Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

77. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 1. prosince 2011) Sdružení automobilového průmyslu je členem: Sdružení automobilového průmyslu je zapojeno do projektů:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "77. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 1. prosince 2011) Sdružení automobilového průmyslu je členem: Sdružení automobilového průmyslu je zapojeno do projektů:"— Transkript prezentace:

1

2 77. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 1. prosince 2011) Sdružení automobilového průmyslu je členem: Sdružení automobilového průmyslu je zapojeno do projektů:

3 2 Bod programu zasedání: 1.Zahájení zasedání, schválení programu jednání Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu Předpokládaný čas: 10.30 – 10.45 ● ZHODNOCENÍ ČINNOSTI AutoSAP

4 Navržený program 77. zasedání Rady ředitelů Navržený program 77. zasedání Rady ředitelů a workshopu TP „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Návrh programu se předkládá ke schválení Jsou návrhy na doplnění? Hlasuje se aklamací

5 4 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 10.45 – 10.50 (včetně diskuse) Dále prezentovaný „Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2011“ = aktualizace k datu 15.11.2011, v části plateb členů pak k 30.11.2011. = aktualizace k datu 15.11.2011, v části plateb členů pak k 30.11.2011.*********************************************************************************** 2. Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2011 Antonín Šípek, ředitel sekretariátu „Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2011“ byl členské základně zaslán dne 7. listopadu 2011 (e-mailem) a umístěn na internetové stránky AutoSAP do rubriky „JEN PRO ČLENY / NOVINKY, vybrané dokumenty“ (podklad byl průběžně aktualizován). ● VÝHLED ● ZKRÁCENÝ

6 5 Podle Statutu AutoSAP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 140 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 71 hlasů. Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno? Pro přijetí usnesení ve věci schválení rozpočtu a vyloučení člena ze AutoSAP je nutná nadpoloviční většina všech členů (to je 71 hlasů), v ostatních problematikách třípětinová většina přítomných hlasů (tj..... hlasů). ● POČET HLASŮ

7 6 Diskuze, dotazy Hlasuje se aklamací Návrh usnesení Rady ředitelů AutoSAP k VÝHLEDU hospodaření AutoSAP za rok 2011: Rada ředitelů Sdružení automobilového průmyslu na svém 77. zasedání dne 1.12.2011: 1/ vzala na vědomí: a/ předložený "Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2011"; b/ informaci o dlužných podílech firem zapojených do AutoSAP za rok 2011 c/ výhled hospodaření ODETTE ČR v rámci AutoSAP za rok 2011. d/ informaci o čerpání prostředků na projekty TP „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ a „AutoAdapt“ 2/ souhlasila s tím, že: a/ ½ rozpočtového přebytku dosaženého za rok 2011 bude převedena jako platba na služby AutoSAP pro rok 2012; b/ ½ rozpočtového přebytku dosaženého za rok 2011 a zůstatek stálých záloh členů bude převeden do stálých záloh firem pro rok 2012; c/ těm firmám, které do 31.12.2011 neuhradí plnou platbu na služby AutoSAP za rok 2011, budou dlužné částky započteny do rozpisu plateb na rok 2012; d/ firmy, které v roce 2011 neuhradily žádnou platbu za služby AutoSAP za rok 2011 a mají dluh z roku 2010 se vylučují ze sdružení z důvodu neplnění členských povinností (pokud do 31.12.2011 nedojde k úhradě dlužné částky);

8 7 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 10.50 – 11.00 (včetně diskuse) 3. Rozpočet AutoSAP na rok 2012 Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Rovněž „Rozpočet AutoSAP na rok 2012“ byl členské základně zaslán dne 7. listopadu 2011 (e-mailem) a umístěn na internetové stránky AutoSAP do rubriky „JEN PRO ČLENY / NOVINKY, vybrané dokumenty“. ● ROZPOČET Dále prezentovaný „Rozpočet AutoSAP na rok 2012“ byl v částech plateb členů za r. 2011 aktualizován k 30.11.2011. byl v částech plateb členů za r. 2011 aktualizován k 30.11.2011.*************************************************************************** ● ZKRÁCENÝ

