Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu"— Transkript prezentace:

1 Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu
Jenom bych si přál, aby prvním opravdu užitečným objevem vědy bylo poznání, že je třeba bojovat právě o pochopení neměřitelného a že měřitelné je jen jeho sluhou; že vše, co člověk dělá, musí být v zásadě neměřitelné Architekt Louis Isidor Kahn Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu

2 Kreacionismus a Inteligentní Designér
1. srpna 2005 řekl George W. Bush, že "Myslím si, že součástí vzdělávání je, že vystavíme lidi nejrůznějším myšlenkovým školám. Pokud se mě ptáte, zda lidé mají být vystavení vlivu nejrůznějších názorů, pak odpovídám ano."

3 Kreacionismus a Inteligentní Designér
„Ortodoxní“ kreacionismus: Země je stará cca (10 000) let Gen 1 je popis události evoluce neprobíhá organismy byly přímo a v současné podobě zázračně stvořeny Bohem fosílie jsou pozůstatky utopených organismů z biblické potopy, které se Noemu nevešly na loď

4 Kreacionismus a Inteligentní Designér
„Umírněný“ kreacionismus: Země je stará 4, 65 miliard let evoluce v globálu neprobíhá blízce příbuzné druhy snad mohly vzniknout vývojem, ale určitě ne vyšší taxony ( řád, třída, kmen)

5 Kreacionismus a Inteligentní Designér
Teorie „Inteligentního designéra“ Země je stará 4, 65 miliard let život je příliš komplikovaný na to, aby vznikl samovolně evolucí evoluce probíhá, ale ID ji řídí nadpřirozeně (za občasného porušování přírodovědeckých zákonů) směrem k člověku

6 Evolucionismus Země je stará 4, 65 miliard let
evoluce stále probíhá, nové druhy stále vznikají a jiné zanikají… …a to vše zcela v mantinelech přírodovědeckých zákonů pokud bychom „zázrak“ definovali jako „porušení fyzikálních zákonů“, pak se v průběhu evoluce zázraky nedějí

7 Vztah mezi vědou a vírou
věda užívá metodologický materialismus: zajímá nás to, co je v hmotě, prostoru a času (co je „měřitelné a vážitelné“) u některých přírodovědců přerůstá do ontologického materialismu: je jen to, co je v hmotě, prostoru a času, nic jiného neexistuje filosofie: přírodní vědy vysvětlují jen určitou část světa

8 Vztah mezi vědou a vírou
přírodní vědy nemohou nic říct k problémům mimo hmotu, prostor a čas, jako je: svoboda, duše, andělé, ďábel, věčnost, nebe, peklo, Bůh etc. přírodní vědy jsou tak skutečně materialistické – zajímá je matérie ..nemohou tak existenci Boha ani experimentálně potvrdit, ani vyvrátit přesto mnozí evoluční biologové (Dawkins, Dennett) chápou darwinismus jako doklad neexistence Boha

9 Kain, příchozí a Kainova žena
GENESIS 4 4,13 Kain Hospodinu odvětil: "Můj zločin je větší, než je možno odčinit. 4,14 Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý kdo mě najde, bude mě moci zabít."     4,15 Ale Hospodin řekl: "Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo kdo ho najde nezabil. 4,16 Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. 4,17 l poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna.

10 Rodokmen Ježíše Krista
MATOUŠ 1 1,1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 1,2 Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, 1,3 Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. 1,4 Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 1,5 Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje 1,6 a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 1,7 Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, 1,8 Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. 1,9 Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, 1,10 Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, 1,11 Joziáš Jechomiáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 1,12 Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, 1,13 Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra, 1,14 Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, 1,15 Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,     1,16 Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. 1,17 Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct. LUKÁŠ 3 3,23 Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, 3,24 Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, 3,25 Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, 3,26 Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, 3,27 Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri, 3,28 Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, 3,29 Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, 3,30 Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, 3,31 Melea, Menna, Mattath, Natham, David, 3,32 Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason, 3,33 Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, 3,34 Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor, 3,35 Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, 3,36 Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech, 3,37 Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, 3,38 Enóš, Šét, a Adam, který byl od Boha.

11 Má bible pravdu? SKUTKY 9 9,3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 9,4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?" 9,5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 9,6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. 9,7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. SKUTKY 22 22,6 Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. 22,7 Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: 'Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?' 22,8 Já jsem odpověděl: 'Kdo jsi, Pane?' A on mi řekl: 'Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' 22,9 Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil.

