Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE Ostrava"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE 15. 1. 2009 Ostrava

2 Program prezentace Monitorovací zpráva (typy, vyplňování, finance)
Přílohy MZ (pracovní výkaz, žádost o platbu apod.) Účetní doklady Podstatné a nepodstatné změny projektu Publicita Veřejné zakázky Připravované změny v nové Příručce pro příjemce

3 1. část Monitorovací zpráva

4 Přehled typů monitorovacích zpráv
Příjemce předkládá: 1) v průběhu realizace projektu: Průběžné monitorovací zprávy – předkládají se v průběhu realizace projektu, a to periodicky (co 3 měsíce) případně v mimořádných termínech (po vyčerpání 80 % zálohy) 2) Po ukončení realizace projektu: Závěrečnou monitorovací zprávu – předkládá se po ukončení realizace projektu. 3) 5 let po ukončení realizace projektu: Monitorovací zprávu o udržitelnosti - předkládá se 1 x ročně po dobu 5 let od ukončení projektu.

5 Přehled typů monitorovacích zpráv
PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ O UDRŽITELNOSTI periodicky každé 3 měsíce mimořádně po vyčerpání 80 % zálohy Předložení do 30 dnů od ukončení monitorovacího období. 1 x ročně po dobu 5 let jednorázově po ukončení projektu Předložení do 2 měsíců od ukončení GP.

6 Příklad předkládání monitorovacích zpráv
monitorovací období monitorovací období Datum předložení 2. MZ do 30 dnů, tj datum předložení MZ do 30 dnů, tj vyčerpání 80% zálohy monitorovací období monitorovací období datum předložení MZ do 30 dnů, tj datum předložení MZ do 30 dnů, tj

7 Předkládání následných monitorovacích zpráv po mimořádné monitorovací zprávě
dle data předložení předchozí mimořádné průběžné zprávy; zpráva musí být předložena opět po 3 měsících realizace projektu, nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí tohoto období.

8 Vyplňování monitorovacích zpráv - formulář

9 Monitorovací zpráva - vyplňování 1. část
Registrační číslo dle Smlouvy (např. CZ.1.07/1.1.07/ ) Celý název GP dle Smlouvy Vždy „1“ Celková výše finanční podpory dle Smlouvy 85 % celkové výše – viz Smlouva Schválená max. výše fin. prostředků křížového financování (křížové financování v rámci kap. č kap. č )

10 Monitorovací zpráva - vyplňování 1. část
Datum uvedené ve Smlouvě, nejdříve však datum účinnosti Smlouvy (podpis obou smluvních stran) Datum uvedené ve Smlouvě NEUVÁDÍ SE !

11 Monitorovací zpráva - vyplňování 1. část
Čísluje se postupně od začátku realizace projektu ve tvaru: číslo zprávy/rok, např. 01/2008; 02/2009; 03/2009; 04/2010 Specifikum: v případě monitorovacího období bude č. MZ 3/2009, nikoliv 3/2008 Období, ke kterému se vztahuje MZ ve tvaru: např. začátek 01/11/2008, konec 31/01/2009

12 Monitorovací zpráva - vyplňování 2. část
Uvádí se název příjemce tak, jak je uvedeno ve Smlouvě, příp. Dodatku Osoba, která zprávu zpracovala a která je schopna zodpovědět dotazy / poskytnout požadovaná doplnění

13 Monitorovací zpráva - vyplňování 3. část
Číslo a název aktivity dle Žádosti o finanční podporu Období, kdy je aktivita realizována dle schválené Žádosti, případně dle Smlouvy v případě změny. V případě, že došlo ke změně nad rámec uvedený výše, popíšou se důvody a upravené období realizace v části Podrobný popis realizace klíčové aktivity.

14 Monitorovací zpráva - vyplňování 3. část
Popsat postup realizace aktivity s ohledem na prováděné činnosti, zapojenou cílovou skupinu, vstupy realizačního týmu, vazby k rozpočtu projektu, apod. Rovněž je nutné popsat odchylky od plánovaného postupu realizace klíčové aktivity. Zhodnocení klíčové aktivity ve vztahu k naplňování cílů projektu, dosažené výsledky, přínos pro cílovou skupinu, apod.

