Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní vztahy mezi subjekty v e-Businessu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní vztahy mezi subjekty v e-Businessu"— Transkript prezentace:

1 Základní vztahy mezi subjekty v e-Businessu
Podnik (B – Business) Zákazník (C – Consumer) Správa (G – Government) B2B Systémy pro obchodní transakce mezi podniky B2C Internetové obchody určené koncovým spotřebitelům B2G Nabídka služeb a zboží, komunikace se státní správou C2B Prodej spotřebitelů firmám, sledování nabídek C2C Aukční systémy pro prodej použitého zboží C2G Podávání daňových přiznání, volby, sčítání lidu G2B Zadávání veřejných zakázek a grantových projektů G2C Poskytování informací o veřejné správě G2G Spolupráce státních orgánů, mezinárodní koordinace

2 e-Government [Lucke, 2000] popisuje základní právní a společenský rámec, který určuje stát pro využití elektronických médií v kontaktu s podnikáním nebo s občanem. Jedná se tedy o řízení efektivního využití médií pro poskytování informací, provádění procesů, administrativních úkonů, ale i komunikace uvnitř státní správy. To samo o sobě znamená zjednodušení procesů ve státní správě a přínos pro všechny zúčastněné strany

3 e-government „Obíhají data, nikoli občan“
e-government je souhrn hmotných a nehmotných zdrojů (ICT, předpisy různé právní síly, know-how, lidské zdroje, data v různých stupních hierarchizovaného uložení) pro elektronické zajištění služeb a procesů státní správy (a samosprávy) právnickým a fyzickým osobám. Cílem je zjednodušení (rychlejší, spolehlivější, přístupnější, uživatelsky přívětivější a otevřenější procesy) služeb veřejné správy mezi všemi základními objekty komunikace (Government, Citizen [Customor, Client, …], Business).

4 Elektronické služby eGovernmentu
Elektronická služba v listinné podobě (Czech POINT) Čistá elektronická služba s občanem (e-podpis, EDI, …) Čistá elektronická služba bez občana

5 Elektronické služby eGovernmentu
Elektronické podatelny Elektronická správní řízení Elektronické veřejné zakázky Elektronické fakturace Elektronický archiv Konverze elektronických dokumentů

6 e-government www.mvcr.cz www.egovernment.cz/rok http://portal.gov.cz

7 e-government

8 http://www.czechpoint.cz/ www.ceskaposta.cz
Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

9 Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.    Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského rejstříku,  z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů.

10 e-government 10

11

12 Datová schránka je elektronickým úložištěm (datovým prostorem), který je vyhrazen pro orgán veřejné moci nebo právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, kam jsou orgány veřejné moci doručovány datové zprávy, kde jsou prováděny úkony vůči orgánům veřejné moci. Datová schránka je součástí informačního systému datových schránek, který je prostředkem zaručené komunikace ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., tzv. „zákon o eGovernmentu“. Datová schránka je dalším komunikačním kanálem směrem k orgánům veřejné moci.

13 Zdeněk Zajíček (býv. náměstek ministra vnitra), zodpovědný za elektronizaci veřejné správy
„Přes datové schránky bude možné odesílat a přijímat zprávy, zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení či ověřovat, zda má adresát datovou schránku. Datové schránky budou umět používat elektronické formuláře. Pracovat budou na obdobném principu jako internetové bankovnictví.“  (16. března 2009 v Hradci Králové)

14 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

15 300/2008 Sb. ZÁKON o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
§ 1 Předmět úpravy       (1)  Tento zákon upravuje a) elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu ČR a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek, b) informační systém datových schránek, c) autorizovanou konverzi dokumentů.

16 § 22 Konverze       (1)  Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.       (2)  Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen ˙výstup˙), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen ˙vstup˙).       (3)  Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

17 Fyzická osoba Datová schránka je pro fyzické osoby nepovinná.
Zřízení datové schránky: bezplatně na žádost fyzické osoby zřízení do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti

18 Podnikající fyzická osoba
Datová schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná. Zřízení datové schránky: bezplatně na žádost podnikající fyzické osoby zřízení do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené  evidence

19 Právnická osoba Datová schránka je pro právnické osoby povinná.
Právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně. Zřízení datové schránky:  bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně po jejím vzniku, poté co obdrží  informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku právnická osoba, která není uvedena výše, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky právnické osoby

20 Orgány veřejné moci Datová schránka je pro orgány veřejné moci povinná. Zřízení datové schránky: Datovou schránku (DS) orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně.  V případě notářů a soudních exekutorů – bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence (od ) Orgánu veřejné moci se zřizuje DS orgánu veřejné moci. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna DS orgánu veřejné moci, nepožádá-li územní samosprávný celek o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci. Pro orgány městské části hlavního města Praha se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li městská část hlavního města Prahy o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci. (…….)