12 Tomáš pravda o stvoření vyústí v pravdivý obraz Stvořitele

13 Názory před Darwinem Plato (427 – 347 př. Kr) – jsou dva světy: jeden je reálný a dokonalý a věčný; druhý je iluzorní a nedokonalý – ten vnímáme smysly a žijeme v něm Aristoteles (384 – 322 př. Kr) – všechny organismy je možno umístit na žebřík, od jednoduchých ke složitým (scale of nature), kde má každý své stálé a neměnné místo Bible: Země je stará let = druhy jsou stálé, dokonalé a nevyvíjí se evolucionismus se tedy vyvinul z kreacionismu (celý starověk a středověk byl kreacionistický)

14 Názory před Darwinem Georges Cuvier (1769 – 1832) teorie kataklyzmat (katastrofismu); nalézá fosílie v různých geologických vrstvách James Hutton (1726 – 1797) vysvětluje současný geologický stav Země teorií gradualismu: velké změny jsou výsledkem malých ale nepřetržitých procesů

15 Názory před Darwinem Charles Lyell (1797 – 1875) teorie uniformitarianismu: geologické procesy v minulosti byly tytéž jako ty dnešní Závěr z úvah Huttona a Lyella 1. Země musí být mnohem starší než let 2. Velmi pomalé a nepatrně malé procesy mohou za dlouhou dobu vyústit do velkých a podstatných změn

16 Jean-Baptiste Lamarck (1744 – 1829)
1809: evoluce existuje; dědičnost užívaného a neužívaného; dědičnost získaných vlastností (dlouhý krk žirafy vznikl jako výsledek mnoha generací natahování krků po listech) Přínos Lamarcka: myšlenka, že evoluce je nejlepší vysvětlení fosílií a současné rozrůzněnosti života; rozpoznal velké stáří Země; zdůrazňuje adaptaci k prostředí jako primární produkt evoluce

17 Charles Darwin (1809 – 1882) Charles Darwin v roce 1837 ve svých 28 letech po skončení cesty lodi Beagle Darwin v roce 1854 ve svých 45 letech Darwin v 60 letech

18 1859: vychází O původu druhů přírodním výběrem
Alfred Russel Wallace

19 1859: vychází O původu druhů přírodním výběrem
První překlad „O původu druhů do francouzštiny, 1862, Clémence Boyer v předmluvě: „La doctrine de Darwin, c´est la révélation rationelle du progręs se pasant en antagonisme logique avec la révélation irrationelle de la chute. Ce sont deux principes, deux religions en lutte. C´est un oui ou un non bien catégorique entre lesquelles il faut choisir, et quiconque se déclare pour l´un est contre l´autre.“

20 Darwin nebo bible od počátku se myšlenka evoluce chápala jako přímý útok na pravdivost Gen 1… … a vzniká názor „Darwin nebo bible“ biologové: Darwin ano (… a tedy bible ne) kreacionisté: Bible ano (… a tedy Darwin ne) …což má fatální následky pro biology i kreacionisty – mnoho biologů vede k ateismu a mnoho křesťanů k rozchodu s realitou

21 „Agnostic would be the most correct description of my state of mind.“
„..the extreme difficulty, or rather the impossibility, of conceiving this immense and wonderful universe, including man with his capacity for looking far backwards and far into the futurity, as the result of blind chance or necessity. When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist.“ (Charles Darwin) in Collins, F., (2006) The Language of God. Free Press, New York, p.99

22 Caspar David Friedrich
Dva muži pozorující měsíc

23 Caspar David Friedrich
Mnich na břehu moře

24 Podstata Darwinovy teorie (podle Ernsta Mayra)
Jedinci v populaci se od sebe odlišují, žádní dva nejsou úplně stejní Mnohé z těchto odlišností jsou dědičné Přežití v boji o existenci není náhodné; částečně závisí na zděděných vlastnostech. Jedinci, kteří zdědili vlastnosti, které nejlépe odpovídají na nároky prostředí pravděpodobně zanechají víc potomků než ostatní Tato nestejná schopnost jedinců přežít a zanechat potomstvo povede k postupným změnám v populaci; vhodné vlastnosti se budou v průběhu generací akumulovat

