Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezhotovostní Platební styk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezhotovostní Platební styk"— Transkript prezentace:

1 Bezhotovostní Platební styk

2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Bezhotovostní platební styk Sada: Číslo DUM: 12 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Název listu: Bezhotovostní platební styk Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona navazuje na šablony FIG 10 a 11 a uzavírá tak problematiku platebního styku. Uvádí a charakterizuje základní nástroje bezhotovostního platebního styku (např. podstatné náležitosti příkazu k úhradě/inkasu), poměrně podrobně prezentace informuje o platebních kartách, šecích, směnkách, shrnuje možnosti pro zahraniční platební styk. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova: Příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, směnky, šeky. Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. Velikost 129 kb

4 Základní nástroje bezhotovostního platebního styku
Příkaz k úhradě/ inkasu Hromadný příkaz k úhradě/ inkasu Trvalý příkaz k úhradě/ inkasu Payment order = platební příkaz pro zahraniční/ přeshraniční PS Šek Platební karta Dokumentární akreditiv/ inkaso Bankovní záruky

5 Příkaz k úhradě Klient dává příkaz své bance, aby na vrub jeho účtu provedla úhradu ve prospěch účtu třetí osoby Podání na předepsaných formulářích dané banky, ale i na obecných formulářích Je možno vhodit do sběrných boxů

6 Povinné náležitosti příkazu k úhradě
Bankovní spojení plátce (tj. číslo účtu + kód banky) Bankovní spojení příjemce Měna Částka Podpis (nebo elektron. podpis či jiný kód) Razítko (pokud je s bankou domluveno užití)

7 Varianty příkazu k úhradě
Hromadný příkaz k úhradě Chce-li klient provést více plateb na vrub 1 účtu ve prospěch několika příjemců Lze jen pro platby splatné v 1 den Trvalý příkaz k úhradě Používá se pro pravidelné platby stejné výše

8 Příkaz k inkasu Slouží klientům, kteří požadují ve prospěch svého korunového účtu inkasovat částku na vrub jiného korunového účtu (ať už v korunách nebo jiné měně) Klient, z jehož účtu je čerpáno, musí dát k tomu bance písemný souhlas + uvedena je maximální částka

9 ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK
1) především PS uskutečňovaný přes hranice 1 nebo více států 2) platby uskutečňované na území ČR v cizí měně ZPS je řízen zákonem o platebním styku, devizovým zákonem aj.

10 Členění zahraničního PS
A) přeshraniční PS = převod peněžních prostředků z 1 členského státu nebo státu EHS do jiného členského státu EU nebo EHS v domácí měně kteréhokoli členského státu EU/ EHS až do výše eur B) ostatní PS = platby do ostatních zemí + platby vyšší než eur Přeshraniční i ostatní PS může provádět pouze orgán s licencí ČNB Pozn. : EHS = EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island

11 Nástroje ZPS Hladké platby Směnky Šeky Platební karty
Dokumentární platby

12 Hladké platby Nejrozšířenější nástroj ZPS
Hladká platba vyšlá (z ČR do zahraničí) / došlá (ze zahraničí do ČR) K provedení hladké platby stačí pouze příkaz k úhradě SWIFT = mezinárodní bankovní komunikační systém

13 Směnky Velmi starý nástroj, v tuzemském PS velmi často do r. 1948
Právní úprava: zákon směnečný a šekový Směnka je depozitním i úvěrovým nástrojem Všestranné použití pro obchodní i jiné platby

14 Definice směnky Směnka je cenný papír dvojího druhu:
1) slib zaplatit oprávněnému majiteli směnky v určité částce na určitém místě v určitou dobu 2) příkaz zaplatit jiné osobě (oprávněnému majiteli směnky) v určitou dobu na určitém místě Tento cenný papír lze indosamentem (rubopisem) převádět na jiné osoby, není-li to v doložce zakázáno.

15 Formy směnek I/ Obchodní: vznikla v důsledku prodeje zboží či služeb na obchodní úvěr Finanční : nejsou podloženy pohybem zboží či služeb, pouze finanční transakce, kdy dlužník získává od věřitele úvěr

16 Formy směnek II/ Vlastní: směnku vystavuje dlužník a zavazuje se zaplatit dlužnou částku ve prospěch určité osoby či na její řad Cizí: směnku vystavuje věřitel, jemuž má být placeno, a přikazuje směnečníkovi (dlužníkovi), aby zaplatil určitou částku na určitém místě výstavci nebo třetí osobě

17 Podstatné náležitosti směnky
Písemná forma (sepsáno v 1 jazyce) Označení směnka Jméno toho, kdo má platit + komu má být placeno + výstavce směnky Částka Kde má být placeno Datum splatnosti Místo a datum vystavení

