Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezopotámie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0202.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezopotámie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0202."— Transkript prezentace:

1 Mezopotámie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0202

2 v okolí řek Eufrat a Tigris  Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. úrodný půlměsíc  Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního moře po pohoří Zagros se nazývá „úrodný půlměsíc“) zakládají své osady, které položily základ pozdějším státním útvarům. množství národůkulturně jednotné  Tyto státní útvary pod sebou sdružovaly množství národů, které nebyly kulturně jednotné. Můžeme říci, že vzniklé státy byly mnohonárodnostní.  Pozice Mezopotámie leží na křižovatce mezi Evropou, Afrikou a Asií  Pozice Mezopotámie byla velmi výhodnou pro rozvoj obchodu a pro vzájemné ovlivňování kultur, protože leží na křižovatce mezi Evropou, Afrikou a Asií.

3 1) Území mezi řekami Eufrat a Tigris se říká Mezopotámie, což v překladu znamená „meziříčí“. Oblast Mezopotámie

4 vhodné podmínky pro zemědělství  V okolí velkých řek byly vhodné podmínky pro zemědělství – úrodná půda, dostatek vláhy a pravidelné hnojení při záplavách. závlahové zemědělství  Úrodná půda se získávala vysoušením mokřad okolo řek. Voda pro půdu byla zajištěna soustavou zavlažovacích kanálů – tzv. závlahové zemědělství.  Okolo řek byly budovány také zdrže na vodu, které regulovaly záplavy a tím chránily pole.  Obě řeky jako dopravní cesty  Obě řeky se využívaly jako dopravní cesty, po nichž se vedl obchod s nedostatkovým zbožím (především stavební materiál na honosné chrámové stavby – dřevo, kámen, kovy). Vývozním artiklem se staly látky. domy z hlíny a rákosu  Obyčejné obyvatelstvo si stavělo domy z hlíny a rákosu (rákosové rohože a sušené cihly).

5

6 2) Archeologické naleziště v Uru z roku 2006. Ur

7

8 Panovník Vrchní kněží, vojenští velitelé Kněží, vojáci, úředníci Obchodníci Řemeslníci Zemědělci Otroci U společenské diferenciace společnosti záleží na vývoji společnosti v daném státě. Zjednodušeně můžeme uvést rozvrstvení společnosti asi takto:

9  Sumerská města byla pod neustálým tlakem nově příchozích kmenů. Akkadskou říši  Jeden z nejúspěšnějších byl semitský kmen, který získal moc ve městě Kiš (2340 př. n. l.) a vytvořil Akkadskou říši. V čele státu stanul král Sargon. první centralizovanou říši  Akkaďané později dobyli většinu sumerských měst a vytvořili první centralizovanou říši.  Během nadvlády Akkadu byla budována nová města. Mezi nejznámější patří Ninive.  Akkadská říše se rozpadla během dvou století kvůli nájezdům okolních kmenů (jiné semitské kmeny) oslabujících říši.

10 3) Mapa, která přibližně určuje maximální rozsah Akkadské říše (s anglickými názvy lokalit). Rozsah Akkadu

11  Asyrské kmeny Aššur  Asyrské kmeny přišly na konci 3.tisíciletí na sever Mezopotámie. Zde se ujala vlády knížata z města Aššur. obchodovala s celou Malou Asií, kde zakládali obchodní kolonie  Během tří století vybudovali Asyřané mocnou říši, která obchodovala (měnili látky, vlnu za zlato, stříbro a měď) s celou Malou Asií, kde zakládali obchodní kolonie. silniční síť  Vytvořili rozsáhlou silniční síť s obchodními zastávkami. výborní válečníci  Asyřané byli výborní válečníci – profesionální armáda, vynález meče, válečné vozy, jízdní lučištníci.  Nakonec říše podlehla vlivu sousedního státu – Babylonie, a zanikla. říše Mittani  Na území staroasyrské říše vznikla 17. století př. n. l. výbojná říše Mittani.

12 4) Reliéf s lučištníky asyrské armády, který můžete v současnosti vidět v Louvru. Lučištník asyrské armády