25 Podstata Darwinovy teorie (podle Ernsta Mayra)
Všechny druhy mají tak velký rozmnožovací potenciál, že kdyby se všichni mohli úspěšně množit, velikost populace by rostla exponenciálně Populace mají tendenci mít stabilní velikost Zdroje prostředí jsou limitovány Produkce více potomků než může prostředí unést vede k boji o existenci mezi jedinci v populaci, jen zlomek z celkového počtu přežije; rovněž počet jejich vlastních potomků je různý

26 Umělý výběr (artificial selection)

27 Umělý výběr (artificial selection)

28 Přírodní výběr (natural selection)

29 Umělý výběr (artificial selection)

30 Shrnutí Darwinismu: změna a selekce

31 Dokonalé ochranné zbarvení kudlanek (Mantodea) vzniklo zřejmě jako výsledek působení přírodního výběru

32 Marc Chagall Stvoření člověka

33 Mechanismy evoluce Mutace Horizontální přenos nových genů (plasmidy)
Mutualismy (např. endosymbióza)

34 Přírodní výběr (Biston betularia)
Průmyslový melanismus

35 Přírodní výběr Geospiza fortis

36 Mikroevoluce = změna v genetické struktuře populace
Prostředí netvoří zobáky specializované na malá či velká semena Prostředí pouze vybírá optimální variantu

37 Mikroevoluce příklad rezistence bakterií k antibiotikům

38 Rezistence k pesticidům

39 Evoluce viru HIV Užití antivirového léku 3TC
T buňka infikovaná virem HIV Na začátku léčby není téměř žádný HIV odolný. Po několika týdnech má rezistenci 100% virionů

40 Pohlavní výběr (Intrasexuální selekce)

41 Pohlavní výběr (Intersexuální selekce)
Nahoře: americký druh tetřívek křovinný v leku Vlevo: samečci australských lemčíků a jejich loubí

42 Sexuální selekce nebo jen zábava na konci týdne?

43 Pohlavní výběr: Euplectes progne
Graf vlevo: ocasní pera, tak jak přirozeně vznikla: ptáci s delšími pery mají mírně zvýšený úspěch při páření. Graf vpravo: (2) pera zkrácená; (3) pera ustřižená a znovu přilepená; (4) bez zásahu; (1) pera nastavená kousky ze skupiny 2

44 Pohlavní výběr: Pavo cristatus
Čím víc ok, tím větší atraktivita

45 Auguste Rodin Myšlenka

46 Auguste Rodin Žena kentaur (Mysl a tělo)

47 Evoluce není darwinismus
Evoluce = změna genofondu populace v průběhu času Lamarckismus, darwinismus, orthogeneze, neutrální teorie evoluce, neodarwinismus = pokusy o interpretaci jevu evoluce Syntetická teorie evoluce = neodarwinismus = Darwin (přírodní výběr) + Mendel (zákony dědičnosti) + genetika populací + molekulární biologie + statistika

48 Doklady, že evoluce existuje
Biogeografie Fosilní nálezy Srovnávací anatomie Srovnávací embryologie Molekulární biologie

49 Biogeografie Druhy obývající ostrovy jsou často endemické ale zjevně příbuzné druhům nejbližšího kontinentu Převaha vačnatců v Austrálii, ačkoli by se placentálům v Austrálii zjevně dařilo (králík) Současná fauna daného kontinentu vykazuje příbuznost s fosilními nálezy v kontinentu některé ostrovní rostliny mají semena opatřená háčky pro rozšiřování na srsti savců – i když na daném ostrově žádní vhodní savci nikdy nežili

50 Darwinovy pěnkavy Na Galapágách žije celkem 13 druhů těchto endemických pěnkav

51 Darwinovy pěnkavy

52 Šatovníci na Havaji Tito šatovníci představují rovněž krásný obraz adaptivní radiace. Bohužel, některé druhy této skupiny již vyhynuly.

