Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082."— Transkript prezentace:

1 program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082

2 2 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská škola Kujavy

3 3 Celkové způsobilé náklady projektu : 2 394 223 Kč Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název globálního grantu: Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Název projektu: Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka

4 Jaké byly cíle projektu Rozvíjet klíčové kompetence žáků dle principů a metod kritického myšlení prostřednictvím témat, které jsou žákům blízké a přirozené Environmentální výchova Poznávání prostředí, kde žiji Aktivní komunikace se zahraničním turistou Rozvoj osobnosti žáků – rozvoj soběstačnosti, kritického a logického myšlení Spolupráce mezi partnerskými školami Osvojení základních principů prezentace poznatků 4

5 5 1.Harmonogram klíčových aktivit Prosinec 2009 - leden 2010 Proškolení učitelů Došlo k proškolení učitelů v metodách kritického myšlení, projektového vyučování a oživení vyučovacího procesu prostřednictvím hravých činností –tyto dovednosti jsme pak aplikovali na cílovou skupinu- žáky. Proškolení v oblastech: Projektového vyučování ( 2 osmihodinové běhy) Psychologie her ( 2 osmihodinové běhy) Naučení používání metod kritického myšlení ( 24 h, kromě samostudia)

6 6 Dílčí miniprojektové učení žáků a prověření v praxi Leden 2010 – prosinec 2011 Tvořili jsme vlastní miniprojekty v rámci školy, školní projektové dny v souladu se školním vzdělávacím programem, žáci aktivně používali metody kritického myšlení. Na dílčích školních mini-projektech si žáci ověřili poznatky metodami kritického myšlení. Miniprojekty byly zaznamenány v třídních knihách.

7 7 Témata: Poznávám historii Moravskoslezského kraje Cením si přírody v kraji Rozvoj dovedností v předávání dat Rozvoj komunikace v anglickém jazyce Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení úkolů Poznávám Moravskoslezský kraj Rozvoj klíčových kompetencí, především komunikačních a k učení Rozvoj komunikace v anglickém jazyce

8 Ověřování poznatků v praxi, výstupy: Poznávací exkurze Evokace: Prostudování zadání Uvědomění: Exkurze - studijní cesty. Proběhla setkání s tzv. zahraničním turistou, v případě exkurze do Poodří byli přítomni odborníci z Regionu Poodří. (Obsah: Výklad odborníka o flóře a fauně, poznávání ekotypů,prohlídka expozice.) Žáci škol si vzájemně vyměnili některé mini-projekty a podnikli dle nich svou exkurzi. Na vzdělávací exkurzi proběhly střety se zahraničním turistou,s kterým hovořili anglicky, žáci mu představili krásy Moravskoslezského kraje. 8

9 9 Místa exkurzí: Poodří Pramen Odry Starý Jičín Hradec nad Moravicí Štramberk Hukvaldy Žáci : Ověření poznatků v praxi Zpracování poznatků z exkurzí Prezentace na nástěnkách Učitelé: Fotodokumentace na webových stránkách školy Evokace, uvědomění a reflexe zachytí na CD Hodnotící zprávy z exkurzí: zpracovány a zveřejněny na webových stránkách škol

10 10 Exkurze Štramberk

11 11 Exkurze Starý Jičín

12 12 Exkurze Hradec nad Moravicí

13 13 Exkurze Hukvaldy

14 14 Exkurze Bartošovice

15 15 Exkurze Pramen Odry

16 16 Naše výstupy

17 17 Zpracování metodik a pracovních listů Prezentační CD v českém jazyce Prezentační CD v anglickém jazyce Vyučující obou škol tvořili metodiky a pracovní listy, které ověřili v průběhu projektu. Součástí metodik jsou prezentační CD v českém a anglickém jazyce. Každý žák obdržel prezentační CD. Prezentační materiály byly zpracovány tak, aby ukázaly krásy regionu a jeho možnosti pro kulturní vyžití, ale i podnítily u žáků dovednosti s prací na PC a prožitkovým způsobem ovlivnily jejich kladný vztah k místům, kde žijí. Červen 2011 – prosinec 2011

18 18

19 19 2. Prostřednictvím fondu EU OPVK získala (každá škola): Součástí projektu bylo i zkvalitnění výuky po materiální stránce. Obě školy získaly veškeré materiální zázemí potřebné ke zdárnému průběhu projektu. GPS včetně map Interaktivní tabule včetně SW Digitální fotoaparát Multifunkční barevnou tiskárnu Dataprojektor Notebooky včetně SW Laminovačku Kroužkovou vazbu Mobilní telefon Skartovačku Materiál potřebný k realizaci projektu Encyklopedie, mapy, atlasy Cestovné na exkurze Stravné na exkurze Vstupné pro žáky Služby potřebné k realizaci projektu Platby za telefon, internet atd. Spolupráce s odborníky Digitální kameru

20 20 3. Publicita Publicita projektu byla prováděna dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK a Manuálu vizuální identity OPVK Cedule na zeď Označení výukových materiálů a výstupů Logolink na propagačních předmětech-trička, tašky Informační letáky pro rodiče Pravidelné zveřejňování informací na webových stránkách Fotodokumentace, zveřejnění na webových stránkách škol Leták, formát A4 – informace o projektu Brožura – realizované aktivity, přínos, informace o fondech EU Obecní informátor – informování veřejnosti o průběhu projektu

21 21 Kontakty: Příjemce: ZŠ Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Jitka Polášková, tel 556756057, zshlzivotice@seznam.czzshlzivotice@seznam.cz www.zshlzivotice.cz Partner: ZŠ a MŠ Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Kamila Demlová, tel: 556720297, zs.kujavy@seznam.czzs.kujavy@seznam.cz www.zskujavy.cz

22 program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. € zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. €) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří 15 % částky ( asi 0.32 mld. €) OP VK spadá mezi víceleté tematické operační programy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů 22

23 23 Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 3 Další vzdělávání (bez hl. města Prahy) Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení (včetně hl. města Prahy) Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. programu Cíle programu

24 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Příjemci podpory (např.) Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže 24

25 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Příjemci podpory (např.) Vyšší odborné školy Vysoké školy (všechny typy); Veřejné výzkumné instituce ; Kraje, města a obce Zdravotnická zařízení; Nestátní neziskové organizace 25

26 Další vzdělávání Prioritní osa 3: Další vzdělávání Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Příjemci podpory (např.) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávací instituce Vysoké školy Nestátní neziskové organizace 26

27 Systémový rámec celoživotního učení Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení Oblasti podpory 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání Příjemci podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce 27

28 Technická pomoc Prioritní osa 5: Technická pomoc Oblasti podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 5.2 Informovanost a publicita programu 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program Příjemci podpory MŠMT 13 krajů ČR 28

29 projektového cyklu Schéma projektového cyklu 29

30 další informace Kontakty a další informace kontaktní adresa Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor řízení OP VK / Odbor CERA Karmelitská 7, Praha, 118 12 e-mailová adresa opvzdelavani@msmt.cz další informace www.msmt.cz/strukturalni-fondy www.strukturalni-fondy.cz www.esfcr.cz 30


Stáhnout ppt "Program konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082."

Podobné prezentace


Reklamy Google