přípravné fáze jsou postupně naplňovány  Prosinec 2007 – dohoda o strategickém spojenectví  Květen 2008 – schválení Evropskou komisí  Červen 2008 – pozitivní postoje dalších antimonopolních úřadů Ukrajiny, Srbska a Bosny a Hercegoviny  Červenec 2008 – založení společného podniku CM European Power International B.V.  Úvodní projekty paroplynových elektráren  Výběr optimálních technických řešení  Získávání podkladů nutných pro administrativní procesy, jako například EIA  Výběr dodavatelů a podpisy smluv – do 2010  Uvedení do provozu v období 2013 - 2014 VÝZNAMNÝ POKROK BYL UČINĚN VE FORMOVÁNÍ ALIANCE ČEZ/MOL

37 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 21-22. leden 2009 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 21-22. leden 2009 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh."

Podobné prezentace


Reklamy Google