Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK"— Transkript prezentace:

1 Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK
9. Vnitřní dimenze a aproximativní vyhledávání

2 Osnova prokletí dimenzionality vnitřní dimenze
aproximativní vyhledávání přibližné vyhledávání pravděpodobnostní vyhledávání kombinace (tzv. PAC queries)

3 Prokletí dimenzionality
předpoklady: vektorová sada, uniformní distribuce (resp. nízká korelace souřadnic) se vzrůstající dimenzí rostou efekty prokletí dimenzionality prokletí = většina efektů je nepříznivých pro potřeby vyhledávání (i jiné potřeby) řešení aproximativní vyhledávání redukce dimenze

4 Efekty vysokých dimenzí (1)
objemy uvažujme L2 kouli vepsanou do n-rozměrné jednotkové krychle – střed koule je tedy [0.5, 0.5, ..., 0.5] dále uvažujme bod [0.51, 0.51, ..., 0.51] – tedy bod, který je v každé dimenzi vzdálen od středu koule o 0.1 pro dimenzi n < 25 je bod uvnitř koule n = 25 je bod přesně na hranici koule n > 25 je bod vně koule

5 Efekty vysokých dimenzí (2)
objemy S rostoucí dimenzí klesá poměr objemu koule a krychle. Data jsou řídká – exponenciální objem vs. konst. data

6 Efekty vysokých dimenzí (3)
povrchy počet k-rozměrných krychlí (kvadrantů) „dotýkajících se„ n-rozměrné krychle Data jsou blízko os, jejich vektory jsou téměř ortogonální. (viz náhodné projekce – ortogonalita sloupců matice)

7 Efekty vysokých dimenzí (4)
vzdálenosti S rostoucí dimenzí se vzdálenosti bodů (k počátku) přibližují. Nejbližší a nejvzdálenější soused (čehokoliv) mají srovnatelné vzdálenosti.

8 Vnitřní dimenze (1) vektorová (embedding) dimenze neříká nic o distribuci dat, např. vektory [x, y, y, y, ..., y] jsou sice vysokorozměrné, ale vlastně pouze 2-rozměrné vektory [x, 2*x, 3*x,..., d*x] leží na přímce jak měřit dimenzi u nevektorových dat? odpověď: vnitřní dimenze

9 Vnitřní dimenze (2) zobecnění vektorové dimenze, resp. popis struktury dat (a ne struktury prostoru) mnoho definic vnitřní/fraktální dimenze „statistická“ vnitřní dimenze (Chávez et al.) kde  je průměr 2 rozptyl vzdáleností (mezi všemi objekty) v datové sadě tato definice je „zpětně kompatibilní“, tj. vnitřní dimenze všech (nebo velkého počtu náhodně vybraných) bodů vektorového prostoru dimenze n je O(n)

10 Vnitřní dimenze (3) příklad
nízká vnitřní dimenze vysoká vnitřní dimenze (2D vektorová sada a L1) (30D vektorová sada a L1)

11 Vysoká vnitřní dimenze a MAMs
všechny objekty jsou víceméně stejně (hodně) vzdálené neexistují těsné shluky všechny regiony MAM se překrývají s libovolným dotazem

12 Aproximativní vyhledávání
přibližné vyhledávání (approximately correct search) je garantována nějaká odchylka vzdálenosti, např. násobek vzdálenosti k nejbližšímu sousedu relativně malé zrychlení vyhledávání pravděpodobnostní vyhledávání (probabilistic search) je garantována pouze pravděpodobnost, že nalezený výsledek bude správný (tj. v konkrétním případě může být úplně špatný) vyšší urychlení vyhledávání, ale také vyšší riziko false dropů/false hitů kombinace – tzv. PAC queries (probably approximately correct)

13 Přibližné vyhledávání (1)
k-NN dotazy v M-stromu relativní chyba  hledání (1+)nejbližšího souseda, tj. takový soused není dál než (1+) násobku ke skutečnému nejbližšímu sousedu úprava algoritmu kNN: z PR jsou v každém kroku odfiltrovány ty regiony které neprotínají dynamický dotaz s poloměrem rQ’ = rQ/(1+) rychlejší, ale ne o moc

14 Přibližné vyhledávání (2)
opět k-NN v M-stromu ukončení algoritmu, když se změna poslední hodnoty v NN (tj. vzdálenosti ke kandidátovi na k-tého souseda) za posledních několik kroků zpomalí z časové řady úprav této vzdálenosti se stanoví derivace – pokud spadne pod uživatelsky definovanou konstantu , je algoritmus zastaven a obsah NN je výsledek  lze interpretovat jako šanci, že se podaří najít lepšího kandidáta

15 Pravděpodobnostní vyhledávání
u LAESA metod zmenšení vyhledávacího „prstence“ dělením vyhledávácího poloměru rQ aby zmenšený poloměr zaručoval stanovenou pravděpodobnost korektního vyhledávání, je definován jako kde p je počet pivotů 2 je rozptyl na distribuci vzdáleností

