Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2  co si pod tímto pojmem představíte? = všechno, co je výsledkem lidské tvořivé činnosti  jaký je rozdíl mezi přírodou a kulturou? ● příroda – vše zde vzniká přirozeně, bez zásahu člověka ● kultura – je závislá na lidské činnosti  příroda i kultura se prolínají – příroda je základem, na kterém vzniká kultura

3 1)hmotná = všechny hmotné výrobky člověka a způsoby, jak je člověk používá  kultura bydlení, odívání 2)duchovní = myšlenky, názory a zvyky v dané společnosti  umění, věda, náboženství, způsob řízení společnosti, způsob vyjadřování ● hmotná i duchovní kultura spolu souvisejí

4 3)normativní (většinou se zahrnuje do kultury duchovní) = souhrn pravidel (norem) a návodů, které se týkají chování člověka ve společnosti  oblast práva – posuzuje jednání člověka z hlediska zákonnosti a nezákonnosti  oblast morálky – posuzuje jednání člověka z hlediska dobra a zla – co je správné  oblast mravní – posuzuje jednání člověka z hlediska společenských konvencí a zvyklostí (etiketa)

5 Hlavní funkcí = vytvářet prostředí vhodné pro rozvoj lidských schopností a vlastností 1)humanizační – z člověka jako biologického tvora se prostřednictvím kultury stává lidská bytost 2)socializační a výchovná – lidé si předávají společenské zvyklosti a návyky – napodobují chování jiných  osvojení si jazyka a dalších způsobů komunikace (mimika, gestikulace)  návyky – hygiena, stolování, etiketa

6  osvojení si základních sociálních rolí (dítě, žák, kamarád)  schopnost užívat předměty denní potřeby (PC)  schopnost orientovat se v hodnotovém žebříčku  osvojení si základních poznatků o přírodě, společnosti a člověku 3)akumulační (shromažďovací) – nové poznatky se předávají následujícím generacím 4)zábavná a kompenzační – odpočinek, uvolnění

7 Na světě je řada lidských kultur – vytvářejí kulturní dědictví lidstva: ● národní – kultura určitého národa ● etnická – kultury přírodních kmenů, které ještě nevytvořily národ ● kulturní oblasti – mají širší rozsah než národní a etnické kultury – shrnují společné rysy několika blízkých kultur (islámský svět, evropská kulturní oblast)

8 Další podkultury = subkultury: ● např. v ČR – Chodsko, Podkrkonoší ● kultura velkých měst a venkova ● kultura sociálních skupin – punk, emo Kultury mají spoustu rozdílů, ale mají i společné znaky = uznávají základní hodnoty (láska, úcta k rodičům, touha po spravedlnosti)  SPOLEČNÁ KULTURA CELÉHO LIDSTVA

9 ● proč je důležité znát cizí kultury?

10  co si pod tímto pojmem představíte? = součástí lidské kultury – představuje tvůrčí schopnosti a dovednosti v různých oborech lidské činnosti umění není vše, co vytvoří člověk x je to lidská schopnost tvořit něco nového, originálního

11 Užší význam umění: ● = tvůrčí činnost člověka, který zobrazuje skutečnost tak, jak ji sám vnímá a prožívá – díky tomu vytvoří originální dílo ● co vidíte při pohledu z okna? Umění – prochází třemi etapami: a) umělecký proces = tvorba uměleckého díla b) umělecké dílo = výsledek c) působení a odezva

12  co si pod tímto pojmem představíte? věda = významnou součástí lidské kultury  není typická pro všechny civilizace proces lidského poznávání přírody, společnosti, člověka, myšlení a kultury, který vede k vytváření systému poznatků věda se zabývá veškerou realitou – v rámci jednotlivých vědních oborů

13 ● usiluje oddělit podstatné od nepodstatného a určit obecně platné zákony ● zákonitosti ověřuje vědeckým předvídáním (předpověď zatmění slunce), experimentem (vědeckým pokusem) a prací (jak poznatky používáme v životě)

14 ● výsledky vědy lze využít v praxi – sepětí s technikou ● vedlo to k rozvoji moderní civilizace ● od 17. století – vzniklo nové pojetí vědy – důraz na propojení vědeckých poznatků s praxí (poskytlo návod, jak ovládat k vlastnímu prospěchu přírodu a měnit podmínky lidského života k lepšímu) Technika ● = vytváření a používání nástrojů, kterými člověk proměňuje svět

15 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: wikipedia.cz Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 Dudák, V.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2004 Dudák, V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 1998


Stáhnout ppt "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google