18 Placení směnky Dlužník splácí až po vyzvání ( nutno vyzvat v den splatnosti nebo následující 2 prac. dny) Dlužník může odmítnout předčasné splacení Platnost směnky 3 roky ode dne splatnosti Eskont směnky = odkup dosud nesplacené pohledávky Protest = úkon, kterým protestní orgán (soud, notář, obecní úřad) osvědčuje neplacení hlavním dlužníkem

19 Šeky Patří mezi klasické instrumenty PS
Obliba v různých státech různá – velmi rozšířené v USA, západní Evropě, naopak v ČR u fyzické osoby – občana spíše jiné varianty Právní úprava: zákon č. 191/1950, zákon směnečný a šekový Nástroj, který má 2 základní funkce: Provádění bezhotovostních plateb Výběr v hotovosti

20 Šeky – podstatné náležitosti
1) formální: písemná forma + 1 jazyk 2) obsahové: Označení šek v souvislém textu listiny Příkaz zaplatit Částka Jméno toho, kdo má platit Místo, kde má být placeno Datum a místo vystavení Podpis výstavce

21 Splatnost šeků Šek vystavení a splatný v 1 státě: lhůta 8 dnů
Různé státy stejného světadílu: 20 dnů Různé státy různých světadílů: 70 dnů Stát evropský a stát Středomoří: 20 dnů

22 Druhy šeků 1) z hlediska způsobu placení:
K zúčtování – šek je určen k bezhotovostnímu převodu Pokladní – slouží jen k výběru peněz v bance 2) z hlediska toho, v čí prospěch je šek vystaven: Šek na řad – může být rubopisem převeden na další osobu Šek na jméno – na určitou osobu Šek na majitele (držitele, doručitele) – není uvedeno, vyplacen tomu, kdo předloží (legitimace)

23 Druhy šeků 3) tuzemské a zahraniční 4) členění dle měny
5) z hlediska subjektu výstavce Bankovní šeky Soukromé šeky Cestovní šeky

24 Bankovní šeky Šeky, které vystavuje banka nebo jiný peněžní ústav
Klient musí disponovat dostatečným krytím a sumu převede na vnitřní účet banky Banka garantuje tento šek a vždy jej proplácí

25 Soukromé šeky Výstavcem je samotný klient banky nebo jiná FO či PO
Banka mu vydá šekovou knížku (soubor číslovaných šeků) a klient se zaváže, že: Bude používat pouze tiskopisy své banky Nebude vystavovat šek nekrytý Banka negarantuje proplacení těchto šeků Kontroluje formální stránku poskytuje autorizaci (ověří, zda je krytý)

26 Cestovní šeky Speciální druh šeků, který vznikl pro potřeby mezinárodního cestovního ruchu Znějí na konkrétní částku a měnu Jsou vydávány v nejobvyklejších světových měnách (nejčastěji EUR a USD) Při vydávání se platí provize tomu, kdo je prodává (1 – 2 % z celkové částky)

27 Platební karty Moderní instrument
Slouží k bezhotovostním platbám a výběru peněz v hotovosti 1. platební karta použita v roce 1914 (Western Union – plechové věrnostní karty – telefonní služby) 1950: 1. univerzální karta pak první bankovní karty (1958 VISA) V ČSR v roce 1988 (tuzexová konta) Zdroj:

28 Platební karta – definice
Platební karta je karta, která odpovídá mezinárodním normám ISO 3554, a umožňuje držiteli karty provádět peněžní transakce, které byly dohodnuty mezi držitelem karty a jejím vydavatelem

29 Náležitosti platební karty
Předepsané rozměry Označení vydavatele karty Jméno držitele karty (popř. ještě oprávněných osob) Číslo platební karty Obvykle i platnost karty

30 Vydavatelé platebních karet
Banky a bankovní asociace (VISA, Mastercard) Finanční společnosti (American Express) Obchodní domy, letecké společnosti, telekomunikační společnosti…

31 Typy platebních karet Embosované platební karty
protlačované plastické písmo Dražší, ale bezpečnější Platební karty s hladkým tiskem Nejrozšířenější a nejlevnější: s magnetickým proužkem Vyšší bezpečnost: čipové karty

32 Druhy karet dle využití
Charge karta Úhrada plateb až po určité době Platí pro síť určitého obchodu Debetní karta Platby jsou zúčtovány na online účet do určitého rámce, stanoven denní limit Kreditní karta Umožňuje čerpat i hotovost, kterou nedisponujeme v rámci úvěrového limitu – čerpáme revolvingový úvěr Nevýhoda: vysoké úroky (1,54 – 2,2 %)

33 Využití platebních karet
Pro výběr v hotovosti v bankomatech (bankomaty jednoúčelové / víceúčelové) Přímé hotovostní placení Výběr hotovosti na pokladně banky Cash back (při provedení platby kartou možnost vybrat si hotovost) Doprovodné služby (pojištění, asistenční služby, slevy na zboží a služby…) Platby přes internet