53 Wegenerova teorie

54 Fosilní nálezy Nejstarší nalezené fosílie jsou prokaryota
V geologických vrstvách nalézáme nejníže ryby, následují obojživelníci následováni plazy, potom se objevují savci a ptáci Nachází se mezičlánky mezi moderními formami a jejich předky

55 Archaeopteryx

56 Tento tvor uchovaný v jantaru v sobě nese současně znaky mravenců a vos

57 Evoluce velryb

58 Evoluce velryb Mezonychid Rodhocetus Basilosaurus Ambulocetus

59 „Missing links“

60 Ve fosilních nálezech často chybí mezičlánky

61 Gradualismus a teorie přerušovaných rovnováh

62 Srovnávací anatomie Anatomické podobnosti u příbuzných skupin
Křídla, přední nohy, ploutve a paže různých skupin savců jsou variace na stejné strukturální téma Nejpravděpodobnější vysvětlení je původ těchto organismů ze společného předka

63 Srovnávací anatomie

64 Homologické a analogické orgány
Homologické orgány = stejný původ, různá funkce Analogické orgány = různý původ, stejná funkce

65 „Vestigial organs“

66

67 Srovnávací embryologie
Podobností mezi embryi různých skupin je víc než rozdílů mezi nimi Haeckelovo pravidlo „ontogeneze je zkráceným opakováním fylogeneze“ je ovšem silně přehnané

68 Srovnávací embryologie

69 Velrybí embryo

70 Molekulární biologie Všechny organismy sdílejí (téměř) stejný genetický kód Řada proteinů je stejných (velmi podobných) i u tak vzdálených skupin jako je bakterie a člověk (hemoglobin, cytochrom c)

71 Odlišnost v genu pro cytochrom c

72 Shoda v aminokyselinové sekvenci hemoglobinového polypeptidu

73

74 předpokládá se, že vývoj probíhá spíše na úrovni montáže bloků (stavebnicový model, lego-like evolution), než na úrovni zásahu do jednotlivých genetických textů mezi netopýrem a velrybou je větší homologie než mezi mlokem a žábou

75 Claude Monet Impression, soleil levant

76 Darwin si představuje rozrůzněnost života jako strom s mnoha větvemi
Taxonomické kategorie: (doména), říše, kmen, třída, řád, čeleď, rod, druh

77 Společný předek starší představa

78 Dnešní představa - horizontální přenos genů

79 Dnešní představa - horizontální přenos genů

80 Nejnovější představa spíše síť života než strom
Eubaktérie šedě Archaea zeleně Poslední společný předek - žlutě

81 Evoluce nepostupuje cíleně

82 Evoluce nepostupuje cíleně

83 Mikroevoluce a makroevoluce
Mikroevoluce = malé změny v genofondu populace v průběhu několika generací v rámci jednoho druhu (rasy psů, Biston, Brassica, zobáky pěnkav, rezistence k pesticidům) Makroevoluce = velké změny v genofondu populace, v průběhu mnoha generací vyúsťující ve vzniku nového druhu; akumulace mikroevolučních změn

84 Vincent van Gogh: Starry Night, červen 1889

85 Co je to druh? = populace nebo skupina populací, jejíž členové se mohou alespoň potenciálně mezi sebou křížit a produkují zdatné (viable) a plodné potomky, ale kteří nemohou produkovat zdatné a životaschopné potomky s příslušníky jiných druhů Linné přihlížel především k morfologii dnes rovněž anatomie, biochemie, podobnost genomu, chování (etologie)

86 Příslušníci jednoho druhu

87 Dva odlišné druhy Sturnella magna (vlevo) a Sturnella neglecta (vpravo)

88 Budníčci Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček větší
(Phylloscopus trochilus) Budníček menší (Phylloscopus collybita)

89 Koncept biologického druhu nefunguje za všech okolností – Peromyscus maniculatus

90 Allopatrická speciace
Vlevo Ammospermophilus harrisii, vpravo A. leucurus

91 Sciurus aberti kaibabensis (vpravo) se stala geograficky isolovaná
od společného předka se svou nejbližší příbuznou Sciurus aberti aberti na severním okraji Grand canyonu asi před lety. Od té doby se postupně vyvinuly některé odlišné znaky, jako je černé břicho a tmavé přední nohy

92 Odlišné zbarvení Erebia epiphorn v různých evropských horách.
Odlišné zbarvení odlišuje odlišné rasy nebo formy. Všimněte si, že se tyto rasy vyvinuly v geografické isolaci, jedná se tedy o allopatrickou speciaci.

