Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OSOBNOST (VÝVOJ OSOBNOSTI).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OSOBNOST (VÝVOJ OSOBNOSTI)."— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OSOBNOST (VÝVOJ OSOBNOSTI)

2 Psychologie = věda, která zkoumá zákonitosti a průběh lidského CHOVÁNÍ a PROŽÍVÁNÍ
chování x prožívání Chování a prožívání = ve vzájemné interakci + na rozdíl např. od zvířat si lidé dokáží své pocity či chování uvědomit a ovládat je…

3 to vše jedinci umožňuje VĚDOMÍ
v oblasti vědomí lze rozlišit 3 zákl.okruhy: prožívání aktuálního duševního dění uvědomování prožívaného (vzpomínky) uvědomování sebe sama (vlastního „Já“) Lze rozlišit několik STAVŮ VĚDOMÍ: bdělost (čl. je pozorný, je připraven reagovat na podněty z okolí, podává informace) ospalost (snížená úroveň bdělosti, nepřesnosti ve vnímání – unavenost) spánek (omezení uvědomování si okolí a vnější činnosti – spánek má různé fáze: REM fáze x NON – REM fáze) Zvláštním skupinou = změněné stavy vědomí (např. hypnóza)

4 Člověk jako osobnost Co je to osobnost a co ji tvoří?
Čím je osobnost člověka ovlivňována? vnější vlivy vnitřní vlivy 1) VNĚJŠÍ VLIVY Prostředí (rodina, škola, zaměstnavatel…) Společenské působení na čl. je mnohostranné (čl. je členem mnoha skupin) socializace = proces osvojování si kultury, postupné zvnitřňování (=interiorizace) norem, postojů a hodnot dané společnosti probíhá v průběhu celého života!!! mechanismy – např. hra, napodobování (imitace) či ztotožňování (identifikace)

5 2) VNITŘNÍ VLIVY = vrozené uspořádání organismu základ tvoří dědičná informace zakódovaná v GENECH rozlišujeme: genotyp = vrozený komplex zděděných vlastností (barva očí, vlasů, či zděděné předpoklady k tomu být dobrým šachistou) fenotyp = utváří se zkušeností během interakce s vnějším životním prostředím (důležitá především výchova!!!)

6 VÝVOJ LIDSKÉHO ŽIVOTA A PSYCHICKÝ VÝVOJ JEDINCE
Vývoj člověka jako jedince se uskutečňuje pod vlivy vnitřními i vnějšími Mechanismy vývoje /=ontogeneze/ lidské osobnosti = zrání + učení ZRÁNÍ = jsou takové změny osobnosti, které jsou určovány biologicky (např.změna výšky, váhy, růst a funkce orgánů, dozrávání nervové soustavy) UČENÍ = získávání zkušeností a zdokonalování chování jedince vlivem předcházejících zkušeností » ZRÁNÍ připravuje předpoklady k rozvoji psychických procesů a vlastností, jejich konkrétní realizaci zajišťuje UČENÍ.

7 ETAPY VÝVOJE OSOBNOSTI
1) PRENATÁLNÍ OBDOBÍ (početí-narození) Období velkého růstu i rozvoje všechy fyziologických funkcí Už zde získává jedinec schopnost aktivního kontaktu s matkou Budoucí dítě je velmi citlivé na škodliviny, které jej mohou ovlivnit do konce života (alkohol, nikotin, drogy)

8 2) KOJENECKÉ OBDOBÍ (0 - 1 rok)
prvních 6 – 10 týdnů = obd.novorozenecké období rychlého tělesného růstu – zpevňování kostí, dokončení vývoje nervových drah ostupně se učí stabilitě (sed – stoj –chůze s oporou) Kolem 1. roku začíná objevovat svět samo Vytváří se tzv. „sociální úsměv“ (2 měs.) – dítě reaguje na všechny lidi, pak (8.měs.) věnuje úsměv jen blízké osobě (matka)

