Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti mezinárodní spolupráce v rámci Programu celoživotního učení (LLP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti mezinárodní spolupráce v rámci Programu celoživotního učení (LLP)"— Transkript prezentace:

1 Možnosti mezinárodní spolupráce v rámci Programu celoživotního učení (LLP)

2 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  součást Domu zahraničních služeb MŠMT  koordinuje Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP) a další programy: e-Twinning, Erasmus Mundus, Tempus, Finanční mechanismy EHP/Norska, SCIEX- NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland)  cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference a vydává informační materiály  webové stránky www.naep.cz

3 Program celoživotního učení (LLP)  schválen Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006 pro období 2007 až 2013  zapojeno 31 zemí (27 členských zemí EU, 3 země ESVO - Norsko, Island, Lichtenštejnsko, kandidátská země Turecko)  určen pro: pro jednotlivce – studenti, žáci, učitelé, školitelé, trenéři, administrativní pracovníci, řídící pracovníci z oblasti vzdělávání apod. pro instituce – školy všech typů včetně vysokých, další instituce zabývající se vzděláváním (nadace, firmy, úřady práce apod.)

4 Program celoživotního učení (LLP) Comenius vzdělávání ve školáchErasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a přípravaGrundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program 4 klíčové aktivity – vývoj politiky; jazykové vzdělávání; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí

5 Program Comenius Program Comenius  určen pro MŠ, ZŠ a SŠ  cílová skupina: žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol  aktivity: Partnerství škol; Partnerství Regio; Přípravné návštěvy; Hostitelské instituce; Další vzdělávání pedagogických pracovníků; Individuální mobilita žáků  v roce 2008 přijato 992 žádostí; schváleno 522 žádostí

6 Program Leonardo da Vinci  zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni vysokoškolské úrovni  aktivity: Přípravné návštěvy; Přípravné návštěvy; Projekty mobility; Projekty mobility; Projekty partnerství; Projekty partnerství; Multilaterální projekty/Přenos inovací Multilaterální projekty/Přenos inovací  v roce 2008 přijato 340 žádostí; schváleno 161 žádostí schváleno 161 žádostí

7 Program Erasmus Program Erasmus  zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni  aktivity: Mobility (studijní pobyt, pracovní stáž, intenzivní jazykový kurz, výukový pobyt, výukový pobyt zahraničního odborníka, školení, organizace mobilit); Přípravná návštěva; Konsorcium; Intenzivní jazykové kurzy českého jazyka; Intenzivní programy  v roce 2008 přijato 85 žádostí; schváleno 73 žádostí

8 Program Grundtvig Program Grundtvig  zaměřen na oblast vzdělávání osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání  aktivity: Mobility osob; Projekty partnerství; Workshopy; Dobrovolnické projekty; Přípravné návštěvy; Asistentské pobyty  v roce 2008 přijato 222 žádostí; schváleno a podepsáno 86 žádostí

9 Průřezový program Průřezový program  Klíčová aktivita 1: Politická spolupráce a inovace Studijní návštěvy pro experty ve vzdělávání (SVES) – decentralizovaná aktivita  Klíčová aktivita 2: Jazyky Evropská jazyková cena Label – decentralizovaná aktivita  Klíčová aktivita 3: ICT (centralizované)  Klíčová aktivita 4: Diseminace a šíření výsledků (centralizované)

10 Program SVES Program SVES  SVES 1 – studijní návštěvy: v roce 2008 přijato 169 žádostí; schváleno 74 žádostí;  SVES 2 – organizace studijních návštěv v ČR: finanční podpora organizátorům je poskytována MŠMT v max. výši 35 000 Kč

11 Evropská jazyková cena LABEL  hlavním cílem je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky

12 Program Leonardo da Vinci Decentralizované aktivity (administrované NAEP):  Přípravné návštěvy  Projekty mobility  Projekty partnerství  Multilaterální projekty/Přenos inovací Centralizované aktivity (administrované Výkonnou agenturou v Bruselu): http://eacea.ec.europa.eu/index.htm http://eacea.ec.europa.eu/index.htm  Multilaterální projekty/Vývoj inovací  Tematické sítě  Doprovodné aktivity

13 Leonardo da Vinci Cíle:  Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení  Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání vědomostí a dovedností zvyšujících jejich kvalifikaci  Podporovat zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce  Zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility pro zaměstnavatele a jednotlivce  Posílit spolupráci mezi institucemi poskytujícími vzdělávání

