Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Vedení & zodpovědost Národní pracovní skupina Uherskohradišťská charta / cyklokoordinátoři Jaroslav Martinek (Central MeetBike) Tomáš Řeháček (Mobile.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Vedení & zodpovědost Národní pracovní skupina Uherskohradišťská charta / cyklokoordinátoři Jaroslav Martinek (Central MeetBike) Tomáš Řeháček (Mobile."— Transkript prezentace:

1 2. Vedení & zodpovědost Národní pracovní skupina Uherskohradišťská charta / cyklokoordinátoři Jaroslav Martinek (Central MeetBike) Tomáš Řeháček (Mobile 2020) Central MeetBike, Mobile 2020 Expert Seminar

2 Kolektivní úsilí Národní cyklodopravní pracovní skupina – Politicky neutrální tématické uskupení – Zástupci měst, státních, neziskových, zájmových a soukromých subjektů, odborníků z oblasti územního a dopravního plánování – Celostátní, regionální, místní úroveň S cílem: – 1) vytvořit a postupně vylepšovat vhodné podmínky pro rozvoj cyklodopravy – 2) formou dlouhodobé odborné spolupráce zajistit předávání existujících cyklodopravních znalostí, zkušeností a know-how – 3) umožnit výměnu a další rozvoj těchto znalostí, zkušeností a know-how z oblasti cyklodopravy – 4) dlouhodobě a systematicky podporovat implementaci vhodných cyklodopravních opatření v českých městech – 5) chránit cyklodopravní zájmy

3 Cyklodopravní skupina Otevřené uskupení charakterizované sérií interakcí mezi jeho účastníky s cílem pozitivně ovlivnit problematickou situaci a najít nejoptimálnější postupy vedoucí k dosažení společného cíle. Společný cíl – Ztotožnění (osobní, profesní, názorové) – Sjednocení názorů a porozumění základních komponentů a praktických aspektů problému – Osobní, institucionální přesvědčení, politická agenda – Minimalizace rizika stagnace, neshod či nezdaru – Jednota, jednotná strategie

4 Cyklodopravní skupina Snahou je propagace a postupná implementace cyklodopravních opatření na celostátní úrovni – Legislativa – Finanční prostředky – Vytyčení správného směru umožňující prosazení nezbytných opatření – Práce s veřejností – změna ve smýšlení o dopravě Skupina se bude skládat z několika vrstev

5 Struktura cyklodopravní skupiny Jednotná strategie postupu všech účastníků všech vrstev pracovní skupiny

6 Struktura cyklodopravní skupiny Jednotná strategie postupu všech účastníků všech vrstev pracovní skupiny

7 Náš záměr? Dlouhodobá a systematická podpora cyklodopravy a její propagace na místní, regionální ale i celostátní úrovni tak, aby postupně začalo docházet ke kontinuálnímu odklonu od individuální automobilové dopravy k dopravě cyklistické a to především v městských aglomeracích a na kratší vzdálenosti (<= 10km).

8 Komunikace, podpora, spolupráce Podpora = kolektivní lobby za vhodná cyklodopravní opatření a jejich implementace – Posílena komunikací intra a mezi-vrstevní Výměna názorů a postojů, formování konsensu Výměna praktických zkušeností v procesu dosažení shody Dosažení rozhodnutí, které budou v zájmu všech – Dostatečná komunikace s veřejností Internet, newsletter, konference, setkání, tiskové zprávy, místní, regionální, celostátní média Dialog s veřejností – Komunikace za účelem zvyšování povědomí o realizovaných opatřeních v jiných městech

9 Propagace, lobby Propagace = činnost vedoucí ke všeobecnému obeznámení veřejnosti s pozitivními aspekty cyklodopravy a možnostech jejího využití v českých městech – PR kampaně, marketing, rozšiřování celonárodní sítě měst, rozvoj a šíření znalostí a vědomostí, soutěže, cyklistické akce Práce měst s jejími občany

