Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK 9. Vnitřní dimenze a aproximativní vyhledávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK 9. Vnitřní dimenze a aproximativní vyhledávání."— Transkript prezentace:

1 Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK 9. Vnitřní dimenze a aproximativní vyhledávání

2 Osnova prokletí dimenzionality vnitřní dimenze aproximativní vyhledávání  přibližné vyhledávání  pravděpodobnostní vyhledávání  kombinace (tzv. PAC queries)

3 Prokletí dimenzionality předpoklady: vektorová sada, uniformní distribuce (resp. nízká korelace souřadnic) se vzrůstající dimenzí rostou efekty prokletí dimenzionality  prokletí = většina efektů je nepříznivých pro potřeby vyhledávání (i jiné potřeby) řešení  aproximativní vyhledávání  redukce dimenze

4 Efekty vysokých dimenzí (1) objemy 1) uvažujme L2 kouli vepsanou do n- rozměrné jednotkové krychle – střed koule je tedy [0.5, 0.5,..., 0.5] 2) dále uvažujme bod [0.51, 0.51,..., 0.51] – tedy bod, který je v každé dimenzi vzdálen od středu koule o 0.1 3) pro dimenzi n < 25 je bod uvnitř koule n = 25 je bod přesně na hranici koule n > 25 je bod vně koule

5 Efekty vysokých dimenzí (2) objemy S rostoucí dimenzí klesá poměr objemu koule a krychle. Data jsou řídká – exponenciální objem vs. konst. data

6 Efekty vysokých dimenzí (3) povrchy počet k-rozměrných krychlí (kvadrantů) „dotýkajících se„ n-rozměrné krychle Data jsou blízko os, jejich vektory jsou téměř ortogonální. (viz náhodné projekce – ortogonalita sloupců matice)

7 Efekty vysokých dimenzí (4) vzdálenosti S rostoucí dimenzí se vzdálenosti bodů (k počátku) přibližují. Nejbližší a nejvzdálenější soused (čehokoliv) mají srovnatelné vzdálenosti.

8 Vnitřní dimenze (1) vektorová (embedding) dimenze neříká nic o distribuci dat, např.  vektory [x, y, y, y,..., y] jsou sice vysokorozměrné, ale vlastně pouze 2-rozměrné  vektory [x, 2*x, 3*x,..., d*x] leží na přímce jak měřit dimenzi u nevektorových dat? odpověď: vnitřní dimenze

9 Vnitřní dimenze (2) zobecnění vektorové dimenze, resp. popis struktury dat (a ne struktury prostoru) mnoho definic vnitřní/fraktální dimenze „statistická“ vnitřní dimenze (Chávez et al.) kde  je průměr  2 rozptyl vzdáleností (mezi všemi objekty) v datové sadě tato definice je „zpětně kompatibilní“, tj. vnitřní dimenze všech (nebo velkého počtu náhodně vybraných) bodů vektorového prostoru dimenze n je O(n)

10 Vnitřní dimenze (3) příklad nízká vnitřní dimenze vysoká vnitřní dimenze (2D vektorová sada a L1) (30D vektorová sada a L1)

11 Vysoká vnitřní dimenze a MAMs všechny objekty jsou víceméně stejně (hodně) vzdálené neexistují těsné shluky všechny regiony MAM se překrývají s libovolným dotazem

12 Aproximativní vyhledávání přibližné vyhledávání (approximately correct search)  je garantována nějaká odchylka vzdálenosti, např. násobek vzdálenosti k nejbližšímu sousedu  relativně malé zrychlení vyhledávání pravděpodobnostní vyhledávání (probabilistic search)  je garantována pouze pravděpodobnost, že nalezený výsledek bude správný (tj. v konkrétním případě může být úplně špatný)  vyšší urychlení vyhledávání, ale také vyšší riziko false dropů/false hitů kombinace – tzv. PAC queries (probably approximately correct)

13 Přibližné vyhledávání (1) k-NN dotazy v M-stromu  relativní chyba   hledání (1+  )nejbližšího souseda, tj. takový soused není dál než (1+  ) násobku ke skutečnému nejbližšímu sousedu  úprava algoritmu kNN: z PR jsou v každém kroku odfiltrovány ty regiony které neprotínají dynamický dotaz s poloměrem rQ’ = rQ/(1+  )  rychlejší, ale ne o moc

14 Přibližné vyhledávání (2) opět k-NN v M-stromu ukončení algoritmu, když se změna poslední hodnoty v NN (tj. vzdálenosti ke kandidátovi na k-tého souseda) za posledních několik kroků zpomalí z časové řady úprav této vzdálenosti se stanoví derivace – pokud spadne pod uživatelsky definovanou konstantu , je algoritmus zastaven a obsah NN je výsledek  lze interpretovat jako šanci, že se podaří najít lepšího kandidáta

15 Pravděpodobnostní vyhledávání u LAESA metod  zmenšení vyhledávacího „prstence“ dělením vyhledávácího poloměru r Q  aby zmenšený poloměr zaručoval stanovenou pravděpodobnost korektního vyhledávání, je definován jako kde p je počet pivotů  2 je rozptyl na distribuci vzdáleností