93 Koncept biologického druhu nefunguje za všech okolností
U fosílií musíme posuzovat pouze morfologii Koncept nefunguje u asexuálních organismů: všechna archea a eubakteria, mnozí z protist, některé fungi a dokonce některé rostliny a živočichové Kojot s vlkem nebo psem dává zdatné a plně plodné potomky

94 Cirkumpolární (=kolem pólu) rozšíření skupiny Larus argentatus
Cirkumpolární (=kolem pólu) rozšíření skupiny Larus argentatus. Populace jdoucí z Evropy na východ se mohou volně křížit, ale v severní Evropě, kde se okruh směrem od západu uzavírá, jsou dva druhy (Larus argentatus A2 a Larus fuscus B3, B4) které jsou reprodukčně isolovány. Mluvíme o „ring species (kruhový druh)

95 Ring species Larus argentatus Larus fuscus

96 Pokud se dvě populace vyvíjely v geografické isolaci a později se dostanou do kontaktu, mohou se mezi sebou křížit, ale genový tok může být velmi omezený, záleží na dosaženém stupni genetické odlišnosti. V Evropě vrána obecná šedá Corvus corone cornix a vrána obecná černá Corvus corone corone jsou dva poddruhy stejného druhu, ale hybridní zóna je velmi úzká Vrána obecná černá Vrána obecná šedá

97 Pleistocenní zalednění
Kuňka obecná (Bombina bombina) Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

98 Pleistocenní zalednění
Skokan krátkonohý (Rana lessonae) Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) Klepton Skokan zelený (Rana esculenta)

99 Vincent van Gogh Vrby v zapadajícím slunci

100 Vincent van Gogh Pšeničné pole s vránami

101 Alternativní teorie …nutně nemusí být v rozporu s neodarwinimem
Neutrální teorie evoluce většina evolučních změn a značná část variability uvnitř druhu není na molekulární úrovni způsobena pozitivní selekcí výhodných alel, které jsou neutrální Téměř neutrální teorie evoluce většina mutací není neutrální, ale téměř neutrálních, tedy slabě škodlivé nebo slabě výhodné

102 Spory Kreacionismus x evoluce
Vysvětluje neodarwinismus evoluci uspokojivě? (Neo)darwinismus jako náboženství; protažení teorie až na molekulární úroveň na jedné straně a do sociobiologie na straně druhé

103 Spory Vysvětluje neodarwinismus evoluci uspokojivě?
1. Neredukovatelně komplexní systémy – bylo dost času na to, aby vznikly náhodou? 2. Adaptovanější neznamená komplexnější 3. Příliš mnoho hypotéz ad hoc. Teorie je nefalsifikovatelná Existence vědomí u člověka – má myšlenka hmotnou povahu? Jak je možné, že příroda si u člověka dovolila takový luxus, jakým je reflexivní myšlení? Zdá se, že přírodní výběr je jen jeden z mnoha mechanismů kterým evoluce funguje

104 Námitky kreacionismu Evoluce nebyla nikdy pozorována
evoluce by popírala druhý zákon termodynamiky neexistují mezičlánky evoluční teorie říká, že život vznikl a evoluce pokračuje náhodnými změnami evoluce je jen teorie, nikdy nebyla dokázána

105 Stanovisko katolické církve
Pius XII (encyklika Humani generis )1950: „Proto církevní Magisterium, vzhledem k současnému stavu lidského bádání i posvátné teologie, nezakazuje, aby byla evoluční teorie, pokud jde o bádání o původu lidského těla, zda totiž povstalo z již existující a živé látky, zkoumána a diskutována s odborníky z řad obou táborů. Katolická víra však přikazuje tvrdit, že lidské duše jsou bezprostředně stvořeny Bohem. Názory obou stran, jak pro, tak proti, je třeba promýšlet a posuzovat velice uvážlivě a rozvážně, pokud všichni budou ochotni uposlechnout rozhodnutí Církve, které Kristus uložil autenticky interpretovat Písmo svaté a chránit dogmata víry.“

106 Stanovisko katolické církve
Jan Pavel II. v projevu k členům Papežské akademie věd 1996: „místo o jedné evoluční teorii bychom měli mluvit o několika evolučních teoriích. Tato pluralita na jedné straně souvisí s různými výklady mechanismů evoluce, na druhé straně s různými filosofiemi, na nichž se zakládá. Tak existuje interpretace materialistická, redukcionistická a spiritualistická.“