10 Dlouhodobá činnost Vyvinutí pozitivního nátlaku vedoucího ke kýženým změnám v dopravním a územním plánování a přispění k ustanovení cyklodopravy jako obecně respektované formy dopravy. Ustanovení střednědobých a dlouhodobých cílů – Jejich pravidelné vyhodnocování a vyvození patřičných závěrů – Kvalitativní a kvantitativní část – předmětem diskuze

11 Výstupy a očekávání Zahájení cyklodopravního dialogu na celostátní úrovni Určení kolektivního cíle, který bude dál definován ve formě krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých plánu (strategie) Vytvoření studijních osnov pro další vzdělávání a přenos cyklodopravních znalostí a know-how (jaké znalosti a zkušenosti česká města postrádají, na co se v budoucnu zaměřit?) Výměna existujích znalostí a zkušeností a jejich upravení tak, aby byla na míru šitá českým městům Ustanovení komunikačních kanálů Iniciace vlastních cyklodopravních akcí a programů

12 Základ konceptu Rozeznání a ustanovení cyklistické dopravy jako plnohodnotné formy dopravy – Spolupráce obcí, regionů a státu – Implementace a zodpovědnost v rukou obcí – Dostatečný prostor v rámci plánovací činnosti – Jmenování člena místní samosprávy (cyklopolitika) a cyklokoordinátora Zodpovědný přístup k cyklodopravě založen na porozumění její budoucí funkce a roli ve společnosti

13 Spolupráce Spolupráce s jinými obcemi – UH charta http://www.cyklostrategie.cz/cyklisticka- mesta/uherskohradistska-charta/#smyslhttp://www.cyklostrategie.cz/cyklisticka- mesta/uherskohradistska-charta/#smysl – Mobile2020 Spolupráce mezioborová – Co nejširší spektrum zapojených subjektů Spolupráce s veřejností a zájmovými subjekty – Cyklistická i necyklistická veřejnost (dialog, společenský marketing) – Školy – Zájmové skupiny

14 Spolupráce Spolupráce s jinými obcemi – otevřete si také prezentaci: Příklady sítí cyklistických měst (Daniel Mourek, Nadace Partnerství) Obsah: 1. Evropská síť cyklistických měst 2. Příklady sítí cyklistických měst z jednotlivých zemí Bavorsko Porýní – Vestfálsko Francie 3. Návrh funkčního modelu sítě cyklistických měst v ČR

15 Cyklokoordinátor Součást organizace města, základní styčný bod (města, obory, veřejnost, záj.sk.) Příklady činnosti: http://www.cyklostrategie.cz/cyklisticka- mesta/uherskohradistska-charta/#prilohahttp://www.cyklostrategie.cz/cyklisticka- mesta/uherskohradistska-charta/#priloha Nejnovější informace, aktualizace Umožnění komunikace napříč obory – Eliminace situace “horký brambor“ – Ideální stav – přesah hranic uzemního a dopravního plánování; zapojení všech – Dosažení cílů města/obce – Vlastní iniciativa, nápady – Přezkoumat a zvážit možnosti financování z místní, případně regionální ekonomiky

16 Cyklokoordinátor Činnost – Organizační/vzdělávací – Finanční analýza – Plánování, příprava, stanovení cílů Dostatečně specifikované, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově optimalizované Každoroční revize, majetkoprávní vztahy, posudky – Vnější koordinace ŘSD, SŽDC a další, veřejná doprava (organizátoři, dopravci), projektanti, atd. – Propagace, komunikace Média, cyklomail, pilotní řešení (nástroj vizualizace), web, kampaně, atd.

