Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost člověka z pohledu psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost člověka z pohledu psychologie"— Transkript prezentace:

1 Osobnost člověka z pohledu psychologie

2 POJEM OSOBNOST GUILFORD (1959):
„Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec liší od druhých.“ (In Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983)

3 POJEM OSOBNOST ALLPORT (1966)
„Osobnost je daleko spíše nepřetržitým procesem než definitivním výtvorem. Má sice některé rysy stabilní, ale zároveň prochází kontinuálními změnami.“ (In: Allport, G.W.: Geneye osobnosti, Praha, KPÚ 1966)

4 Co je pro osobnost typické?
1. JEDINEČNOST (odlišuje se od ostatních) 2. SOUHRNNOST – JEDNOTA (Souhrn prvků, které tvoří nedílnou jednotu) 3. RELATIVNÍ STÁLOST (Relativní stálost umožňuje predikci) 4. PŘIZPŮSOBENÍ A VÝVOJ (Vývojem se přizpůsobuje prostředí)

5 Přístupy k osobnosti v rámci vývoje je možné sledovat tři odlišné přístupy: PSYCHOANALÝZA BEHAVIORISMUS HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE

6 PSYCHOANALÝZA Lidská povaha je spíše negativní
Základním motivem je sex a agrese Strukturu osobnosti tvoří: Id, Ego a SuperEgo Role nevědomí: je maximalizovaná Vývojový důraz: psychosociální stádia učení Bariéry růstu: nevědomé konflikty, fixace

7 BEHAVIORISMUS Lidská povaha je neutrální
Základním motivem je „drive“ - popud Strukturu osobnosti tvoří: zvyky Role nevědomí: téměř neexistuje Vývojový důraz: identifikace a nápodoba Bariéry růstu: maladaptivní zvyky, patologické prostředí

8 Humanistická psychologie
Lidská povaha je pozitivní Základním motivem je sebeaktualizace Strukturu osobnosti tvoří: „self“ - jáství Role nevědomí: je minimalizovaná Vývojový důraz: vývoj obrazu sebe sama („self -image“) Bariéry růstu: hodnoty, podmínky

9 Přístup ke struktuře osobnosti:
strukturu osobnosti získáme tak, že si odpovíme na 4 základní okruhy otázek: 1. Co člověk umí ? (Schopnosti) 2. Co člověk chce? (Motivace) 3. Jak situace prožívá? (Temperament) 4. Jak se chová? (Postoje, charakter)

10 1. SCHOPNOSTI = osobností předpoklady pro úspěšné vykonávání určitých činností - schopnosti mohou být obecné (např. rozumové) nebo speciální (např. zpěv) členění může být různé, např.: rozumové - pohybové - smyslové apod.

11 1. Schopnosti v praxi často dochází k záměně termínů:
schopnosti versus dovednosti v rámci struktury osobnosti do kategorie „Co člověk umí?“ ale patří také - vědomosti - dovednosti vlohy - nadání - talent

12 1. Schopnosti měření schopností: pomocí testů, které mohou mít formu:
písemnou - výkonový test praktickou zkoušku počítačová simulace POZOR na interpretaci výsledků POZOR na přeceňování výsledků

13 2. MOTIVACE Motiv = vnitřní hybná síla
Motivace = proces, který je typický tím, že má: a) zaměření (směr) b) intenzitu c) dobu trvání V rámci procesu jde o „získávání vnitřní rovnováhy“

14 3. Temperament = z lat. temperare = ladit
zjednodušeně tedy je to ladění osobnosti patří mezi základní vlastnosti osobnosti netýká se pouze emocí, ale i činnosti temperamentové vlastnosti jsou formální (na rozdíl od charakterových – viz. dále odd. 4)

15 3. Temperament jsou to tedy osobnostní dispozice k citovým (emocionálním) reakcím je to celý souhrn lidských vlastností, které se projevují jak v prožívání, tak ale i v chování temperamentové vlastnosti neurčují obsah prožívání nebo chování, ale jeho formu: obsah se může změnit, ale způsob reagování zůstává stejný bývá různě definován i zjišťován

16 3. Temperament individuální rozdíly mezi lidmi vedly k rozlišování různých temperamentových typů nejstarší typologie Hippokrates (melancholik, flegmatik, sangvinik a cholerik) Kretschmer – konstituční typologie nejpoužívanější Eyseneckova typologie (introvert x extravert, citlivost, …..)