15 Monitorovací zpráva - vyplňování 4. část
Průběžná zpráva popsat další skutečnosti týkající se jednotlivých kroků realizace projektu, které nejsou zahrnuty v klíčových aktivitách (např. uzavření smlouvy s auditorem), stručné vyjádření k plnění odhadované výše Žádosti o platbu z předchozí MZ, apod. Průběžná zpráva bez žádosti o platbu informace o důvodu, proč nebyla žádost o platbu přiložena (vyjma případu, kdy Žádost o platbu nebyla pro dané monitorovací období plánována) Závěrečná zpráva - podrobně popsat průběh realizace projektu od jeho začátku, podmínky, v nichž se celý projekt realizoval. Uvést všechny skutečnosti, které mohou být použity k vyhodnocení dopadu projektu, včetně hodnocení činností projektu od cílových skupin, apod.

16 Monitorovací zpráva - vyplňování 5. část
Popsat plánovaný postup realizace klíčové aktivity v následném monitorovacím období s ohledem na prováděné činnosti, zapojenou cílovou skupinu, vstupy realizačního týmu, vazbu k rozpočtu projektu a plánované výši Žádosti o platbu.

17 Monitorovací zpráva - vyplňování 6. část
Popsat, jakým způsobem v daném období je realizována informovanost ve vztahu k cílovým skupinám a široké veřejnosti a jaké nástroje publicity byly využity. Uvádí se např. počet článků o projektu uveřejněných v daném období, počet tiskových zpráv, seminářů, apod. Publicitu realizujte v souladu se schválenou žádostí (v průběhu realizace projektu je nutné využít min. všechny nástroje publicity uvedené v žádosti).

18 Monitorovací zpráva - vyplňování 7. část
Popsat jednotlivá zadávací řízení vyhlášená v monitorovacím období (zda se jedná o dodávku zboží a služeb, předpokládaná cena dodávky, apod. ) Každému vyhlášenému zadávacímu řízení se přiřazuje pořadové číslo ve tvaru: číslo zadávacího řízení, např. 01/2009; 02/2009; 03/2010 Specifikum: u zadávacího řízení nad 500 tis. Kč vyvěšeného na stránkách je nutné použít číslo dle zveřejněného formuláře. Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

19 Monitorovací zpráva - vyplňování 7. část
Popsat jednotlivá zadávací řízení, u kterých byla v monitorovacích období podepsána smlouva s dodavatelem, vč. finančního objemu v Kč. Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

20 Monitorovací zpráva - Příloha č. 2

21 Monitorovací zpráva - vyplňování 8. část
V případě prioritní osy 1 (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) se nejedná o veřejnou podporu

22 Monitorovací zpráva - vyplňování 9. část
Uvádí se číslo kontroly dle Pověření ke kontrole, Protokolu o výsledku, apod. Uvádí se, kdy byla kontrola zahájena. Datum se uvádí dle Protokolu o výsledku kontroly. Pokud kontrola ještě nebyla ukončena, uveďte tuto skutečnost do poznámky.

23 Monitorovací zpráva - vyplňování 9. část
Vyplňuje se pouze v případě ukončené kontroly. Uvádí se případné informace vztahující se k provedeným kontrolám, např. informace o tom, že kontrola dosud probíhá, o průběhu plnění nápravných opatření, apod.

24 Monitorovací zpráva - vyplňování 10. část
V případě podstatných změn samostatná žádost o souhlas se změnou

25 Monitorovací zpráva - vyplňování 10. část
Žádost o schválení podstatných změn – samostatný formulář

26 Monitorovací zpráva - vyplňování 10. část
Změny harmonogramu projektu jednotlivých aktivit (nikoliv celkové délky), změny realizačního týmu (rozdělení, slučování pozic), apod. Např. změna adresy, změna kontaktní osoby… Nepodstatné změny v rozpočtu v monitorovacím období – je nutné doložit Přílohu č. 9 MZ

27 Monitorovací zpráva - Příloha č. 9

28 Monitorovací zpráva - vyplňování 11. část
Zdroje dat – uvádí se zdrojová základna (prezenční listiny, certifikáty, apod.) Nástroje používané ke sledování monitorovacích ukazatelů. Uvádí se i problémy při sledování MI a naplňování těchto indikátorů. Doporučení: uvádějte naplnění daného indikátoru ve stanoveném monitorovacím období + kumulovanou výši naplňování daného indikátoru Vyplňuje se v Benefit7 + Příloha č. 1 MZ.

