Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stát a hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stát a hospodářství."— Transkript prezentace:

1 Stát a hospodářství

2 Základní pojmy Ekonomika Statky a služby Peníze
Odvětví Národního hospodářství Právní formy podnikání

3 Ekonomika = proces výroby, rozdělování, směny a spotřeby statků a služeb Ekonomie – věda která se zabývá ekonomikou tj. vztahy ve výrobě, rozdělování, směně a spotřebě statků a služeb

4 Statky a služby Statky- předměty, které používáme k uspokojování svých potřeb jsou to jednak předměty a látky, které vytvořila příroda (vzduch, voda, stromy..) dále předměty a látky které vyrobili lidé (nábytek, oblečení, chléb..) jsou pro nás užitečné (užitečnost= schopnost předmětu uspokojit potřeby člověka) Služby– užitečné činnosti, které jedni lidé provádějí pro druhé(ošetřování nemocných, oprava obuvi, obsluha v restauraci..)

5 Statky dělíme na hmotné a nehmotné
hmotné statky – věci materiální povahy (boty, počítač, rohlík..) nehmotné statky – jsou duchovní výtvory ( např.počítačový program, píseň…) Statky ještě můžeme dělit na spotřební a kapitálové. Spotřební statky slouží přímo k uspokojování potřeb. Kapitálové statky slouží k výrobě a nespotřebováváme je přímo (např. obilí, látka, nitě..)

6 Úkol Roztřiďte následující pojmy do sloupců: - socha sv. Václava
- ošetření u zubaře - socha sv. Václava - nůžky - oprava vodovodu - scénář filmu - kolo - výcvik v autoškole - logo - čokoláda - mobilní telefon

7 Peníze jsou zbožím, které je všeobecně přijímáno jako platidlo za jiné zboží nebo služby Plní tyto základní funkce: platidlo – směnný prostředek míra hodnot (určujeme v ní ceny statků a služeb) uchovatel hodnot (např. spoření)

8 Peníze Formy peněz Peníze se vyskytují ve dvou různých formách:
Oběživo - hotové peníze – tj. mince a bankovky Bezhotovostní peníze Využívají se při bezhotovostním platebním styku. Platby mezi bankami, podniky, placení pomocí platební karty aj. Jedná se o tzv. deposita – tedy peníze, které jsou uloženy na účtech u peněžních ústavů. Oběživo a bezhotovostní peníze představují peněžní oběh nebo také peněžní zásobu.

9 Peníze Historický vývoj peněz 1. výměny zboží za zboží
2. všeobecné ekvivalenty - místo peněz (šátky, dobytek, kožešiny,...) = zbožové peníze, nevýhoda: těžko dělitelné, skladovatelné, málo trvanlivé 3. kovové peníze ( stol. př. n. l.) - nahradily všeobecné ekvivalenty, výhody - skladovatelné, přenosné 4. papírové peníze (17. stol.) - vývojem společnosti kovové peníze nestačily, a proto se začaly používat papírové peníze 5. Dnešní peníze bankovky, státovky, mince (hotovostní peníze) depozitní peníze (bezhotovostní) - převod z účtu na účet plastikové (platební karty)

10 Peníze české: Euro: USA: Egypt: Japonsko:

11 Úkol: Znáte osobnosti na našich bankovkách?
Zjistěte jaké osobnosti jsou uvedeny na jednotlivých českých bankovkách. Čím se tyto osobnosti proslavily ? Co je zobrazeno na mincích hodnoty: 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč

12 Peníze – úkol: Zjistěte, která banka v ČR má právo vydávat bankovky
Víte ve kterých zemích se používají dolary a kde platí koruny? Vyjmenujte alespoň 3 Která měnová jednotka je ve světě nejmladší? Kdy a kde byla zavedena?

13 Typy ekonomik tradiční (založena na tradicích místa – například rybářství, zemědělství – např. v Albánii) příkazová (rozhoduje stát – co se bude vyrábět v jakém množství a za jakou cenu) tržní – o tom co se bude vyrábět rozhoduje trh na základě nabídky a poptávky

14 Tržní ekonomika Trh je vzájemné působení nabídky a poptávky
= Tržní mechanismus (střet poptávky a nabídky v podobě tržní ceny) - jestliže poptávka převyšuje nabídku cena stoupá, jestliže je poptávka menší než nabídka cena klesá Tržní mechanismus nutí podniky , aby své zboží nabízely za ceny, které jsou pro kupující přijatelné Základní otázky tržní ekonomiky: 1. co a kolik vyrábět 2. jak vyrábět 3. pro koho vyrábět

