Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠFS.  Kde bývají nejčastější chyby?  Kde bývají nejzávažnější chyby?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠFS.  Kde bývají nejčastější chyby?  Kde bývají nejzávažnější chyby?"— Transkript prezentace:

1 VŠFS

2  Kde bývají nejčastější chyby?  Kde bývají nejzávažnější chyby?

3  Nedostatečné zdůvodnění nepodstatných změn  Příklad: změna obsahu kurzů, v MZ uvedena, ale nevysvětleno, proč ke změně došlo  Provedení podstatné změny bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace  Nedodržení harmonogramu  Nekvalitní management projektu  Např. fluktuace, nedostatečná kvalifikace,…

4  Formální chyby v MZ  Např. doložení neúplných příloh  Pozdní předložení MZ  Chybějící podklady u indikátorů  Nedosažení plánovaných indikátorů  Chybějící dokumentace publicity  Chybějící publicita

5  Chybějící vnitřní směrnice pro archivaci  Chybějící dokumenty pro zpětnou kontrolu  Př. VŘ  Podcenění podmínek udržitelnosti

6  Nedostatečné účetní směrnice  Př. Vedení odděleného účetnictví pro projekty  Nedodržení maximálních povolených jednotkových cen  Přečerpání položky rozpočtu  Nedodržení výše procentuálních limitů jednotlivých kapitol

7  Neúplnost účetních dokladů  Nedoložení vazby výdajů na projekt  Proplacení nezpůsobilého nákladu z dotace  Neúplné pracovní výkazy  Nesprávně vypočtená výše mzdy či odvodů  Nesprávně vypočtené cestovní náhrady

8  Výběrová řízení  Formální chyby v zadávací dokumentaci  Procesní chyby při hodnocení nabídek  Neúplná dokumentace průběhu VŘ  Chybně nastavená kritéria hodnocení  Dělení zakázek  Nevypsání VŘ v případě, kdy mělo být vypsáno

9  Závažnost chyb  Možnost nápravy

10  Porušení rozpočtové kázně  Neoprávněné použití veřejných prostředků  Zadržení prostředků (např. při povinnosti prostředky vrátit)  Trestný čin  Ostatní

11  Porušení podmínek aktu o poskytnutí podpory  Podezření na spáchání trestného činu  Porušení Zákona o VZ nebo podmínek Metodického pokynu pro zadávání zakázek v rámci OPLZZ

12  Procentuální snížení dotace  Konkrétní položky rozpočtu  Snížení dotace o konkrétní položku rozpočtu  Odebrání dotace  Sankce a penále

13 VŠFS

14  Komunitární programy  Fond solidarity  Rychlá a flexibilní pomoc v případě přírodní katastrofy  Povodně, havárie tankeru, atd.  JASPERS  Podpora přípravy velkých projektů pro strukturální fondy a fond soudržnosti ve 12 nových členských zemích EU  JEREMIE  Podpora financování malých a středních podniků  JESSICA  Podpora udržitelných investic a růstu v městských oblastech

15  http://www.rr-moravskoslezsko.cz/aktuality- rrms/prvni-uver-iniciativy-jessica-je-tady- bohumin-premeni http://www.rr-moravskoslezsko.cz/aktuality- rrms/prvni-uver-iniciativy-jessica-je-tady- bohumin-premeni

16  7. rámcový program pro výzkum a vývoj  vědeckotechnické granty, vědecká spolupráce a mobilita vědeckých pracovníků  Program celoživotního učení  Comenius - podpora předškolního a školního vzdělávání (do středoškolské úrovně)  Erasmus - výměna vysokoškolských studentů a pedagogů  Leonardo da Vinci - podpora odborného vzdělávání a přípravy  Grundtvig - vzdělávání dospělých a celoživotní učení  Průřezový program  Jean Monnet - vzdělávání v oblasti evropské integrace

17  CIP (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace)  Entrepreneurship and Innovation Programme  ICT Policy Support Programme (dříve eContentPlus)  Intelligent Energy Europe Programme

18  Transevropské sítě (TEN)  podpora rozvoje komunikační, energetické a dopravní infrastruktury  Marco Polo II  program na omezení dopravních zácep, zlepšení fungování nákladní dopravy z hlediska dopadů na životní prostředí, podpora nákladní přepravy, logistiky, apod.  Galileo  vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo  Progress  Sociální věci, zaměstnanost, sociální integrace, rovné příležitosti  Daphne  Prevence a boj proti násilí na dětech, mladých lidech a ženách, ochrana obětí a ohrožených skupin

19  „ Different Experiences, New Solutions“  „Různé zkušenosti, nová řešení“  Výměna zkušeností mezi evropskými regiony na témata:  Aktivní stárnutí  Flexicurity

20  Evropský technologický institut  Customs  podpora modernizace celní legislativy  Fiscalis  zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu  Hercule II  Evropský statistický program  MEETS