107 Stanovisko katolické církve - vznik člověka
Pius XII.: „Jestliže lidské tělo má svůj původ v preexistující živé hmotě, duchová duše je stvořena bezprostředně Bohem“ Jan Pavel II.: „Ty evoluční teorie, které podle filosofií, jimiž se inspirují, učí, že duch se vynořuje ze sil živé hmoty nebo že je pouhým epifenoménem hmoty, nejsou slučitelné s pravdou týkající se člověka“

108 Stanovisko katolické církve
Christopher Schönborn v New York Times 7. července o dopisu JPII: „Zatímco jeho velmi vágní a nepříliš důležitý dopis z roku 1996 je neustále citován…“ „Evoluce ve smyslu společného předka může být pravdivá, avšak evoluce v neodarwinistickém smyslu – neřízený, neplánovaný proces náhodné variace a přirozeného výběru – není. Jakýkoli myšlenkový systém, který popírá nebo se snaží vyzávorkovat (seeks to explain away) naprosto evidentní fakt designu v biologii je ideologie, nikoli věda.“

109 Stanovisko katolické církve
Christopher Schönborn v New York Times 7. července 2005 o dopisu JPII: „tento dopis Jana Pavla nemůže být chápán jako souhlasné schválení všech teorií evoluce, včetně teorií neodarwinistické provenience, které explicite popírají Božskou prozřetelnost a její vpravdě kausální roli ve vývoji života ve vesmíru.“

110 Stanovisko katolické církve
George V. Coyne, ředitel vatikánské observatoře: Kardinál Schönborn se mýlí v pěti bodech: vědecká teorie evoluce, jako ostatně všechny vědecké teorie, je naprosto neutrální co se týče vztahu k náboženství. poselství Jana Pavla II., které kardinál označil jako „velmi vágní a nepříliš důležité“ (rather vague and unimportant,’) je fundamentální učení církve a tento list byl velkým přínosem pro evoluční debatu.

111 Stanovisko katolické církve
evoluce v neodarwinistickém smyslu není slovy kardinála Schönborna „neřízený, neplánovaný proces náhodné variace a přirozeného výběru“. 4. evidentní direkcionalita evolučního procesu viděná vědou nepotřebuje Designéra. 5. koncept inteligentního designu nepatří do vědy navzdory kardinálovu prohlášení, že „neodarwinismus a různé kosmologické hypotézy byly vymyšleny proto, aby se vyhnuly naprosto evidentnímu faktu pro účel a plán nacházený moderní vědou.“

112 Stanovisko katolické církve
„Judaisticko-křesťanská víra je radikálně kreacionistická, ale v naprosto odlišném významu (než si myslí kreacionisté). Je zakořeněna ve víře, že všechno závisí na Bohu, nebo lépe, že vše je darem Božím. Vesmír není Bůh a nemůže existovat nezávisle na Bohu. Ani panteismus ani naturalismus není pravdivý.“

113 Stanovisko katolické církve
George V. Coyne, ředitel vatikánské observatoře: Věda je a měla by být vnímána jako „zcela neutrální“ v teistických nebo ateistických implikacích vědeckých poznatků. Teorie inteligentního designu redukuje Boha na inženýra, který vymýšlí systémy spíše než toho, který miluje.

114 Pro věřícího člověka v přírodě inteligentní design nepochybně je…
…jenomže koncept inteligentního designu určitě není vědecký… …a pak je otázkou, zda by se nebiologická teorie měla učit v hodinách biologie… …to ale neznamená, že je tento koncept nesprávný, neboť „nevědecký“ znamená „nepatřící do vědy“ a ne „nesprávný“

115 Pro věřícího člověka v přírodě inteligentní design nepochybně je…
biologii a fyziku zajímají fakta a pokud se z těchto faktů snažíme dokázat nebo vyvrátit existenci Boha, jedná se již o filosofii pro mnohé křesťany je matoucí, že ačkoli přírodovědci často (a správně) proklamují, že vědou se nedá existence Pána Boha dokázat, mnozí z nich (Dawkins, Dennett) právě z vědy odvozují svůj ateismus

116 Ateistická interpretace
„Bude nutné, aby se člověk konečně probudil ze svého tisíciletého snu, aby odhalil svou naprostou samotu, svou radikální cizost. Nyní již ví, že tak jako cikán je na okraji vesmíru, kde musí žít. Vesmíru hluchého k jeho hudbě, lhostejnému k jeho nadějím, k jeho utrpení či zločinům.“ (Monod, J., (1970) Le hasard et la necessité. Paris, Seuil)