13  Období středoasyrské říše (1500 – 1000 př. n. l.) nebylo pro Asýrii nijak významné – většinu času byla pod nadvládou říše Mittani, Chetitů a Egypťanů.  Od začátku 1. tisíciletí se začala Asýrie opět vzmáhat  Od začátku 1. tisíciletí (911) př. n. l. se začala Asýrie opět vzmáhat, především díky dobré vojenské taktice, která začala využívat i obléhací techniku – beranidla, vrhací praky, a spolupráci různých typů jednotek.  V roce 722 př. n. l. nastoupil na trůn Sargon II., který založil královskou dynastii Sargonovců. Sídelním městem se stalo Ninive  Jeho syn zničil a vyplenil Babylon, čímž získal obrovské bohatství a tím upevnil moc nad většinou Mezopotámie. Sídelním městem se stalo Ninive. Assarhaddona získal území v Palestině a část Egypta  Největší územní rozmach měla Asýrie za vlády Assarhaddona, který získal území v Palestině a část Egypta. Aššurbanipal knihovnu v Ninive  Jeho syn Aššurbanipal přes své diplomatické vlohy nebyl schopen tak velkou říši udržet a o Egypt přišel. Tomuto vládci však vděčíme za většinu znalostí o mezopotámské oblasti, protože nechal zřídit obrovskou knihovnu v Ninive (asi 25000 tabulek).  V roce 622 př. n. l. Asyrská říše zanikla  V roce 622 př. n. l. Asyrská říše zanikla, když ji porazili Babyloňané a Médové. V tomto roce bylo město Ninive vypleněno do základů.

14 5) Největší územní rozsah asyrské říše za kralování Assarhaddona (s anglickými názvy lokalit). Největší územní rozsah Asýrie

15 6, 7) Reliéf s podobou zakladatele knihovny v Ninive Aššurbanipalem a reliéfní podobizna Aššurbanipala na lovu lva, které můžete v současnosti vidět v Britském muzeu. Aššurbanipal

16  Babylonievznikla v jižní Mezopotámii  Babylonie vznikla v jižní Mezopotámii v době kdy se stal Babylon nejvýznamnějším městem v oblasti (19. století př. n. l.). starobabylonskou říší  Období mezi 19. a 16. stoletím př. n. l. nazýváme starobabylonskou říší.  Nejvýznamnější osobností Chammurabi  Nejvýznamnější osobností tohoto období se stal panovník Chammurabi, který vládl téměř půl století (18. stol. př. n. l).  Během jeho vlády došlo k největšímu rozkvětu říše: ◦ dálkový obchod ◦ dálkový obchod – zavedl stříbro jako platidlo, tím se stalo obchodování s Babylonií atraktivní ◦ centrální řízení říše ◦ centrální řízení říše – lepší úřednický aparát ◦ soudnictvíChammurabiho zákoník ◦ soudnictví – známý Chammurabiho zákoník (krutý, princip „oko za oko, zub za zub“)  Říše vyvrácena Chetity  Říše byla vyvrácena v roce 1595 př. n. l. Chetity.

17 8) Horní část stély s Chammurabiho zákoníkem. Chammurabi

18  Podobně jako asyrská říše nebylo období středobabylonské říše nijak zvlášť významné, dokonce byli pod nadvládou jiných států (Egypt, Chetité, Mittani).  V 7. století př. n. l. nastoupila tzv. Chaldejská (semitská) dynastie. Král Nabopolassar se spojil s médskou říší a porazil Asyřany (612 př. n. l. zničení Ninive). Nabukadnezar II.  Jeho nástupcem se stal Nabukadnezar II., který ovládl Sýrii a Palestinu (587 př. n. l. Jeruzalém – tzv. babylonské zajetí). vybudoval Babylon babylonská věžvisuté zahrady královny Semiramis. Ištařina brána  Tento panovník znovu vybudoval Babylon (silné hradby, obrovský zikkurat – tzv. babylonská věž, visuté zahrady královny Semiramis, nebo tzv. Ištařina brána).  Po Nabukadnezarově smrti došlo k úpadku říše – hladomor, nájezdy jiných kmenů. Peršanéříši dobyli  Zkázu dokonali v roce 539 př. n. l. Peršané, kteří říši dobyli, ale Babylon se vzdal sám, a proto nebyl zničen.

19 9) Rozmach novovbabylonské říše (s anglickými názvy lokalit). Rozloha novobabylonské říše

20  Chetitédo Malé Asie  Chetité byli indoevropský kmen, který do Malé Asie přišel již v průběhu třetího a druhého tisíciletí. Chatušaš  V 17. století př. n. l. založili mocnou říši s hlavním městem Chatušaš. výbojnou říši první mírová smlouva  Šlo o výbojnou říši, která si časem podmanila oblast dnešního Turecka a podnikala výboje do Sýrie, do říše Mittani a střetla se dokonce i s Egyptem (po bitvě u Kadeše byla podepsána první mírová smlouva mezi Chattušilišem a Ramessem II. roku 1274 př. n. l.).  Chetitská říše byla okolo roku 1200 př. n. l. rozvrácena tzv. mořskými kmeny.  Chetitštinu rozluštil český badatel Bedřich Hrozný  Chetitštinu rozluštil český badatel Bedřich Hrozný.