17 Příklady úvazků cyklokoordinátorů Pardubice, Jihlava - plný úvazek Zlín, Olomouc – velká část úvazku je věnována cyklistické dopravě Ostrava, Opava – externí cyklokoordinátor (ale člověk, který má na úřadě respekt, ví se o něm, že svým osobním postojem má k cyklistice velmi blízko Ostatní města – cyklistická doprava je běžnou agendou úředníka (skupiny úředníků), nicméně ví se o něm, že svým osobním postojem má k cyklistice velmi blízko. Dráždany, Lipsko, Roztok – samostatné prezentace, ve kterých je popsána role místních cyklokoordinátorů a jejich aktivity

18 Propagace, komunikace Zacílení na jednotlivce = nedělám to pro planetu, pro město, dělám to pro sebe, protože mě to postaví do lepší pozice. – Příklad Zacílení na osobní prospěch – Vlastnictví automobilu se bude postupně stávat přítěží namísto zdrojem užitku – Jízda na kole šetří čas a peníze – Rychlá a jednoduchá forma dopravy – Přispívá k dobré fyzické kondici

19 Uherskohradišťská charta Aplikace v českém prostředí.

20 Uherskohradišťská charta.

21 Uherskohradišťská charta. 1.Zřízení funkce městského cyklokoordinátora 2.Aktivní politika směrem k cyklistické dopravě závazky: a) zvyšování podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce. b) odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů c) odstraňování bariér cyklistické dopravy. d) zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol. e) realizace a podpora projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola při dojíždění do školy a do práce. f) zefektivnění propagace cyklisticky jak vůči domácím obyvatelům, tak návštěvníkům g) rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která vedou ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky

22 Cíle a smysl: jízdní kolo jako přirozená součást života zvýšení bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti zvýšení obecného povědomí o cyklodopravě v celé ČR (neodborná / odborná veřejnost) (politická reprezentace a úřední)

23 lepší pozice zúčastněných měst při prosazování zájmů v oblasti cyklistické dopravy na společné národní úrovni než v případě dílčí „samostatnosti“ zajištění potřeb cyklodopravy v územním plánování a politické podpoře výměna zkušeností a know-how mezi městy medializace a propagace cyklodopravy prestiž, posílení pozice a vlivu městských cyklokoordinátorů a cykloúřadů v rámci města i vně soutěživost, motivace ostatních měst k aktivní podpoře cyklodopravy a tím zvýšení celospolečenského zájmu o tento druh dopravy „recyklace měst“ čili návrat jízdních kol do měst jako jednoho z přirozených dopravních prostředků právo užívat označení „cyklistické město“

24 příjemnější a bezpečnější život ve městech, efektivnější městská mobilita, úspora finančních prostředků, podpora místního podnikání, zdravější prostředí pro obyvatele i návštěvníky, méně problémů s dopravními zácpami, méně hluku, čistší vzduch, snížení negativních vlivů na klimatické změny v lokálním i globálním měřítku, úspora neobnovitelných přírodních zdrojů, udržitelný cestovní ruch, veřejný prostor jako místo setkávání lidí.

25 Prestiž města zviditelnění města město se zařadí mezi pokroková města s aktivním přístupem k podpoře cyklodopravy Know-how nadstandardní poradenský servis členským městům ze strany týmu cyklostrategie a národního cyklokoordinátora (aktivní přístup města = aktivní pomoc) získání přístupu k čerstvým poznatkům a metodikám v oblasti rozvoje cyklodopravy v rámci ČR i celého světa Finanční výhody zefektivnění investic do rozvoje cyklodopravy (za stejné peníze více muziky) servis při získávání finančních prostředků z fondů

26 Děkujeme za pozornost Ing. Jaroslav Martinek +420 602 503 617 Jaroslav.martinek@cdv.cz Tomáš Řeháček trehacek@rec.org


Stáhnout ppt "2. Vedení & zodpovědost Národní pracovní skupina Uherskohradišťská charta / cyklokoordinátoři Jaroslav Martinek (Central MeetBike) Tomáš Řeháček (Mobile."

Podobné prezentace


Reklamy Google