Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.Podnikání a podnik Právní předpisy, podnikání, podnikatel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.Podnikání a podnik Právní předpisy, podnikání, podnikatel"— Transkript prezentace:

1 2.Podnikání a podnik Právní předpisy, podnikání, podnikatel
Podnik jako právně organizační forma podnikání Živnostenské podnikání Obchodní společnosti Podnikání v rámci EU

2 1.Právní předpisy Podnikání, Podnikatel

3 Právní předpisy Závazná pravidla/normy jednání všech právních subjektů zúčastněných v obchodních vztazích : živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon o konkursu a vyrovnání, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) daňové zákony, zákon o účetnictví, zákon o státní statistické službě, zákon o cenách, zákon o veřejných zakázkách, zákoník práce, zákon o mzdě,......

4 Podnikání soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. při podnikání je nutno respektovat principy ochrany životního prostředí a další veřejné zájmy. uspokojování jiných potřeb než je zisk zajišťují například nadace, neziskové organizace, charity apod.

5 Podnikatel Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

6 Právní subjekt FO/PO Fyzická osoba (FO) Právnická osoba (PO)
je každý občan státu Právnická osoba (PO) je uměle vytvořený právní subjekt, kterému zákon přiznává právo vystupovat v právních vztazích vlastním jménem.

7 Právnická osoba/PO musí být založena písemnou smlouvou nebo zakládací listinou zapsána pod svým obchodním jménem – firmou – do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je veřejný seznam do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelském subjektu, vedou jej rejstříkové soudy. Podnik v něm zapsaný je firmou. PO vzniká zápisem do obchodního rejstříku PO zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

8 2. Podnik jako základní právně organizační forma podnikání

9 Podnik je základní, právně organizační, forma podnikání Podnikatel
podnik pod obchodní firmou zakládá, aby na něm mohl provádět soustavnou činnost, tzn. podnikat do podniku vkládá : peněžní (finanční kapitál) nebo věcné prostředky (stroje, pozemky) pro podnikání. opatřuje pro něj lidské zdroje (zaměst­nance) a nehmotné prostředky (know-how, licence).

10 Druhy podniků Podle poslání podniků (vytváření výrobků a poskytování služeb k uspokojování potřeb) rozlišujeme: výrobní podniky – stavební, průmyslové, aj., obchodní podniky – velkoobchodní a maloobchodní, dopravní a spojové podniky – železnice, pošty, aj., peněžní podniky – banky, spořitelny,pojišťovny.

11 Životní cyklus podniku
vzniká, působí a zaniká s tím, jak jsou potřebné jeho výrobky a služby z hlediska trhu, což se projevuje v jejich prodejnosti.

12 životní cyklus podniku a jeho fáze
Sygmoida, logistická (demografická) křivka čas počáteční potíže růstu růst a rozvoj stagnace znovuoživení nebo úpadek a zánik

13 Vlastníkem podniku může být: jednotlivec,
obchodní společnost nebo družstvo v některých případech je jím stát vlastní buď celý podnik nebo je podílníkem (společníkem) obvykle akciové společnosti. Vlastnictví majetku v podniku souvisí s právní formou podniku.

14 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

15 trvalé sdružení podniků ve větší celky - např. holdingové společnosti,
Organizační formy podnikání Formy sdružování ke společnému podnikání na smluvní bázi, např.: tiché společenství, trvalé sdružení podniků ve větší celky - např. holdingové společnosti, dočasné sdružení podniků ve větší celky - např. konsorcia

16 2.1. Živnostenské podnikání

17 Podstata živností Živnost je soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění provozuje fyzická nebo právnická osoba na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jde o zvláštní formu podnikání a upravuje ji živnostenský zákon. Jak podnik fyzické osoby – živnostníka, tak i podnik právnické osoby – obchodní společnosti musí vyhovět živnostenskému zákonu v platném znění !!! Podnikat lze i na základě jiného než živnostenského oprávnění (např. jako svobodný architekt, lékař, auditor). Proto je podnikání ve srovnání s živností obecnější pojem, který definuje obchodní zákoník.

18 Druhy živností koncesované ohlašovací
provozované na základě udělené koncese (§26 a příloha č. 3) ohlašovací provozované na základě ohlášení (§ 19)

19 živnosti ohlašovací živnosti řemeslné - podmínkou je vyučení v oboru (příloha č. 1), živnosti vázané - podnikatel musí splňovat podmínky, které předepisují zvláštní předpisy, musí mít zvláštní odbornou způsobilost (příloha č. 2), živnosti volné - všechny ostatní živnosti, u kterých musí být splněny jen všeobecné podmínky (existuje jen 1 viz. příloha č. 4).