16 PAC queries kombinace aproximativních a pravděpodobnostních metod
např. pro M-strom a k-NN hledá se opět (1+)-NN, ale pouze s pravděpodobností  ukončovací podmínka algoritmu je navíc rozšířena o testování poklesu dynamického poloměru rQ pod rQ, což je odhad vzdálenosti (1+)NN počítaný z distribuce vzdáleností

17 Compact partitions (1) – inkrementální vyhledávání
předpoklad: best-first algoritmus využívající frontu PR s výsledky nebo kandidáty (viz minulé přednášky) kNN algoritmus u M-stromu (navíc pole NN) lze použít i pro obyčejný rozsahový dotaz, kde poloměr je fixní a tedy se nezmenšuje jako u kNN hlavní idea – limitace počtu aplikací metriky jakmile je algoritmus ve stavu kdy je spočítáno M vzdáleností, je výpočet zastaven a uživateli vrácen aktuální obsah PR vzhledem k tomu, že fronta je setříděna podle vzdálenosti k datazu, nedostane se (díky limitaci) na neperspektivní objekty/zóny jiná terminologie: region = zóna

18 Compact partitions (2) – inkrementální vyhledávání

19 Compact partitions (3) – hodnocení zón (zone ranking)
zobecnění předchozího definováním dalších heuristik pro setřídění fronty PR původní heuristika dLB = d(Q, center(Z)) – rZ vzdálenost dotazu k nejbližšímu možnému objektu v zóně d(Q, center(Z)) - vzdálenost dotazu k centru zóny d(Q, center(Z)) + rZ - vzdálenost k nejvzdálenějšímu možnému objektu v zóně dynamic beta = b(d(Q, center(Z)) – rZ) b = 1/(1.0 – center(Z)/mcr), kde mcr je maximální možný poloměr zóny podobný princip jako u pravděpodobnostní LAESA

20 Region proximity (1) region proximity – „datová“ vzdálenost dvou regionů pravděpodobnost, že dva regiony (Ox, rx), (Oy, ry) mají ve svém průniku společný objekt O (náhodně vybraný) – jak ji spočítat? triviální aproximace: v metrickém prostoru nemáme objem, tj. průnik musíme kvantifikovat alternativně, např. tento přístup je jednoduchý, nicméně nezohledňuje distribuci datových objektů a tudíž to není dobrá aproximace

21 Region proximity (2) region proximity – „datová“ vzdálenost dvou regionů aproximace zohledňující distribuci vzdáleností: celková vzdálenost párů regionů se stejnou vzdáleností mezi centry Ox, Oy jak ji spočítat? – uvažujme spojenou podmíněnou hustotu což je pravděpodobnost, že d(Ox, O) = x a d(Oy, O) = y za předpokladu d(Ox, Oy) = dxy potom lze Xdxy spočítat jako bohužel, neznáme analytickou formu

22 Region proximity (3) region proximity – „datová“ vzdálenost dvou regionů místo toho autoři navrhují aproximaci Xdxy jako kde fX, Y(x,y) je spojená hustota vzdáleností, tj. fX, Y(x,y) = fX (x) fY(y), nicméně X a Y jsou nezávislé náhodné proměnné, takže lze místo fX, Y použít f(x) (ta lze získat jednoduše nasamplováním z databáze) f(x) vlatně aproximuje původní bx, by jsou jisté funkce, které umožňují použít různé aproximace (ortogonální, rovnoběžnou, diagonální a normalizovanou) využití při pravděpodobnostním vyhledávání, jsou prohledány pouze takové datové regiony, které mají vzdálenost (proximity) ke koule dotazu vyšší než daná prahová hodnota

23 Semimetrické vyhledávání (1)
uvažujme rostoucí funkci s počátkem v 0 libovolná taková funkce aplikovaná na podobnostní míru zachovává podobnostní uspořádání, tj. pokud ji použijeme k sekvenčnímu vzhodnocení, obdržíme stejný výsledek jako s původní mírou pokud tato funkce bude konvexní, aplikací na metriku obdržíme funkci vzdálenosti, která bude vykazovat nižší vnitřní dimenzi (vyhledem k libovolné databázi) bohužel tato nová míra může být pouze semimetrikou, tj. nemusí se zachovat trojúhelníková nerovnost

24 Semimetrické vyhledávání (2)
takto vzniklou semimetriku můžeme použít v libovolné MAM tím, že vnitřní dimenze je nižší, je i vyhledávání rychlejší na druhou stranu absence trojúhelníkové nerovnosti může vést k nekorektnímu filtrování a tedy ke ztrátě přesnosti výsledku toto lze korigovat volbou modifikující funkce tak, aby její konvexita narušovala trojúhelníkovou nerovnost v dostatečně malé míře

25 Zdroje Bustos and Navarro: Probabilistic proximity searching algorithms based on compact partitions, Journal of Discrete Algorithms 2(1): , 2004 Amato et al.: Region proximity in metric spaces and its use for approximate similarity search, ACM TODS 21(2): , 2003 Skopal et al.: Metric Indexing for the Vector Model in Text Retrieval, SPIRE 2004


Stáhnout ppt "Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google