21  Pericles  program proti padělání eura  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (Globalizační fond EU)  Bezpečnější internet  ISA (interoperabilita evropské veřejné správy)

22  Life +  podpora projektů v oblasti životního prostředí

23  Solidarita a řízení migračních toků  podpora zavádění integrovaného řízení na vnějších hranicích EU a podpora implementace společné azylové a migrační politiky  Bezpečnost a ochrana svobod  zajišťování účinné spolupráce v oblasti boje proti zločinu a terorismu a posilování prevence před těmito jevy  Základní práva a spravedlnost

24  Mládež  výměny mládeže  dobrovolná služba  podpora místní komunity  zapojení do demokratických projektů  školení a semináře pro pracovníky s mládeží  spolupráce s partnerskými zeměmi EU  Kultura 2007  podpora mezinárodní mobility umělců, uměleckých děl, podpora mezikulturního dialogu  Media 2007  podpora evropského filmového průmyslu, propagace evropských filmů ve světě

25  Public Health (Veřejné zdraví)  podpora projektů v oblasti zdravotnictví  Ochrana spotřebitele  Evropa pro občany  program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství  Civilní ochrana

26  Konkrétní problematika  Konkrétní téma  Jednorázové výzvy

27  Příklad:  I am Roma: video  http://www.youtube.com/watch?v=Lzzbsc4Z aVg http://www.youtube.com/watch?v=Lzzbsc4Z aVg

28  Záměr  Nalezení vhodného programu  Příprava projektu  Schvalovací proces  Administrace projektu  Evaluace  Vedoucí partner:  Záměr  Nalezení vhodného programu  Příprava projektu  Schvalovací proces  Administrace projektu  Evaluace  Řadový partner:  Zapojení do projektu ve fázi přípravy a realizace

29  Finanční mechanismus EHP/Norska („norské fondy“)  Program švýcarsko-české spolupráce („švýcarské fondy“)

30 VŠFS

31 Jak se liší mezinárodní projekt? Záměr Nalezení vhodného programu Příprava projektu Schvalovací proces Administrace projektu Evaluace

32 Záměr Nalezení vhodného programu Příprava projektu Schvalovací proces Administrace projektu Evaluace Vedoucí partner: Vyhledání a výběr zahraničních partnerů Řadový partner: Zapojení do projektu ve fázi přípravy a realizace

33  Vedoucí partner  Sledování výzev  Příprava vyváženého mezinárodního konsorcia  Kompletní administrace ▪ Samostatně nebo za expertní podpory  Řadový partner  Zapojení do konsorcia

34 VŠFS

35

36  Studijní Erasmus  Erasmus Pracovní stáže

37  Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, která má rozšířený Erasmus University Charter.  Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.  Student může studovat jakýkoliv ročník studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia  Žádná věková hranice pro využití studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus neexistuje (status studenta v České republice – tj. 26 let – s tím nesouvisí)  Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

38  Minimální délka pracovní stáže jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců (ale v rámci akademického roku!)  Stáž může proběhnout kdykoliv v akademickém roce 2012/2013  Je možné vyjez do zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Turecko  Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci  Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí

39  Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.  Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva.  Pracovní stáže zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská organizace (v tomto případě tedy ERA).  Po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže.  Studentovi případně může (ale nemusí!) být vyplácena mzda nebo jakési kapesné apod.

40  Každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student).  Každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student).  Celková maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců.  Vyjede-li jednou student na stáž, již možnost Erasmus stáže vyčerpal a podruhé jet nemůže! (i kdyby tam nestrávil celých 12 měsíců)

41  Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce nebo zprostředkovatelské organizace (konsorcium).  Výše stipendií – přidělována dle států; viz následující slide (nebo přímo stránky NAEP)  Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.  Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí.  Student se může zúčastnit pracovní stáže i jako tzv. zero-grant student.

42  Počet studentů, které je zahraniční vysoká škola ochotná přijmout, je dán bilaterální smlouvou.  Zero-grant student – tento způsob výjezdu nevyžaduje finance, ale ochotu zahraniční instituce přijmout studenta nad rámec bilaterální smlouvy (což může, ale nemusí akceptovat).  Nejčastěji se využívá k prodloužení pobytů studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky.  Definitivní rozhodnutí je ale na institucionálním koordinátorovi programu Erasmus na domácí vysoké škole.