20 Všeobecné podmínky Pro provozování živnosti musí fyzická osoba splňovat:
zletilost- věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost – za bezúhonného se pro účely zákona nepovažuje osoba pravomocně odsouzená za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání minimálně 1 roku, nebo pokud byl trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním. Nesplňuje-li podnikatel první dvě všeobecné podmínky, ještě to neznamená, že nemůže provozovat živnost. Ty lze nahradit ustavením tzv. odpovědného zástupce. Podmínku bezúhonnosti však musí splnit vždy.

21 Zvláštní podmínky Pro provozování živnosti řemeslných,vázaných a koncesovaných musí fyzická osoba splňovat: : odbornou způsobilost (doklad o příslušném vzdělání) nebo jinou způsobilost Například. u živností vázaných „projektová činnost ve výstavbě“ a „provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování" je pro provozování nutná zvláštní způsobilost (autorizace) podle autorizačního zákona. Nesplňuje-li podnikatel tuto podmínku odborné způsobilosti, musí smluvně zajistit odpovědného zástupce, který ji splňovat bude. U koncesovaných živností podnikatel musí splňovat podmínky spolehlivosti či jiných zvláštních předpisů pro odbornost často s časovým omezením.

22 Průkazem oprávnění k provozování živnosti Výpis ze živnostenského rejstříku
Vystavuje je živnostenský úřad, který posuzuje splnění podmínek k jejich vystavení. Ke koncesi se vyjadřuje ještě další orgán (např. Ministerstvo vnitra pro koncesi „služby soukromých detektivů“, Česká národní banka pro „směnárenskou činnost“ apod.). Žádost o vydání koncesní listiny a doklady k ní jsou stejného obsahu jako u ohlášení živností, včetně možnosti ustanovit odpovědného zástupce

23 Výpis z živnostenského rejstříku obsahuje:
Jméno a příjmení, občanství, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, předmět podnikání, druh živnosti, den vzniku živnostenského oprávnění, zahájení provozování živnosti, doba trvání živnostenského oprávnění, Předmět podnikání, uvedený na výpisu, musí být totožný s názvy živností podle oficiálního seznamu ze živnostenského zákona (přílohy 1, 2, 3 a 4).

24 Živnostenské oprávnění
Splňuje-li fyzická osoba zákonem předepsané podmínky a ohlášení je po formální stránce úplné, živnostenský úřad vydá ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis, který slouží jako doklad živnostenského oprávnění. Vydání ŽL ohlašuje ŽU správci daně (finanční úřad), statistickému úřadu, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení. Správní poplatky za ohlášení živnosti: Při vstupu do živnostenského podnikání – Kč Za ohlášení další živnosti – 500 Kč

25 Povinností autorizovaných osob (architektů, inženýrů a techniků) je oznámit „Komoře“ způsob výkonu jejich činnosti: jako svobodní architekti nebo inženýři podnikání podle zvl. předpisů – tímto předpisem je autorizační zákon jako podnikatelé - živnostenské podnikání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků podle živnostenského zákona jako zaměstnanci

26 Odlišnosti podnikání fyzických a právnických osob
Fyzické osoby : vstupují přímo do právních vztahů plní roli podnikatele (kapitálový vklad do podnikání) a obvykle je i roli výkonné pracovní síly (vlastní odborná profese vč. řízení) ručí za závazky celým svým majetkem Právnické osoby: do právních vztahů vstupuje pouze společnost společníci přinášejí kapitálový vklad do podnikání avšak mohou, nebo také nemusí ve společnosti pracovat ručí za závazky majetkem společnosti

27 2.2.Obchodní společnosti

28 Založení a vznik obchodní společnosti
Obchodní společnost vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před vznikem společnosti probíhá proces založení, kdy je třeba: sepsat společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu pokud společnost zakládá jediný zakladatel) složit základní kapitál u kapitálových společností opatřit výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a případně doklady o odborné způsobilosti získat živnostenské oprávnění na místně příslušném živnostenském úřadě podat žádost o registraci v obchodním rejstříku Právně je proces založení ošetřen v Zákoně o obchodních korporacích §8 a dále.

