Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009."— Transkript prezentace:

1 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009

2 Premiér přislíbil při jednáních o rozpočtu řešit vzniklou situaci cíleným navýšením rozpočtu VŠ již v průběhu roku 2008 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol2 Z prezentace na Sněmu RVŠ v únoru 2008: Do konce roku zbývá: 103 dnů Zatím ministr příslibil na platy učitelů ZŠ a SŠ 500 mil Kč v roce 2008 a 4,5 mld Kč v roce 2009

3 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol3 Časová řada ROZPOČTU mil. Kč200320042005200620072008 2009 (únor08) 2009 (srpen08) 2008 (reforma) Vzdělávací činnost, (běžné a kapitálové výdaje) 12 71115 14716 72219 06420 35021 08021 25020 90326 075 Program. financování 2 7333 1163 4133 234 4 8903 021 3 022 2 737 4 350 CELKEM 1544418 26320 13522 29825 77024 10124 27223 64030 425 -2,7%

4 http://www.msmt.cz/vzdelavani/koncepce-reformy-vysokeho-skolstvi-a-jeji-aktualizace http://www.msmt.cz/vzdelavani/koncepce-reformy-vysokeho-skolstvi-a-jeji-aktualizace. Cíl: do roku 2008 výše výdajů na vysoké školy v objemu: 1 % HDP. Výchozí stav v roce 2005: 0,69% HDP. Obvyklá evropská úroveň: 1,3 % HDP. Návrh: V kontrastu s rozvojem ekonomiky státu snížení podílu HDP na terciární vzdělávání v roce 2009 na hodnotu cca: 0,57 % HDP. ( 1%HDP odpovídá rozpočtu VŠ 41,5 mld. Kč, návrh = 23,6 mld. Kč) 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol4

5 Prohlášení České konference rektorů, Křtiny, 4. 9. 2008 Plénum České konference rektorů (ČKR) vydalo na svém 97. zasedání následující prohlášení: Vysoké školy uvítaly, že v programovém prohlášení vlády České republiky z roku 2006 byl uveden rozvoj vysokého školství jako jedna z významných priorit vlády. Jaký je však skutečný vývoj v této oblasti? Již v září 2006 ČKR upozorňovala na nutnost revidovat návrh rozpočtu v souladu s uvedeným vládním prohlášením, neboť v prvním návrhu rozpočtu pro rok 2007 nebylo respektováno financování dohodnutého nárůstu počtu studentů veřejných vysokých škol a nebylo zajištěno efektivní fungování vysokých škol. V červnu 2007 ČKR naléhavě upozornila na fakt, že v rozpočtu MŠMT pro vysoké školy na rok 2008 chybí 2,28 mld. Kč. Na základě jednoznačné argumentace o nutnosti splnění závazku státu financovat dohodnuté počty studentů veřejných vysokých škol byla kapitola 333 státního rozpočtu navýšena o více než 1,5 mld. Kč, takže chybělo dofinancování „pouze“ 0,7 mld. Kč. ČKR důvěřovala veřejnému příslibu představitelů vlády ČR, že tento dluh v případě příznivého vývoje ekonomiky bude v průběhu roku 2008 dorovnán. Politické proklamace se zásadně rozcházejí s dosavadním vývojem. Přestože se ekonomika tohoto státu vyvíjí příznivě, podfinancování vysokých škol se nadále prohlubuje. Současný návrh rozpočtu financování veřejných vysokých škol na rok 2009 představuje v nominálních hodnotách pokles o 1 % vůči roku 2008. Vzhledem k dohodnutému nárůstu počtu studentů představuje snížení nominální částky na jednoho studenta o 6 % bez započítání inflace. Původní přísliby měly přibližovat ČR ve financování vyjádřeném podílem výdajů na vysoké školství na HDP vyspělým zemím. Ve skutečnosti jde vývoj opačným směrem. 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol5

6 V porovnání s rokem 2007 klesá tento podíl z hodnoty 0,6 % HDP na 0,57 % v roce 2009, což představuje deficit rozpočtu vysokých škol ve výši přibližně 3 mld. Kč. Současný návrh státního rozpočtu tím zcela ignoruje výzvu Evropského parlamentu vládám Evropy k modernizaci vysokých škol a zařazuje Českou republiku na samý konec žebříčku ve výdajích na jednoho studenta v rámci EU. Za situace dlouhodobě hluboce podfinancovaného českého veřejného vysokého školství nelze úspěšně provádět reformy zásadního významu. Návrh rozpočtu pro rok 2009 a střednědobý výhled financování vysokých škol pro roky 2009-- 2011 bude v dlouhodobé perspektivě znamenat zaostávání České republiky se všemi důsledky zejména v následujících oblastech: –kvalita života obyvatel ČR, –konkurenceschopnost ekonomiky ČR, –snížení zájmu zahraničních investorů o ČR, –odchod kvalitních pedagogů a vědců do zahraničí, –odchod talentů za lepším vzděláním do zahraničí, –ohrožení internacionalizace univerzit jako celku, –ztráta zájmu o mobility ze strany zahraničních partnerů. To vše se děje v době, kdy Česká republika bude předsedat Evropské unii. ČKR apeluje na vládu ČR, aby návrh rozpočtu pro rok 2009 v této podobě neschválila a předložila poslanecké sněmovně návrh odpovídající programovému prohlášení v zájmu zvýšení naší konkurenceschopnosti. Ve Křtinách dne 4. září 2008 Za Českou konferenci rektorů Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. předseda 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol6