9 3) BATOLECÍ OBDOBÍ (1 – 3 ROKY)
výrazný rozvoj řeči: typické otázky: Co to je? Proč to je? (ve 3 letech – dítě zná až 1000 slov) chůze = nejistá a kolébavá, ale díky ní se dítě seznamuje s předměty, kterými je obklopeno začíná se orientovat v čase výrazně se uplatňuje NAPODOBOVÁNÍ stále je velmi vázáno na rodiče – to se projevuje tzv. SEPARAČNÍ ÚZKOSTÍ (znepokojení dítěte při odchodu rodiče i na malou chvilku) OBDOBÍ VZDORU – dítě vzdoruje vůči všemu a všem Důl. je HRA (i osamocená – kreslení, kostky) – při ní dochází ke zdokonalování tělesných i duševních funkcí

10 4) PŘEDŠKOLNÍ VĚK (3 – 6 let)
1. tvarová proměna postavy (prodloužení trupu a končetin, zvýrazňuje se krk a pas) typ.činností = HRA už i s ostatními dětmi – dítě se tak učí SOCIÁLNÍM ROLÍM rozvoj FANTAZIE, PŘEDSTAVIVOSTI Dítě si svět často upravuje (aby byl pro něj srozumitelný) Řeč (na konci období až 3000 slov) – typická otázka: Proč? Dítě již není tak vázáno na přítomnost rodiče – v centru pozornosti jeho vlastní „Já“

11 5) MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (6 – 11 LET)
Období „střízlivého realismu“ (=poměrně klidné a šťastné období) ŠKOLA – mění vše (organizaci dne atd.) Do školy by mělo jít dítě zralé = ŠKOLNÍ ZRALOST TĚLESNÁ – dostatečná fyziologická zralost KOGNITIVNÍ – schopnost myšlenkových operací (usuzování, vyvozování závěrů) CITOVÁ – schopnost sebekontroly, stability) SOCIÁLNÍ – schopnost „zapadnout“ do kolektivu, přijmout jeho normy a pravidla MOTIVAČNÍ – správný postoj ke škole důl.=kontakt s vrstevníky (1. party…)

12 6) STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – PUBESCENCE (11 – 15 LET)
2. tvarová proměna postavy – tělesný růst, přibývání hmotnosti, změna obličeje, pohlavní žlázy produkují velké množství hormonů » vývoj sekundárních pohlavních znaků (např. růst ochlupení, změna hlasu, růst ňader, 1. menstruace apod.) Typické prvky: častá citová labilita (střídání nálad) snížená kontrola sebeovládání kritičnost ke starší generaci – OBDOBÍ 2. VZDORU

13 Hledání vlastního prostoru
Za posledních 100 let došlo k tzv. SEKULÁRNÍ AKCELERACI (= dlouhodobé zrychlení) tělesného vývoje – nástup dospívání i těl.růst je rychlejší…) Odpoutání se od rodiny – časté konflikty, důl.roli hraje pro jedince KAMARÁD/PARTA Důležitý mezník = ukončení základního vzdělání a volba dalšího vzdělávání, rozhodování o profesním směřování…

14 7) ADOLESCENCE (ASI 15 – 18(23) LET
Tělesný růst je dokončen Dozrávají rozumové schopnosti Mění se postavení člověka ve společnosti (někdo už dokončení cílené přípravy na dané povolání) Dosahují plné pohlavní zralosti – zahájení sexuálního života Dochází často k osobním krizím, nepochopitelnému chování x konec období = zklidnění a rozumové uklidnění

15 8) DOSPĚLOST (18/22/ - 60 LET) 1) RANÁ DOSPĚLOST (18/22/ - 35)
Počátek pracovní kariéry Většinou zakládá rodinu Začleňuje se do nových sociálních skupin na pracovišti (tj. mimo rodinu) 1. dítě (děti) – nové role: MATKA(OTEC) 1. KRIZE v manželství, které mohou vést až k rozchodu partnerů

