Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Dějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku Téma Sjednocení Itálie a Německa Označení DUMU VY_32_INOVACE_605 Jméno autora Petr Brož Datum vytvoření 15. srpna 2013 Anotace Studenti se seznámí převážně formou výkladu se vznikem dvou nových velkých národních států v Evropě. Součástí materiálu je i práce s historickým pramenem.

2 První pokus o sjednocení Itálie
Revoluce Rozdrobený Apeninský poloostrov Sever – několik nesamostatných států Jih - Neapolské království Střed - papežský stát Sjednocení poloostrova se zatím nepodařilo.

3 Práce s dějepisnou mapou
Na dějepisné mapě se seznamte s Apeninským poloostrovem první poloviny 19. století. Které státy na severu Itálie ovládala Habsburská monarchie?

4 Sjednocení Itálie Pomoc revolucionáře Giuseppe Garibaldiho
Hlavní roli Sardinské království (předseda vlády Camillo Cavour) Pomoc revolucionáře Giuseppe Garibaldiho V roce v Turíně vyhlášení Italské království Na čele sardinský král Viktor Emanuel II. V roce 1871 vyhlášen Řím hlavním městem sjednocené země. Na obrázcích sjednotitelé Itálie hrabě Cavour, G. Garibaldi a Viktor Emanuel II.

5 Revoluce 1848 v Německu Cílem i sjednocení země Více než 30 států
18. května 1848 všeněmecký parlament ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednání o způsobu a rozsahu sjednocení a o budoucí státní podobě Německa.

6 Pozvání pro Františka Palackého
Stoupenci velkoněmeckého sjednocení pozvání pro Františka Palackého Palacký zdvořilým dopisem účast na sněmu odmítá. Přečtěte si dopis Palackého a řekněte, jak zdůvodňuje svou neúčast na sněmu.

7 Palackého dopis "Na pozvání Vaše, pánové! nemohu ani sám osobou svou přijíti, ani na místě svém odeslati jiného "bezpečného vlastence." Dovolte, abych Vám nyní, co možné, krátce přednesl své toho důvody. Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale od jakživa zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se od věkův ve svazku knížat německých, národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž, také od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán. Celé spojení země české nejprvé se svatou říší německou, a potom s německým spolkem, bylo od jakživa pouhé regale, o kterém český národ, čeští stavové, sotva kdy chtěli věděti, aniž toho sobě všímali. Věc tuto skutečnou vědí všickni němečtí znalci dějin tak dobře jako já; a chtěl-li by kdo ještě o tom pochybovati, nabízím se, že ji přivedu svým časem k ouplné a zřejmé jistotě. I kdyby se zouplna za pravdu přijalo, že koruna česká kdy byla s říší Německou ve svazku lenním (čemuž ale publicisté čeští odjakživa odpírali), nemůže žádnému skutečnému znalci dějin přijíti na mysl, aby, co se dotýče záležitostí vnitřních, pochyboval o někdejší suverenitě a svézákonnosti vlády a země České…“ V Praze dne 11. dubna František Palacký

8 Sjednocování Německa V 50. a 60. letech 19. století hospodářský rozvoj
Sjednocení Německa brání odpor Rakouska a Francie Nechtějí ztratit vliv na poměry v Německém spolku Hlavní roli při sjednocování Prusko. Na obrázcích vlajka a znak Pruska

9 Vznik a charakter Pruska
Vznik na počátku 18. století Vláda Hohenzollernů Tradice vojenského státu. Na obrázcích první pruský král Fridrich I. a mapa Pruska v době největšího rozmachu

10 Vilém I. a kancléř Bismarck
Pruský král Vilém I. Kancléř Otto von Bismarck Sjednocení Německa „krví a železem.

11 Bismarckův projev Bismarckův projev před pruským sněmem v září roku 1862 „Je zřejmé, že se nemůžeme vyhnout komplikacím v Německu, ale nevyhledáváme je. Německo nehledí na liberalismus Pruska, ale na jeho moc. Zatímco jižní státy Německa – Bavorsko, Württembersko, Badensko – se oddávají liberalismu, pruská úloha bude tomu protikladná. Prusko musí sebrat své síly a držet je pro rozhodující moment, který již několikrát propáslo. Od vídeňské smlouvy hranice Pruska neposkytují možnosti zdravého politického vývoje. Ne řečmi a většinami se rozhodují velké otázky dne, to byla chyba roku 1848 a 1849, ale rozhodují se železem a krví.“ Čapek, V., Pátek, J.: Světové dějiny II, Fortuna, Praha 1993, s.105 Charakterizujte myšlenky projevu pruského kancléře.

12 Válka s Dánskem 1864 Prusko společně s Rakouskem
Nadvláda Pruska a Rakouska nad Holštýnskem a Šlesvickem.

13 Prusko - rakouská válka
1866 Rakousko bojovalo za existenci Německého spolku 3. července 1866 bitva u Hradce Králové Vznik Severoněmeckého spolku pod pruskou hegemonií. Bitva u Hradce Králové na obraze Georga Bleibtreua

14 Prusko – francouzská válka
1870 Válka o vliv na jihoněmecké státy Porážka císaře Napoleona III. v bitvě u Sedanu Francie kapituluje. Bismarckův protivník Napoleon III. na obraze Franze Xavera Winterhaltera

15 Vyhlášení Německého císařství
1871 ve Versailles Panovníci z dynastie Hohenzollernů První císař Vilém I. První kancléř Německého císařství Otto von Bismarck. Vlajka a znak Německého císařství a jeho mapa se spolkovými zeměmi

16 Úkol Na dějepisné mapě sledujte události, které vedly ke vzniku Německého císařství. Vpravo vyhlášení německého císařství (obraz Antona von Wernera)

17 Doporučené studijní materiály a použité zdroje
ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN X BROŽ, Petr – LABISCHOVÁ, Denisa: Dějepis světa, 1. vydání, Orlová 2007, ISBN MULLER, H. a kol.: Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, ISBN


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google