9 8 Diskuze, dotazy Hlasuje se aklamací Návrh usnesení Rady ředitelů k Rozpočtu AutoSAP na rok 2012 Rada ředitelů Sdružení automobilového průmyslu na svém 77. zasedání dne 1.12.2011: 1/ projednala a schválila: a/ „ROZPOČET AutoSAP na rok 2012“ ve znění dle předloženého návrhu; - základní záloha člena pro rok 2012 činí 84 000 Kč (+ 20 % DPH = 100 800 Kč); - pro výzkumné či zkušební organizace a firmy do 125 zaměstnanců činí záloha 71 000 Kč (+ 20 % DPH = 85 200 Kč); - oproti rokům 2005 až 2011 nedochází k žádnému navýšení platby. 2/ vyjádřila společnou vůli k tomuto bodu: a/ uhradit platby na rok 2012 pokud možno jednorázově v termínu nejpozději do 5. února 2012 (rozpis plateb na rok 2012 bude zaslán nejpozději do 15. ledna 2012). Pro přijetí usnesení ve věci schválení rozpočtu AutoSAP je nutná nadpoloviční většina všech členů (to je 71 hlasů).

10 9 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.00 – 11.15 4. Stručná prezentace „Strategické výzkumné agendy“ (Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“) Martin JAHN, prezident AutoSAP ● TP VUM - SVA

11 10 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.15 – 11.55 5. Vystoupení ministra průmyslu a obchodu ČR MUDr. Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu Diskuze, dotazy

12 11 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.15 – 11.55 6. Schválení Volebního řádu a volby představitelů AutoSAP pro další funkční období – 1. kolo + Ustavení Revizní skupiny AutoSAP Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu

13 12 Předpokládaný čas: 11.55 – 12.05 Oprávnění k volbě představitelů AutoSAP má každý řádný člen Rady ředitelů AutoSAP. Volební právo nemají: a/ firmy se statutem „pozorovatel“ (5 firem) b/ „neplatící členové“ (8 organizací – VŠ+CAS) c/ firmy s pozastaveným členstvím (6 firem) Rada ředitelů (Valná hromada) má v současné době 140 členů s hlasovacím právem. Nadpoloviční většina činí 71 hlasů. Nadpoloviční většina činí 71 hlasů. Firmy AutoSAP byly vyzvány k podávání návrhů na kandidáty do funkce prezidenta, viceprezidentů a členů Revizní skupiny AutoSAP dne 15.8.2011 s termínem pro jejich nahlášení do 30.9.2011.

14 13 Jsou připomínky k „Volebnímu řádu“ ? Předpokládaný čas: 11.55 – 12.05 „Volební řád“ včetně návrhů na složení komisí se předkládá ke schválení Jsou návrhy na doplnění mandátové či volební komise ? „VOLEBNÍ ŘÁD pro volby představitelů AutoSAP“ „VOLEBNÍ ŘÁD pro volby představitelů AutoSAP“ schválený Představenstvem AutoSAP byl členské základně zaslán dne 7. listopadu 2011 (e-mailem) a umístěn na internetové stránky AutoSAP do rubriky „JEN PRO ČLENY / NOVINKY, vybrané dokumenty“. Hlasuje se aklamací

15 14 Jsou nějaké jiné návrhy kandidátů na prezidenta či viceprezidenty ? Na základě návrhů na kandidáty do funkce prezidenta, viceprezidentů a členů Revizní skupiny AutoSAP došlých z členských firem a po projednání v jednotlivých divizích AutoSAP byly Představenstvem AutoSAP navrženy kandidátky pro volby takto: Ustavení REVIZNÍ SKUPINY Tomáš Hrdlička.................................... Jiří Gerle...................................... Petr Ostrý...................................... Podle schváleného Volebního řádu může každý oprávněný člen Rady ředitelů přímo na zasedání Rady ředitelů navrhnout dalšího kandidáta, resp. doplnit příslušný volební lístek příjmením vlastního kandidáta na prezidenta či kandidáta na viceprezidenta.

