Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roman Čížek, ENVIROS Současný stav energetického hospodářství vč. využívání energetických surovin, energetická politika v ČR a ve světě MOST, 15 listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roman Čížek, ENVIROS Současný stav energetického hospodářství vč. využívání energetických surovin, energetická politika v ČR a ve světě MOST, 15 listopadu."— Transkript prezentace:

1

2 Roman Čížek, ENVIROS Současný stav energetického hospodářství vč. využívání energetických surovin, energetická politika v ČR a ve světě MOST, 15 listopadu 2007 Nová energetická politika EU a zadání pro ČR

3 Návrh střednědobé energetické strategie EU (1) 10. ledna 2007 Komise EU prezentovala komplexní balíček opatření k zavedení nové energetické politiky v Evropě pro boj proti klimatickým změnám a posílení bezpečnosti a konkurenceschopnosti EU v oblasti energetiky V balíčku návrhů je stanovena řada ambiciózních cílů týkajících se emisí skleníkových plynů a energie z obnovitelných zdrojů. Jeho cílem je vytvořit skutečný vnitřní trh pro energii a posílit účinnou regulaci Komise je přesvědčena, že po dosažení mezinárodní dohody o rámci boje se změnami klimatu na období po roce 2012 povedou opatření v rozvinutých zemích k 30 % snížení emisí do roku 2020 Pro další zdůraznění svého závazku Komise dále navrhuje, aby se Evropská unie zavázala k tomu, že zejména prostřednictvím energetických opatření sníží emise skleníkových plynů minimálně o 20 % do roku 2020 Dalšími ambiciózními záměry je dosáhnout do roku 2020 snížení celkové spotřeby primární energie o 20 % a zvýšení podílu OZE na PEZ také na 20 %

4 Návrh energetické strategie EU (2) Komise EU usiluje o řešení problémů prostřednictvím těchto tří hlavních pilířů: 1.Skutečný vnitřní trh s energií –Udržitelnost, neboť energetika se podílí 80 % na emisích skleníkových plynů; –Bezpečnost dodávek, neboť závislost EU na dovozu energetických zdrojů roste; –Konkurenceschopnost, neboť růst množství a cen dovozu energetických vstupů může ohrozit schopnost výrobků z EU konkurovat na světových trzích 2.Urychlení přechodu k nízkouhlíkové energetice –Obnovitelné zdroje energie –Čistého užití uhlí včetně zachycování a ukládání CO 2 –Jaderné zdroje nové generace –Vodíková energetika 3.Energetická účinnost Budovy Spotřebiče Transformace a doprava energie Doprava

5 Vazba nové energetické politiky EU na SEK Porovnání neukázalo žádné rozdíly pokud jde o pojetí, vize, priority a přístupy k řešení současných i budoucích problémů energetiky Návrhy EU obsahují nové návrhy, které budou ještě diskutovány a pokud dojde ke sjednocení názorů a přijetí závazných dokumentů EU bude nutno je aplikovat v rámci aktualizace SEK a národní legislativy SEK neobsahuje cíle a nástroje nadnárodní politiky Při aktualizaci SEK by se měly zvažovat některé změny a doplňky: –pojmově přizpůsobit dokumentům EU –zapracovat záměry v úsporách energie a užití OZE –aplikovat dodatečná opatření, která budou v EU přijata v oblasti zdokonalení vnitřního trhu s elektřinou a plynem, podpory a akčního plánu energetické efektivnosti, využití biopaliv, nízkouhlíkové energetiky, obchodování s emisemi aj. –vytvářet podmínky pro prohloubení spolupráce národních regulačních orgánů a provozovatelů přenosových/přepravních soustav v rámci EU –zapojení vývojových a výzkumných kapacit ČR do projektů řešených v EU

6 Třetí energetický balíček - 1 Komise EU zpracovala v průběhu roku návrhy legislativních dokumentů, které prezentovala 19. září 2007  Návrh změn ve Směrnicích EU 2003/54/ES o vnitřním trhu s elektřinou a 2003/55/ES, kde se navrhuje zejména: Ø Posílení pravomocí a nezávislostí regulačních úřadů Ø Zřízení Agentury pro národní regulátory k posílení jejich spolupráce a sjednocení přístupů Ø Efektivnější spolupráci provozovatelů přenosových/přepravních soustav Ø Opatření ke zlepšení fungování trhu s elektřinou a plynem a prohloubení spolupráce k zajištění spolehlivosti v zásobování Ø Důslednější oddělení provozovatelů přenosové/přepravní soustavy od ostatních činností, a to přednostně formou vlastnického oddělení a v náhradní formě zřízením nezávislého systémového operátora

7 Třetí energetický balíček - 2  Návrh Nařízení EP a Rady o zřízení Agentury pro spolupráci energetických regulátorů, která by měla být právní samostatnost v rámci orgánů EU.  Návrh Nařízení EP a Rady, kterým by mělo být změněno Nařízení č. 1228/2003 o podmínkách přístupu k sítím pro přeshraniční výměnu elektřiny, které bude respektovat ostatní změny navrhované v třetím energetickém balíčku, včetně zřízení Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav a vztahu nově navrhované Agentury pro spolupráci energetických regulátorů k této „Evropské síti“.  Návrh Nařízení EP a Rady, kterým by mělo být změněno Nařízení č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k systémům pro přřeshraniční výměnu zemního plynu, které bude respektovat ostatní změny navrhované v třetím energetickém balíčku, včetně zřízení Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav a vztahu nově navrhované Agentury pro spolupráci energetických regulátorů k této „Evropské síti“.

