Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSOBNOST Osobnost člověka z pohledu psychologie. POJEM OSOBNOST GUILFORD (1959): „Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSOBNOST Osobnost člověka z pohledu psychologie. POJEM OSOBNOST GUILFORD (1959): „Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec."— Transkript prezentace:

1 OSOBNOST Osobnost člověka z pohledu psychologie

2 POJEM OSOBNOST GUILFORD (1959): „Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec liší od druhých.“ (In Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983) (In Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983)

3 POJEM OSOBNOST ALLPORT (1966) ALLPORT (1966) „Osobnost je daleko spíše nepřetržitým procesem než definitivním výtvorem. Má sice některé rysy stabilní, ale zároveň prochází kontinuálními změnami.“ „Osobnost je daleko spíše nepřetržitým procesem než definitivním výtvorem. Má sice některé rysy stabilní, ale zároveň prochází kontinuálními změnami.“ (In: Allport, G.W.: Geneye osobnosti, Praha, KPÚ 1966) (In: Allport, G.W.: Geneye osobnosti, Praha, KPÚ 1966)

4 Co je pro osobnost typické? 1. JEDINEČNOST (odlišuje se od ostatních) 1. JEDINEČNOST (odlišuje se od ostatních) 2. SOUHRNNOST – JEDNOTA 2. SOUHRNNOST – JEDNOTA (Souhrn prvků, které tvoří nedílnou jednotu) 3. RELATIVNÍ STÁLOST 3. RELATIVNÍ STÁLOST (Relativní stálost umožňuje predikci) 4. PŘIZPŮSOBENÍ A VÝVOJ 4. PŘIZPŮSOBENÍ A VÝVOJ (Vývojem se přizpůsobuje prostředí)

5 Přístupy k osobnosti v rámci vývoje je možné sledovat tři odlišné přístupy: v rámci vývoje je možné sledovat tři odlišné přístupy: PSYCHOANALÝZA PSYCHOANALÝZA BEHAVIORISMUS BEHAVIORISMUS HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE

6 PSYCHOANALÝZA Lidská povaha je spíše negativní Lidská povaha je spíše negativní Základním motivem je sex a agrese Základním motivem je sex a agrese Strukturu osobnosti tvoří: Id, Ego a SuperEgo Strukturu osobnosti tvoří: Id, Ego a SuperEgo Role nevědomí: je maximalizovaná Role nevědomí: je maximalizovaná Vývojový důraz: psychosociální stádia učení Vývojový důraz: psychosociální stádia učení Bariéry růstu: nevědomé konflikty, fixace Bariéry růstu: nevědomé konflikty, fixace

7 BEHAVIORISMUS Lidská povaha je neutrální Lidská povaha je neutrální Základním motivem je „drive“ - popud Základním motivem je „drive“ - popud Strukturu osobnosti tvoří: zvyky Strukturu osobnosti tvoří: zvyky Role nevědomí: téměř neexistuje Role nevědomí: téměř neexistuje Vývojový důraz: identifikace a nápodoba Vývojový důraz: identifikace a nápodoba Bariéry růstu: maladaptivní zvyky, patologické prostředí Bariéry růstu: maladaptivní zvyky, patologické prostředí

8 Humanistická psychologie Lidská povaha je pozitivní Lidská povaha je pozitivní Základním motivem je sebeaktualizace Základním motivem je sebeaktualizace Strukturu osobnosti tvoří: „self“ - jáství Strukturu osobnosti tvoří: „self“ - jáství Role nevědomí: je minimalizovaná Role nevědomí: je minimalizovaná Vývojový důraz: vývoj obrazu sebe sama („self -image“) Vývojový důraz: vývoj obrazu sebe sama („self -image“) Bariéry růstu: hodnoty, podmínky Bariéry růstu: hodnoty, podmínky

9 Přístup ke struktuře osobnosti: strukturu osobnosti získáme tak, že si odpovíme na 4 základní okruhy otázek: strukturu osobnosti získáme tak, že si odpovíme na 4 základní okruhy otázek: 1. Co člověk umí ? (Schopnosti) 1. Co člověk umí ? (Schopnosti) 2. Co člověk chce? (Motivace) 2. Co člověk chce? (Motivace) 3. Jak situace prožívá? (Temperament) 3. Jak situace prožívá? (Temperament) 4. Jak se chová? (Postoje, charakter) 4. Jak se chová? (Postoje, charakter)

10 1. SCHOPNOSTI = osobností předpoklady pro úspěšné vykonávání určitých činností = osobností předpoklady pro úspěšné vykonávání určitých činností - schopnosti mohou být obecné (např. rozumové) - schopnosti mohou být obecné (např. rozumové) nebo speciální (např. zpěv) nebo speciální (např. zpěv) členění může být různé, např.: členění může být různé, např.: rozumové - pohybové - smyslové apod. rozumové - pohybové - smyslové apod.

