Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Bezhotovostní platební styk Sada: 2 Číslo DUM: 12 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 11. 3. 2013Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 Název listu: Bezhotovostní platební styk Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona navazuje na šablony FIG 10 a 11 a uzavírá tak problematiku platebního styku. Uvádí a charakterizuje základní nástroje bezhotovostního platebního styku (např. podstatné náležitosti příkazu k úhradě/inkasu), poměrně podrobně prezentace informuje o platebních kartách, šecích, směnkách, shrnuje možnosti pro zahraniční platební styk. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova: Příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, směnky, šeky. Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. Velikost 129 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4 Základní nástroje bezhotovostního platebního styku  Příkaz k úhradě/ inkasu  Hromadný příkaz k úhradě/ inkasu  Trvalý příkaz k úhradě/ inkasu  Payment order = platební příkaz pro zahraniční/ přeshraniční PS  Šek  Platební karta  Dokumentární akreditiv/ inkaso  Bankovní záruky

5 Příkaz k úhradě  Klient dává příkaz své bance, aby na vrub jeho účtu provedla úhradu ve prospěch účtu třetí osoby  Podání na předepsaných formulářích dané banky, ale i na obecných formulářích  Je možno vhodit do sběrných boxů

6 Povinné náležitosti příkazu k úhradě  Bankovní spojení plátce (tj. číslo účtu + kód banky)  Bankovní spojení příjemce  Měna  Částka  Podpis (nebo elektron. podpis či jiný kód)  Razítko (pokud je s bankou domluveno užití)

7 Varianty příkazu k úhradě  Hromadný příkaz k úhradě  Chce-li klient provést více plateb na vrub 1 účtu ve prospěch několika příjemců  Lze jen pro platby splatné v 1 den  Trvalý příkaz k úhradě  Používá se pro pravidelné platby stejné výše

8 Příkaz k inkasu  Slouží klientům, kteří požadují ve prospěch svého korunového účtu inkasovat částku na vrub jiného korunového účtu (ať už v korunách nebo jiné měně)  Klient, z jehož účtu je čerpáno, musí dát k tomu bance písemný souhlas + uvedena je maximální částka

9 ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK  1) především PS uskutečňovaný přes hranice 1 nebo více států  2) platby uskutečňované na území ČR v cizí měně  ZPS je řízen zákonem o platebním styku, devizovým zákonem aj.

10 Členění zahraničního PS  A) přeshraniční PS = převod peněžních prostředků z 1 členského státu nebo státu EHS do jiného členského státu EU nebo EHS v domácí měně kteréhokoli členského státu EU/ EHS až do výše 50 000 eur  B) ostatní PS = platby do ostatních zemí + platby vyšší než 50 000 eur  Přeshraniční i ostatní PS může provádět pouze orgán s licencí ČNB  Pozn. : EHS = EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island

11 Nástroje ZPS  Hladké platby  Směnky  Šeky  Platební karty  Dokumentární platby

12 Hladké platby  Nejrozšířenější nástroj ZPS  Hladká platba vyšlá (z ČR do zahraničí) / došlá (ze zahraničí do ČR)  K provedení hladké platby stačí pouze příkaz k úhradě  SWIFT = mezinárodní bankovní komunikační systém

13 Směnky  Velmi starý nástroj, v tuzemském PS velmi často do r. 1948  Právní úprava: zákon směnečný a šekový  Směnka je depozitním i úvěrovým nástrojem  Všestranné použití pro obchodní i jiné platby

14 Definice směnky  Směnka je cenný papír dvojího druhu:  1) slib zaplatit oprávněnému majiteli směnky v určité částce na určitém místě v určitou dobu  2) příkaz zaplatit jiné osobě (oprávněnému majiteli směnky) v určitou dobu na určitém místě  Tento cenný papír lze indosamentem (rubopisem) převádět na jiné osoby, není-li to v doložce zakázáno.

15 Formy směnek I/  Obchodní: vznikla v důsledku prodeje zboží či služeb na obchodní úvěr  Finanční : nejsou podloženy pohybem zboží či služeb, pouze finanční transakce, kdy dlužník získává od věřitele úvěr

16 Formy směnek  II/  Vlastní: směnku vystavuje dlužník a zavazuje se zaplatit dlužnou částku ve prospěch určité osoby či na její řad  Cizí: směnku vystavuje věřitel, jemuž má být placeno, a přikazuje směnečníkovi (dlužníkovi), aby zaplatil určitou částku na určitém místě výstavci nebo třetí osobě

17 Podstatné náležitosti směnky  Písemná forma (sepsáno v 1 jazyce)  Označení směnka  Jméno toho, kdo má platit + komu má být placeno + výstavce směnky  Částka  Kde má být placeno  Datum splatnosti  Místo a datum vystavení

