Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (procesní) – 6. seminář Zajištění osoby obviněného, zejména vazba Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (procesní) – 6. seminář Zajištění osoby obviněného, zejména vazba Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (procesní) – 6. seminář Zajištění osoby obviněného, zejména vazba Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Ústavněprávní východiska  Zabezpečení osob potřebných pro tr. řízení často vyžaduje zásah do základních do lidských práv a svobod chráněných ústavními zákony  Uplatnění zásady přiměřenosti (zdrženlivosti, proporcionality)  Listina zákl. prav a svobod Článek 7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Článek 8 (1) Osobní svoboda je zaručena. (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. … 2

3 Zajištění osoby obviněného a podezřelého 3  Procesní úkony zajišťující obviněného pro účely tr. řízení Zásahy státního donucení ze strany OČTŘ Nejsou cílem procesu (nejsou sankcí za TČ!) ale prostředkem pro dosažení účelu tr. řízení Nutný soulad s ústavněprávní ochranou zákl. práv a svobod Nutno respektovat zásadu přiměřenosti (zdrženlivosti)  Hlava čtvrtá TŘ  Prostředky zajištění obviněného: Předvolání, předvedení, pořádková pokuta, zákaz vycestování do zahraničí, zadržení, příkaz k zatčení, vazba  Prostředky zajištění podezřelého: Zadržení

4 Předvolání (§ 90 TŘ) 4  Zajištění obviněného (též svědka, znalce, tlumočníka) k provedení procesního úkonu  Výzva příslušného orgánu, aby se obv. v určitý den a hodinu dostavil zpravidla k tomuto orgánu z důvodu uvedeného v předvolání Opatření, písemné (možno též ústně), do vl. rukou Někdy lhůta k přípravě (§ 198 odst. 1 TŘ pro hl. líčení) Upozornění o následcích nedostavení se bez dostatečné omluvy (předvedení, pořádková pokuta)  x Vyrozumění o úkonech tr. řízení Nevynucuje se přítomnost osoby, jen se informuje

5 Předvedení (§ 90 TŘ) 5  Zajištění obviněného (též svědka) k provedení procesního úkonu  Bezprostřední zásah do osobní svobody za účelem zajištění přítomnosti obv. u OČTŘ, pokud obv. nerespektoval předvolání (výjimečně i bez předvolání) Opatření, písemné (možno též ústně) § 158 odst. 3 písm. a), odst. 6 TŘ – osobu, která nevyhověla výzvě, aby se dostavila k podání vysvětlení Možnost současně uložit pořádkovou pokutu Vykoná policejní orgán (resp. velitel/náčelník u příslušníka ozbr. sil nebo ozbr. sborů)

6 Pořádková pokuta (§ 66 TŘ) 6  Donucovací (zajišťovací) a sankční prostředek  Procesní sankce – peněžní pokuta až do 50.000 Kč za nerespektování příkazu OČTŘ § 90, § 66 TŘ – osoba řádně předvolána a upozorněna na možnost uložení pořádkové pokuty se bez dostatečné omluvy nedostaví Možnost uložit opakovaně Obviněný, svědek, znalec, tlumočník Usnesení (přípustná stížnost s odkladným účinkem § 66 odst. 4 TŘ)

7 Zadržení (§ 75, 76 TŘ) 7  Krátkodobé omezení osobní svobody obviněného nebo podezřelého za účelem přezkoumání, zda jsou u něho dány důvody vazby Zadržení obviněného policejním orgánem (§ 75 TŘ) Zadržení podezřelého policejním orgánem (§ T6 odst. 1 TŘ) Omezení osobní svobody (zadržení) osoby přistižené při TČ nebo bezprostředně poté kteroukoliv jinou osobou (§ T6 odst. 2 TŘ) Čl. 8 odst. 3 LZPS: Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.