21 10) Mapa zachycující rozsah Chetitské říše na jejím vrcholu (s anglickými názvy lokalit). Rozloha Chetitské říše

22  V průběhu 6. století př. n. l. se v oblasti Předního východu vyprofiloval mocný stát Peršanů. Kýros Veliký Kambýses BabylonieEgypta  Králové Kýros Veliký a Kambýses postupně dobývali území Lýdie, Médie, Babylonie (Kýros - 539 př. n l. ) a Egypta (Kambýses - 525 př. n. l.). Dareios I. do válečného stavu s řeckými státy  Jejich nástupce Dareios I. získal oblasti Malé Asie, jižní Mezopotámie a odlehlejší oblasti Egypta. Dokonce se dostal do válečného stavu s řeckými státy (období řecko – perských válek).  Dareios I. hlavní město Persepolis  Dareios I. vybudoval hlavní město Persepolis, ale mezi velká centra říše patřily města Susy nebo Babylon.  Perská říše opírala svou moc o silnou armádu, v níž bojovali válečníci ze všech částí tehdejšího území.  Řecko – perské války znamenaly pro Peršany první výraznou porážku. rozvrátil Alexandr Makedonský  Perskou říši nakonec rozvrátil Alexandr Makedonský, který Peršany několikrát porazil a nakonec v roce 330 př. n. l. získal hlavní město Persepolis (umírá poslední král tzv. achaimenovské říše Dareios III.). velmi dobří obchodníci  Peršané byli krom válečných úspěchů velmi dobří obchodníci, kteří pronikli na trhy celého tehdy známého světa.  Neobvyklý postoj Peršanů k poraženým národům  Neobvyklý byl postoj Peršanů k poraženým národům – pokud byli loajální perské říši a odváděli poplatky a vojáky, mohli si ponechat své kulturní zvyky, včetně náboženství.

23 11) Rozmach Perské říše na začátku řecko–perských válek. Rozloha Perské říše

24 FoinikieFénicie  Na pobřeží Středozemního moře vznikla říše, kterou nazýváme Foinikie, popř. Fénicie. tvořena řadou městských státůzaměřeny na obchod  Foinikie byla tvořena řadou městských států, které byly zaměřeny na obchod, především námořního charakteru.  Název Foinikie je odvozen od nachového barviva (řecky foinix), které získávali z jednoho druhu mořského měkkýše a se kterým obchodovali. výborní námořníci  Féničané byli výborní námořníci, kteří díky svým obchodním cestám objevovali nové části světa. Je prokázáno, že patřili k prvním národům, které obepluly Afriku. městaByblosSidonTyros Akko  Mezi nejznámější města Foinikie patří Byblos, Sidon, Tyros nebo Akko. obchodní kolonie Kartágo  V celém Středomoří Foinikie zakládala své obchodní pobočky, z nichž se vyvinuly kolonie. Patrně nejvýznamnější z nich bylo město Kartágo, které bylo zničeno po punských válkách s Římem. využívali hláskové písmo se samohláskami  Féničané jsou známí také tím, že využívali hláskové písmo se samohláskami, jehož obdoba se rozšířila v antickém světě.

25 12) Na mapce jsou zvýrazněny obchodní cesty fénických lodí, včetně jejich kolonií (s anglickými názvy lokalit). Obchodní síť Foinikie

26  1) Jmenuj starověké státy, které vznikly na území tzv. Mezopotámie.  2) Vysvětli pojmy – závlahový systém, chrámové hospodářství, palácové hospodářství  3) Charakterizuj vývoj Asýrie, Babylonie a perské říše.  4) Jmenuj nejvýznamnější města v oblasti Mezopotámie a pokus se určit, do kterých říší patřily, resp. popiš jejich význam.

27  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

28  1) MUSSER, Karl. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Tigr-euph.png. Obrázek upraven v programu Malování, který je součástí operačního systému Windows.  2) FLICKR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Ur-Nassiriyah.jpg  3) ZUNKIR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Empire_akkad.png  4) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Guards_Ashurbanipal_Louvre_AO19901.jpg  5) ZUNKIR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Assyrie_general.PNG  6) ARTAXIAD. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Kinadshburn.JPG  7) AIWOK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Loewenjagd_-645-635_Niniveh.JPG  8) MILKAU, Fritz. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Milkau_Oberer_Teil_der_Stele_mit_dem_Text_von_Ham murapis_Gesetzescode_369-2.jpg  9) WILLEMBK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Median_Empire-en.svg  10) DODO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Starověký-Blízký-východ.png  11) DODO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Perská-říše-490přKr.png  12) YOM. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/PhoenicianTrade.png


Stáhnout ppt "Mezopotámie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0202."

Podobné prezentace


Reklamy Google