Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

€uroprojekty přehled programů a příklady projektů podpořených EU evropská kulturní agenda Eva Žáková Ostrava, 5. 5. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "€uroprojekty přehled programů a příklady projektů podpořených EU evropská kulturní agenda Eva Žáková Ostrava, 5. 5. 2010."— Transkript prezentace:

1

2 €uroprojekty přehled programů a příklady projektů podpořených EU evropská kulturní agenda Eva Žáková Ostrava, 5. 5. 2010

3 cíl semináře  představení mezinárodních kulturních projektů, které mohou být podpořeny z evropských programů a fondů z pohledu managementu  základní přehled o možnostech podpory (programy a fondy) – kde lze získat informace

4 Česká kancelář programu Culture  poskytuje informace a konzultace o programu Culture a dalších programech EU, které lze využít k podpoře kulturních projektů  součást mezinárodní sítě kulturních kontaktních bodů (tzv. CCP)

5 evropská kulturní agenda  politické pozadí – strategie programů a fondů EU  základní informace o programech a fondech

6 evropská kulturní politika  základem evropské kulturní politiky je čl. 167 Lisabonské smlouvy (dříve čl. 151 Smlouvy o ES)  čl. formuluje základní východiska a kritéria společné evropské politiky v oblasti kultury  kulturní spolupráce je důležitým cílem EU ve smyslu sblížení občanů na evropském území

7 článek 167 podpora kulturní rozmanitosti  podpora rozvoje kultur členských států při respektování jejich národní a regionální rozmanitosti a zdůraznění společného kulturního dědictví  povzbuzování spolupráce čl. zemí, podpora oblastí: zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů, nekomerční kulturní výměny, umělecká a literární tvorba včetně audiovizuálního sektoru  podpora spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

8 článek 167  EU ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smluv přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur

9 evropský program pro kulturu  Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizujícím se světě, květen 2007  první strategický dokument  jedinečná role EU v podpoře svého kulturního bohatství a rozmanitosti  kultura jako nezbytný prvek při dosažení strategických cílů EU – prosperita, solidarita, bezpečnost, upevnění pozice na mezinárodní scéně  užití kultury  horizontální charakter kultury

10 3 cíle evropského programu pro kulturu  podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus)  podpora kultury, která je katalyzátorem tvořivosti, v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (tvořivost ve vzdělání, vzdělávání v oblasti uměleckého managementu, partnerství mezi kulturou a dalšími odvětvími – ICT, cestovní ruch, sociální oblast)  podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů Evropské unie (zapojení kulturní dimenze a přístupu ke kultuře do vnějších a rozvojových politik)

11 1. kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog  podpora mobility (umělců a odborníků, uměleckých děl), zlepšení evropské koordinace týkající se mobility zaměstnanců)  podpora mezikulturního dialogu – Evropský rok mezikulturního dialogu 2008  www.mezikulturnidialog.cz

12 2. kultura jako katalyzátor kreativity  Ekonomika kultury v Evropě - studie, 2006 2003 – obrat: 654 miliard € (výroba aut - 271 miliard €, výrobci ICT - 541 miliard €); podíl na HDP: 2,6 % (chemický průmysl - 2,3 %, obchod s nemovitostmi - 2,1%)  Využití potenciálu kulturních a kreativních průmyslů – Zelená kniha, 2010 – zahájení veřejné diskuse – do 30.7.  Evropská strategie 2020

13 vymezení odvětví kulturních a kreativních průmyslů umění: výtvarné umění (řemesla, malířství, sochařství, fotografie); scénická umění (divadlo, tanec, cirkus, festivaly); kulturní dědictví (muzea, knihovny, archeologická naleziště, archivy) kulturní průmysly: film a video; TV a rozhlas; videohry; hudba (hudební nahrávky i živá vystoupení); knihy a tisk (vydávání knih a tisku) kreativní průmysly: design (módní návrhářství, grafický design, design interiérů, design produktů); architektura; reklama příbuzná průmyslová odvětví: výrobci PC; výrobci MP3 přehrávačů; odvětví mobilních telefonů atd.

14 témata zelené knihy  Jak financovat tyto průmysly?  Jak zvyšovat odborné znalosti a dovednosti?  Jak ochraňovat duševní vlastnictví a jak zacházet s autorskými právy (digitalizace)?  Jak využít informační a komunikační technologie pro nové modely podnikání?  Jak stimulovat soukromé investice do této oblasti?  Jak zahrnout tuto oblast do místních a regionálních strategií?  Jak posílit mobilitu umělců a uměleckých děl?  Jak stimulovat partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi?