29 Monitorovací zpráva - Příloha č. 1

30 Předpokládané vyplňování monitorovacích zpráv
Benefit7

31 Přehled ovládacích prvků
Zobrazení pole Druh pole Popis Povinné pole (žluté) Povinná pole musí být vždy vyplněna. Povinné pole s nabídkou (žluté) Kliknutím na ikonu v pravém rohu políčka se otevře nabídka/číselník a uživatel zvolí vhodnou variantu. Automatické pole (šedé bez orámování) Údaje do tohoto pole se automaticky doplní. Nepovinné pole (šedé s rámečkem) Vyplnění není vyžadováno, může být závislé na jiné položce. Nepovinné pole s nabídkou (šedé)

32 Monitorovací zpráva - Benefit7
Kliknout na žádost, ke které je potřeba vytvořit žádost o platbu

33 Monitorovací zpráva - Benefit7
Zvolit záložku „Monitorovací zprávy - hlášení“

34 Monitorovací zpráva - Benefit7
Zvolit záložku „Načíst data z Monitu7“

35 Monitorovací zpráva - Benefit7
Záložka „Indikátory hlášení“

36 Monitorovací zpráva - Benefit7
Záložka „Výběrová řízení“

37 Monitorovací zpráva - Benefit7
Záložka „Přílohy zprávy“

38 Finanční část MZ - vyplňování 12. části
Uvede se částka dle Smlouvy o financování GP Uvede se součet všech uznatelných výdajů projektu, jejichž vynaložení se prokazuje v rámci této MZ viz Příloha č. 5 – Soupiska účetních dokladů. Uvede se součet všech výdajů projektu, které byly zařazeny do předchozích MZ

39 Monitorovací zpráva - Příloha č. 5

40 Finanční část MZ – vyplňování 12. část
Je možné žádat o částku odpovídající uznatelným výdajům prokazovaných v této MZ

41 Finanční část MZ – vyplňování 13. a 14. části

42 Finanční část MZ - vyplňování 13. část
NEVYPLŇUJE SE- uvádějí se nulové hodnoty

43 Finanční část MZ – vyplňování 13. a 14. část

44 Finanční část MZ - vyplňování 15. část
Zadat nulové částky

45 Finanční část MZ - vyplňování 16. části
Uveďte odhad termínu předložení následující Žádosti o platbu ve tvaru měsíc/rok Uveďte odhadovanou výši částky, o kterou budete žádat v příští Žádosti o platbu

46 Příloha č.5 – Soupiska účetních dokladů
Uvádějí se zde uhrazené účetní doklady Každá soupiska od začátku; čísla odpovídají číslování kopií účetních dokladů Popis jednotlivých položek např. osobní náklad 01..; cestovné 01 atd.

47 Příloha č. 8 MZ – Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu
Vyplňuje se v souladu se schváleným rozpočtem projektu, který je součástí Smlouvy o financování GP. V případě, že došlo ke změně rozpočtu dle PPP, uvádí se zde částky uvedené v přepracovaném rozpočtu projektu Uvádějí se pořadová čísla kopií účetních dokladů, které prokazují uplatňovaný výdaj projektu. V případě, že se bude jednat o souvislou číselnou řadu, stačí uvést interval dokladů. Veškeré uznatelné výdaje, které jsou doloženy a které byly uznány jako doložené a uznatelné v předcházejících monitorovacích zprávách Uvádějí se veškeré uznatelné výdaje, které se dokládají v rámci aktuální MZ

48 2. část Přílohy

49 Ostatní přílohy k finanční části monitorovací zprávy
Pracovní výkaz Mzdové náklady (odborní a administrativní zaměstnanci) Rozpis cestovních náhrad (tuzemské a zahraniční cesty) Odpisy Žádost o platbu

50 a) Pracovní výkaz Základem pro vyplnění této přílohy jsou uzavřené pracovní smlouvy, dodatky k prac. smlouvám, DPČ, DPP.