14 Leonardo da Vinci Kdo může předložit žádost:  instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci  sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů  podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací  subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení  subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni  výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení  neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace

15 Leonardo da Vinci - Projekty mobility Cílové skupiny:  IVT (Initial Vocational Training) = osoby v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti SOŠ, SOU, U, VOŠ)  PLM (People on Labour Market) = osoby na trhu práce (osoby pracující, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby, které mohou být zaměstnány, nezaměstnaní)  VETPRO (Vocational Education Training PROfessionals) = pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (např. učitelé, pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání, kariéroví poradci, manažeři lidských zdrojů v podnicích)

16 Leonardo da Vinci - Projekty mobility  minimální počet zemí: 2 různé země v LLP  minimální počet partnerů: 2 z různých zemí v LLP  délka projektu: max. 2 roky  délka mobility (odborné stáže/praxe): 2-39 týdnů (IVT), 2-26 týdnů (PLM), 1-6 týdnů (VETPRO)  účastník mobility může v rámci jedné cílové skupiny vycestovat pouze jednou  výše grantu se odvíjí od limitů EK (dle cílové země, délky pobytu, počtu účastníků  spolufinancování není povinné

17 Statistika LdV: Projekty mobility 2009

18 Leonardo da Vinci – Projekty partnerství  spolupráce v malém měřítku, při kterých organizace spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich zájmu, a získávají vzájemné zkušenosti  délka projektu: 2 roky  minimální počet partnerů: 3 ze 3 různých zemí v LLP  příspěvek formou paušálního grantu podle počtu mobilit (4, 8, 12, 24 mobilit)  spolufinancování není požadováno  žádost podává své Národní agentuře každá instituce, která se účastní partnerství

19 Leonardo da Vinci – Projekty partnerství Činnosti partnerství:  Místní činnosti ve vlastní organizaci koordinátora nebo partnera (výukové činnosti, terénní práce, výzkum, spolupráce v konkrétních oblastech vzdělávání a přípravy, atd.)  Činnosti mobility k partnerům v zahraničí (projektová setkání, studijní návštěvy ředitelů, výměny pracovníků, studentů, učňů atd.)  Mobilita = 1 výjezd 1 osoby na akci organizovanou zahraniční partnerskou institucí nebo na akci organizovanou jinými projekty v rámci Programu celoživotního učení (nebo jeho předchůdců) nebo sítí

20 Leonardo da Vinci – Projekty partnerství Příklady výstupů:  výstupy projektu jsou menšího rozsahu : společná zpráva celého partnerství na téma odborného vzdělávání; uspořádání konference, semináře na odborné téma; vytvoření hmotného vzdělávacího produktu v tištěné formě, CD, DVD, webové stránky); hmotný produkt vytvořený studenty ….atd.

21 Statistika LdV: Projekty partnerství 2009

22 Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty  Přenos inovací (Transfer of Innovation) = zavádění a adaptace inovačních obsahů nebo výstupů již existujících v jiné zemi nebo sektoru, a to buď z předchozích projektů realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů, do systému odborného vzdělávání a přípravy na národní, místní, regionální nebo odvětvové úrovni (administrovány národní agenturou) x  Vývoj inovací (Development of Innovation) = zaměřeny na vývoj zcela nových inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy, které zatím ještě v žádné zúčastněné zemi neexistují (administrovány Výkonnou agenturou v Bruselu)

23 Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty  předávání (přenos) inovací na mezinárodní úrovni zahrnuje jazykové, kulturní a právní přizpůsobení inovačních produktů a procesů vyvinutých v odlišných podmínkách národním potřebám  maximální grant: 150 000,- EUR/1 rok  max. příspěvek Společenství: 75% (spolufinancování povinné)  délka projektu: min.1 rok, max. 2 roky  minimální počet zemí: 3 různé země v LLP (nejméně jedna země musí být členskou zemí EU)  minimální počet partnerů: 3 z různých zemí v LLP  žádá předkládající organizace jménem konsorcia (celého partnerství) u své národní agentury

24 Statistika LdV: TOI 2009

25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Možnosti mezinárodní spolupráce v rámci Programu celoživotního učení (LLP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google