8 Zadržení obviněného policejním orgánem 8  Podmínky: Proti osobě obviněného – bylo proti ní zahájeno tr. stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ) Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ) Pro neodkladnost věci nelze rozhodnutí o vazbě předem opatřit  Opatření (opravní prostředek není přípustný)  Vykoná policejní orgán – bezodkladně ohlásí SZ a předá protokol a další materiál – SZ pak může soudu podat návrh na vzetí zadrženého obviněného do vazby

9 Zadržení podezřelého policejním orgánem 9  Podmínky: Proti osobě podezřelé – nebylo proti ní zahájeno tr. stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ) Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ) Naléhavý případ  Opatření (opravní prostředek není přípustný)  Vykoná policejní orgán, nutný předchozí souhlas SZ X pokud věc nesnese odkladu A souhlasu SZ nelze předem dosáhnout (přistižen při TČ, zastižen na útěku) Zadrženého pak vyslechne, respektuje přitom ust. o právech obviněného a podezřelého o nich poučí

10 Zadržení podezřelého jinou osobou 10  Podmínky: Jde o osobu přistiženou při TČ nebo bezprostředně poté Nutnost zjistit její totožnost, zamezit jejímu útěku, nebo zajistit důkazy  Může vykonat kdokoli (vyjma PO a SZ) – povinen ihned předat PO (pokud to nelze, musí omezení osobní svobody PO bez odkladu oznámit)  Vlastní zadržení (procesní opatření) vykoná PO Lhůta 48 hod. se počítá od okamžiku převzetí (zadržení) podezřelé osoby PO-em Postupuje podle § 76 odst. 1 TŘ

11 Zadržení – další postup (§ 77 TŘ) 11  PO do 48 hod. zadrženou osobu vyslechne Pokud nebylo zahájeno tr. stíhaní, vznese zadrženému obvinění  PO zadrženého přepustí na svobodu anebo předloží materiály SZ k podání návrhu na vzetí do vazby  SZ doručí soudu návrh na vzetí do vazby (v uvedené lhůtě 48 hod.)  Soud musí vyslechnout zadrženou osobu a do 24 hod. od doručení návrhu rozhodnout, jestli zadrženou osobu přepustí na svobodu (nepřípustná stížnost SZ) nebo vezme do vazby (usnesením, stížnost přípustná)

12 Příkaz k zatčení (§ 69 TŘ) 12  Podmínky: Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ) Obviněného nelze předvolat, předvést ani zadržet  Zjištění pobytu, zadržení a krátkodobé omezení osobní svobody obviněného za účelem jeho dodání orgánu, který příkaz vydal  Vydá soudce na návrh SZ (přípr. řízení) nebo předseda senátu (řízení před soudem)  Opatření (opravní prostředek není přípustný)

13 Příkaz k zatčení (§ 69 TŘ) 13  Vykoná policejní orgán (vypátrá a zatkne) – neodkladně, do 24 hod. dodá soudu, jehož soudce příkaz vydal  Soudce zatčeného neprodleně vyslechne a do 24 hod. od dodání rozhodne o vzetí do vazby nebo propuštění na svobodu a toto rozhodnutí zatčenému v dané lhůtě oznámí Rozhoduje vždy soud, který vydal příkaz k zatčení Jestli je výjimečně zatčený dodán jinému soudu, tento musí opatřit rozhodnutí o vazbě od soudce, který příkaz vydal (požadavek zákonného soudce)

14 Vazba (§ 67 a násl. TŘ)  Nejzávažnější trestněprocesní zajišťovací opatření, jehož účelem je Zajistit osobu obviněného pro tr. řízení a výkon trestu Zabránit obviněnému, aby mařil a ztěžoval tr. řízení Zabránit obviněnému v dokonání nebo opakování TČ  Pouze FAKULTATIVÍ opatření 14