51 b) Mzdové náklady

52 c) Rozpis cestovních náhrad

53 d) Odpisy

54 Žádost o platbu – Benefit7 (I.)
Kliknout na políčko „Konta projektů“.

55 Žádost o platbu – Benefit7 (II.)
Vyberte projekt, ke kterému chcete vytvořit Žádost o platbu.

56 Žádost o platbu – Benefit7 (III.)
Z nabídky vyberte řádek „Žádost o platbu“.

57 Žádost o platbu – Benefit7 (IV.)
1.Vytvořte novou Žádost o platbu. Nelze mít rozpracované 2 Žádosti o platbu současně. 2. Klikněte na odkaz „Načíst data z Monit7“.

58 Žádost o platbu – Benefit7 (V.)

59 Žádost o platbu – Benefit7 (VI.)

60 Žádost o platbu – Benefit7 (VII.)
V průběhu vyplňování žádosti o platbu nezapomínejte ukládat.

61 Žádost o platbu – Benefit7 (VIII.)
Z nabídky vyberte řádek „Přílohy Žádosti o platbu“.

62 Žádost o platbu – Benefit7 (IX.)
Vyplňte buňky podle vzoru a uložte (tlačítko „Uložit“).

63 Žádost o platbu – Benefit7 (X.)
Zadání jiného bankovního účtu provedete pomocí řádku „Účty projektu“.

64 Žádost o platbu – Benefit7 (XI.)
Úkony na závěr: kontrola finalizace tisk

65 3. část Účetní doklady

66 Účetní doklady Je nutné vést účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona 563/1992 Sb., o dani z příjmu. Je třeba vést oddělené a transparentní analytické účty související s realizací projektu, projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (např. na zvláštním účetním středisku) – platí i pro partnery s finanční účastí. Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky.

67 Účetní doklady označení účetního dokladu,
Závazné náležitosti účetního dokladu vymezuje § 11 zákona o účetnictví - účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam podle osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Navíc každý originál relevantního úč. dokladu je příjemce povinen označit identifikací projektu (název projektu, registrační číslo). Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, „fakturujeme za poradenskou činnost“, atd. nejsou vyhovující, musejí být rozepsány podrobněji. V opačném případě bude vyžadován detailnější popis nakupovaného zboží nebo služeb vyhotovený dodavatelem.

68 Účetní doklady V odůvodněných případech je možné použít i vnitřní přeúčtování plateb, které byly uskutečněny i z jiného než projektového účtu (musí být podloženo vnitřními účetními doklady) – např. výplaty mezd, platby za elektřinu, vodné, nájmy, apod.) K rozúčtovacím dokladům musí být vždy dostupná konkrétní metoda kalkulace, která se nesmí během celého projektu měnit (např. rozúčtování nájmu dle poměru ploch kanceláří využívaných pro projekt a mimo projekt). V případě, že se provádí převod prostředků z projektového účtu jednou platební operací za více účetních položek, je třeba vystavit interní účetní doklad, ze kterého bude zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá. Pokud vyvstane potřeba převést projektové prostředky na jiné účty příjemce, je takovou operaci nutné provést až po uskutečnění výdajů z účtu, na který se prostředky převádí. V rámci MZ se dokládá i výpis z jiného účtu příjemce podpory, pokud z něj byly zaplaceny některé náklady (úhrada faktur, mezd, apod.)

69 Účetní doklady Předčasně převedené prostředky z projektového účtu na jiný účet příjemce je třeba bezodkladně vrátit zpět na projektový účet. Úroky na jiných účtech z předčasně převedených prostředků podpory je třeba rovněž zohlednit v rámci vyúčtování. V případě mylné platby z projektového účtu příjemce bez zbytečného odkladu převede nebo vloží příslušnou částku na projektový účet. Všechny faktury v rámci projektu musejí být vystaveny na příjemce podpory. Na partnery pouze v případě, že se jedná o partnera finančního. Faktury na dodávku zboží nebo služeb v hodnotě nad Kč bez DPH musejí být podloženy písemně uzavřenou smlouvou s dodavatelem. Zálohové faktury je možno hradit pouze v případě, že jsou vydány v souladu s platnou obchodní smlouvou (případně běžnou obchodní praxí) a budou nejpozději do konce projektu vyúčtovány. V rámci projektu doporučujeme vést pokladnu projektu s limitem stanoveným vnitřním předpisem.