21 Autorizovaná vs. neautorizovaná konverze dokumentů
Při komunikaci s veřejnou správou je v mnoha případech potřeba použití jednoznačné, podepsané a státem ověřené listiny prokazující určité skutečnosti. Dokumenty dnes vznikají se vzrůstající tendencí v podobě elektronické. Splňují-li dokumenty v elektronické podobě podmínky stanovené v jiných právních předpisech, jsou vnímány jako rovnocenné s listinnými dokumenty. Vždy se však zvažuje pouze listinná či elektronická podoba, neexistuje možnost převodu do podoby druhé. S rozvojem eGovernmentu v ČR se začaly objevovat pojmy autorizovaná a neautorizovaná konverze dokumentů. e-government

22 Autorizovaná konverze dokumentů
Autorizovaná konverze dokumentů je upravena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi. Jedná se o obdobu vidimace, která se provádí podle současných právních předpisů. Konverzí se podle tohoto zákona rozumí procesy skládající se z následujících kroků: převod dokumentu v listinné podobě do dokumentu v elektronické podobě (nebo opačně) ověření shody vstupu a výstupu přidání ověřovací doložky. Výstup z autorizované konverze má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, což je revoluční a zásadní při dalším rozvoji eGovernmentu. e-government

23 Zákon upravuje dva typy konverze:
Konverze na žádost bude další službou pro občany, kterou budou mít možnost využít na pracovištích Czech POINT. Konverze z moci úřední budou provádět orgány veřejné moci v rámci výkonu své působnosti. Opět se nejedná o povinnost, ale pouze o možnost, kterou úřady budou moci využívat. Vznikne-li např. potřeba na základě interních směrnic příslušného subjektu, úřad bude využívat konverzi, budou-li splněny podmínky dané zákonem. Pro konverzi z moci úřední nejsou definovány tak striktní podmínky jako u konverze na žádost. e-government

24 Neautorizovaná konverze dokumentů
Pojem „neautorizovaná“ konverze se přímo nevyskytuje v žádné právní úpravě, přesto se tato zkratka vžila v oblasti spisových služeb. Převádět se mohou dokumenty z analogové (listinné) do digitální formy a naopak. Jsou stanoveny požadavky zaručující věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Neautorizovaná konverze se liší: neautorizovanou konverzi lze použít i u dokumentů, které již byly jednou převedeny dokumenty v elektronické podobě lze převádět z jednoho formátu do jiného výstup z neautorizované konverze nemá statut ověřené kopie originálu u neautorizované konverze se nepřidává ověřovací doložka. e-government

25 Základní registry veřejné správy Registr obyvatel (ROB)
řešený v gesci Ministerstva vnitra, bude obsahovat údaje o všech občanech ČR (jejich zdrojem bude stávající informační systém evidence obyvatel Ministerstva vnitra), cizincích s povolením k pobytu v ČR a občanech jiných států (vedených nyní v tzv. CIS, tedy v cizineckém informačním systému). e-government

26 Základní registry veřejné správy Registr osob (ROS)
realizovaný v gesci Českého statistického úřadu (v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra), bude obsahovat údaje o všech ekonomických subjektech v ČR, tedy o všech právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, organizačních složkách státu, organizačních složkách zahraničních právnických osob a o dalších subjektech, jako např. o církvích, politických stranách, občanských sdruženích. e-government

27 Základní registry veřejné správy Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
řešený v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (samozřejmě také v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra), povede základní identifikační a lokalizační údaje, vztahující se ke sledovaným prvkům v území (tedy linie, plochy, body, objekty) a vzájemné časové a územní vazby mezi těmito prvky. e-government

28 Základní registry veřejné správy Registr práv a povinností (RPP)
který se připravuje v gesci Ministerstva vnitra, bude uchovávat informace obecně o právech a povinnostech veřejnosti, tedy občanů a hospodářských subjektů, ale i orgánů veřejné moci – tedy o právech a povinnostech obyvatel i osob. e-government

29 Základní registry veřejné správy Informační systém základních registrů (ISZR)
bude zajišťovat správu celého rozsáhlého systému základních registrů veřejné správy - v gesci Ministerstva vnitra. ISZR bude zajišťovat bezpečné sdílení dat jak mezi jednotlivými základními registry, tak mezi základními registry a příslušnými agendovými informačními systémy. e-government


Stáhnout ppt "Základní vztahy mezi subjekty v e-Businessu"

Podobné prezentace


Reklamy Google