7 PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA RADY VYSOKÝCH ŠKOL Předsednictvo Rady vysokých škol se v návaznosti na usnesení Sněmu RVŠ ze dne 22. 5. 2008 připojuje k prohlášení České konference rektorů ze dne 4. 9. 2008, kterým bylo vyjádřeno hluboké znepokojení nad stavem přípravy rozpočtu vysokých škol na rok 2009. Návrh rozpočtu, který připravilo v srpnu 2008 Ministerstvo financí a je v současné době projednáván vládou, je v zásadním rozporu s programovým prohlášením vlády. Přestože se ekonomika tohoto státu vyvíjí příznivě, podfinancování vysokých škol se nadále prohlubuje a navrhovaný rozpočet veřejných VŠ na rok 2009 je ve srovnání s rokem 2008 dokonce v absolutní hodnotě nižší o téměř 500 mil. Kč. To znamená, že v rozpočtu není nejen zohledněn vyšší počet studentů, ale ani navýšení prostředků na předpokládaný růst mezd a provozních nákladů a dokonce je zřejmá snaha hledat v segmentu vysokých škol prostředky pro pokrytí požadavků jiných rezortů. Předsednictvo RVŠ s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a vyzývá vládu ČR, aby navýšila rozpočet VVŠ oproti stávajícímu návrhu alespoň o 3 mld. Kč. Z dlouhodobého pohledu pak Rada VŠ požaduje změny rozpočtového rámce pro veřejné VŠ, které by vedly závazně k vyrovnání rozpočtových prostředků na průměrnou evropskou úroveň (v % HDP). Pokud vláda ČR nepředloží poslanecké sněmovně rozpočet odrážející oprávněné požadavky vysokých škol, bude RVŠ považovat vzniklou situaci za krizovou a přizpůsobí tomu své další kroky. 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol7

8 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol8 Děkuji za pozornost

9 Prohlášení Rady vysokých škol k návrhu rozpočtu na r. 2009 a střednědobému výhledu na r. 2010 a 2011 Sněm Rady vysokých škol se na svém zasedání 22. 5. 2008 zabýval mimo jiné financováním veřejných vysokých škol. Bylo konstatováno, že návrh rozpočtu na r. 2009 a střednědobý výhled rozpočtu vysokých škol na léta 2010 a 2011 tak, jak byl předložen ministerstvem financí dne 21. 2. 2008, nezajišťuje financování veřejných vysokých škol v takové reálné výši jako v tomto roce. I při zachování nominálně stejné výše příspěvku na vzdělávací činnost, tedy bez zohlednění inflace a růstu mezd, bude i při stejném počtu studentů přijímaných do 1. ročníku v rozpočtu na rok 2009 vzhledem k nárůstu počtu studentů ve vyšších ročnících chybět 650 mil. Kč. Pokud vezmeme v úvahu očekávanou míru inflace a předpokládaný růst mezd v letech 2009 až 2011, bude deficit rozpočtu vysokých škol roven 1,7 mld. Kč v roce 2009, 3,1 mld. Kč v roce 2010 a 4 mld. Kč v roce 2011 (viz dále uvedená tabulka). Všechny tyto úvahy přitom vycházejí z předpokladu, že nedojde k meziročnímu růstu počtu nově přijatých studentů veřejných vysokých škol. TABULKA Minimální potřeba vychází z odhadovaného zvýšení výkonů vysokých škol (tj. nárůst počtu studentů ve vyšších ročnících jako důsledek požadavků daných programovým prohlášením vlády). Dále jsou vzaty v úvahu trendy změny základních ekonomických ukazatelů (inflace a průměrný růst mezd). 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol9

10 Zcela nedůstojná je i hodnota ukazatele daná poměrem výdajů z kapitoly školství na vysoké školy k HDP, která se v tomto roce snížila z 0,6 % na 0,59 %. V roce 2009 by se podle výše uvedeného návrhu rozpočtu tento poměr opět snížil, a to na 0,57 %, a v dalším roce by se tento negativní vývoj dále prohluboval. Řadíme se tak z tohoto pohledu do kategorie zemí (obvykle se zanedbaným sektorem terciárního vzdělávání), kde veřejné výdaje na vysokoškolské vzdělání nepřekračují jedno procento ekonomického výkonu země. Z výše uvedených důvodů přijal sněm Rady vysokých škol následující usnesení: Sněm Rady vysokých škol považuje za svoji povinnost reagovat na situaci, vývoj a střednědobý výhled v oblasti financování veřejných vysokých škol, který je v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády a programy politických stran. Rada VŠ požaduje zásadní změny rozpočtového rámce pro veřejné VŠ, které by vedly závazně k vyrovnání rozpočtových prostředků na průměrnou evropskou úroveň (v % HDP). Sněm proto ukládá předsednictvu Rady VŠ zintenzívnit koordinované akce ve spolupráci s Českou konferencí rektorů tak, aby v rozpočtu veřejných VŠ na rok 2009 byly plně započteny výkony VVŠ i oprávněné navýšení prostředků s ohledem na předpokládaný růst mezd a růst inflace. 18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol10


Stáhnout ppt "18. 9. 2008Předsednictvo Rady vysokých škol1 Rozpočet vysokých škol na rok 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google