11 1. Schopnosti v praxi často dochází k záměně termínů: v praxi často dochází k záměně termínů: schopnosti versus dovednosti schopnosti versus dovednosti v rámci struktury osobnosti do kategorie „Co člověk umí?“ ale patří také v rámci struktury osobnosti do kategorie „Co člověk umí?“ ale patří také - vědomosti - vědomosti - dovednosti - dovednosti vlohy - nadání - talent vlohy - nadání - talent

12 1. Schopnosti měření schopností: měření schopností: pomocí testů, které mohou mít formu: pomocí testů, které mohou mít formu: písemnou - výkonový test písemnou - výkonový test praktickou zkoušku praktickou zkoušku počítačová simulace počítačová simulace POZOR na interpretaci výsledků POZOR na interpretaci výsledků POZOR na přeceňování výsledků POZOR na přeceňování výsledků

13 2. MOTIVACE Motiv = vnitřní hybná síla Motiv = vnitřní hybná síla Motivace = proces, který je typický tím, že má: Motivace = proces, který je typický tím, že má: a) zaměření (směr) a) zaměření (směr) b) intenzitu b) intenzitu c) dobu trvání c) dobu trvání V rámci procesu jde o „získávání vnitřní rovnováhy“ V rámci procesu jde o „získávání vnitřní rovnováhy“

14 3. Temperament = z lat. temperare = ladit = z lat. temperare = ladit zjednodušeně tedy je to ladění osobnosti zjednodušeně tedy je to ladění osobnosti patří mezi základní vlastnosti osobnosti patří mezi základní vlastnosti osobnosti netýká se pouze emocí, ale i činnosti netýká se pouze emocí, ale i činnosti temperamentové vlastnosti jsou formální (na rozdíl od charakterových – viz. dále odd. 4) temperamentové vlastnosti jsou formální (na rozdíl od charakterových – viz. dále odd. 4)

15 3. Temperament jsou to tedy osobnostní dispozice k citovým (emocionálním) reakcím jsou to tedy osobnostní dispozice k citovým (emocionálním) reakcím je to celý souhrn lidských vlastností, které se projevují jak v prožívání, tak ale i v chování je to celý souhrn lidských vlastností, které se projevují jak v prožívání, tak ale i v chování temperamentové vlastnosti neurčují obsah prožívání nebo chování, ale jeho formu: obsah se může změnit, ale způsob reagování zůstává stejný temperamentové vlastnosti neurčují obsah prožívání nebo chování, ale jeho formu: obsah se může změnit, ale způsob reagování zůstává stejný bývá různě definován i zjišťován bývá různě definován i zjišťován

16 3. Temperament individuální rozdíly mezi lidmi vedly k rozlišování různých temperamentových typů individuální rozdíly mezi lidmi vedly k rozlišování různých temperamentových typů nejstarší typologie Hippokrates (melancholik, flegmatik, sangvinik a cholerik) nejstarší typologie Hippokrates (melancholik, flegmatik, sangvinik a cholerik) Kretschmer – konstituční typologie Kretschmer – konstituční typologie nejpoužívanější Eyseneckova typologie (introvert x extravert, citlivost, …..) nejpoužívanější Eyseneckova typologie (introvert x extravert, citlivost, …..)

17 3. Temperament fyziologický základ temperamentových vlastností = velmi složitý fyziologický základ temperamentových vlastností = velmi složitý je určován: je určován: 1. vlastnostmi nervové soustavy 2. činností žláz s vnitřní sekrecí vzhledem k vysoké fyziologické podmíněnosti hraje poměrně silný vliv dědičnost vzhledem k vysoké fyziologické podmíněnosti hraje poměrně silný vliv dědičnost tím je i dána relativní stálost těchto vlastností tím je i dána relativní stálost těchto vlastností

18 3. TEMPERAMENT - STRUKTURA citové ladění (pozitivní - negativní) citové ladění (pozitivní - negativní) vzrušivost (míra snadnosti vzniku duševních procesů) vzrušivost (míra snadnosti vzniku duševních procesů) odolnost (míra ovlivnitelnosti probíhajících procesů nebo stavů) odolnost (míra ovlivnitelnosti probíhajících procesů nebo stavů) trvalost (délka přetrvávání duševních stavů) trvalost (délka přetrvávání duševních stavů) celkové zaměření („do nitra“ x na okolí) celkové zaměření („do nitra“ x na okolí)