117 Vzorec, třeba pro balistickou křivku, obsahuje vlastně všechny fáze vývoje dráhy střely v čase. Když známe hodnoty, jako je sklon výstřelu a hmotnost střely, pak známe vlastně všechna místa, na kterých se střela během svého letu bude pohybovat. V tomto světě v podstatě funkce nemají „průběh“, prostě už jsou zde celé, „současně“. Vlastně už ani nemusíme střílet. Svět, ve kterém známe předem, jak se bude chovat v čase, ovšem nemůže mít žádnou evoluci (…). Nanejvýš bude mít jeho vývoj více alternativ, ale ty jsou všechny také známé a poznatelné

118 K tomu se přidala víra, že pokud to takto jednoduše nejde, musíme pozorovaný úkaz rozpitvat a popisovat na některých nižších hladinách popisu. Pes, neřkuli člověk, se vědecky popisuje dost obtížně, ale když sestoupíme na úroveň molekul, bude popis dokonalý, a pak už jen stačí učinit syntézu a popíšeme psa i člověka; člověka včetně jeho myšlenek a snů. V duchu zakladatelů vědy, kteří nahlíželi na živé bytosti jako na soubory obrovského počtu drobných strojků – každý z nich se chová deterministicky.

119 Teď přidejme dějiny. (…) Nedaly by se i dějiny převést na jediný princip jako vzpomenutá balistická křivka? To by nám umožnilo mít je opět před sebou celé, určit, v které části dráhy se nacházíme, rekonstruovat minulost, a co je hlavní, předpovídat budoucnost. (…) Osmnácté století s tím začne a Lamarckova teorie je první ucelenou koncepcí aplikovanou nikoli ještě na lidské dějiny, ale na dějiny života – evoluci. (…) Vyhubte všechny savce, a v podstatě se nic nestane, zákonitě zase dorostou, i s člověkem, z nižších stádií. (…) Naší tezí však od počátku bylo, že živé bytosti nejsou výsledkem slepých sil v pozadí, že se o sebe a svět starají, že jej budují a vnášejí do něho věci nové, které ani Stvořitel, ani vědci v jeho zastoupení z principu nemohli vidět ani vypočítat. Že život je fenomén historický, ale ve smyslu historie kulturní, nikoli „historie“ letu vystřeleného projektilu. (Markoš, A., Hajnal, L., (2007) Staré povětsi (po)zemské aneb Malá historie planety života. Praha. Pavel Mervart, str. 280)

120 Vývoj života mohl jít mnoha různými cestami
Burgess shale ( mil. let) asi druhů nemůže být přiřazeno k žádné známé skupině živočichů asi členovců nemůže být přiřazeno k žádné známé skupině Arthropod Anomalocaris canadensis

121 Burgess shale Anomalocaris (až 80 cm) Opahinia Hallucigenia

122 …čímž byla umožněna radiace savců
Zánik dinosaurů před 65 miliony lety zřejmě způsobil dopad meteoritu na Yucatánský poloostrov... …čímž byla umožněna radiace savců Pustil tento meteor z ruky Bůh (koncept ID), nebo Bůh použil přírodní procesy (koncept ID, věřící evolucionisté) nebo se jednalo o produkt slepé náhody (ateističtí evolucionisté)?

123 Ovlivnění křesťanské spirituality
přírodní vědy jako součást teologie dvě knihy sv. Augustina, z kterých můžeme dospět k existenci Boha: Písmo Svaté a Kniha stvoření Teilhard de Chardin: cesta k bodu omega hymnus na hmotu

124 Ovlivnění křesťanské spirituality
Nesamozřejmost existence života na zemi… …ve srovnání s fotografiemi z jiných planet „Husband Hill“ vyfotografovaný sondou Spirit

125 Ovlivnění křesťanské spirituality
„zázračnost“ života na Zemi nasycení pěti tisíců z pěti chlebů a dvou ryb chápeme jako zázrak – Ježíš vytahuje z koše nové a nové chleby… …vložíme zrno pod povrch země a samo od sebe obdržíme nová a nová zrna každodenní nasycení šesti miliard je tentýž zázrak

126 Ovlivnění křesťanské spirituality
„zázračnost“ života na Zemi narození dítěte z Panny Marie chápeme jako zázrak narození dítěte ze dvou rodičů je tentýž zázrak; jen jsme mu uvyklejší

127 Ovlivnění křesťanské spirituality
„neuzavřený“ vesmír koho by v kambriu napadlo, že jednou vzniknou květiny a kolibříci! za tři miliardy let tu možná budou organismy natolik od nás odlišné jako se dnes my lidé odlišujeme od bakterií ve hmotě je potenciálně ukryto nekonečně mnoho nových druhů!

