Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 11 – Klastry jako forma mezifiremní spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 11 – Klastry jako forma mezifiremní spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 11 – Klastry jako forma mezifiremní spolupráce

2 Hlavní problém Hlavním problémem malých a středních firem není jejich velikost, ale jedním z problémů českého podnikatelského prostředí je přetrvávající izolace firem. Podpora z evropských fondů se proto zaměřuje i na zakládání a rozvoj klastrů.

3 Klastr - definice Geograficky koncentrovaná seskupení nezávislých firem a přidružených institucí, která si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Forma organizace vztahů mezi oborově spřízněnými podniky. Toto chápání klastrů se uplatňuje např. jako nástroj při plánování průmyslové a regionální politiky. V klastru se mohou vyskytovat subjekty napříč odvětvími. Šíření znalostí, které zvyšují produkci inovací a výkonnost, by mělo probíhat intenzivněji v rámci klastru a mezi příbuznými odvětvími. Proto by specializace v klastru, ne v odvětví měla vést k větší výkonnosti.

4 Proč klastry? Partner pro spolupráci Řešení stejných problémů společně Cenné zkušenosti a znalosti Úspora nákladů

5 Společné cíle - Vytvořit všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol, výzkumných ústavů, samospráv a dalších institucí, které usiluje o: - podporu inovací a nových technologií - tvorbu a propagaci značky - podporu expanze stávajících firem - shromažďování informací o trhu - podporu a vytváření sítě mezi firmami - navazování a prohlubování mezinárodní spolupráce - propagace českých klastrů a konceptu rozvoje klastrů v České republice mezi zahraničními partnery - ve spolupráci s ostatními silnými partnery ovlivnit mezinárodní dění v oblasti obchodu, vzájemné spolupráce, vědy a výzkumu

6 Přínosy klastrů Pro firmy: Identifikace společných potřeb a celkový tlak na zlepšení, inovace, konkurenceschopnost firmy Společné rozvojové projekty Úspora nákladů Rozvoj lidských zdrojů Zvýšení inovací v oboru Zlepšení podnikatelského prostředí Přístup na nové trhy

7 Přínosy klastrů Pro veřejnou správu Cílená podpora firem Podpora perspektivních odvětví Specializace regionu Zatraktivnění regionu pro investory Zvýšení konkurenceschopnosti regionu Pro VŠ Znalost potřeb průmyslu Vzdělávání na míru Aplikovaný výzkum Zisk ze společných projektů VaV Transfer technologií Přístup k dalším zdrojům financování

8 Bariery pro vznik klastrů Nízká důvěra mezi podnikateli Neochota ke spolupráci Malá angažovanost VŠ Pasivní přístup manažera i členů klastru Nedostatek prostředků na dofinancování projektů – neochota spolufinancovat společné projekty Nízká znalost konceptu klastrů a nedostatečná zkušenost s klastry v českém prostředí

9 Podporované klastry v ČR

10 Mezinárodní projekty – ClusterCOOP Projekt ClusterCOOP je dalším z mezinárodních projektů administrovaných na Oddělení rozvoje spolupráce firem. Hlavním cílem je zajištění lepších podmínek pro rozvoj klastrů v regionu střední a východní Evropy. Projekt se zaměřuje především na pomoc klastrům lépe využívat jejich inovační kapacity, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a podporu vzájemné mezi klastrové spolupráce. Mezi klíčové aktivity ClusterCOOPu patří: 1) Zlepšování politického rámce pro podporu klastrů a klastrové spolupráce. 2) Identifikace možností rozvoje nově se vynořujících oborů založených na meziregionální klastrové spolupráci 3) Usnadnění výměny informací a podpora mezinárodní klastrové spolupráce Partneři projektu: Maďarsko: Ministerstvo hospodářství Maďarska – vedoucí partner projektu, MAG – Maďarské centrum rozvoje hospodářstvíMinisterstvo hospodářství MaďarskaMAG – Maďarské centrum rozvoje hospodářství Česká republika: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvestMinisterstvo průmyslu a obchodu České republikyAgentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Slovenská republika: Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky, Slovenská inovační a energetická agentura – SIEAMinisterstvo hospodářství Slovenské republikySlovenská inovační a energetická agentura – SIEA Německo: INNO Germany AG, Itálie: Piemonte Region, Slovinsko: Univerzita v Lublani, Polsko: město Řešov

11 Mezinárodní projekty - Clusters CORD Hlavní zaměření projektu - Posílení spolupráce mezi klastry ze stejného odvětví avšak působící v jiném regionu, která povede k vytvoření alespoň 3 tzv. „metaklastrů“. Projekt se zaměřil na 10 klíčových průmyslových odvětví, jedná se o tyto oblasti:mobilita a logistika, ICT, automobilový průmysl a letectví, cestovní ruch, lékařské vědy, energetika a životní prostředí, výrobní technologie, dřevozpracující průmysl a zpracování potravin. Cíl projektu - Na základě této mezinárodní spolupráce přispět k rozvoji a zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich sdružování do klastrů a tím podpořit i regionální rozvoj jednotlivých regionů. Co je to metaklastr? Metaklastr je skupina podobných organizací, zejména klastrů seskupených dohromady a sdílejících své zkušenosti a znalosti, aby bylo možné dosáhnout lepších výsledků v odvětví, ve kterém působí. Je to forma nadnárodní spolupráce založená na spolupráci klastrů stejných odvětví z různých regionů střední Evropy. Metaklastr může být také charakterizován jako strategická sít usilující o spojení individuálních cílů, které povedou k podpoře různých klastrů. V rámci projektu Clusters Cord se začala rozvíjet spolupráce v těchto oblastech: energie a životní prostředí, cestovní ruch, potravinářství, zdravotnictví, ICT.

