Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009."— Transkript prezentace:

1 Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009

2 Premiér přislíbil při jednáních o rozpočtu řešit vzniklou situaci cíleným navýšením rozpočtu VŠ již v průběhu roku Předsednictvo Rady vysokých škol2 Z prezentace na Sněmu RVŠ v únoru 2008: Do konce roku zbývá: 103 dnů Zatím ministr příslibil na platy učitelů ZŠ a SŠ 500 mil Kč v roce 2008 a 4,5 mld Kč v roce 2009

3 Předsednictvo Rady vysokých škol3 Časová řada ROZPOČTU mil. Kč (únor08) 2009 (srpen08) 2008 (reforma) Vzdělávací činnost, (běžné a kapitálové výdaje) Program. financování CELKEM ,7%

4 Cíl: do roku 2008 výše výdajů na vysoké školy v objemu: 1 % HDP. Výchozí stav v roce 2005: 0,69% HDP. Obvyklá evropská úroveň: 1,3 % HDP. Návrh: V kontrastu s rozvojem ekonomiky státu snížení podílu HDP na terciární vzdělávání v roce 2009 na hodnotu cca: 0,57 % HDP. ( 1%HDP odpovídá rozpočtu VŠ 41,5 mld. Kč, návrh = 23,6 mld. Kč) Předsednictvo Rady vysokých škol4

5 Prohlášení České konference rektorů, Křtiny, Plénum České konference rektorů (ČKR) vydalo na svém 97. zasedání následující prohlášení: Vysoké školy uvítaly, že v programovém prohlášení vlády České republiky z roku 2006 byl uveden rozvoj vysokého školství jako jedna z významných priorit vlády. Jaký je však skutečný vývoj v této oblasti? Již v září 2006 ČKR upozorňovala na nutnost revidovat návrh rozpočtu v souladu s uvedeným vládním prohlášením, neboť v prvním návrhu rozpočtu pro rok 2007 nebylo respektováno financování dohodnutého nárůstu počtu studentů veřejných vysokých škol a nebylo zajištěno efektivní fungování vysokých škol. V červnu 2007 ČKR naléhavě upozornila na fakt, že v rozpočtu MŠMT pro vysoké školy na rok 2008 chybí 2,28 mld. Kč. Na základě jednoznačné argumentace o nutnosti splnění závazku státu financovat dohodnuté počty studentů veřejných vysokých škol byla kapitola 333 státního rozpočtu navýšena o více než 1,5 mld. Kč, takže chybělo dofinancování „pouze“ 0,7 mld. Kč. ČKR důvěřovala veřejnému příslibu představitelů vlády ČR, že tento dluh v případě příznivého vývoje ekonomiky bude v průběhu roku 2008 dorovnán. Politické proklamace se zásadně rozcházejí s dosavadním vývojem. Přestože se ekonomika tohoto státu vyvíjí příznivě, podfinancování vysokých škol se nadále prohlubuje. Současný návrh rozpočtu financování veřejných vysokých škol na rok 2009 představuje v nominálních hodnotách pokles o 1 % vůči roku Vzhledem k dohodnutému nárůstu počtu studentů představuje snížení nominální částky na jednoho studenta o 6 % bez započítání inflace. Původní přísliby měly přibližovat ČR ve financování vyjádřeném podílem výdajů na vysoké školství na HDP vyspělým zemím. Ve skutečnosti jde vývoj opačným směrem Předsednictvo Rady vysokých škol5

6 V porovnání s rokem 2007 klesá tento podíl z hodnoty 0,6 % HDP na 0,57 % v roce 2009, což představuje deficit rozpočtu vysokých škol ve výši přibližně 3 mld. Kč. Současný návrh státního rozpočtu tím zcela ignoruje výzvu Evropského parlamentu vládám Evropy k modernizaci vysokých škol a zařazuje Českou republiku na samý konec žebříčku ve výdajích na jednoho studenta v rámci EU. Za situace dlouhodobě hluboce podfinancovaného českého veřejného vysokého školství nelze úspěšně provádět reformy zásadního významu. Návrh rozpočtu pro rok 2009 a střednědobý výhled financování vysokých škol pro roky bude v dlouhodobé perspektivě znamenat zaostávání České republiky se všemi důsledky zejména v následujících oblastech: –kvalita života obyvatel ČR, –konkurenceschopnost ekonomiky ČR, –snížení zájmu zahraničních investorů o ČR, –odchod kvalitních pedagogů a vědců do zahraničí, –odchod talentů za lepším vzděláním do zahraničí, –ohrožení internacionalizace univerzit jako celku, –ztráta zájmu o mobility ze strany zahraničních partnerů. To vše se děje v době, kdy Česká republika bude předsedat Evropské unii. ČKR apeluje na vládu ČR, aby návrh rozpočtu pro rok 2009 v této podobě neschválila a předložila poslanecké sněmovně návrh odpovídající programovému prohlášení v zájmu zvýšení naší konkurenceschopnosti. Ve Křtinách dne 4. září 2008 Za Českou konferenci rektorů Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. předseda Předsednictvo Rady vysokých škol6