34 Ztráta nebo odcizení karty
Zablokování Dočasné nebo trvalé omezení práva užívat kartu (cena v řádu stovek Kč) Stoplistace Trvalé nevratné zrušení práva používat kartu (cena až několik tisíc Kč) Provádí se telefonicky Většinou nese majitel účtu vzniklé náklady do půlnoci dne nahlášení

35 Dokumentární platby Využití v mezinárodním obchodě
Pro větší finanční částky (statisíce, miliony) Za účelem eliminace rizik pramenících z nejistoty (smluvní strany se málo znají, pochybnosti o tom, zda kupující zaplatí či prodávající odešle zboží, nestabilní politická či ekonomická situace v zemi jednoho z partnerů)

36 Právní úprava Obchodní zákoník Zákon o bankách
Okrajově zákon o cenných papírech Tyto platby jsou doplněny dokumenty zahraničního obchodu: Obchodní a celní dokumenty Pojišťovací dokumenty Přepravní dokumenty Další dokumenty

37 Kontrakt Popis zboží nebo služeb Cena Stanovení dodacích podmínek
Instrumenty platebního styku

38 Dokumentární akreditiv - definice
Nejbezpečnější, avšak nejdražší nástroj Takový nástroj, pro nějž je charakteristické, že mezi kupujícího a prodávajícího vstupuje banka Ta učiní písemný závazek (tj. dok. akreditiv), že zaplatí dodavateli zboží či služeb, pokud prokáže, že splnil podmínky akreditivu a odevzdá bance příslušné předem dohodnuté dokumenty

39 Dokumentární akreditiv - definice
Tento nástroj zaručuje, že bude zaplaceno za zboží či služby i v případě, že je kupující odmítl převzít Abstraktní nástroj – banka nemá povinnost kontrolovat dodávku, pouze dokumenty !!!

40 Účastníci vztahu Příkazce (kupující) = ten, kdo dává bance příkaz, aby otevřela akreditiv ve prospěch dodavatele zboží (služeb) Banka příkazce = otevírající banka = otevírá akreditiv Příjemce = dodavatel zboží (služeb), prodávající = v jeho prospěch je akreditiv otevřen Banka příjemce = avizující banka

41 Průběh vztahu Odběratel a dodavatel mezi sebou uzavřou kontrakt
Odběratel musí nechat vystavit akreditiv ve prospěch dodavatele – dá příkaz bance (v podmínkách ČR pouze akreditiv neodvolatelný – nemůže být jednostranně zrušen) Banka nemá povinnost a. vystavit, pouze svým bonitním klientům a pouze kryté akreditivy !

42 Průběh vztahu Banka o vystavení akreditivu informuje příjemce pomocí banky příjemce – zašle doklady, klient provede kontrolu Dodavatel odešle zboží odběrateli a dodavatel odešle doklady otevírající bance Ta provede platbu avizující bance a ta zaplatí příjemci

43 Dokumentární inkaso Velmi specifický nástroj
Především u zahraničního platebního styku Je to pokyn příkazce (dodavatele) bance, aby obstarala úhradu za zboží proti vydání dokumentu Dokumenty opravňující dovozce k nakládání se zbožím jsou mu předány pouze tehdy, jestli zaplatil za zboží a nebo splnil jiné inkasní podmínky

44 Právní úprava, užití nástroje
Obchodní zákoník, incoterms Užití, pokud dodavatel není ochoten přistoupit na hladkou platbu a nemá potřebu jistit dodávku akreditivem Větší jistota než hladká platba (kupující se nedostane ke zboží dřív, než zaplatí)

45 Průběh vztahu Vývozce a dovozce uzavřou smlouvu, kde stanoví platbu pomocí dokumentárního inkasa Vývozce odešle zboží a oznámí to dovozci Vývozce shromáždí dokumenty, předá bance, dává příkaz k inkasu Banka zašle tyto dokumenty s inkasními pokyny bance dovozce

46 Průběh vztahu Banka dovozce oznámí dovozci přijetí dokumentů
Dovozce zaplatí nebo splní jiné podmínky Dostane od banky dokumenty

47 Výhody a nevýhody Výhody Nevýhody
Menší pracnost a tudíž menší časová náročnost Nižší bankovní odměny (tj. lacinější nástroj než akreditiv) Neváže devizové prostředky či domácí měnu Nevýhody Nedává vývozci takovou jistotu, že bude zboží dovozcem převzato a zaplaceno

48 Použití na základě výhod a nevýhod
V zemích s dobře prosperujícím hospodářstvím, se stabilním politickým a právním prostředím Pro trvalý a zavedený obchodní styk partnerů, kteří se znají Není pochybnost o ochotě odběratele zaplatit Nechtějí použít hladkou platbu, ale ani se jistit akreditivem


Stáhnout ppt "Bezhotovostní Platební styk"

Podobné prezentace


Reklamy Google