Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horniny. horniny směsi minerálů –výjimky - vápenec, dolomit, křemenec + zbytky organismů podle způsobu vzniku: –vyvřelé (magmatické) –usazené (sedimentární)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horniny. horniny směsi minerálů –výjimky - vápenec, dolomit, křemenec + zbytky organismů podle způsobu vzniku: –vyvřelé (magmatické) –usazené (sedimentární)"— Transkript prezentace:

1 Horniny

2 horniny směsi minerálů –výjimky - vápenec, dolomit, křemenec + zbytky organismů podle způsobu vzniku: –vyvřelé (magmatické) –usazené (sedimentární) –přeměněné (metamorfované)

3 horniny horninotvorný cyklus: –vyvřelé → zvětrávání (fyz., chem., biol.) → usazené → vrásnění zemské kůry → přeměněné → tavení … → vyvřelé

4 vyvřelé horniny magma = tavenina různá teplota, tlak viskozita i složení vznik v zemské kůře nebo svrchním plášti vylité magma = láva magmatická tělesa –kontaktní dvůr –hlubinná - utuhla v hloubce (pluton, masív) –žilná = podpovrchová (lakolit, pravá ž., ložní ž.) –výlevná = povrchová (příkrov, proud, kupa, homole) –pukliny: pokles teploty → zmenšení objemu → růst vnitřního napětí → trhání horniny (odlučnost)

5 vyvřelé horniny podle chemického složení (obsah SiO 2 ) –kyselé, neutrální, zásadité žula (granit) –živec (Al-Si) + křemen + slída (muskovit) –odolná –bez uspořádání –velké krystaly nerostů hrubozrnná –kvádrová odlučnost - monolity, stavebnictví

6 vyvřelé horniny diorit –podobný žule, ale mnohem méně křemene –tmavší –stavebnictví granodiorit –přechod mezi žulou a dioritem gabro, syenit –dekorační obklady

7 vyvřelé horniny čedič (bazalt) –nejběžnější výlevná vyvřelá hornina –jemnozrnný –sloupcovitá odlučnost (kolmo) znělec (fonolit) –celistvé uspořádání minerálů –po úderu zní –lasturnatý lom

8 vyvřelé horniny pemza –pórovitá –sklovitá –lehká perlit –schopnost zadržovat vodu - hydroponie obsidián –„dračí sklo“ : )

9 vyvřelé horniny andezit –celistvý –vyrostlice živce –u nás vzácně ryolit –jemnozrnný –vyrostlice křemene –u nás málo

10 vyvřelé horniny pegmatit –žilná vyvřelá hornina –složení jako žula –další vzácné minerály → vyhledávaný pyroklastika = vychrlené horniny –na povrchu jako usazené → jemná = popel, nezpevněná = tefra, zpevněná = tuf

11 usazené horniny přenášení zvětralých hornin → usazování nezpevněné (úlomky, zrna) krystalizace minerálů → tmel → zpevněné vysrážením z roztoků, zbytky organismů → dělení podle vzniku –úlomkovité (klastické) –chemické (chemogenní) –organické (organogenní)

12 usazené horniny vrstvy, souvrství, mezivrstevní spáry mocnost lože (kov), sloj (uhlí) zákon superpozice

13 usazené horniny úlomkovité –nezpevněné a zpevněné –suť → brekcie ostrohranné úlomky, hory – sesuvy, rychlá voda, pobřeží –štěrk → slepenec opracované úlomky, stavebnictví –písek → pískovec (úlomky 0,1 – 2 mm) sklářství, vodní filtry, stavebnictví, sochařství, keramika –jíl → jílovec → jílovité břidlice kaolinit, slín (slínovec), opuka, krytiny –hlína, spraš (prachové částice) cihly křemenec

14 usazené horniny chemické –podle složení –vápence nejrozšířenější uhličitany travertin – dekorace –železné a manganové rudy –křemité - buližník

15 usazené horniny organického původu –vápenec (kalcit) schránky živočichů → zkameněliny cement, vápno, obklady, dlažba –dolomit podobný vápenci –rašelina odumřelá těla rostlin (mech) lázně, zahradnictví, palivo –hnědé uhlí odumřelá těla rostlin (stromy)

16 usazené horniny organického původu –černé uhlí odumřelá těla rostlin (přesličky, kapradiny, plavuně) nejstarší, nejkvalitnější (antracit) –uhlovodíky odumřelá těla rostlin i živočichů s bahnem zemní plyn - plynné ropa - kapalné asfalt – pevné –jantar pryskyřice

17 přeměněné horniny vysoký tlak a teplota, horké páry, … uspořádání minerálů do jednoho směru –rovnoběžně → deskovitá odlučnost (břidličnatost) –sloupečky → amfiboly regionální přeměna (velké oblasti – lit. desky) kontaktní přeměna (kontaktní dvůr – magma) šoková přeměna (meteorit → utuhlé sklo) změna chemického složení

18 přeměněné horniny částečné natavení → migmatity –oddělení světlé a tmavé složky fylit –z jílovitých hornin –obklady, krytiny svor –z jílovitých břidlic –hodně muskovitu → lesklý –u nás běžné

19 přeměněné horniny rula –z žuly, pískovce –světlé a tmavé pruhy –pararula (usazené) hodně bitotu zvětrávání → limonit zrnka granátu –ortorula (vyvřelé) usměrněné zrnitější –štěrk, obklady, dlažba, stavební kámen

20 přeměněné horniny mramor –z kalcitu a dolomitu nebo vápence –bílý nebo různě barevný –šmouhy = uzavřená organická hmota –stavebnictví, leštění - náhrobní kameny, … amfibolit –z čedičů –drobnozrnný, sloupečky –zrnka granátu, pásky –štěrk, dekorace


Stáhnout ppt "Horniny. horniny směsi minerálů –výjimky - vápenec, dolomit, křemenec + zbytky organismů podle způsobu vzniku: –vyvřelé (magmatické) –usazené (sedimentární)"

Podobné prezentace


Reklamy Google