16 15 Předpokládaný čas: 11.55 – 12.05 Volba prezidenta AutoSAP – 1.kolo Možné úpravy hlasovacího lístku: Petr Pavel ----------- Hlasovací lístek je neplatný, obsahuje-li více než jedno nepřeškrtnuté jméno ! Hlasuje se tajnou volbou

17 16 Předpokládaný čas: 11.55 – 12.05 Volba viceprezidentů AutoSAP Možné úpravy hlasovacího lístku: Hlasovací lístek je neplatný, obsahuje-li více než tři nepřeškrtnutá jména! Hlasuje se tajnou volbou ----------- Petr Petr Pavel Pavel Josef Josef

18 17 Předpokládaný čas: 11.55 – 12.05 Hlasuje se aklamací: Navrhuje se následující složení Revizní skupiny AutoSAP (pro období 2012 až 2013): Tomáš HRDLIČKA, TÜV SÜD Czech s.r.o. Tomáš HRDLIČKA, TÜV SÜD Czech s.r.o. Jiří GERLE, JIHOSTROJ a.s. Jiří GERLE, JIHOSTROJ a.s. Petr OSTRÝ, AGADOS, spol. s r.o. Petr OSTRÝ, AGADOS, spol. s r.o. V tomto složení pracovala Revizní skupina i v uplynulém období. Ustavení tříčlenné Revizní skupiny AutoSAP Jsou jiné návrhy na složení Revizní skupiny ?

19 18 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.05 – 12.35 7. Personální politika společnosti ŠKODA Auto Bohdan WOJNAR, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Diskuze, dotazy

20 19 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.35 – 12.50 8. Schválení nové „Dohody s OS KOVO“ + informace z jednání RSHD (tripartity) Pavel JUŘÍČEK, viceprezident AutoSAP Ze strany OS KOVO je ratifikace ukončena a statutární zástupci OS KOVO jsou připraveni smlouvu podepsat. Představenstvem AutoSAP schválený text „Dohody“ byl zaslán členské základně AutoSAP k případným připomínkám dne 4.10.2011 (s termínem pro zaslání nejpozději do 31.10.2011). K uvedenému datu žádné připomínky k textu „Dohody“ nebyly uplatněny. Diskuze, dotazy Hlasuje se aklamací 8. Schválení nové „Dohody s OS KOVO“ + informace z jednání RSHD (tripartity) Pavel JUŘÍČEK, viceprezident AutoSAP ● DOHODA KOVO

21 20 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.35 – 12.50 8. Schválení nové „Dohody s OS KOVO“ + informace z jednání RSHD ČR (tripartity) Pavel JUŘÍČEK, viceprezident AutoSAP Diskuze, dotazy Sociální partneři RSHD ČR Strana zaměstnanců: - Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) - Asociace samostatných odborů (ASO) Strana zaměstnavatelů: - Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) - Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) 8. Schválení nové „Dohody s OS KOVO“ + Informace z jednání RSHD ČR (tripartity) Pavel JUŘÍČEK, viceprezident AutoSAP

22 21 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.50 – 13.05 9. Vyhlášení výsledků 1. kola voleb, případně 2. kolo voleb Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu ● 2. kolo voleb se nekoná – prezident a viceprezidenti byli zvoleni v 1.kole

23 22 Předpokládaný čas: 12.50 – 13.05 Volba prezidenta AutoSAP – 2.kolo Možné úpravy hlasovacího lístku: Petr Petr Hlasovací lístek je neplatný, pokud obsahuje více než jednoho kandidáta Hlasuje se tajnou volbou ●

24 23 Předpokládaný čas: 12.50 – 13.05 Josef Josef Pavel Pavel Volba viceprezidentů AutoSAP – 2.kolo Možné úpravy hlasovacího lístku: Petr Petr V 1.kole byli zvoleni dva viceprezidenti, hlasovací lístek může obsahovat jméno jen jednoho kandidáta, jinak je neplatný, V 1.kole byl zvolen jeden viceprezident, hlasovací lístek obsahovat jména nejvýše dvou kandidátů, jinak je neplatný. V 1.kole nebyl zvolen žádný viceprezident, hlasovací lístek může obsahovat jména nejvýše tří kandidátů, jinak je neplatný. ●

25 24 10. Informační blok 10.1 Informace sekretariátu 10.1 Informace sekretariátu 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.3 Vystoupení dalších hostů 10.3 Vystoupení dalších hostů Předpokládaný čas: 13.05 – 13.10 Bod programu zasedání:

26 25 Informace č. 1 Stav v řešení projektů AutoSAP Informace byla podána Martinem Jahnem v rámci samostatného bodu zasedání.