70 4. část Podstatné a nepodstatné změny projektu

71 Nepodstatné změny projektu
Mohou být provedeny bez předchozího souhlasu poskytovatele Nesmí dojít k ovlivnění dosažení cílů projektu, nedotkne se povinností plynoucích ze Smlouvy o financování Nutnost písemně informovat v nejbližší monitorovací zprávě, nutnost zdůvodnit, proč ke změně došlo, případně doložit další dokumentaci (poskytnout informace), která se k provedené změně váže a je vyžadována poskytovatelem

72 Nepodstatné změny projektu
Příklady nepodstatných změn projektu Změna rozpočtu – přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu (v rámci MZ nutno doložit aktualizovaný rozpočet projektu) Změna rozpočtu – přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu do výše 15 % objemu kapitoly, z níž jsou prostředky přesouvány nesmí však dojít k porušení závazných limitů stanovených pro jednotlivé kapitoly rozpočtu nesmí dojít ke zvýšení podílu schváleného poměru křížového financování v rámci projektu) nelze navyšovat položky rozpočtu, které byly kráceny na základě doporučení výběrové komise V rámci kapitoly 1. Osobní výdaje je možné provést navýšení maximálně do výše objemu 15 % rozpočtu kapitoly Změna rozpočtu – vytvoření nové položky rozpočtu, případně její zrušení za podmínky, že neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity Upozornění: Každá změna rozpočtu musí být pro projekt nezbytná a nově navržené využití prostředků efektivní.

73 Nepodstatné změny projektu
Změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefonní čísla, ové adresy) – je třeba oznámit neprodleně písemnou formou nebo formou u Změna sídla příjemce – je třeba oznámit neprodleně Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu – je třeba oznámit neprodleně Změny (formálního charakteru) smluv s partnery Změna auditora (pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit) Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit (nesmí se jednat o prodloužení celkové doby realizace projektu – nutno doložit přepracovaný harmonogram projektu v rámci MZ) V případě, že bude zjištěno, že navrhovaná nebo provedená nepodstatná změna projektu není v souladu s podmínkami OP VK, Smlouvy, Příručky pro příjemce, může být ze strany poskytovatele zamítnuta.

74 Podstatné změny projektu
Zakládají povinnost upravit Smlouvu o financování grantového projektu Nesmějí být provedeny před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy Smlouvy o financování Musejí být konkrétně popsány a dobře zdůvodněny Musejí být odsouhlaseny partnery příjemce ještě před podáním návrhů změn poskytovateli (souhlas v písemné formě s podpisy statutárních zástupců partnerů). Pokud souhlasu není dosaženo, příjemce tuto informaci uvádí při předkládání návrhu změn s odůvodněním, proč k souhlasu nedošlo)

75 Podstatné změny projektu
Předkládání a schvalování podstatných změn Žádost o změnu včetně potřebných dokumentů (změnový rozpočet, změnový harmonogram) musejí být zaslány doporučeným dopisem poskytovateli. Žádosti o změnu mohou být předloženy nejpozději 60 pracovních dnů před termínem ukončení projektu. Projednání změn probíhá v závislosti na termínech zasedání příslušných orgánů kraje (rady kraje), které o změně rozhodují. O schválení/neschválení změny je příjemce písemně informován. V případě vydání dodatku ke Smlouvě o financování je možné změnu provést až po nabytí účinnosti dodatku (podpis oběma smluvními stranami) Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností

