Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (procesní) – 6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (procesní) – 6"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (procesní) – 6
Trestní právo I. (procesní) – 6. seminář Zajištění osoby obviněného, zejména vazba Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Ústavněprávní východiska
Zabezpečení osob potřebných pro tr. řízení často vyžaduje zásah do základních do lidských práv a svobod chráněných ústavními zákony Uplatnění zásady přiměřenosti (zdrženlivosti, proporcionality) Listina zákl. prav a svobod Článek 7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Článek 8 (1) Osobní svoboda je zaručena. (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. …

3 Zajištění osoby obviněného a podezřelého
Procesní úkony zajišťující obviněného pro účely tr. řízení Zásahy státního donucení ze strany OČTŘ Nejsou cílem procesu (nejsou sankcí za TČ!) ale prostředkem pro dosažení účelu tr. řízení Nutný soulad s ústavněprávní ochranou zákl. práv a svobod Nutno respektovat zásadu přiměřenosti (zdrženlivosti) Hlava čtvrtá TŘ Prostředky zajištění obviněného: Předvolání, předvedení, pořádková pokuta, zákaz vycestování do zahraničí, zadržení, příkaz k zatčení, vazba Prostředky zajištění podezřelého: Zadržení

4 Předvolání (§ 90 TŘ) Zajištění obviněného (též svědka, znalce, tlumočníka) k provedení procesního úkonu Výzva příslušného orgánu, aby se obv. v určitý den a hodinu dostavil zpravidla k tomuto orgánu z důvodu uvedeného v předvolání Opatření, písemné (možno též ústně), do vl. rukou Někdy lhůta k přípravě (§ 198 odst. 1 TŘ pro hl. líčení) Upozornění o následcích nedostavení se bez dostatečné omluvy (předvedení, pořádková pokuta) x Vyrozumění o úkonech tr. řízení Nevynucuje se přítomnost osoby, jen se informuje

5 Předvedení (§ 90 TŘ) Zajištění obviněného (též svědka) k provedení procesního úkonu Bezprostřední zásah do osobní svobody za účelem zajištění přítomnosti obv. u OČTŘ, pokud obv. nerespektoval předvolání (výjimečně i bez předvolání) Opatření, písemné (možno též ústně) § 158 odst. 3 písm. a), odst. 6 TŘ – osobu, která nevyhověla výzvě, aby se dostavila k podání vysvětlení Možnost současně uložit pořádkovou pokutu Vykoná policejní orgán (resp. velitel/náčelník u příslušníka ozbr. sil nebo ozbr. sborů)

6 Pořádková pokuta (§ 66 TŘ)
Donucovací (zajišťovací) a sankční prostředek Procesní sankce – peněžní pokuta až do Kč za nerespektování příkazu OČTŘ § 90, § 66 TŘ – osoba řádně předvolána a upozorněna na možnost uložení pořádkové pokuty se bez dostatečné omluvy nedostaví Možnost uložit opakovaně Obviněný, svědek, znalec, tlumočník Usnesení (přípustná stížnost s odkladným účinkem § 66 odst. 4 TŘ)

7 Zadržení (§ 75, 76 TŘ) Krátkodobé omezení osobní svobody obviněného nebo podezřelého za účelem přezkoumání, zda jsou u něho dány důvody vazby Zadržení obviněného policejním orgánem (§ 75 TŘ) Zadržení podezřelého policejním orgánem (§ T6 odst. 1 TŘ) Omezení osobní svobody (zadržení) osoby přistižené při TČ nebo bezprostředně poté kteroukoliv jinou osobou (§ T6 odst. 2 TŘ) Čl. 8 odst. 3 LZPS: Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.

8 Zadržení obviněného policejním orgánem
Podmínky: Proti osobě obviněného – bylo proti ní zahájeno tr. stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ) Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ) Pro neodkladnost věci nelze rozhodnutí o vazbě předem opatřit Opatření (opravní prostředek není přípustný) Vykoná policejní orgán – bezodkladně ohlásí SZ a předá protokol a další materiál – SZ pak může soudu podat návrh na vzetí zadrženého obviněného do vazby

9 Zadržení podezřelého policejním orgánem
Podmínky: Proti osobě podezřelé – nebylo proti ní zahájeno tr. stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ) Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ) Naléhavý případ Opatření (opravní prostředek není přípustný) Vykoná policejní orgán, nutný předchozí souhlas SZ X pokud věc nesnese odkladu A souhlasu SZ nelze předem dosáhnout (přistižen při TČ, zastižen na útěku) Zadrženého pak vyslechne, respektuje přitom ust. o právech obviněného a podezřelého o nich poučí

10 Zadržení podezřelého jinou osobou
Podmínky: Jde o osobu přistiženou při TČ nebo bezprostředně poté Nutnost zjistit její totožnost, zamezit jejímu útěku, nebo zajistit důkazy Může vykonat kdokoli (vyjma PO a SZ) – povinen ihned předat PO (pokud to nelze, musí omezení osobní svobody PO bez odkladu oznámit) Vlastní zadržení (procesní opatření) vykoná PO Lhůta 48 hod. se počítá od okamžiku převzetí (zadržení) podezřelé osoby PO-em Postupuje podle § 76 odst. 1 TŘ

11 Zadržení – další postup (§ 77 TŘ)
PO do 48 hod. zadrženou osobu vyslechne Pokud nebylo zahájeno tr. stíhaní, vznese zadrženému obvinění PO zadrženého přepustí na svobodu anebo předloží materiály SZ k podání návrhu na vzetí do vazby SZ doručí soudu návrh na vzetí do vazby (v uvedené lhůtě 48 hod.) Soud musí vyslechnout zadrženou osobu a do 24 hod. od doručení návrhu rozhodnout, jestli zadrženou osobu přepustí na svobodu (nepřípustná stížnost SZ) nebo vezme do vazby (usnesením, stížnost přípustná)