15 Vazba – podmínky  Bylo zahájeno tr. stíhání (jenom proti obviněnému)  Konkrétní skutečnosti odůvodňující obavy, že obviněný ÚTĚKOVÁ VAZBA: uprchne nebo se bude skrývat (§ 67 písm. a) KOLUZNÍ VAZBA: bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné (§ 67 písm. b) PŘEDSTIŽNÁ VAZBA: bude opakovat TČ, dokoná nebo vykoná TČ (§ 67 písm. c)  Důvodnost tr. stíhání  Účelu vazby nelze dosáhnou jinak (subsidiární použití vazby)  V řízení pro Úmyslný trestný čin s horní hranicí nad 2 léta Nedbalostní trestný čin s horní hranicí nad 3 léta X NEPLATÍ BEYVYJÍMEČNĚ: § 68 odst. 3, odst. 4 TŘ 15

16 Rozhodnutí o vzetí do vazby  Rozhoduje soud usnesením (§ 73b odst. 1 TŘ)  Zvláštní náležitosti rozhodnutí (§ 73c TŘ)  V přípravném řízení vydává Na návrh CZ soudce  V řízení před soudem vydává Soud (senát) 16

17 Doba vazby  Vazba může trvat jen nezbytně nutnou dobu  ÚTĚKOVÁ a PŘEDSTIŽNÁ maximálně 1 rok – přečin 2 roky – zločin 3 roky – zvlášť závažný zločin 4 roky – zvl. záv. zločin, za který lze uložit výjimečný trest Z toho1/3 přípravné řízení 2/3 řízení před soudem KOLUZNÍ maximálně  3 měsíce u všech TČ  X obviněný již působil na svědky/spoluobviněné nebo jinak mařil tr. řízení 17

18 Trvání vazby  OČTŘ průběžně zkoumají důvody vazby  OBLIGATORNĚ rozhodují o dalším trvání vazby Na základě žádosti o propuštění (§ 71a TŘ) V přípravném řízení (§ 72 TŘ)  každé 3 měsíce (na návrh SZ soudce) V řízení před soudem (§72 TŘ)  Do 30 dnů od podání obžaloby  A dále každé 3 měsíce Nebylo-li rozhodnuto ve stanovené lhůtě musí být obviněný bezodkladně propuštěn z vazby 18

19 Nahrazení vazby (§ 73, § 73a TŘ)  Vazbu ÚTĚKOVOU a PŘEDSTIŽNÍ lze nahradit U všech TČ  Zárukou sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby  Písemným slibem obviněného  Dohledem probačního úředníka U všech TČ s výjimkou tax. výčtu  Peněžitou zárukou (§ 73a TŘ) 19

20 Další rozhodnutí o vazbě (§ 73b)  Rozhodnutí o vzetí do vazby Usnesením soud  Rozhodnutí o propuštění z vazby Přípravné řízení: státní zástupce  Nevyhoví-li žádosti: soud Řízení před soudem: soud  O dalším trvání vazby Přípravné řízení: na návrh SZ soudce Řízení před soudem: soud. 20

21 Všechna rozhodnutí o vazbě  Formou USNESENÍ  OPRAVNÝ PROSTŘEDEK: stížnost Stížnost obecně nemá odkladný účinek VÝJIMKY:  Stížnost stran proti rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky státu  Stížnost SZ proti rozhodnutí o propuštění z vazby X vyjma propuštění z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku 21

22 Vazební řízení  O vazbě se rozhoduje v hlavním líčení nebo veřejném zasedání, jehož se účastní obviněný  Ve vazebním zasedání (§ 73d–73g TŘ) rozhoduje o vazbě soud Mimo hl. líčení nebo veřejného zasedání Jestliže o to obv. výslovně požádá nebo to soud (soudce) považuje osobní slyšení za potřebné Přítomnost soudce, v řízení před soudem všech členů senátu Nezbytná účast obv., účast obhájce a SZ není nutná, bez účasti veřejnosti 22

23 23 Literatura  Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. Obecná část. 2. aktualizované vydání. Leges, Praha. 2011, str. 297-330.


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (procesní) – 6. seminář Zajištění osoby obviněného, zejména vazba Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google