18 Placení směnky  Dlužník splácí až po vyzvání ( nutno vyzvat v den splatnosti nebo následující 2 prac. dny)  Dlužník může odmítnout předčasné splacení  Platnost směnky 3 roky ode dne splatnosti  Eskont směnky = odkup dosud nesplacené pohledávky  Protest = úkon, kterým protestní orgán (soud, notář, obecní úřad) osvědčuje neplacení hlavním dlužníkem

19 Šeky  Patří mezi klasické instrumenty PS  Obliba v různých státech různá – velmi rozšířené v USA, západní Evropě, naopak v ČR u fyzické osoby – občana spíše jiné varianty  Právní úprava: zákon č. 191/1950, zákon směnečný a šekový  Nástroj, který má 2 základní funkce:  Provádění bezhotovostních plateb  Výběr v hotovosti

20 Šeky – podstatné náležitosti  1) formální: písemná forma + 1 jazyk  2) obsahové:  Označení šek v souvislém textu listiny  Příkaz zaplatit  Částka  Jméno toho, kdo má platit  Místo, kde má být placeno  Datum a místo vystavení  Podpis výstavce

21 Splatnost šeků  Šek vystavení a splatný v 1 státě: lhůta 8 dnů  Různé státy stejného světadílu: 20 dnů  Různé státy různých světadílů: 70 dnů  Stát evropský a stát Středomoří: 20 dnů

22 Druhy šeků  1) z hlediska způsobu placení:  K zúčtování – šek je určen k bezhotovostnímu převodu  Pokladní – slouží jen k výběru peněz v bance  2) z hlediska toho, v čí prospěch je šek vystaven:  Šek na řad – může být rubopisem převeden na další osobu  Šek na jméno – na určitou osobu  Šek na majitele (držitele, doručitele) – není uvedeno, vyplacen tomu, kdo předloží (legitimace)

23 Druhy šeků  3) tuzemské a zahraniční  4) členění dle měny  5) z hlediska subjektu výstavce  Bankovní šeky  Soukromé šeky  Cestovní šeky

24 Bankovní šeky  Šeky, které vystavuje banka nebo jiný peněžní ústav  Klient musí disponovat dostatečným krytím a sumu převede na vnitřní účet banky  Banka garantuje tento šek a vždy jej proplácí

25 Soukromé šeky  Výstavcem je samotný klient banky nebo jiná FO či PO  Banka mu vydá šekovou knížku (soubor číslovaných šeků) a klient se zaváže, že:  Bude používat pouze tiskopisy své banky  Nebude vystavovat šek nekrytý  Banka negarantuje proplacení těchto šeků  Kontroluje formální stránku poskytuje autorizaci (ověří, zda je krytý)

26 Cestovní šeky  Speciální druh šeků, který vznikl pro potřeby mezinárodního cestovního ruchu  Znějí na konkrétní částku a měnu  Jsou vydávány v nejobvyklejších světových měnách (nejčastěji EUR a USD)  Při vydávání se platí provize tomu, kdo je prodává (1 – 2 % z celkové částky)

27 Platební karty  Moderní instrument  Slouží k bezhotovostním platbám a výběru peněz v hotovosti  1. platební karta použita v roce 1914 (Western Union – plechové věrnostní karty – telefonní služby)  1950: 1. univerzální karta  pak první bankovní karty (1958 VISA)  V ČSR v roce 1988 (tuzexová konta) Zdroj: http://img.aktualne.centrum.cz/58/13/581340-platebni-karty.jpg

28 Platební karta – definice  Platební karta je karta, která odpovídá mezinárodním normám ISO 3554, a umožňuje držiteli karty provádět peněžní transakce, které byly dohodnuty mezi držitelem karty a jejím vydavatelem

29 Náležitosti platební karty  Předepsané rozměry  Označení vydavatele karty  Jméno držitele karty (popř. ještě oprávněných osob)  Číslo platební karty  Obvykle i platnost karty

30 Vydavatelé platebních karet  Banky a bankovní asociace (VISA, Mastercard)  Finanční společnosti (American Express)  Obchodní domy, letecké společnosti, telekomunikační společnosti…

31 Typy platebních karet  Embosované platební karty  protlačované plastické písmo  Dražší, ale bezpečnější  Platební karty s hladkým tiskem  Nejrozšířenější a nejlevnější: s magnetickým proužkem  Vyšší bezpečnost: čipové karty

32 Druhy karet dle využití  Charge karta  Úhrada plateb až po určité době  Platí pro síť určitého obchodu  Debetní karta  Platby jsou zúčtovány na online účet do určitého rámce, stanoven denní limit  Kreditní karta  Umožňuje čerpat i hotovost, kterou nedisponujeme v rámci úvěrového limitu – čerpáme revolvingový úvěr  Nevýhoda: vysoké úroky (1,54 – 2,2 %)

33 Využití platebních karet  Pro výběr v hotovosti v bankomatech (bankomaty jednoúčelové / víceúčelové)  Přímé hotovostní placení  Výběr hotovosti na pokladně banky  Cash back (při provedení platby kartou možnost vybrat si hotovost)  Doprovodné služby (pojištění, asistenční služby, slevy na zboží a služby…)  Platby přes internet