76 Podstatné změny projektu
Podstatnou změnou projektu je: Změna statutárního zástupce Změna názvu subjektu příjemce Změna příjemce projektu (např. dojde-li k transformaci subjektu původního příjemce a vzniku nástupnické organizace v případě optimalizace škol) Jakákoli změna týkající se monitorovacích indikátorů Zapojení nového partnera do projektu – k této změně může dojít pouze ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech – např. transformace subjektu) Přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 15 % původního objemu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány. Nesmí dojít k porušení závazných limitů pro jednotlivé kapitoly Nelze navyšovat položky, které byly kráceny výběrovou komisí Pouze se souhlasem poskytovatele

77 Podstatné změny projektu
Změna začátku realizace projektu Změna data ukončení projektu Je však třeba respektovat maximálně možnou délku trvání projektů dle výzvy Nelze nárokovat navýšení poskytnutých prostředků podpory Změna bankovního účtu projektu Záměr změnit banku je příjemce povinen oznámit předem Do 5 pracovních dnů od realizace změny se zasílá poskytovateli oznámení o provedené změně bankovního účtu (spolu s ověřenou kopií nové smlouvy o zřízení účtu, doložením převodu všech prostředků z původního účtu a formulářem finanční identifikace)

78 Podstatné změny projektu
Uvádí se: 1 (Počáteční vzdělávání) Uvádí se: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání nebo 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Uvádí se: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském nebo Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském nebo Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském Uvádí se reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/11. …. CZ.1.07/1.2.10/11. …. CZ.1.07/1.3.05/11. ….

79 Podstatné změny projektu
Žadatel vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu

80 Podstatné změny projektu
Uvádí se podrobný popis stavu před provedením změny a stav, který nastane po jejím provedení, uvádí se podrobné zdůvodnění změny (čím je změna vyvolána, proč je nezbytné změnu provést, jak změna ovlivní realizaci a výstupy projektu) Formulář musí být podepsán statutárním zástupcem organizace

81 5. část Publicita

82 Každý příjemce musí Zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit (dle toho, co uvedl v projektové žádosti) Dodržovat pravidla dle Manuálu vizuální identity Pravidelně informovat o publicitě v MZ Zajistit, aby se všichni účastníci dozvěděli o tom, že realizovaný projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

83 Pravidla vizuální identity (sled log)
Vlajka EU Text Evropská unie Logo ESF Logo MŠMT Logo OP VK Logo příjemce (má-li nějaké) – nově!! „Investice do rozvoje vzdělávání“

84 6. část Veřejné zakázky

85 Závazné postupy Předmětem zakázky musí být: Dělení zakázek:
všechna obdobná a spolu související plnění, všechna plnění, která spolu místě, věcně a časově souvisí, nebo jejich předměty plnění tvoří jeden funkční celek. Dělení zakázek: nelze dělit předmět zakázky na menší s cílem snížit hodnotu zakázky, neváže se např. na nákup zničených věcí („nahodilé“ nákupy), neplatí pro nepravidelné nákupy (např. letenky, občerstvení) Forma zahájení výběrového řízení: dle celkové částky bez DPH nad bez DPH uveřejňovat na stránky kraje Formuláře na nebo na

86 Formuláře pro veřejné zakázky

87 Vyvěšení zakázky malého rozsahu na NUTS 2

88 Formulář

89 7. část Připravované změny v nové Příručce pro příjemce

90 Připravované změny Příručky pro příjemce
Přesun změny statutárního zástupce z podstatných do nepodstatných změn. Přesun možnosti vytvářet nové, případně rušit položky rozpočtu přesunuto z nepodstatných změn do změn podstatných. Odstranění povinnosti, aby i nepodstatné změny schvaloval partner/partneři projektu (odstavec 3.2, str. 21). Do výčtu nepodstatných změn doplněn odstavec: změna smlouvy příjemce s partnerem (žadatel je povinen doložit poskytovateli kopii nové smlouvy s partnerem a popsat tuto změnu v textu nejbližší monitorovací zprávy). Odstraněna povinnost překládat žádost o podstatnou změnu pouze doporučeným dopisem. Celková úprava kapitoly 7 Pravidla výběru dodavatelů. Zrušeno vše, co se týká Limitů mzdové regulace. Odstranění formulace, která stanoví, že za příjmy projektu se považují jen přímé výnosy projektu v době jeho trvání – rozšířeno i na dobu udržitelnosti, tj. 5 let od ukončení projektu.