27 26 Informace č. 1 /1 Krajské gesce za oblast vzdělávání v technických profesích Pro posílení vlivu průmyslových firem v oblasti vzdělávání v technických profesích na regionální úrovni rozhodlo Představenstvo AutoSAP o zřízení tzv. „krajských gestorů“ pro danou problematiku.

28 27 Informace č. 1 /1 Krajské gesce za oblast vzdělávání v technických profesích

29 28 Informace č. 1 /2

30 29 „Auto roku 2012 v ČR“ AutoSAP je spoluvyhlašovatelem ankety AutoSAP je spoluvyhlašovatelem ankety Zásady stejné jako v loňském ročníku: Zásady stejné jako v loňském ročníku: Porota = motorističtí novináři + odborníci (2/3) Porota = motorističtí novináři + odborníci (2/3) Hlasuje i veřejnost (1/3) Hlasuje i veřejnost (1/3) Vozy rozděleny do 5 kategorií Vozy rozděleny do 5 kategorií Informace č. 2 ? Bohužel žádné z nominovaných vozů není vyráběno v ČR.

31 30 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2012 v ČR“ Přihlášeno 42 členských firem AutoSAP dodávajících alespoň na 1 ze 41 nominovaných vozů Přihlášeno 42 členských firem AutoSAP dodávajících alespoň na 1 ze 41 nominovaných vozů Vyhlášení „Auta roku 2012“ a dodavatelů Vyhlášení „Auta roku 2012“ a dodavatelů úterý 24. ledna 2012 v Praze Informace č. 2 Nominované vozy jsou uvedeny v informačním bulletinu, který je k dispozici u prezence (obsahuje i hlasovací lístek ankety).

32 31 Informace č. 2

33 32 Informace č. 3 Obnova vozového parku v ČR MPO ČR předložilo v říjnu t.r. do vlády podklad s názvem „Návrhu opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“. Na tomto materiálu aktivně spolupracovalo Sdružení automobilového průmyslu v rámci činnosti expertní skupiny pro AP zřízené ministrem průmyslu a obchodu. MPO ČR předložilo v říjnu t.r. do vlády podklad s názvem „Návrhu opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“. Na tomto materiálu aktivně spolupracovalo Sdružení automobilového průmyslu v rámci činnosti expertní skupiny pro AP zřízené ministrem průmyslu a obchodu. Vláda ČR projednala tento podklad dne 9. listopadu 2011 a přijala k němu usnesení č. 819/2011. Vláda ČR projednala tento podklad dne 9. listopadu 2011 a přijala k němu usnesení č. 819/2011. Oproti původnímu návrhu usnesení vypracovanému MPO ČR a expertní skupinou došlo k jeho zásadní změně zejména v ukládací části II., bod 2. a bod 3., kde bylo původně navrhováno: Oproti původnímu návrhu usnesení vypracovanému MPO ČR a expertní skupinou došlo k jeho zásadní změně zejména v ukládací části II., bod 2. a bod 3., kde bylo původně navrhováno: 2. ministru životního prostředí předložit vládě do 31. prosince 2011 návrh nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve kterém budou zahrnuty do placení poplatku za 1. registraci použitého vozidla i vozidla plnící emisní normu EURO 3 3. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministry dopravy a životního prostředí, Sdružením automobilového průmyslu a Sdružením dovozců automobilů nadále monitorovat vývoj struktury vozového parku v ČR a v závislosti na tomto vývoji připravit střednědobá a dlouhodobá opatření podporující obnovu vozového parku v ČR. Bohužel v usnesení byl v bodě 2. byl termín zákon o výrobcích s ukončenou životností nahrazen „zpětným odběrem“, s čímž AutoSAP i SDA zásadně nesouhlasí. Dále v bodě 3. „vypadlo“ MŽP“ a společná příprava střednědobých a dlouhodobých opatření podporujících obnovu vozového parku v ČR byla nahrazena pouhým „monitorováním přijatých opatření členských států Evropské unie na zlepšení struktury jejich vozového parku“. To je pro AutoSAP i SDA nic neříkající a nic neřešící usnesení, neboť hlavním cílem měla být příprava koncepčních opatření pro obnovu vozového parku v ČR. Bohužel v usnesení byl v bodě 2. byl termín zákon o výrobcích s ukončenou životností nahrazen „zpětným odběrem“, s čímž AutoSAP i SDA zásadně nesouhlasí. Dále v bodě 3. „vypadlo“ MŽP“ a společná příprava střednědobých a dlouhodobých opatření podporujících obnovu vozového parku v ČR byla nahrazena pouhým „monitorováním přijatých opatření členských států Evropské unie na zlepšení struktury jejich vozového parku“. To je pro AutoSAP i SDA nic neříkající a nic neřešící usnesení, neboť hlavním cílem měla být příprava koncepčních opatření pro obnovu vozového parku v ČR.