17 3. Temperament fyziologický základ temperamentových vlastností = velmi složitý je určován: 1. vlastnostmi nervové soustavy 2. činností žláz s vnitřní sekrecí vzhledem k vysoké fyziologické podmíněnosti hraje poměrně silný vliv dědičnost tím je i dána relativní stálost těchto vlastností

18 3. TEMPERAMENT - STRUKTURA
citové ladění (pozitivní - negativní) vzrušivost (míra snadnosti vzniku duševních procesů) odolnost (míra ovlivnitelnosti probíhajících procesů nebo stavů) trvalost (délka přetrvávání duševních stavů) celkové zaměření („do nitra“ x na okolí)

19 4. Charakter = soustava poměrně stabilních duševních vlastností člověka projevuje se jak v chování i v prožívání (vztah k sobě samému) hodnocení charakteru bývá uváděno ve vztahu k jednotlivým oblastem: k druhým lidem - k vlastní činnosti - k vlastní osobě - ke společnosti

20 4. CHARAKTER Ve vztazích k druhým lidem hodntoíme takové vlastnosti jako: přátelskost důvěřivost obětavost ochotu shovívavost, ....

21 4. CHARAKTER Ve vztahu k vlastní činnosti hodnotíme: pracovitost
vytrvalost svědomitost pečlivost, ....

22 4. CHARAKTER Ve vztahu k sobě samému hodnotíme: skromnost sebeúctu
sebekritičnost pýchu domýšlivost, ...

23 4. CHARAKTER Ve vztahu ke společnosti hodnotíme: zásadovost mravnost
humanismus altruismus nacionalismus rasismus,...

24 4. Charakter a postoje A. Jste muž (M) x žena (Ž)
B. Do jaké míry Vás zajímá politické dění? 1. velmi mě zajímá, chtěl/a bych aktivně dění ovlivňovat 2. zajímá mě, situaci pravidelně sleduji 3. je mi jedno 4. moc mě nazajímá 5. politika mě „otravuje“

25 4. Charakter a postoje C. Voleb do zastupitelstva (eventuálně senátních voleb) jsem se: 1 = zúčastnil/a 2 = nezúčastnila

26 4.CHARAKTER A POSTOJE postoje jsou relativně trvalé osobností soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí jednání pro nebo proti vzhledem k určitým objektům postoj má tři složky: kognitivní - konativní - emotivní (tzv. komplexnost postojů)

27 4. CHARAKTER A POSTOJE Jak vzniká postoj?
Ovlivňuje chování naše postoje nebo tím, že se začneme chovat jinak změníme i postoj? Odpovídá vždy naše chování našim postojům? (Tzv. konsonance) Lze změnit postoje? (Rezistence) Extrémní a centrální postoje x periferní

28 Literatura Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha, SPN 1983 Allport, G.W.: Geneze osobnosti, Praha, KPÚ 1966 Provazník Vladimír, Komárková Růžena, Motivace pracovního jednání, VŠE Praha, 2004 Matějček, Z., Langmeier, J. Výpravy za člověkem, Praha, Odeon 1981 Nakonečný Milan, Základy psychologie osobnosti, Praha, Management Press 1993 Říčan Pavel, Psychologie osobnosti, Praha, Orbis 1975 Trpišovská, D., Vacínová, M., Základy psychologie, UJEP, 2001, s


Stáhnout ppt "Osobnost člověka z pohledu psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google