19 4. Charakter = soustava poměrně stabilních duševních vlastností člověka = soustava poměrně stabilních duševních vlastností člověka projevuje se jak v chování i v prožívání (vztah k sobě samému) projevuje se jak v chování i v prožívání (vztah k sobě samému) hodnocení charakteru bývá uváděno ve vztahu k jednotlivým oblastem: hodnocení charakteru bývá uváděno ve vztahu k jednotlivým oblastem: k druhým lidem - k vlastní činnosti - k vlastní osobě - ke společnosti k druhým lidem - k vlastní činnosti - k vlastní osobě - ke společnosti

20 4. CHARAKTER Ve vztazích k druhým lidem hodntoíme takové vlastnosti jako: Ve vztazích k druhým lidem hodntoíme takové vlastnosti jako: přátelskost přátelskost důvěřivost důvěřivost obětavost obětavost ochotu ochotu shovívavost,.... shovívavost,....

21 4. CHARAKTER Ve vztahu k vlastní činnosti hodnotíme: Ve vztahu k vlastní činnosti hodnotíme: pracovitost pracovitost vytrvalost vytrvalost svědomitost svědomitost pečlivost,.... pečlivost,....

22 4. CHARAKTER Ve vztahu k sobě samému hodnotíme: Ve vztahu k sobě samému hodnotíme: skromnost skromnost sebeúctu sebeúctu sebekritičnost sebekritičnost pýchu pýchu domýšlivost,... domýšlivost,...

23 4. CHARAKTER Ve vztahu ke společnosti hodnotíme: Ve vztahu ke společnosti hodnotíme: zásadovost zásadovost mravnost mravnost humanismus humanismus altruismus altruismus nacionalismus nacionalismus rasismus,... rasismus,...

24 4. Charakter a postoje A. Jste muž (M) x žena (Ž) A. Jste muž (M) x žena (Ž) B. Do jaké míry Vás zajímá politické dění? B. Do jaké míry Vás zajímá politické dění? 1. velmi mě zajímá, chtěl/a bych aktivně dění ovlivňovat 2. zajímá mě, situaci pravidelně sleduji 3. je mi jedno 4. moc mě nazajímá 5. politika mě „otravuje“

25 4. Charakter a postoje C. Voleb do zastupitelstva (eventuálně senátních voleb) jsem se: C. Voleb do zastupitelstva (eventuálně senátních voleb) jsem se: 1 = zúčastnil/a 1 = zúčastnil/a 2 = nezúčastnila 2 = nezúčastnila

26 4.CHARAKTER A POSTOJE postoje jsou relativně trvalé osobností soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí jednání pro nebo proti vzhledem k určitým objektům postoje jsou relativně trvalé osobností soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí jednání pro nebo proti vzhledem k určitým objektům postoj má tři složky: postoj má tři složky: kognitivní - konativní - emotivní (tzv. komplexnost postojů) kognitivní - konativní - emotivní (tzv. komplexnost postojů)

27 4. CHARAKTER A POSTOJE Jak vzniká postoj? Jak vzniká postoj? Ovlivňuje chování naše postoje nebo tím, že se začneme chovat jinak změníme i postoj? Ovlivňuje chování naše postoje nebo tím, že se začneme chovat jinak změníme i postoj? Odpovídá vždy naše chování našim postojům? (Tzv. konsonance) Odpovídá vždy naše chování našim postojům? (Tzv. konsonance) Lze změnit postoje? (Rezistence) Lze změnit postoje? (Rezistence) Extrémní a centrální postoje x periferní Extrémní a centrální postoje x periferní

28 Literatura Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983 Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983 Allport, G.W.: Geneze osobnosti, Praha, KPÚ 1966 Allport, G.W.: Geneze osobnosti, Praha, KPÚ 1966 Provazník Vladimír, Komárková Růžena, Motivace pracovního jednání, VŠE Praha, 2004 Provazník Vladimír, Komárková Růžena, Motivace pracovního jednání, VŠE Praha, 2004 Matějček, Z., Langmeier, J. Výpravy za člověkem, Praha, Odeon 1981 Matějček, Z., Langmeier, J. Výpravy za člověkem, Praha, Odeon 1981 Nakonečný Milan, Základy psychologie osobnosti, Praha, Management Press 1993 Nakonečný Milan, Základy psychologie osobnosti, Praha, Management Press 1993 Říčan Pavel, Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1975 Říčan Pavel, Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1975 Trpišovská, D., Vacínová, M., Základy psychologie, UJEP, 2001, s. 117 - 120 Trpišovská, D., Vacínová, M., Základy psychologie, UJEP, 2001, s. 117 - 120


Stáhnout ppt "OSOBNOST Osobnost člověka z pohledu psychologie. POJEM OSOBNOST GUILFORD (1959): „Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google