12 Projekt ChemClust  Cílem projektu je zlepšení účinnosti regionálních rozvojových politik v oblasti inovací a klastrových politik pro chemický sektor prostřednictvím mezinárodní spolupráce a výměny nejlepších praktik.  V tomto kontextu je záměrem projektu iniciovat vzájemné učení se mezi regiony s většími či menšími zkušenostmi, aby se zlepšila kapacita a znalosti regionálních aktérů a celková výkonnost regionálního inovačního systému.  ChemClust také bude hledat možnosti, jak přispět k přechodu regionů od tradičních odvětví (objemové chemikálie) k novým oborům podnikání (nové materiály, biotechnologie apod.). Těmito aktivitami projekt ChemClust nepřímo podporuje podnikání a rozvoj nových oborů podnikání v chemickém sektoru s konkrétním zacílením na nové produkty a procesy, které jsou vysloveně založeny na znalostech a inovacích.  Mezi stanovené výsledky projektu patří dosažení nové kvality spolupráce mezi “chemickými regiony”. To obnáší jak výměnu odborných poznatků, transfer zkušeností a těch nejlepších praktik ve vztahu k regionálním politikám rozvoje klastrů a podpory inovací, tak hlubší spolupráci chemických klastrů.  ChemClust si rovněž klade za cíl rozvíjet v chemických klastrech prostředí přátelské k inovacím z hlediska legislativy a v této souvislosti bude spolupracovat na vhodných doporučeních jak na regionální, tak evropské úrovni.  Více viz Zpráva o potřebách ….

13 Klastry v centru pozornosti evropských strategií Linec, 27. - 28. 6. 2013. Konec června patřil v hornorakouském Linci konferenci o klastrech jako jednom z klíčových témat Strategie EU pro Dunajský region (EUSDR) a Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3). Dvoudenní mezinárodní konference „Posilování inovačních politik pomocí klastrů podél Dunaje“ se konala pod záštitou Evropské strategie dunajského prostoru a Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Její program byl zaměřen na optimalizaci klastrové politiky, mezinárodní klastrovou kooperaci v dunajské oblasti a ERDV, priority a podmínky financování v EU v období 2014-2020 a regionální inovační politiku založenou na inteligentní specializaci. Právě tento tematický záběr má své důležité opodstatnění. Propojuje totiž silné oborové stránky regionů reprezentované územními seskupeními firem a institucí – klastry s novou strategií EU pro nadcházející programové období 2014 – 2020, známé pod zkratkou S3 „Smart Specialisation Strategy. Toto propojení je aktuální právě nyní, kdy na základě Nařízení Evropské komise probíhá příprava tzv. RIS3 strategií (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation) ve všech regionech členských států EU. Více viz http://www.nca.cz/cs/aktuality/2013-07-01-klastry-v-centru-pozornosti- evropskych-strategii

14 Zlatý klastr 2013 Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK) je dobrovolné sdružení organizací ve strojírenských a souvisejících oborech. Založen byl dne 20.3.2003 jako zájmové sdružení právnických a fyzických osob. Sdružuje strojírenské firmy a firmy navazující či vykonávající služby pro strojírenství. NSK propojuje velké firmy s jejich dodavateli, obslužnými a logistickými firmami a s odbornými institucemi zaměřenými na vědu a výzkum, marketing, rozvoj lidských zdrojů a terciární vzdělání. Funkce klastru Pozvednout strojírenství na poli inovací, vědy a výzkumu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělání Zajišťovat odborníky ve strojírenství Vytvářet a optimalizovat dlouhodobě funkční a specializované dodavatelské řetězce Umožnit českým strojírenským firmám uspět v globální ekonomice Umožnit strojírenským firmám razantní investice do moderních technologií, strojů a zařízení Rozšiřovat spolupráci s českými technickými univerzitami Reprezentovat, podporovat a lobovat za zájmy strojírenských a souvisejících firem Hlavní cíl Zvýšení konkurenceschopnosti členů na domácích i zahraničních trzích Více viz http://www.nskova.cz/index.php?article=uvod

15 Slovo závěrem Vyhledávání spolupráce se zahraničními klastry, zapojování se do společných mezinárodních projektů a klastrových platforem, vytváření zázemí pro expandující členské firmy klastru v zahraničí či vznik silných oborových evropských metaklastrů je trend, který podporuje Evropská komise v rámci své klastrové politiky. Strategii internacionalizace by měla mít každá klastrová organizace a její naplňování je jedním z kritérií pro dosažení tzv. klastrové excelence, tj. hodnocení, které provádí Evropská komise v zájmu zvyšování kvality a efektivnosti řízení klastrových organizací a sítí. Děkuji Vám za pozornost, případné dotazy k výše uvedeným tématům ráda telefonicky či písemně zodpovím. Těším se na další setkání Ing. Naděžda Petrů tel. 736 528 436 petru.nada@seznam.cz


Stáhnout ppt "Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 11 – Klastry jako forma mezifiremní spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google