15 Členění (odvětví) národního hospodářství
primární sektor – prvovýroba zemědělství, lesnictví, rybolov, těžební průmysl sekundární sektor – zpracovatelský průmysl terciární sektor – služby výrobní – zaměřené na výrobu hmotných statků: průmysl, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, stavebnictví nevýrobní: služby – doprava, spoje, obchod, cestovní ruch, peněžnictví a pojišťovnictví rozpočtové rezorty – školství, zdravotnictví, věda, kultura

16 Vlastnictví vlastnit = mít majetek, držení, vlastnění něčeho na základě práva majetek dělíme: 1. hmotný a) movitý – materiální věci, které můžeme přemísťovat (auto, šperky, televizor..) b) nemovitý – materiální věci, které mají pevný základ se zemí, nelze s nimi hýbat (garáž, dům, zahrada..) 2. nehmotný – věci spíše nemateriální povahy, které nelze přesně vyčíslit, pro každého mají jinou hodnotu ( logo firmy, píseň, kroj, korunovační klenoty…) typy vlastnictví: - soukromé - obecní - družstevní - církevní

17 Vznik a zánik vlastnictví
vznik vlastnictví darování dědictví koupě výhra výměna zánik vlastnictví smrtí vlastníka zničení ze strany vlastníka prodej darováním exekuce

18 Úkol Rozhodněte o jaký typ majetku se jedná:
počítač, hodinky, PC hra, film Rafťáci, rybník, lednice, povídka, sklep Rozhodněte o jaký typ vlastnictví se jedná: rybník paní Novotné, městské koupaliště, dálnice D1, chrám Sv. Víta, akciová společnost, budova základní školy, nádraží, dům patřící městu, dům patřící družstvu Mír, dům pana Hromádky

19 Test Majetek a vlastnictví 1. část
1. Ve kterém případě nedojde k zániku vlastnictví? a) smrt vlastníka b) krádež c) výměna d) Prodej 2. Co z příkladů patří do majetku nehmotného? a) auto b) pozemek c) šperky d) logo firmy 3. Jaký typem majetku je garáž? a) majetek movitý b) nemovitý majetek c) nehmotný majetek d) hmotný majetek

20 Test Majetek a vlastnictví 2. část
4. Jakým typem vlastnictví je dálnice D 1? a) soukromé b) družstevní c) státní d) Obecní 5. Jakým typem vlastnictví je akciová společnost? b) obecní d) družstevní 6. Co nepatří mezi možnosti vzniku vlastnictví? a) dědictví b) nález c) výhra d) koupě

21 Rozpočet Příjmová a výdajová část rozpočtu příjmová část: - daně - clo
- poplatky výdajová část: - investice (výstavba dálnic, metra..) - rozpočtové složky – školství, zdravotnictví, věda, kultura - sociální dávky – sociální podpora, zaměstnanost, důchody

22 Daně přímé nepřímé z příjmů fyzických osob z příjmů právnických osob
z nemovitostí silniční daň dědická darovací z převodu nemovitostí nepřímé daň z přidané hodnoty (DPH ) spotřební daň (pohonné hmoty, cigarety, alkohol)

23 Testy – Stát a hospodářství 1. část
1. Jakým typem vlastnictví je dům bytového družstva a) státní b) družstevní c) obecní d) Soukromé 2. Co není ekonomika a) nauka o hospodářství b) směna zboží c) poskytování služeb d) výroba zboží 3. Co nepatří do výrobních odvětví národního hospodářství? a) pojišťovnictví b) zemědělství c) lesní a vodní hospodářství d) průmysl

24 Testy – Stát a hospodářství 2. část
4. S jakou formou ekonomiky se setkáváme v zemích Evropské unie? a) tradiční b) příkazová c) tržní d) Nevýrobní 5. Co z uvedených příkladů patří mezi výdajové části státního rozpočtu? a) poplatky za užívání silnic b) daně c) cla d) školství 6. Co nepatří mezi nevýrobní odvětví Národního hospodářství? a) stavebnictví b) školství c) zdravotnictví d) spoje

25 Právní formy podnikání
Podnikání je soustavná činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a jejím účelem je dosažení zisku Podnikat mohou: Fyzické osoby = občané Právnické osoby – podniky, banky…

26 Právní formy podnikání
Fyzické osoby podnikají na základě živnostenského listu – jsou zapsáni v živnostenském rejstříku Podmínky pro vydání: všeobecné – starší 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost,nesmí mít, daňové nedoplatky zvláštní – odborná nebo jiná způsobilost