91 Připravované změny Příručky pro příjemce
Odstraněna povinnost partnerů uchovávat v rámci své projektové dokumentace kopie monitorovacích zpráv minimálně do roku 2025. Odstranění formulace „smlouva o dílo v případě pracovníka projektu, který je OSVČ“ z odstavce v rámci popisu kapitoly rozpočtu Osobní výdaje, kde jsou vyjmenovány typy možného zapojení pracovníka v rámci projektu – v rámci kapitoly 1 Osobní výdaje nelze fakturovat. Možné typy zapojení pracovníků: pracovní smlouva, dodatek k pracovní smlouvě, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, případně licenční smlouva. Doplněno: „Z OP VK nesmí žadatel/příjemce zapůjčovat vybavení, zařízení nebo učební pomůcky pořízené z projektu dalším subjektům v případě, že se nejedná o partnery uvedené ve schváleném projektu. V případě finančního partnerství majetek pořízený z finančních prostředků projektu přechází do vlastnictví finančního partnera ihned po jeho pořízení. V případě nefinančního partnerství je majetek příjemcem podpory po dobu realizace a udržitelnosti zapůjčen partnerovi na základě smlouvy o zápůjčce. Po skončení udržitelnosti projektu může být majetek bezúplatně převeden do vlastnictví nefinančního partnera projektu“.

92 Připravované změny Příručky pro příjemce
V rámci popisu kapitoly rozpočtu 7 – Přímá podpora - doplněna věta: Výdaje spojené se zahraničními praxemi a stážemi mimo země EU a ESVO nejsou způsobilé. Popis kapitoly rozpočtu 7 – Přímá podpora - doplněna možnost zahrnout do způsobilých výdajů výdaje spojené s péčí o závislé osoby v době účasti osoby pečující o ně na školení a kurzu. Může se týkat např. pedagogů na rodičovské dovolené apod. Upřesněna možnost financovat státem uznávané zkoušky. Vzdělávání vedoucí ke složení těchto zkoušek je způsobilou aktivitou. Nákup testů, testových úloh, složení zkoušek vč. vydání certifikátů není způsobilou aktivitou. Upřesnění povinnosti předat do vlastnictví poskytovatele nejpozději při odevzdání závěrečně zprávy bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie – doplněno „na vyžádání poskytovatele“.

93 Připravované změny Příručky pro příjemce
V rámci odstavce úprava formulace: Faktury na dodávku zboží nebo služeb v hodnotě nad Kč bez DPH musejí být podloženy písemně uzavřenou smlouvou s dodavatelem, popř. i objednávkou (pokud není ze smlouvy jasně patrný objem dodávky). Konkretizace možnosti provádění stavebních úprav: Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Formulace v Příručce upřesněny tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že partner s finančním příspěvkem musí mít zřízen samostatný bankovní účet. Úprava formulace o označení originálů úč. dokladů. Nově: povinnost označit úč. doklad zkráceným názvem, číslem registračním. Nemocenská hrazená zaměstnavatelem od je způsobilým výdajem.

94 Připravované změny Příručky pro příjemce
Nově umožněno při nenaplnění indikátorů do výše 10 % nepoužít žádné sankce. Odstranění závazku dodavatelů: k poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu k uchování účetních záznamů po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. minimálně do roku 2025

95 Připravované změny Příručky pro příjemce
Do nové Příručky pro příjemce se plánuje doplnit výčet způsobilých výdajů o tzv. nepřímé náklady. Nepřímé náklady jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Mohou sem být zařazeny také náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně jsou vykonávány v rámci běžných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera a nelze je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu. Tyto náklady zahrnují např. tyto náklady: bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce (zahraniční platby, výběry hotovosti v zahraničí, konverzní poplatky atd.), notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu (např. ověřování dokumentů atd.), náklady na daňové a právní poradenství a konzultace, náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt (inzerce, poradenství atd.), pojištění majetku využívaného k realizaci projektu, a další.

96 Děkujeme za pozornost a přejeme klidnou a bezproblémovou realizaci!!


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google