128 Ovlivnění křesťanské spirituality
hlubší pochopení „estetična“ v přírodě jako krásný nám nepřipadá jen ptačí zpěv nebo západy Slunce ale i pohled do nitra buněk či záběry Hubbleova teleskopu stejně jako principy objevené molekulární genetikou… …se kterými jsme nemohli mít žádnou evoluční zkušenost

129 Ovlivnění pohledu na svět
hlubší pochopení „estetična“ v přírodě na stoly si dáváme vázy s květinami o dovolených míříme do míst, ještě nenarušených člověkem …a rádi tato místa fotografujeme 

130 Ovlivnění pohledu na svět
netopýr Anoura fistulata je jediným opylovačem rostliny Centropogon  nigri cans nahoře v laboratoři, dole v přírodě

131 Ovlivnění pohledu na svět
orchidej Angraecum sesquipedale a lišaj Xanthopan morgani praedicta

132 Ovlivnění křesťanské spirituality
víra a věda nejde jen o to neustále prokazovat, že si neprotiřečí… …nýbrž zakomponovat nové poznatky (jako je třeba evoluční myšlenka, teorie Velkého třesku, teorie strun apod.) do své spirituality

133 Ovlivnění křesťanské spirituality
víra a věda nejde jen o to neustále prokazovat, že si neprotiřečí… …nýbrž zakomponovat nové poznatky (jako je třeba evoluční myšlenka, teorie Velkého třesku, teorie strun apod.) do své spirituality

134 Ovlivnění křesťanské spirituality
Pro plné pochopení otázky „co je člověk?“ si zřejmě nevystačíme s přírodními vědami Hans Jonas: „přírodověda neříká o přírodě celou pravdu“ Člověk je zřejmě víc než průsečík genů a prostředí

135 Homo Floresiensis „The Hobbit“
Tato lebka má stáří let. H. floresiensis pravděpodobně přebýval většinu času na stromech (- má překvapivě dlouhé paže).

136 Homo Floresiensis „The Hobbit“
Nalezen v Indonésii na ostrově Flores

137 Homo Floresiensis „The Hobbit“
Tato lebka má stáří let Jedná se o lebku ženy Tělesná výška cca 1 m Lebka velikosti „většího grapefruitu“ (380 cm3 – velikost mozku šimpanze) – používal sofistikované kamenné nástroje – představa, že k vytvoření čehokoli inteligentního je potřeba velký mozek, zřejmě vzala za své Vyvinul se snad z H. erectus

138 Homo floresiensis "My jaw dropped to my knees," says Peter Brown, one of the lead authors.
současní obyvatelé ostrova Flores stále tradují legendy o malých osrstěných lidech, kteří mluvili vlastním jazykem do dneška nalezeny pozůstatky osmi lidí – padla hypotéza mikrocephalie na ostrovech s omezenými zdroji zvířata (… i lidé) řeší problém zmenšením tělní velikosti na stejném místě nalezeny pozůstatky vyhynulých trpasličích slonů rodu Stegodon a varanů komodských

139 Homo floresiensis "My jaw dropped to my knees," says Peter Brown, one of the lead authors.
stáří let ale může znamenat, že zde lidé žili již dlouho předtím… …nebo dlouho potom evoluce člověka nejsou schody, nýbrž spíše keř možná se jednalo o konvergenci s asijskými opicemi?

140 Homo floresiensis

141 Paul Gaugin Odkud jsme přišli? Kdo jsme? Kam jdeme?

142 a přeji mnoho radosti z poznání
Děkuji za pozornost a přeji mnoho radosti z poznání Orko


Stáhnout ppt "Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu"

Podobné prezentace


Reklamy Google