29 Zrušení a zánik obchodní společnosti
Obchodní společnost zanikne výmazem z obchodního rejstříku. Před zánikem společnosti probíhá proces zrušení. Ke zrušení může dojít: s likvidací uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující , bez likvidace pokud přechází její jmění na právního nástupce dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze. Právně je proces zrušení ošetřen v Zákoně o obchodních korporacích §93 a dále a v zákonu O konkurzu a vyrovnání (§ 4)

30 Hlediska rozhodování při založení obchodní společnosti
právní hledisko - volba právní formy, organizační hledisko - předmět podnikání a velikost podniku, vytvoření organizační struktury podniku, hospodářské hledisko - zpracování zakladatelského rozpočtu, ve kterém půjde zejména o posouzení: předpokládané výše výnosů, nákladů a zisku, potřebného rozsahu majetku a jeho finančních zdrojů, propočty očekávané rentability, návratnosti celého záměru (viz hodnocení efektivnosti investic).

31 Hlediska rozhodování při založení obchodní společnosti
Z osobního hlediska může podnikatel brát v úvahu následující kriteria při volbě nejvhodnější právní formy podniku: míra osobní účasti na řízení podniku, rozsah a způsob ručení za závazky, podíl na zisku podniku, výše počátečního kapitálu a možnosti přístupu na kapitálový trh – rizika, rychlost založení podniku, výše výdajů spojených se založením odpovídající právní formy podniku.

32 Veřejná obchodní společnost
Veřejná obchodní společnost (v.o.s. nebo veř. obch. spol. §95) je založena na základě společenské smlouvy. Spolčenost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Zisk se zdaňuje za společnost jako celek v přiznání daně z příjmu právnických osob.

33 Komanditní společnost
Komanditní společnost (k.s. nebo kom. spol. §118) je založena na základě společenské smlouvy. společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Zisk se zdaňuje za společnost jako celek v přiznání daně z příjmu právnických osob.

34 Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným (s.r.o. nebo spol. s r.o. §132) je založena na základě společenské smlouvy. společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku Minimální základní kapitál je v současnosti stanoven zákonem na 1 Kč. Společnost jako celek ručí za své závazky jen do výše tohoto základního kapitálu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Zisk se zdaňuje za společnost jako celek v přiznání daně z příjmu právnických osob. Společnost musí vytvářet rezervní fond ze zisku ke krytí rizik.

35 Akciová společnost Akciová společnost (a.s. nebo akc. spol. §243) se zakládá zakladatelskou smlouvou (v případě jednoho zakladatele – právnické osoby zakládací listinou). Akciová společnost za závazky ručí celým svým majetkem, akcionáři po dobu existence společnosti neručí za její závazky vůbec. Minimální základní kapitál je 2 mil. Kč. Nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů. Statutárním orgánem je představenstvo. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Společnost povinně vytváří rezervní fond ze zisku ke krytí rizik. Část zisku může být rozdělena mezi akcionáře ve formě dividend. Odměna členům orgánů akciové společnosti se nazývá tantiéma.

36 3.Podnikání v rámci EU

37 Jednotný trh EU (volnost osob, služeb, kapitálu a zboží) garantuje:
volnost podnikání v kterékoli členské zemi, právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, zřizovat a řídit podniky za podmínek stanovených pro vlastní příslušníky právem států, kde dochází k podnikání. EU vychází z toho, že osobě, která vykonává určitou činnost v jednom státě v souladu s právními předpisy, nelze omezit výkon této činnosti v jiné členské zemi.

38 V rámci volného pohybu služeb volný pohyb osob
je jednou ze základních svobod jednotného trhu EU a nezbytnou podmínkou volnosti podnikání. V praxi to znamená: pohyb osob bez omezení, všechny osoby mohou vykonávat svou profesi za stejných podmínek, pobývat v jím zvolené zemí a požívat sociálních podmínek pro zaměstnance tohoto státu stejně, jako jejich občané. Ale realita je podstatně složitější.

39 Vzájemné uznávání profesních osvědčení a diplomů
V každém členském státě jsou určeny orgány, které uznávání kvalifikace provádějí (podle obecných směrnic). Dokladem o formální kvalifikaci je diplom, osvědčení nebo jiný doklad vydaný příslušným orgánem nebo institucí. Užitečné info na

40 Vzájemné uznávání profesních osvědčení a diplomů
Problémy uznávání kvalifikace, možnosti pracovat v jiném členském státě, uznání potvrzení o studiu, svobody poskytování a využívání služeb ve všech členských státech, převod nároků na důchodové zabezpečení, založení firmy atd. řeší SOLVIT - síť poradenských center.


Stáhnout ppt "2.Podnikání a podnik Právní předpisy, podnikání, podnikatel"

Podobné prezentace


Reklamy Google