Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Láska neexistuje, jsou jen důkazy lásky!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Láska neexistuje, jsou jen důkazy lásky!"— Transkript prezentace:

1 Láska neexistuje, jsou jen důkazy lásky!
Jozef Bajusz Pravý důkaz lásky Láska neexistuje, jsou jen důkazy lásky!

2 Kdy už konečně budu dělat to, co chci?
Život má svá pravidla, která se musí vždy respektovat!

3 Od neviditelného atomu až k nekonečnému
vesmíru je vše podřízeno zákonům!

4 Celý vesmír respektuje zákony svého Tvůrce,
jen člověk má na všechno jiný názor.

5 „Šest neomylných důkazů úpadku a zániku civilizací
„Šest neomylných důkazů úpadku a zániku civilizací.“Sir Arnold Toynbee, anglický historik Pečlivá analýza dějin 21 různých světových civilizací. Č.6 = Bezzákonnost - pohrdání morálkou. Naše generace: terorismus, genocida = Rwanda, Kosovo, Timur, New York, Španělsko,… Hollywood: násilí, brutalita, vraždy, krádeže, podvody Do 12. let dítě uvidí v TV vražd!

6 Dr. Fletcher: „Situační etika“: V podstatě není zlo ani dobro
Dr.Fletcher: „Situační etika“: V podstatě není zlo ani dobro. Situace řídí osobnost. Když situace je dobrá, i zlo je dobré. „Země se chvěje. Co včera platilo - dnes již neplatí. Co ale bude zítra?“ Walter Scheel

7 Vzestup kriminality - strach:
přepadení, krádeže, tunelování, bomby, drogy, vraždy, násilí, prostituce, podvody,…

8 „Zaseli vítr, sklidí bouři…“ Ozeáš 8,7
„Neposlouchej žádného Boha! Buď sám sobě Bohem! Ty sám víš, co je dobré a co špatné!“ „Zaseli vítr, sklidí bouři…“ Ozeáš 8,7

9 „Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.“ Římanům 8,7 Sám sobě bohem. Egocentrismus

10 „Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému.“ Přísloví 28,26
Mozek člověka je také zasažen hříchem.

11 „Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti
„Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.“Přísloví 16,25 Bůh dal principy šťastného života. Být proti Bohu = být proti plnému životu a být proti svému štěstí.

12 Kde je pravý problém válek, násilí a zla?
„Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“Izajáš 48,18 BEZZÁKONNOST!

13 Která jsou ta „jeho přikázání“?
V průběhu lidských dějin bylo vydáno asi 35 milionů zákonů. Nejstručnější a nejvýznamnější: „Desatero“ z 2.Mojžíšovy 20 kap..

14 Vydání desatera: „Když přestal k Mojžíšovi na hoře Sinaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem.“ 2. Mojžíšova 31,18

15 Existovaly tyto principy před Mojžíšem?
„To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony.“1. Mojžíšova 26,5 Abraham žil 400 let před vydáním desatera na Sinaji. Od stvoření měli lidé desatero napsané v srdci.

16 Charakteristika Božího zákona:
„Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré.“ Římanům 7,12 „Hospodinův zákon je dokonalý,…“ Žalm 19,8 „… spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená.“ Žalm 111,8

17 „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ 1. Janův 4,8
Desatero je vyjádřením Božího charakteru.

18 „… ’Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ’Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“Matouš 22,37-40 Proroci, to znamená jiné části Bible

19 BŮH JE LÁSKA Deset Božích přikázání nám dává konkrétní pokyny, jak máme milovat Boha a lidi.

20 DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ UČÍ ZÁSADÁM ÚSPĚŠNÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA.

21 1. NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE!
Dej Boha na první místo ve svém životě!

22 2. NEZOBRAZÍŠ SI BOHA ZPODOBENÍM NIČEHO… NEBUDEŠ SE NIČEMU TAKOVÉMU KLANĚT ANI TOMU SLOUŽIT.
Neuctívej stvoření. Uctívej Stvořitele.

23 3. NEZNEUŽIJEŠ JMÉNA HOSPODINA.
Nebudeš se rouhat Bohu! Respektuj všechno, co patří Bohu!

24 4. POMNI NA DEN SOBOTNÍ, ABYS JEJ SVĚTIL.
Pamatuj na to, že jsi stvořenou bytostí a že všechna požehnání pocházejí od Boha.

25 5. CTI SVÉHO OTCE I MATKU! Respektuj autority v rodině i ve společnosti!

26 6. NEZABIJEŠ! Úcta k životu.

27 7. NESESMILNÍŠ! Usiluj o to nejlepší pro svého manželského partnera.

28 8. NEPOKRADEŠ! Respektuj majetek druhých!

29 9. NEVYDÁŠ PROTI BLIŽNÍMU KŘIVÉ SVĚDECTVÍ!
Buď naprosto čestný vůči každému!

30 10. NEBUDEŠ DYCHTIT... Buď spokojen s tím, co máš.

31 Jaký je účel Božího zákona ?
1. principy štěstí „Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.“1. Janův 3,4 2. poznání hříchu

32 „… ze zákona pochází poznání hříchu.“ Římanům 3,20
„… hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: ’Nepožádáš!‘ “Římanům 7,7 „… kde není zákon, není ani přestoupení zákona.“ Římanům 4,15

33 Jaký je účel Božího zákona ?
1. principy štěstí 2. poznání hříchu „Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody.“ Jak 2,12 3. měřítko soudu

34 Nebyl Boží zákon zrušen? Nebyl změněn?
Nejsme pod zákonem, ale pod milostí! Ježíš odstranil zákon! V Novém Zákoně je desatero zrušeno!

35 „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“Matouš 5,17 „Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.“Lukáš 16,17

36 „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;…“ Jan 14,15
Důvod respektování Desatera: Ne naklonit Boha a zajistit si spasení! Ale výsledek mého změněného vztahu k němu: vděčnost, poslušnost, radost...

37 „Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!“ Římanům 6,14.15 „Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.“1. Janův 3,4

38 Co znamená být pod milostí?
Milost = osvobozen od trestu zákona ale ne od zachovávání zákona!!! „To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.“ Římanům 3,31

39 …hřích je přestoupení zákona...
„Ne každý, kdo mi říká ’Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ’Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘A tehdy jim prohlásím:‘Nikdy jsem vás neznal,jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“ Matouš 7,21.22 …hřích je přestoupení zákona...

40 „Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ’Poznal jsem ho‘, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáme, že v něm jsme.“1. Janův 2,3-5

41 „V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.“ Janův 5,3

42 „… Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce…“ Židům 8,10

43 „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí“ Kaz 12,13 Vezmi svého Boha vážně! Bůh říká:“Chci tě chránit!“

44 Jak úžasná Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám o vše se rozdělit, dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené. Svou slávy říš opustils kvůli nám, nemusels jít a přece šel jsi sám, tvář přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel.

45 Tam místo nás život jsi položil, vrátil ses zas, abys ho rozmnožil, vím, abych já mohl věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít.

46 Tajemství ztraceného dne
Pravda se neřídí našimi názory

47 Konec


Stáhnout ppt "Láska neexistuje, jsou jen důkazy lásky!"

Podobné prezentace


Reklamy Google