15 3. kultura v rámci mezinárodních vztahů  Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, 2005

16 přehled programů a fondů EU několikaleté programy, průběžně se modifikují a vznikají nové, každý má svou koncepci a pravidla výběrového řízení A.komunitární programy – programy podpory především mezinárodních projektů určené členským zemím a spravované Evropskou komisí, j sou otevřeny i pro kandidátské země B.strukturální fondy – programy podpory především národních projektů určené členským zemím a spravované na národní úrovni

17 A. program Culture přímá podpora umění  2007−2013 www.programculture.cz podpora mezinárodních kulturních projektů; 3 specifické cíle: mobilita kulturních aktérů a uměleckých děl, mezikulturní dialog linie 1: podpora kulturních projektů (1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty, 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty, 1.2.2 literární překlady a 1.3 zvláštní akce) linie 2: podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni linie 3: podpora studií, analýz, sběru a šíření informací, podpora národních kanceláří

18 A. program Culture - linie 1 1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty min. 6 subjektů ze 6 různých zemí; grant max. 50 % nákladů, 200 000−500 000 €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří specifických cílů 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty max. 24 měsíců, min. 3 subjekty ze 3 různých zemí; grant max. 50 % nákladů; 50 000−200 000 €. 1.2.2 literární překlady grant od 2 000 do 60 000 €, financování překladů, překlad a vydání 1−10 publikací, žádosti podávají česká nakladatelství; nemusí být splněna kritéria pro mezinárodní spolupráci 1.3 zvláštní akce spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích, evropská hlavní města kultury či evropské ceny

19 A. program Culture - linie 2 2.podpora subjektů působící v oblasti kultury na evropské úrovni, grant na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích:  vyslanec  síť 1.3.6festival  subjekty podporující kulturní politiku EU (platformy a volná uskupení)

20 A. program Media  2007-2013 www.mediadesk.cz podpora činností ve fázi přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a ve fázi následující po ní (distribuce, propagace), granty jsou určeny nezávislým evropským společnostem z oboru audiovize do výše 50% nákladů

21 A. program celoživotního učení  2007 – 2013www.naep.cz čtyři hlavní podprogramy  Comenius - předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání (včetně aktivit eTwinningu)  Erasmus - vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni  Leonardo da Vinci - zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu  Grundtvig - zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Dům zahraničních služeb MŠMT

22 A. mládež v akci  2007 – 2013www.youth.cz mládež (13-30 let) a pracovníci s mládeží, podpora a rozvoj neformálního vzdělávání pět akcí 1Mládež pro Evropu: výměny mládeže, iniciativy mládeže, projekty participativní demokracie 2Evropská dobrovolná služba: vysílání jednotlivců nebo skupin do zemí EU a partnerských zemí, aktivity zaměřené na ekologii, umění 3Mládež ve světě: výměny mládeže se sousedními zeměmi EU a zeměmi, se kterými jsou podepsány dohody 4Systémy na podporu mládeže: školení, semináře, stáže pro mládež a pracovníky s mládeží 5Podpora evropské spolupráce: semináře k evropským tématům; výzkumy, spolupráce s mez. organizacemi

23 A. Evropa pro občany  2007-2013www.euroskop.cz budování demokracie, společné Evropy, aktivní zapojení občanů do veřejného života čtyři akce 1Aktivní občané pro Evropu: partnerství měst, projekty občanů 2Aktivní občanská společnost v Evropě 3Společně pro Evropu 4Aktivní evropská paměť: ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi a připomínání památky obětí

24 A. věda a třetí země  7. rámcový programwww.fp7.cz sociálně-ekonomické a humanitní vědy, informační a komunikační technologie  programy vnější spolupráce EuropeAid

25 B. strukturální fondy  2007−2013strukturalni-fondy.cz 26 OP, 7 regionálních OP (ROP NUTS II Moravskoslezsko), 8 tematických OP (Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program), Cíl Evropská územní spolupráce: programy přeshraniční spolupráce

26 informace  institutumeni.cz Podpora - granty, dotace  newsletter IU  seminář: 10. 6. 2010, Praha

27 děkuji za pozornost  Česká kancelář Culture, Celetná 17, 110 00 Praha 1  info@programculture.cz  T 224 809 118, 119,134


Stáhnout ppt "€uroprojekty přehled programů a příklady projektů podpořených EU evropská kulturní agenda Eva Žáková Ostrava, 5. 5. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google