8 Vládní prohlášení – energetika - 1 Cíl snížení energetické spotřeby české ekonomiky na jednotku HDP o 40 % do roku 2020 Zachovány zůstanou územní limity těžby HU Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků Konkrétní plán opatření, která budou snižovat emise skleníkových plynů v ČR Nové národní standardy energetické účinnosti elektrospotřebičů Závazné standardy energetické účinnosti pro autorizaci nových a rekonstruovaných energetických zdrojů (BAT) Požadavky na nové i rekonstruované domy v souladu s požadavky EU tak, aby nízkoenergetický standard se stal běžným u většiny budov Podpora využití OZE na výrobu tepla Podpora obnovy vozidlového parku veřejné dopravy, zejména kolejové

9 Vládní prohlášení – energetika - 2 Sazby mýtného budou diferencovány podle emisních parametrů vozidla Program podpory kombinované dopravy a program výstavby veřejných logistických center s veřejnou podporou Od 1.1.2008 vláda zavede výnosově neutrální ekologickou daň Cílem druhé fáze reformy ekologické daně od roku 2010 bude vytvoření emisní daně z CO 2 Do snížené sazby DPH budou zahrnuty i dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka, palivové dříví a technologická zařízení pro lokální výrobu tepelné energie z OZE Podpora investic do VaV a investic do ekologicky přínosných technologií Zjednodušení povolovacího procesu pro zařízení využívající OZE Z výnosů prodeje emisních kreditů bude financován program grantů na úspory energií v bytových domech, administrativních a veřejných budovách

10 Propočty nových scénářů Změnil se výchozí stav v makroekonomice, demografii i energetice – výchozí stav vstupy roku 2005 s přihlédnutím k tendencím 2006 a 2007 Změnil se vývoj a prognóza vývoje cen energie na světových trzích Prognózy disponibility energetických zdrojů a dopravních tras v Evropě Mění se politika a legislativa EU a ovlivní to i ČR Rostoucí úsilí o snížení nepříznivých vlivů na klima a životní prostředí Nové poznatky o technické i ekonomické nadějnosti nových technologií Zpřesnění informací o dožívání existujících elektráren a tepláren a přípravě jejich náhrad Vládní prohlášení, daňová reforma a další kroky vlády, akční plán úspor energie Upřesnění těžitelných zásob tuzemských zdrojů energie, včetně upřesnění potenciálu OZE

11 Analyzované scénáře Upraveny všechny vstupy a limity/omezení a poté počítány tři nové scénáře, které se v principu liší těmito parametry: Koaliční scénář, který vychází z programového prohlášení vlády z ledna 2007, a který nepočítá s využitím domácích zdrojů uhlí za limity ani s rozvojem jaderné energetiky a s ukončením provozu stávajících jaderných bloků po 40 letech Koaliční scénář upravený, který vychází z programového prohlášení vlády z ledna 2007, a který nepočítá s využitím domácích zdrojů uhlí za limity ani s rozvojem jaderné energetiky a s ukončením provozu stávajících jaderných bloků po 60 letech Referenční scénář, který vychází z předpokladu, že bude možno využít domácí zdroje uhlí i za územně ekologickými limity a bude možno dál rozvíjet jadernou energetiku Porovnání provedeno i se scénářem Zelený-U – využitém při SEK 2004

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Závěry - 1 Optimalizační model : –využil nabízené domácí zdroje fosilních paliv s výjimkou těžeb z lomu Bílina (příliš vysoké výrobní náklady); –využil nabízené OZE velmi dobře. V koaličních scénářích bezezbytku. Výroba CZT by se však stala prakticky „monokulturní“ – z biomasy téměř vše - budou to investoři akceptovat, bude biomasa opravdu k dispozici za uvažovaných podmínek?; –využil možnou výstavbu a výrobu v JE v souladu se zadáním; Koaliční scénáře - po roce 2015 neuvažují s vývozy elektřiny a naopak s dovozy. Referenční scénář střídá vývoz a dovoz elektřiny s nárůstem vývozu po 2040; Koaliční scénáře vyrovnávají potřebu PEZ dovozem zemního plynu a černého uhlí a částečně i ropy - reálnost možností dovozu paliv a elektřiny na středoevropském trhu nebyla optimalizačním modelem posuzována;

24 Závěry - 2 Investiční náročnost je u koaličních scénářů vyšší než u referenčního; Většina cílů a indikativních ukazatelů SEK 2004 je ve scénářích plněna (pokles energetické a elektroenergetické náročnosti, nezvyšování absolutní spotřeby PEZ, plnění závazných emisních limitů a mezinárodních závazků z Kjóta). Limit NO x byl však dodržen jen za cenu nákladných opatření na denoxy – další snižování je možné jen v dopravě; K neplnění cílů a ukazatelů dochází u dovozní energetické závislosti a užití OZE.

25 Závěry - 3 ČR se ocitla na zásadní křižovatce dalšího rozvoje energetického hospodářství a zvolený směr se projeví v bezpečnosti zásobování energií a v cenách dodávané elektřiny a tepla i plynných a tekutých paliv. Energetické bilance lze vyrovnat, ale ve všech případech ČR čeká rozsáhlá strukturální změna technické základny v oblasti energetických spotřebičů i výroby elektřiny a tepla – dosáhne se vysokého tempa snížení energetické náročnosti a využití OZE? Očekává nás kritický vzrůst dovozní energetické náročnosti – podaří se to z bezpečných teritorií a spolehlivými trasami?

26 DĚKUJI ZA POZORNOST Roman Čížek ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 tel.: +420 284 007 491 fax: +420 284 861 245 e-mail: roman.cizek@enviros.czroman.cizek@enviros.cz web: http://www.enviros.czhttp://www.enviros.cz


Stáhnout ppt "Roman Čížek, ENVIROS Současný stav energetického hospodářství vč. využívání energetických surovin, energetická politika v ČR a ve světě MOST, 15 listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google