7 PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA RADY VYSOKÝCH ŠKOL Předsednictvo Rady vysokých škol se v návaznosti na usnesení Sněmu RVŠ ze dne připojuje k prohlášení České konference rektorů ze dne , kterým bylo vyjádřeno hluboké znepokojení nad stavem přípravy rozpočtu vysokých škol na rok Návrh rozpočtu, který připravilo v srpnu 2008 Ministerstvo financí a je v současné době projednáván vládou, je v zásadním rozporu s programovým prohlášením vlády. Přestože se ekonomika tohoto státu vyvíjí příznivě, podfinancování vysokých škol se nadále prohlubuje a navrhovaný rozpočet veřejných VŠ na rok 2009 je ve srovnání s rokem 2008 dokonce v absolutní hodnotě nižší o téměř 500 mil. Kč. To znamená, že v rozpočtu není nejen zohledněn vyšší počet studentů, ale ani navýšení prostředků na předpokládaný růst mezd a provozních nákladů a dokonce je zřejmá snaha hledat v segmentu vysokých škol prostředky pro pokrytí požadavků jiných rezortů. Předsednictvo RVŠ s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a vyzývá vládu ČR, aby navýšila rozpočet VVŠ oproti stávajícímu návrhu alespoň o 3 mld. Kč. Z dlouhodobého pohledu pak Rada VŠ požaduje změny rozpočtového rámce pro veřejné VŠ, které by vedly závazně k vyrovnání rozpočtových prostředků na průměrnou evropskou úroveň (v % HDP). Pokud vláda ČR nepředloží poslanecké sněmovně rozpočet odrážející oprávněné požadavky vysokých škol, bude RVŠ považovat vzniklou situaci za krizovou a přizpůsobí tomu své další kroky Předsednictvo Rady vysokých škol7

8 Předsednictvo Rady vysokých škol8 Děkuji za pozornost

9 Prohlášení Rady vysokých škol k návrhu rozpočtu na r a střednědobému výhledu na r a 2011 Sněm Rady vysokých škol se na svém zasedání zabýval mimo jiné financováním veřejných vysokých škol. Bylo konstatováno, že návrh rozpočtu na r a střednědobý výhled rozpočtu vysokých škol na léta 2010 a 2011 tak, jak byl předložen ministerstvem financí dne , nezajišťuje financování veřejných vysokých škol v takové reálné výši jako v tomto roce. I při zachování nominálně stejné výše příspěvku na vzdělávací činnost, tedy bez zohlednění inflace a růstu mezd, bude i při stejném počtu studentů přijímaných do 1. ročníku v rozpočtu na rok 2009 vzhledem k nárůstu počtu studentů ve vyšších ročnících chybět 650 mil. Kč. Pokud vezmeme v úvahu očekávanou míru inflace a předpokládaný růst mezd v letech 2009 až 2011, bude deficit rozpočtu vysokých škol roven 1,7 mld. Kč v roce 2009, 3,1 mld. Kč v roce 2010 a 4 mld. Kč v roce 2011 (viz dále uvedená tabulka). Všechny tyto úvahy přitom vycházejí z předpokladu, že nedojde k meziročnímu růstu počtu nově přijatých studentů veřejných vysokých škol. TABULKA Minimální potřeba vychází z odhadovaného zvýšení výkonů vysokých škol (tj. nárůst počtu studentů ve vyšších ročnících jako důsledek požadavků daných programovým prohlášením vlády). Dále jsou vzaty v úvahu trendy změny základních ekonomických ukazatelů (inflace a průměrný růst mezd) Předsednictvo Rady vysokých škol9

10 Zcela nedůstojná je i hodnota ukazatele daná poměrem výdajů z kapitoly školství na vysoké školy k HDP, která se v tomto roce snížila z 0,6 % na 0,59 %. V roce 2009 by se podle výše uvedeného návrhu rozpočtu tento poměr opět snížil, a to na 0,57 %, a v dalším roce by se tento negativní vývoj dále prohluboval. Řadíme se tak z tohoto pohledu do kategorie zemí (obvykle se zanedbaným sektorem terciárního vzdělávání), kde veřejné výdaje na vysokoškolské vzdělání nepřekračují jedno procento ekonomického výkonu země. Z výše uvedených důvodů přijal sněm Rady vysokých škol následující usnesení: Sněm Rady vysokých škol považuje za svoji povinnost reagovat na situaci, vývoj a střednědobý výhled v oblasti financování veřejných vysokých škol, který je v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády a programy politických stran. Rada VŠ požaduje zásadní změny rozpočtového rámce pro veřejné VŠ, které by vedly závazně k vyrovnání rozpočtových prostředků na průměrnou evropskou úroveň (v % HDP). Sněm proto ukládá předsednictvu Rady VŠ zintenzívnit koordinované akce ve spolupráci s Českou konferencí rektorů tak, aby v rozpočtu veřejných VŠ na rok 2009 byly plně započteny výkony VVŠ i oprávněné navýšení prostředků s ohledem na předpokládaný růst mezd a růst inflace Předsednictvo Rady vysokých škol10


Stáhnout ppt "18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google