16

17

18

19 2) STŘEDNÍ DOSPĚLOST (35–45 LET)
Potomci dospívají, ženy na mateřských jdou zpět do práce, obě pohlaví = budování kariéry Jedinec má kol sebe stabilizovanou sociální síť 2. vývojová krize manželství (17 – 25 let manželství) – spojena s fakty jako např. uvědomění si nevyhnutelnosti stárnutí, postupné osamostatňování dětí »pocit prázdnoty u rodičů 3) POZDNÍ DOSPĚLOST ( LET) Klesá pracovní výkonnost, výraznější zdravotní problémy, trend k celkovému „usazení se“ Častá nezaměstnanost – i dlouhodobější Pocit „prázdného hnízda“ – nový volný čas Objevuje se role prarodiče

20 9) STÁŘÍ (OD 60 LET) 1)RANÉ (60 – 75 let) 2) PRAVÉ (75 – výš)
Fyzické i psychické opotřebování jedince Člověk se stává postupně závislým na péči ostatních V raném stáří – často ještě práce (různá forma přivýdělku – snaha o užitečnost) Snaha o udržení či další rozvíjení sociální sítě, která se ale zmenšuje (úmrtí přátel…) Významným mezníkem = smrt partnera

21 Vybraná pojetí vývoje osobnosti
1) psychoanalytické pojetí Sigmunda Freuda (1856 – 1939) na základě vztahu k erotogenním zónám lidského těla rozdělil psychologický vývoj osobnosti jedince na 5 vývojových stádií 2) psychosociální pojetí vývoje Erika H. Eriksona (1902 – 1994) - vyšel z psychoanalýzy, bere v potaz ale i sociálně kulturní vlivy – dělí život člověka do 8 stádií (každé stádium = nový konflikt)

22 Ad 1) dělení podle S. Freuda
1) orální stádium (kol 1 roku) Pocit slasti je spojen s přijímáním potravy ústy 2) anální stádium (mezi 2. a 3. rokem) Pocit slasti je spojen se spontánním vyprazdňováním střev 3) falické stádium (3 – 5 let) Pocit slasti je spojen s genitáliemi – zkoumání pohlavních orgánů 4) období latence (5. – 6. rok) Psychická energie, tzv. libido je soustředěno na práci ve škole či na mimoškolní činnost 5) genitální stádium Závěrečné stadium, probouzí se sexualita jedince, postupné navazování heterosexuálních vztahů NEPROBĚHNE – LI VÝVOJ OK, MŮŽE ČLOVĚK „UVÍZNOUT“ V NĚKTERÉM ZE STÁDIÍ – SOUVISÍ PAK SE STRUKTUROU OSOBNOSTI….

23 Ad 2) dělení podle E. Eriksona
1) základní důvěra x nedůvěra (0 – 1) Dítě se učit důvěřovat, důležité je vytvořit pro dítě pocit bezpečí Klíčový je vztah k matce 2) autonomie x stud, pochybnosti(1–3) Dítě zkouší nové činnosti – chůze + řeč » počátky sebeuvědomování vůči ostatním 3) iniciativa x pocit viny (3 – 6) Dítě si vytváří základní postoj k vlastní odpovědnosti za své činny 4) snaživost x pocity méněcennosti (6-12) Úspěch ve škole přináší radost x méněcennost

24 5) identita x zmatení rolí (12 - 19)
Ustavení si vlastního sebepojetí, místa a smyslu v životě Patří do určitých společenských rolí 6) intimita x izolace ( ) Schopnost jedince spojit se citově s někým jiným, schopnost sdílení 7) generativita x stagnace ( ) Jedincův život je naplněn, pokud vytváří něco hodnotného Přispívá či pomáhá druhým 8) integrita x zoufalství (od 50 let) Postupné ohlédnutí za svých životem – pokud čl. zažívá osobního naplnění, snáze se vyrovnává s příchodem smrti


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OSOBNOST (VÝVOJ OSOBNOSTI)."

Podobné prezentace


Reklamy Google