Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku T é ma Sjednocen í It á lie a Německa Označen í DUMU VY_32_INOVACE_605 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 15. srpna 2013 Anotace Studenti se seznámí převážně formou výkladu se vznikem dvou nových velkých národních států v Evropě. Součástí materiálu je i práce s historickým pramenem.

2 První pokus o sjednocení Itálie Revoluce 1848- 1849 Revoluce 1848- 1849 Rozdrobený Apeninský poloostrov Rozdrobený Apeninský poloostrov Sever – několik nesamostatných států Sever – několik nesamostatných států Jih - Neapolské království Jih - Neapolské království Střed - papežský stát Střed - papežský stát Sjednocení poloostrova se zatím nepodařilo. Sjednocení poloostrova se zatím nepodařilo.http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie14.8.2013

3 Práce s dějepisnou mapou Na dějepisné mapě se seznamte s Apeninským poloostrovem první poloviny 19. století. Které státy na severu Itálie ovládala Habsburská monarchie?

4 Sjednocení Itálie Sjednocení Itálie Hlavní roli Sardinské království (předseda vlády Camillo Cavour) Pomoc revolucionáře Giuseppe Garibaldiho V roce 1861 v Turíně vyhlášení Italské království Na čele sardinský král Viktor Emanuel II. V roce 1871 vyhlášen Řím hlavním městem sjednocené země. Na obrázcích sjednotitelé Itálie hrabě Cavour, G. Garibaldi a Viktor Emanuel II. http://cs.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso_Conte_di_Cavour1 4.8.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi14.8.2013

5 Revoluce 1848 v Německu Cílem i sjednocení země Více než 30 států 18. května 1848 všeněmecký parlament ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednání o způsobu a rozsahu sjednocení a o budoucí státní podobě Německa.

6 Pozvání pro Františka Palackého Stoupenci velkoněmeckého sjednocení pozvání pro Františka Palackého Palacký zdvořilým dopisem účast na sněmu odmítá. Přečtěte si dopis Palackého a řekněte, jak zdůvodňuje svou neúčast na sněmu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palac k%C3%BD14.8.2013

7 Palackého dopis "Na pozvání Vaše, pánové! nemohu ani sám osobou svou přijíti, ani na místě svém odeslati jiného "bezpečného vlastence." Dovolte, abych Vám nyní, co možné, krátce přednesl své toho důvody. … Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale od jakživa zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se od věkův ve svazku knížat německých, národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž, také od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán. Celé spojení země české nejprvé se svatou říší německou, a potom s německým spolkem, bylo od jakživa pouhé regale, o kterém český národ, čeští stavové, sotva kdy chtěli věděti, aniž toho sobě všímali. Věc tuto skutečnou vědí všickni němečtí znalci dějin tak dobře jako já; a chtěl-li by kdo ještě o tom pochybovati, nabízím se, že ji přivedu svým časem k ouplné a zřejmé jistotě. I kdyby se zouplna za pravdu přijalo, že koruna česká kdy byla s říší Německou ve svazku lenním (čemuž ale publicisté čeští odjakživa odpírali), nemůže žádnému skutečnému znalci dějin přijíti na mysl, aby, co se dotýče záležitostí vnitřních, pochyboval o někdejší suverenitě a svézákonnosti vlády a země České…“ V Praze dne 11. dubna 1848František Palacký http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1121-jsem-cech-rodu-slovanskeho-razna-odpoved-frantiska-palackeho- ne14.8.2013

8 Sjednocování Německa V 50. a 60. letech 19. století hospodářský rozvoj Sjednocení Německa brání odpor Rakouska a Francie Nechtějí ztratit vliv na poměry v Německém spolku Hlavní roli při sjednocování Prusko. Na obrázcích vlajka a znak Pruska http://cs.wikipedia.org/wiki/Prusk%C3%A9_kr%C3 %A1lovstv%C3%AD14.8.2013

9 Vznik a charakter Pruska Vznik na počátku 18. století Vláda Hohenzollernů Tradice vojenského státu. Na obrázcích první pruský král Fridrich I. a mapa Pruska v době největšího rozmachu Fridrich I. a mapa Pruska v době největšího rozmachu http://cs.wikipedia.org/wiki/Prusk%C3%A9_kr%C3%A1lo vstv%C3%AD14.8.2013

10 Vilém I. a kancléř Bismarck Pruský král Vilém I. Kancléř Otto von Bismarck Sjednocení Německa „krví a železem. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_I._Prusk%C3% BD14.8.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck14.8.2013

11 Bismarckův projev Bismarckův projev před pruským sněmem v září roku 1862 „Je zřejmé, že se nemůžeme vyhnout komplikacím v Německu, ale nevyhledáváme je. Německo nehledí na liberalismus Pruska, ale na jeho moc. Zatímco jižní státy Německa – Bavorsko, Württembersko, Badensko – se oddávají liberalismu, pruská úloha bude tomu protikladná. Prusko musí sebrat své síly a držet je pro rozhodující moment, který již několikrát propáslo. Od vídeňské smlouvy hranice Pruska neposkytují možnosti zdravého politického vývoje. Ne řečmi a většinami se rozhodují velké otázky dne, to byla chyba roku 1848 a 1849, ale rozhodují se železem a krví.“ Čapek, V., Pátek, J.: Světové dějiny II, Fortuna, Praha 1993, s.105 Charakterizujte myšlenky projevu pruského kancléře.

12 Válka s Dánskem 1864 Prusko společně s Rakouskem Nadvláda Pruska a Rakouska nad Holštýnskem a Šlesvickem. http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko- d%C3%A1nsk%C3%A1_v%C3%A1lka14.8.2013

13 Prusko - rakouská válka 1866 Rakousko bojovalo za existenci Německého spolku 3. července 1866 bitva u Hradce Králové Vznik Severoněmeckého spolku pod pruskou hegemonií. Bitva u Hradce Králové na obraze Georga Bleibtreua http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Hradce_Kr%C3 %A1lov%C3%A914.8.2013

14 Prusko – francouzská válka 1870 Válka o vliv na jihoněmecké státy Porážka císaře Napoleona III. v bitvě u Sedanu Francie kapituluje. Bismarckův protivník Napoleon III. na obraze Franze Xavera Winterhaltera http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III.14.3.2013

15 Vyhlášení Německého císařství 1871 ve Versailles Panovníci z dynastie Hohenzollernů První císař Vilém I. První kancléř Německého císařství Otto von Bismarck. Vlajka a znak Německého císařství a jeho mapa se spolkovými zeměmi Vlajka a znak Německého císařství a jeho mapa se spolkovými zeměmi http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A 9_c%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD14.8.2013

16 Úkol Na dějepisné mapě sledujte události, které vedly ke vzniku Německého císařství. Vpravo vyhlášení německého císařství (obraz Antona von Wernera) http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3% A9_c%C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD14.8.2013

17 Doporučené studijní materiály a použité zdroje ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80-7235-194-X ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN 80-7235-194-X BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN 978-80- 87113-44-8 BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN 978-80- 87113-44-8 MULLER, H. a kol.: Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, ISBN 80-7106-125-5 MULLER, H. a kol.: Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, ISBN 80-7106-125-5 www.dejepis.com www.dejepis.com


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google