16 PAC queries kombinace aproximativních a pravděpodobnostních metod např. pro M-strom a k-NN  hledá se opět (1+  )-NN, ale pouze s pravděpodobností   ukončovací podmínka algoritmu je navíc rozšířena o testování poklesu dynamického poloměru rQ pod rQ , což je odhad vzdálenosti (1+  )NN počítaný z distribuce vzdáleností

17 Compact partitions (1) – inkrementální vyhledávání předpoklad: best-first algoritmus využívající frontu PR s výsledky nebo kandidáty (viz minulé přednášky)  kNN algoritmus u M-stromu (navíc pole NN)  lze použít i pro obyčejný rozsahový dotaz, kde poloměr je fixní a tedy se nezmenšuje jako u kNN hlavní idea – limitace počtu aplikací metriky  jakmile je algoritmus ve stavu kdy je spočítáno M vzdáleností, je výpočet zastaven a uživateli vrácen aktuální obsah PR  vzhledem k tomu, že fronta je setříděna podle vzdálenosti k datazu, nedostane se (díky limitaci) na neperspektivní objekty/zóny  jiná terminologie: region = zóna

18 Compact partitions (2) – inkrementální vyhledávání

19 Compact partitions (3) – hodnocení zón (zone ranking) zobecnění předchozího definováním dalších heuristik pro setřídění fronty PR  původní heuristika d LB = d(Q, center(Z)) – r Z vzdálenost dotazu k nejbližšímu možnému objektu v zóně  d(Q, center(Z)) - vzdálenost dotazu k centru zóny  d(Q, center(Z)) + r Z - vzdálenost k nejvzdálenějšímu možnému objektu v zóně  dynamic beta =  (d(Q, center(Z)) – r Z )  = 1/(1.0 – center(Z)/mcr), kde mcr je maximální možný poloměr zóny podobný princip jako u pravděpodobnostní LAESA

20 Region proximity (1) region proximity – „datová“ vzdálenost dvou regionů  pravděpodobnost, že dva regiony (O x, r x ), (O y, r y ) mají ve svém průniku společný objekt O (náhodně vybraný) – jak ji spočítat?  triviální aproximace: v metrickém prostoru nemáme objem, tj. průnik musíme kvantifikovat alternativně, např. tento přístup je jednoduchý, nicméně nezohledňuje distribuci datových objektů a tudíž to není dobrá aproximace

21 Region proximity (2) region proximity – „datová“ vzdálenost dvou regionů  aproximace zohledňující distribuci vzdáleností: celková vzdálenost párů regionů se stejnou vzdáleností mezi centry O x, O y jak ji spočítat? – uvažujme spojenou podmíněnou hustotu což je pravděpodobnost, že d(O x, O) = x a d(O y, O) = y za předpokladu d(O x, O y ) = d xy potom lze X d xy spočítat jako bohužel, neznáme analytickou formu

22 Region proximity (3) region proximity – „datová“ vzdálenost dvou regionů místo toho autoři navrhují aproximaci X d xy jako kde f X, Y (x,y) je spojená hustota vzdáleností, tj. f X, Y (x,y) = f X (x) f Y (y), nicméně X a Y jsou nezávislé náhodné proměnné, takže lze místo f X, Y použít f(x) (ta lze získat jednoduše nasamplováním z databáze) f(x) vlatně aproximuje původní b x, b y jsou jisté funkce, které umožňují použít různé aproximace (ortogonální, rovnoběžnou, diagonální a normalizovanou) využití při pravděpodobnostním vyhledávání, jsou prohledány pouze takové datové regiony, které mají vzdálenost (proximity) ke koule dotazu vyšší než daná prahová hodnota

23 Semimetrické vyhledávání (1) uvažujme rostoucí funkci s počátkem v 0  libovolná taková funkce aplikovaná na podobnostní míru zachovává podobnostní uspořádání, tj. pokud ji použijeme k sekvenčnímu vzhodnocení, obdržíme stejný výsledek jako s původní mírou pokud tato funkce bude konvexní, aplikací na metriku obdržíme funkci vzdálenosti, která bude vykazovat nižší vnitřní dimenzi (vyhledem k libovolné databázi) bohužel tato nová míra může být pouze semimetrikou, tj. nemusí se zachovat trojúhelníková nerovnost

24 Semimetrické vyhledávání (2) takto vzniklou semimetriku můžeme použít v libovolné MAM tím, že vnitřní dimenze je nižší, je i vyhledávání rychlejší na druhou stranu absence trojúhelníkové nerovnosti může vést k nekorektnímu filtrování a tedy ke ztrátě přesnosti výsledku  toto lze korigovat volbou modifikující funkce tak, aby její konvexita narušovala trojúhelníkovou nerovnost v dostatečně malé míře

25 Zdroje Bustos and Navarro: Probabilistic proximity searching algorithms based on compact partitions, Journal of Discrete Algorithms 2(1):115-134, 2004 Amato et al.: Region proximity in metric spaces and its use for approximate similarity search, ACM TODS 21(2):192-227, 2003 Skopal et al.: Metric Indexing for the Vector Model in Text Retrieval, SPIRE 2004


Stáhnout ppt "Vyhledávání v multimediálních databázích Tomáš Skopal KSI MFF UK 9. Vnitřní dimenze a aproximativní vyhledávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google