Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a vývoj litosféry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a vývoj litosféry"— Transkript prezentace:

1 Vznik a vývoj litosféry
autor: David Hainall

2 O čem bude řeč … Evoluce a evoluční biologie.
První názory na vznik a vývoj života a organizmů. Lamarckismus (Jean Baptiste Lamarck) . Darwinismus (Charles Darwin, Alfred Russel Wallace) Neodarwinismus (moderní evoluční teorie)

3 Evoluce Evoluce = pozvolný, průběžný vývoj.
V biologii označuje pojem evoluce proces změn dědičných vlastností organismů. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. První ucelenou evoluční teorii předložil Jean Baptiste Lamarck (viz lamarcikismus). V současné době vycházejí vědci spíše z teorie, kterou předložili Charles Darwin a Alfred Russel Wallace.

4 Evoluční biologie Evoluční biologie je vědní obor zabývající se biologickou evolucí organismů a mechanismy, které se při ní uplatňují. Za zakladatele evoluční biologie je považován Charles Darwin.

5 Evoluční teorie Evoluční teorie vychází z předpokladu, že vznik a vývoj života probíhal postupným hromaděním nahodilých změn a jejich selekcí (výběrem). Evoluce představují i dnešní době velmi kontroverzní téma. Většina vědecké společnosti však myšlenku evoluce přijala. Vedou se však spory o konkrétních principech a podobách vývoje.

6 První myšlenky na možnost evoluce se objevily již ve starověku, první ucelenou evoluční teorii představil až v roce 1809 francouzský vědec Lamarck. Současná evoluční biologie však čerpá spíše ze značně modifikovaného a modernizovaného učení Darwina a Wallaceho.

7 Rané úvahy o evoluci První formulace názorů podporujících myšlenky postupného vývoje druhů nalézáme již v antickém Řecku. Jednu z prvních myšlenek vyslovil Anaximandros v 6. st. př. n. l.: „První živočichové se zrodili ve vlhku a měli na sobě ostnatou kůru. Ale když dorůstali, vystupovali na souš, a když se kůra zlomila, žili ještě krátký čas.“

8 V 5. st. př. n. l. vyslovil Empedoklés z Akragantu názor, že:
„Z prvotního chaosu vznikly jednotlivé části rostlinných i živočišných těl, které se navzájem různě spojovaly a kombinovaly, až vznikly normální organismy i podivné obludy. Časem života neschopná monstra vyhynula a udržely se jen dokonalé bytosti“.

9 Lamarckismus Autorem této evoluční teorie je francouzský přírodovědec Jean Baptiste Lamarck ( ). Jedná se o první ucelenou evoluční teorii představenou v roce 1809. ( )

10 „Pokud srna hodně běhá, budou mít její mláďata silné nohy.“
Lamarckova teorie vychází z myšlenky, že organismy získávají za svého života zkušenosti a ty pak zúročují při tvorbě svého potomstva. „Pokud srna hodně běhá, budou mít její mláďata silné nohy.“ Tato teorie se nikdy nestala obecně přijímanou teorií a později byla nahrazen tzv. darwinismem.

11 Současná evoluční biologie připouští, že by tato teorie mohla alespoň částečně fungovat u jednobuněčných organizmů. Není totiž znám žádný funkční mechanismus, jak by mohl rodič životní zkušenosti získané během svého života poskytnout potomkům v podobě dědičné informace.

12 Darwinismus Darwinismus představuje teorii vytvořenou Charlesem Darwinem a Alfredem Russelem Wallacem.

13 Alfred Russel Wallace Britský biolog, antropolog a geograf.
Žil v letech 1823 – 1913. Svou teorii evoluce vypracoval nezávisle na Charlesi Darwinovi, s nímž posléze i přes názorové rozpory velmi intenzivně spolupracoval. ( )

14 Charles Robert Darwin Britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Žil v letech 1809 – 1882. Byl synem lékaře a vnukem botanika. Vystudoval teologii na University of Cambridge, studia ukončil v roce 1831. ( )

15 V roce 1831 vydal na bezmála pětiletou výzkumnou cestu kolem světa na lodi HMS Beagle.
( )

16 Plavba poskytla Darwinovi možnost shromáždění cenného přírodovědeckého materiálu.
Nejdůležitější byl pro něj v tomto ohledu pětitýdenní pobyt na Galapágách. Své myšlenky publikoval v knize s názvem „O původu druhů“ vydané v roce 1859. ( )

17 Darwinova evoluční teorie
Teorie vychází z předpokladu, že organizmy téhož druhu nejsou totožné (identické). V rámci rozmnožování tedy předávají svým potomků dědičné informace a vlastnosti. Pokud organizmus zdědí nějakou dobrou vlastnost, vzrůstá pravděpodobnost, že ji předá i svým potomkům. Vývoj probíhá vždy postupně a pozvolna od jednodušších ke složitějším formám.

18 Příklad: „Ocitnou-li se srny v prostředí, kde musí rychle běhat (např. řádí tam šelmy), rozmnoží se jen ty, které budou mít předpoklady pro rychlý běh (ostatní jedinci budou pravděpodobně uloveni). Je pravděpodobné, že jejich mláďata budou také dobří běžci.“ Tento evoluční mechanizmus označujeme jako přirozený výběr (přežijí ti nejsilnější).

19 Vychází z předpokladu, že nestačí jenom „umět dobře žít a přežít“.
Charles Darwin studoval a popsal ještě mechanizmus tzv. pohlavního výběru. Vychází z předpokladu, že nestačí jenom „umět dobře žít a přežít“. Je také nutné být atraktivní pro své případné sexuální (např. pohlavní dimorfismus). Foto: ChrisO, ( ) ( )

20 Neodarwinismus Neodarwinismus představuje snahu sloučit hlavní myšlenky darwinismu s poznatky moderních věd (molekulární biologie, genetiky a cytologie, parazitologie a novými poznatky o rozmnožování). Neodarwinismus respektuje základní principy darwinismu (pozvolnost změn, přirozený a pohlavní výběr).

21 Moderní pojetí evoluce navíc pracuje s koncepty velmi rozsáhlých s kokových změn.
Zdůrazňuje důležitost náhodných faktorů (předávání genetické informace) a do značné míry zpochybňuje automatické směřování evoluce směrem ke složitějším strukturám. ( )

22 Shrnutí Evoluce = pozvolný, průběžný vývoj.
První formulace evolucionistických názorů lze najít již v antickém Řecku (5. – 6. stol. př. n. l.) Jean Baptiste Lamarc – první ucelená evoluční teorie (tato teorie vychází z myšlenky, že organismy získávají za svého života zkušenosti a ty pak zúročují při tvorbě svého potomstva), teorie však nebyla nikdy přijata jako obecně platná.

23 Darwinismus představuje teorii vytvořenou Charlesem Darwinem a Alfredem Russelem Wallacem.
Darwinova evoluční teorie vysvětluje evoluci organizmů mechanizmy tzv. přirozeného a pohlavního výběru. Evoluci chápe jako postupný pozvolný vývoj od jednodušších forem ke složitějším. Neodarwinismus respektuje základní principy darwinismu (pozvolnost změn, přirozený a pohlavní výběr).

24 Neodarwinismus doplňuje Darwinovu teorii o poznatky moderních věd.
Moderní pojetí evoluce navíc pracuje s koncepty velmi rozsáhlých skokových změn, zdůrazňuje důležitost náhodných faktorů.


Stáhnout ppt "Vznik a vývoj litosféry"

Podobné prezentace


Reklamy Google