43 Program ERASMUS - Mobilita studentů - Tabulka přidělovaných stipendií v roce 2012/2013 MOBILITA STUDENTŮ ISO kódZemě STUDIJNÍ POBYTPRACOVNÍ STÁŽ Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v EUR ATRakousko430611 BEBelgie404570 BGBulharsko226323 CYKypr355524 DENěmecko405571 DKDánsko555775 EEEstonsko312458 ESŠpanělsko409577 FIFinsko488671 FRFrancie473678 GRŘecko359530 HRChorvatsko339506 HUMaďarsko348507 CHŠvýcarsko553743 IEIrsko505698 ISIsland567621 ITItálie447638 LILichtenštejnsko516713 LTLitva301440 LULucembursko404570 LVLotyšsko297434 MTMalta346511 NLNizozemsko459625 NONorsko571800 PLPolsko316464 PTPortugalsko353522 RORumunsko252363 SEŠvédsko469641 SISlovinsko322473 SKSlovensko338512 TRTurecko324476 UKVelká Británie583806

44  Student si může sám najít instituci (firmu, úřad, neziskovou organizaci apod.), kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru, a dohodnout si stáž tam.  Student si může vybrat z konkrétních nabídek stáží z katalogu Evropské rozvojové agentury, s.r.o.  Student může vyplnit informace o požadované stáži a Evropská rozvojová agentura se pokusí zajistit vhodnou přijímající organizaci.

45  Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem  Pracovní plán stáže (Training Agreement) - obsahující ustanovení Odpovědnosti za kvalitu (Quality Commitment).  Finanční dohoda - uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže.  Erasmus Charta Studenta, obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus.  Certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení.  Závěrečná zpráva studenta - http://erasmus.qcm.cz/modules/erasmus/

46  Do 30.11.2012 poslat životopis v anglickém jazyce na adresu: erasmus@euda.euerasmus@euda.eu  Životopis musí obsahovat ročník, obor a formu studia a informaci o jazykových znalostech studenta.  S případnými dotazy se obracejte na stejnou adresu erasmus@euda.euerasmus@euda.eu  Více info: www.eracr.cz, www.naep.czwww.eracr.czwww.naep.cz

47  Dotace pro mladé lidi do 30 let  Akce 1 – Mládež pro Evropu  Akce 2 – Evropská dobrovolná služba  Akce 3 – Mládež ve světě  Akce 4 – Systémy na podporu mládeže  Akce 5 – Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže  Více informací: www.mladezvakci.czwww.mladezvakci.cz

48  Síť regionálních informačních center o Evropské unii  Vyhledávají a poskytují informace veřejnosti

49 VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

50 Propojení alokovaných prostředků s cíli strategie Evropa 2020Pozvání členských států k podpisu partnerských smluvSoustředění zdrojů na malé množství prioritPlatby budou záviset na plnění určitých podmínekVytvoření „výsledkové rezervy“ pro odměňování nejlepších Pro členské státy a regiony úspěšné v dosahování cílů Silnější monitoring a evaluaceVýsledkově orientovaný přístupKombinace dotací s půjčkami Pro maximalizaci efektu veřejných prostředků Posílení teritoriální dimenzePosílení partnerství

51 Tradiční rozdíly v pozicích států Nové vs staré členské státy Bohatší vs. chudší členské státy Regionální skupiny (Visegrád Group) … SVE Politika soudržnosti zůstává prioritou Kategorie « Transition region » užitečná pro některé regiony Zjednodušení (?) Koncentrace (?) ALE Makroekonomická kondicionalita Odměny za úspěchy

52 6. října 2011 EK přijala legislativní balík pro politiku soudržnosti pro roky 2014 – 2020 Včetně Cíle Evropa 2020 Partnerské smlouvy s členskými státy s cíli a finančními odměnami za jejich plnění Zjednodušení a harmonizace pravidel různých fondů, včetně zemědělských, námořních a rybářských.Jedna daná pravidla pro 5 různých fondů. Více integrovaný přístup

53 Navrhovaný rozpočet 2014-2020Miliard EUR Méně rozvinuté regiony Transition regions Více rozvinuté regiony Územní spolupráce Fond soudržnosti Extra alokace pro odlehlé regiony 162,6 38,9 53,1 11,7 68,7 0,926 Connecting Europe Facility pro dopravu, energii a informační a komunikační technologie 40 miliard eur Evropský sociální fond Min 84 miliard eur (v rámci výše uvedených alokací pro méně rozvinuté, transition a více rozvinuté regiony)

54  Celkem: 350 miliard eur  Z toho pro ČR: 26,7 miliardy eur (cca 668 miliard Kč)

55 Návrhy Komise projednány Radou a Evropským parlamentem Přijetí do konce roku 2012 Začátek nové generace politiky soudržnosti: 2014 Paralelně probíhají jednání o 7-letém rozpočtu EU na roky 2014-2020 Komise navrhla 376 miliard € na politiku soudržnostiv letech 2014-2020 Srovnání: 347 miliard € v letech 2007-2013

56 www.strukturalni-fondy.eueuropa.eu www.eu-zadost.cz eaccount.czechinvest.org Žádosti např. Facebook/Twitter – ERA Evropská rozvojová agentura www.eracr.cz

57 Zkouška PhDr. Jan Hauser Evropská rozvojová agentura jan.hauser@eracr.cz www.eracr.cz Skype: janhauser.eu Kontakty


Stáhnout ppt "VŠFS.  Kde bývají nejčastější chyby?  Kde bývají nejzávažnější chyby?"

Podobné prezentace


Reklamy Google