Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A.S. Puškin- ž ivot a dílo Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A.S. Puškin- ž ivot a dílo Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794."— Transkript prezentace:

1 A.S. Puškin- ž ivot a dílo Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

2 Ž ivot: 1799-1837 -Pocházel ze zámo ž né aristokratické rodiny z Moskvy -D ě de č ek z mat č iny strany byl synem etiopského vlada ř e, p ů vodem tedy Habešan, Puškin o n ě m napsal povídku Mou ř enín Petra Velikého (nedokon č eno) -Studoval presti ž ní lyceum Carské Selo (Petrohrad) -Ji ž v 15 letech píše své první básn ě, viz M ů j portrét dále, které mají velký úsp ě ch -Za č al se politicky anga ž ovat (sympatizuje s d ě kabristy)

3 Po matce zd ě dil bou ř livou a tvrdohlavou povahu, co ž se projevilo jak v jeho tvorb ě, tak v postoji k monarchii. Po napsání satirických verš ů na cara Alexandra I. mu hrozí vyhnanství na Sibi ř i. Je p ř evelen na jih, pozd ě ji odchází na rodový statek v Michajlovském u Pskova. Fascinuje ho p ř íroda moldavských stepí, pob ř e ž í Č erného mo ř e, ale p ř edevším Krym a Kavkaz. Tyto kraje ho inspirují k napsání tzv. ji ž ních poém: Kavkazský zajatec Brat ř i zbojníci Bach č isarajská fontána Cikáni Za č al zde psát i slavného Ev ž ena On ě gina V Michajlovském dopsal i historické drama Boris Godunov, ke kterému ho inspiroval W. Shakespeare.

4 Návrat do Moskvy a Petrohradu V r. 1826 mu car Mikuláš I. povolil návrat, Puškin je nadšen, píše veršované eposy zasa ž ené dobou Petra I. POLTAVA M Ě D Ě NÝ JEZDEC KAPITÁNSKÁ DCERKA Vydává n ě kolik skv ě lých povídek: PIKOVÁ DÁMA B Ě LKINOVY POVÍDKY

5 Jeho man ž elkou se stala Natálie Gon č arová, ž ena, která byl vyhlášená svou krásou a šarmem. Okouzlila nejen Puškina, ale i v ě tšinu carského dvora. Brzy po sob ě se jim narodily č ty ř i d ě ti. V r. 1831 se Puškin oženil

6 „ Pouze nesmrtelní básníci si mohou dovolit umírat mladí. “ Ji ř í Ž á č ek. Puškin se ú č astnil mnoha duel ů, n ě které zdroje uvádí celkový po č et 29. Poslední duel byl vyvolán kv ů li podez ř ení, ž e jeho ž ena udr ž uje milostný pom ě r s francouzským diplomatem. Puškin bojující za č est své ž eny byl st ř elen do b ř icha, v hrozných bolestech byl p ř evezen dom ů, kde za dva dny umírá ve v ě ku 37 let. Na obrázku je vitrína s Puškinovou vestou, kterou m ě l toho dne na sob ě.

7 Po ž ádal jsi mne o portrét, m ů j vlastní, p ř irozený. Dobrá, m ů j milý, bude hned, a č v drobném provedení. Jsem školák, mladý v ě troplach a dosud ve výcviku, ž e bych byl hloupý, nemám strach, To ř íkám bez cavyku. Nem ě la ani Sorbonna, kde Páni v ě dci ř e č ní, tak únavného k ř iklouna, jak já jsem, za č áte č ník. Neradno k mojí postav ě p ř im ěř it kolohnáty. Mám sv ěž í ple ť a na hlav ě vlas rusý, kudrnatý. Miluji sv ě t, jen ž kvasem v ř e, samotu nenávidím, hnusím si debaty a p ř e, u č ení trochu šidím. Divadlem bývám zaujat i bálem dozajista a ř ek bych, co mám ješte rád, jen nebýt lyceista. Te ď jsi mne poznal, p ř íteli, ani ž bys ducha mo ř il. Ké ž by mne všichni vid ě li, jakého B ů h mne stvo ř il. Č tverák a rarach, podobný víc opicím ne ž mu ž ským, hned vzplane, hned má po ohni. takový je Puškin. A. S. Puškin M ů j portrét

8 Pro č obdivovat A. S. Puškina? 1) Psal poezii, prózu i drama, vše na špi č kové úrovni a s tématy, která jsou univerzáln ě platná a nad č asová; 2) Miloval ruštinu, polo ž il základy spisovné ruštiny a ukázal jiným básník ů m, co znamená pou ž ít moderní básnický jazyk; 3) Usiloval o o č išt ě ní ruštiny od archaism ů a sám obohacoval sv ů j jazyk lidovými výrazy; 4) Byl d ů le ž itým p ř edstavitelem období, které m ůž eme ozna č it za p ř echod mezi romantismem a realismem. Práv ě Puškin nezm ě rnou vahou p ř isp ě l a vlastn ě se také zaslou ž il o vyt ř íbení stávajícího romantismu, jeho literárního dovršení a zavád ě ní nových realistických progresivních prvk ů ; 5) Puškin p ř ivedl ruskou literaturu k „dosp ě losti“ a p ř ipravil tak cestu pro budoucí generaci kritických realist ů.

9 Citace  POLÁŠKOVÁ, Ta ť ána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVO Ř ÁKOVÁ. Literatura: p ř ehled st ř edoškolského u č iva : [v č etn ě sou č asné literatury. 2. vyd. T ř ebí č : Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X.  Alexander Sergejevi č Puškin: nevšední tvorba, ž ivot i smrt. In: K Ř E Č KOVÁ, Eva. Rusko-info.cz [online]. 2008 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z: http://www.rusko-info.cz/clanek/alexander-sergejevic-puskin-nevsedni-tvorba- zivot-i-smrt http://www.rusko-info.cz/clanek/alexander-sergejevic-puskin-nevsedni-tvorba- zivot-i-smrt  KLIKA, Standa. Alexandr Sergejevi č Puškin. In: KLIKA, Standa. Velikáni: referáty, ž ivotopisy, díla, zajímavosti [online]. 2002 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z: http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=puskinas&kat=litru http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=puskinas&kat=litru  MARTINKOVÁ, V ě ra. Č ítanka 2: pro 2. ro č ník st ř edních škol. 1. vyd. v nakl. Tripolia, Celkov ě 5. vyd. Praha: Tripolia, 2000, 375 s. Edice č eského jazyka a literatury. ISBN 80-864-4805-3.  Alexandr Sergejevi č Puškin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-10-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Puškin http://cs.wikipedia.org/wiki/Puškin  Alexandr Sergejevi č Puškin: Ev ž en On ě gin. In: DPB: Divadlo Petra Bezru č e [online]. [cit. 2012-10-28]. Dostupné z: http://www.bezruci.cz/hra/evzen- onegin/#

10 Tento digitální u č ební materiál zpracovala Mgr. Veronika Sivková. V Haví ř ov ě 29.10. 2012


Stáhnout ppt "A.S. Puškin- ž ivot a dílo Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794."

Podobné prezentace


Reklamy Google