34 Ztráta nebo odcizení karty  Zablokování  Dočasné nebo trvalé omezení práva užívat kartu (cena v řádu stovek Kč)  Stoplistace  Trvalé nevratné zrušení práva používat kartu (cena až několik tisíc Kč)  Provádí se telefonicky  Většinou nese majitel účtu vzniklé náklady do půlnoci dne nahlášení

35 Dokumentární platby  Využití v mezinárodním obchodě  Pro větší finanční částky (statisíce, miliony)  Za účelem eliminace rizik pramenících z nejistoty (smluvní strany se málo znají, pochybnosti o tom, zda kupující zaplatí či prodávající odešle zboží, nestabilní politická či ekonomická situace v zemi jednoho z partnerů)

36 Právní úprava  Obchodní zákoník  Zákon o bankách  Okrajově zákon o cenných papírech  Tyto platby jsou doplněny dokumenty zahraničního obchodu:  Obchodní a celní dokumenty  Pojišťovací dokumenty  Přepravní dokumenty  Další dokumenty

37 Kontrakt  Popis zboží nebo služeb  Cena  Stanovení dodacích podmínek  Instrumenty platebního styku

38 Dokumentární akreditiv - definice  Nejbezpečnější, avšak nejdražší nástroj  Takový nástroj, pro nějž je charakteristické, že mezi kupujícího a prodávajícího vstupuje banka  Ta učiní písemný závazek (tj. dok. akreditiv), že zaplatí dodavateli zboží či služeb, pokud prokáže, že splnil podmínky akreditivu a odevzdá bance příslušné předem dohodnuté dokumenty

39 Dokumentární akreditiv - definice  Tento nástroj zaručuje, že bude zaplaceno za zboží či služby i v případě, že je kupující odmítl převzít  Abstraktní nástroj – banka nemá povinnost kontrolovat dodávku, pouze dokumenty !!!

40 Účastníci vztahu  Příkazce (kupující) = ten, kdo dává bance příkaz, aby otevřela akreditiv ve prospěch dodavatele zboží (služeb)  Banka příkazce = otevírající banka = otevírá akreditiv  Příjemce = dodavatel zboží (služeb), prodávající = v jeho prospěch je akreditiv otevřen  Banka příjemce = avizující banka

41 Průběh vztahu  Odběratel a dodavatel mezi sebou uzavřou kontrakt  Odběratel musí nechat vystavit akreditiv ve prospěch dodavatele – dá příkaz bance (v podmínkách ČR pouze akreditiv neodvolatelný – nemůže být jednostranně zrušen)  Banka nemá povinnost a. vystavit, pouze svým bonitním klientům a pouze kryté akreditivy !

42 Průběh vztahu  Banka o vystavení akreditivu informuje příjemce pomocí banky příjemce – zašle doklady, klient provede kontrolu  Dodavatel odešle zboží odběrateli a dodavatel odešle doklady otevírající bance  Ta provede platbu avizující bance a ta zaplatí příjemci

43 Dokumentární inkaso  Velmi specifický nástroj  Především u zahraničního platebního styku  Je to pokyn příkazce (dodavatele) bance, aby obstarala úhradu za zboží proti vydání dokumentu  Dokumenty opravňující dovozce k nakládání se zbožím jsou mu předány pouze tehdy, jestli zaplatil za zboží a nebo splnil jiné inkasní podmínky

44 Právní úprava, užití nástroje  Obchodní zákoník, incoterms  Užití, pokud dodavatel není ochoten přistoupit na hladkou platbu a nemá potřebu jistit dodávku akreditivem  Větší jistota než hladká platba (kupující se nedostane ke zboží dřív, než zaplatí)

45 Průběh vztahu  Vývozce a dovozce uzavřou smlouvu, kde stanoví platbu pomocí dokumentárního inkasa  Vývozce odešle zboží a oznámí to dovozci  Vývozce shromáždí dokumenty, předá bance, dává příkaz k inkasu  Banka zašle tyto dokumenty s inkasními pokyny bance dovozce

46 Průběh vztahu  Banka dovozce oznámí dovozci přijetí dokumentů  Dovozce zaplatí nebo splní jiné podmínky  Dostane od banky dokumenty

47 Výhody a nevýhody  Výhody  Menší pracnost a tudíž menší časová náročnost  Nižší bankovní odměny (tj. lacinější nástroj než akreditiv)  Neváže devizové prostředky či domácí měnu  Nevýhody  Nedává vývozci takovou jistotu, že bude zboží dovozcem převzato a zaplaceno

48 Použití na základě výhod a nevýhod  V zemích s dobře prosperujícím hospodářstvím, se stabilním politickým a právním prostředím  Pro trvalý a zavedený obchodní styk partnerů, kteří se znají  Není pochybnost o ochotě odběratele zaplatit  Nechtějí použít hladkou platbu, ale ani se jistit akreditivem


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google