27 Právní formy podnikání - Živnosti

28 Živnosti Ohlašovací živnosti – živnostenský list se vydává automaticky po splnění všeobecných a zvláštních podmínek Koncesované živnosti – vydává se koncesní listina , přísnější podmínky pro vydání , schválení dalším státním orgánem př. taxislužba, deratizace… Řemeslné živnosti – požadavek na výuční list v oboru a praxi Vázané živnosti – požaduje se výuční list nebo maturita, či vysokoškolský diplom v oboru a určitá délka praxe v oboru Volné – postačuje splnění zvláštních podmínek

29 Právní formy podnikání – Právnické osoby

30 Obchodní společnosti

31 Veřejná obchodní společnost
V.O.S. je taková společnost, v níž podnikají minimálně dvě osoby a za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Společníkem může být každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo i právnická osoba; všichni mohou zastupovat společnost a podepisovat za ní smlouvy rozdělování zisku – rovným dílem, jinak podle společenské smlouvy

32 Komanditní společnost
Existují zde dva typy společníků, odlišují je jejich práva a povinnosti. První z nich jsou komanditisté, přinášejí do společnosti vklad (zvýší se tak celkový majetek společnosti, minimální vklad je 5000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí ale zasahovat do jejího vedení, pouze mohou kontrolovat její hospodaření. Druhým typem jsou komplementáři, odpovídají svým majetkem, jsou statutárním orgánem společnosti a je jim svěřeno obchodní vedení společnosti. Rozdělení zisku: 50% mezi komplementáře rovným dílem, 50% mezi komanditisty, ti si jej rozdělují podle vkladu

33 Společnost s ručením omezeným
Společnost tohoto typu může založit jeden až padesát společníků, sama musí nést označení Společnost s ručením omezeným ( s. r. o.) Základní kapitál, který musí být při vzniku firmy do ní vložen, je Kč, minimální vklad pro společníka je pak Kč. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, společníci pak do výše svých nesplacených vkladů. Orgány společnosti Valná hromada – je to nejvyšší orgán společnosti. Koná se většinou jedenkrát ročně a schvaluje například rozdělení zisku,, stanovy společnosti a.t.d. Statutární orgán – tvoří je jeden, nebo několik jednatelů, které vybrala Valná hromada Dozorčí rada – tento orgán dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává účetní závěrku a předkládá své zprávy Valné hromadě.

34 Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) je právnickou osobou, její majetek je rozdělen na určitý počet akcií s tržní hodnotou. Tím, jak se mění podle poptávky a nabídky na burze cena těchto akcií, se mění i hodnota celého podniku. Společnost za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, akcionář (tj. podílník) ale vůbec žádným. Společnost může být založena jedním zakladatelem, pokud se jedná o právnickou osobu; jinak dvěma a více osobami fyzickými. Základní kapitál společnosti musí být minimálně Kč, u společnosti s veřejnou nabídkou akcií pak Kč. Orgány společnosti Valná hromada – Je to nejvyšší orgán a. s., volí orgány společnosti, schvaluje rozdělení zisku a další. Představenstvo – Je to statutární orgán, který má za účel řídit společnost v době mezi valnými hromadami, vede účetnictví. Dozorčí rada – To je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy, stejně jako u již zmíněného představenstva volí valná hromada.

35 Úkol: U každého bodu určete o jaký typ obchodní společnosti se jedná:
je stanoven minimální vklad vklady lze volně prodávat všichni společníci ručí do výše svého majetku někteří společníci ručí do výše svého majetku počet společníků je omezen

36 Test: Stát a hospodářství
1. Jaké známe typy ekonomik? 2. Co patří mezi nevýrobní odvětví národního hospodářství: 3. Jaké známe typy vlastnictví: 4. Vyjmenuj typy daní: 5. Co patří mezi výdajové části státního rozpočtu? 6. Co je to ekonomie:

37 Test: Podnikání – 1. část Co nepatří mezi zákonem dané požadavky k podnikání? a) dosažení věku 18 let b) vysokoškolské vzdělání c) bezúhonnost d) plná způsobilost k právním úkonům Soukromá detektivní agentura Sherlock je příkladem živnosti: a) řemeslné b) volné c) vázané d) koncesované 3. Pan Novák, má živnost na opravu obuvi. Jedná se o živnost: a) koncesovanou b) řemeslnou c) volnou d) vázanou

38 Test: Podnikání – 2. část 4. Co není nutné pro vznik obchodní společnosti? a) uzavření společenské smlouvy b) praxe každého společníka v oboru c) zápis do obchodního rejstříku d) základní kapitál 5. Minimální vklad 5000 Kč je vyžadován u: a) akciové společnosti b) komanditní společnosti c) veřejné obchodní společnosti d) společnosti s ručením omezeným 6. Rozdělování zisku formou dividend se provádí u společnosti: a) akciové b) komanditní c) veřejné obchodní d) s ručením omezeným


Stáhnout ppt "Stát a hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google