34 33 Informace č. 4 Nadace BESIP byla založena Ministerstvem dopravy ČR na základě usnesení vlády ČR č. 834 ze dne 1.9.2004. Sdružení automobilového průmyslu je podle zakládací listiny Nadace zastoupeno v její správní radě. Na zasedání správní rady Nadace BESIP dne 21.11.2011 byli členové správní rady vyzváni, aby požádali podnikatelské subjekty v rámci své členské základny o možnost finančního sponzorského daru pro Nadaci BESIP – do 15.12.2011. Pokud by v některé členské firmě AutoSAP připadala úvahu možnost sponzorského daru ještě v tomto roce, obraťte se prosím obratem na sekretariát AutoSAP, který zprostředkuje kontakt na Nadaci BESIP k dalšímu jednání. Mimo AutoSAP jsou ve správní radě Nadace BESIP zastoupeny tyto instituce: Česká asociace pojišťoven Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Svaz měst a obcí ČR a dále pak MD ČR, MV ČR, MŠMT ČR, MZ ČR a MMR ČR. Předsedou správní rady nadace je pan Karel Loprais, místopředsedkyní je paní JUDr. Jana Horáková (MV ČR)

35 34 10. Informační blok 10.1 Informace sekretariátu 10.1 Informace sekretariátu 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.3 Vystoupení dalších hostů 10.3 Vystoupení dalších hostů Bod programu zasedání: Návrh usnesení: Rada ředitelů na svém 71. zasedání vzala přednesené informace sekretariátu na vědomí.

36 35 Předpokládaný čas: 13.10 – 13.25 10. Informační blok 10.1 Informace sekretariátu 10.1 Informace sekretariátu 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.3 Vystoupení dalších hostů 10.3 Vystoupení dalších hostů Bod programu zasedání:

37 36 10. Informační blok 10.1 Informace sekretariátu 10.1 Informace sekretariátu 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.3 Vystoupení dalších hostů 10.3 Vystoupení dalších hostů Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.25 – 13.30 - zástupce Veletrhy Brno

38

39 38 10. Informační blok 10.1 Informace sekretariátu 10.1 Informace sekretariátu 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 10.3 Vystoupení dalších hostů 10.3 Vystoupení dalších hostů Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.25 – 13.30 - zástupce Odborového svazu KOVO

40 39 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.30 – 13.40 11. Vyhlášení výsledků 2. kola voleb Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu 2. kolo voleb se nekonalo – prezident a viceprezidenti byli zvoleni v 1.kole

41 40 Správné odpovědi na kvíz AutoSAP a vylosování cen

42 41 Správné odpovědi na kvíz AutoSAP a vylosování cen Vylosování úspěšných respondentů

43 42 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.40 – 13.55 12. Diskuze, různé – závěr zasedání řídí prezident AutoSAP Přeje si ještě někdo z přítomných vystoupit?

44 43 PF 2012

45 44 KONEC ZASEDÁNÍ 77. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada)


Stáhnout ppt "77. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 1. prosince 2011) Sdružení automobilového průmyslu je členem: Sdružení automobilového průmyslu je zapojeno do projektů:"

Podobné prezentace


Reklamy Google