12 Příkaz k zatčení (§ 69 TŘ) Podmínky:
Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ) Obviněného nelze předvolat, předvést ani zadržet Zjištění pobytu, zadržení a krátkodobé omezení osobní svobody obviněného za účelem jeho dodání orgánu, který příkaz vydal Vydá soudce na návrh SZ (přípr. řízení) nebo předseda senátu (řízení před soudem) Opatření (opravní prostředek není přípustný)

13 Příkaz k zatčení (§ 69 TŘ) Vykoná policejní orgán (vypátrá a zatkne) – neodkladně, do 24 hod. dodá soudu, jehož soudce příkaz vydal Soudce zatčeného neprodleně vyslechne a do 24 hod. od dodání rozhodne o vzetí do vazby nebo propuštění na svobodu a toto rozhodnutí zatčenému v dané lhůtě oznámí Rozhoduje vždy soud, který vydal příkaz k zatčení Jestli je výjimečně zatčený dodán jinému soudu, tento musí opatřit rozhodnutí o vazbě od soudce, který příkaz vydal (požadavek zákonného soudce)

14 Vazba (§ 67 a násl. TŘ) Nejzávažnější trestněprocesní zajišťovací opatření, jehož účelem je Zajistit osobu obviněného pro tr. řízení a výkon trestu Zabránit obviněnému, aby mařil a ztěžoval tr. řízení Zabránit obviněnému v dokonání nebo opakování TČ Pouze FAKULTATIVÍ opatření

15 Vazba – podmínky Bylo zahájeno tr. stíhání (jenom proti obviněnému)
Konkrétní skutečnosti odůvodňující obavy, že obviněný ÚTĚKOVÁ VAZBA: uprchne nebo se bude skrývat (§ 67 písm. a) KOLUZNÍ VAZBA: bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné (§ 67 písm. b) PŘEDSTIŽNÁ VAZBA: bude opakovat TČ, dokoná nebo vykoná TČ (§ 67 písm. c) Důvodnost tr. stíhání Účelu vazby nelze dosáhnou jinak (subsidiární použití vazby) V řízení pro Úmyslný trestný čin s horní hranicí nad 2 léta Nedbalostní trestný čin s horní hranicí nad 3 léta X NEPLATÍ BEYVYJÍMEČNĚ: § 68 odst. 3, odst. 4 TŘ

16 Rozhodnutí o vzetí do vazby
Rozhoduje soud usnesením (§ 73b odst. 1 TŘ) Zvláštní náležitosti rozhodnutí (§ 73c TŘ) V přípravném řízení vydává Na návrh CZ soudce V řízení před soudem vydává Soud (senát)

17 Doba vazby Vazba může trvat jen nezbytně nutnou dobu
ÚTĚKOVÁ a PŘEDSTIŽNÁ maximálně 1 rok – přečin 2 roky – zločin 3 roky – zvlášť závažný zločin 4 roky – zvl. záv. zločin, za který lze uložit výjimečný trest Z toho 1/3 přípravné řízení 2/3 řízení před soudem KOLUZNÍ maximálně 3 měsíce u všech TČ X obviněný již působil na svědky/spoluobviněné nebo jinak mařil tr. řízení

18 Trvání vazby OČTŘ průběžně zkoumají důvody vazby
OBLIGATORNĚ rozhodují o dalším trvání vazby Na základě žádosti o propuštění (§ 71a TŘ) V přípravném řízení (§ 72 TŘ) každé 3 měsíce (na návrh SZ soudce) V řízení před soudem (§72 TŘ) Do 30 dnů od podání obžaloby A dále každé 3 měsíce Nebylo-li rozhodnuto ve stanovené lhůtě musí být obviněný bezodkladně propuštěn z vazby

19 Nahrazení vazby (§ 73, § 73a TŘ)
Vazbu ÚTĚKOVOU a PŘEDSTIŽNÍ lze nahradit U všech TČ Zárukou sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby Písemným slibem obviněného Dohledem probačního úředníka U všech TČ s výjimkou tax. výčtu Peněžitou zárukou (§ 73a TŘ)

20 Další rozhodnutí o vazbě (§ 73b)
Rozhodnutí o vzetí do vazby Usnesením soud Rozhodnutí o propuštění z vazby Přípravné řízení: státní zástupce Nevyhoví-li žádosti: soud Řízení před soudem: soud O dalším trvání vazby Přípravné řízení: na návrh SZ soudce .

21 Všechna rozhodnutí o vazbě
Formou USNESENÍ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK: stížnost Stížnost obecně nemá odkladný účinek VÝJIMKY: Stížnost stran proti rozhodnutí o připadnutí peněžité záruky státu Stížnost SZ proti rozhodnutí o propuštění z vazby X vyjma propuštění z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku

22 Vazební řízení O vazbě se rozhoduje v hlavním líčení nebo veřejném zasedání, jehož se účastní obviněný Ve vazebním zasedání (§ 73d–73g TŘ) rozhoduje o vazbě soud Mimo hl. líčení nebo veřejného zasedání Jestliže o to obv. výslovně požádá nebo to soud (soudce) považuje osobní slyšení za potřebné Přítomnost soudce, v řízení před soudem všech členů senátu Nezbytná účast obv., účast obhájce a SZ není nutná, bez účasti veřejnosti

23 Literatura Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. Obecná část. 2. aktualizované vydání. Leges, Praha. 2011, str


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (procesní) – 6"

Podobné prezentace


Reklamy Google