Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI"— Transkript prezentace:

1 OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI
KAPITOLA 1 Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

2 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Obsah kapitoly (I.) vznik obchodu, historie obchodu, definice obchodu, obchod přímý, obchod nepřímý, význam obchodu, funkce obchodu, obchodní kategorie, Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

3 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Obsah kapitoly (II.) kategorie obchodních prostředníků, kategorie zprostředkovatelů, složky podmínek obchodního podnikání, právní formy obchodních firem. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

4 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Vznik obchodu Jaký byl důvod vzniku obchodu? Obchod vznikl jako potřeba prostředníka ekonomických transakcí. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

5 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Vznik obchodu vývoj lidské společnosti, dělba práce, postupná specializace práce, výměna výrobků, směna zboží za peníze, vznik potřeby zprostředkovatele jednotlivých transakcí, vznik obchodu. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

6 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Historie obchodu (I.) obchod se začíná objevovat na rozhraní rodové a otrokářské společnosti, oddělení řemesel od zemědělství a města od vesnice, vznik jednoduché zbožní výměny, peněžní směna, společenská dělba práce, růst specializace výroby, situace vyžaduje činnost i osobu, která zajistí směnu zboží mezi městem a vesnicí, mezi jednotlivými výrobci a mezi výrobci a panovníkem, Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

7 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Historie obchodu (II.) obchod se začíná objevovat na rozhraní rodové a otrokářské společnosti, za kolébku prvního pokroku v obchodě se považuje Babylónská říše, základní principy obchodu v obchodním zákoníku jsou staré 4000 let, počátky mezinárodního obchodu, existence vandrovního obchodu, koncentrace obchodu do velkých měst (tržnice, sklady, obchody řemeslníků v uličkách měst), Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

8 Historie obchodu (III.)
Babylóňané znali peníze, placení na splátky, úrok, zastupování, společné obchodování, dělení zisku, aj., obchod s otroky měl všechny znaky obchodu, na něj se "nabaloval" obchod s jiným sortimentem, v období feudalismu omezení na luxusní sortiment (vše pro panovníka), feudalismus - "trhové povolení" - příjem z poplatků pro panovníka - růst zájmu o obchod, Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

9 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Historie obchodu (IV.) tranzitní obchod, kupecké karavany - potřeba zastupování v obchodní činnosti (obchodní zástupce), obchodní kanceláře - kontory, vznik obchodních společností - snaha přenést riziko z obch. podnikání na více osob, s rozvojem obchodu docházelo k prudkému rozvoji obchodních středisek - měst. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

10 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Definice obchodu Obchod - jako činnost: představuje činnost zahrnující nákup a prodej zboží. Obchod - jako instituce: představuje subjekty zabývající se převážně obchodem, přičemž za obchodní instituce jsou považovány ty subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

11 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Členění obchodu Obchod Obchod přímý Obchod nepřímý Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

12 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Obchod přímý obchod sjednaný mezi výrobcem a spotřebitelem určitého zboží bez použití jakýchkoli obchodních mezičlánků, tento způsob prodeje je charakteristický pro zboží, které je určené pro osobní spotřebu. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

13 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Obchod nepřímý název obchodu, při kterém se zboží určené pro zahraniční trh dostává k zahraničnímu spotřebiteli prostřednictvím určitého počtu obchodních mezičlánků, přičemž během své distribuční cesty změní zboží několikrát vlastníka, jedním z typů nepřímého obchodu je REEXPORT (opětovný vývoz dovezeného zboží). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

14 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Význam obchodu Obchod: je mezičlánkem mezi výrobou a spotřebitelem. Velkoobchod: je mezičlánkem mezi výrobou a maloobchodem (resp. mezi několika výrobci). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

15 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Funkce obchodu transformační - přeměna výrobního (dodavatelského) sortimentu na sortiment obchodní (odběratelský), zprostředkovací - překonání rozdílů mezi místem výroby (dodavatelem) a místem prodeje (odběratelem), časová - překonání rozdílů mezi časem výroby a časem nákupu zboží, zásobovací - zajišťování množství a kvality prodávaného zboží, iniciativní - iniciativní ovlivňování výroby (co do sortimentu, času, místa, množství) a ovlivňování poptávky (marketing), zajišťovací - zajišťování racionálních zásobovacích cest, platební - zajišťování včasné úhrady dodavatelům. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

16 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Výkon obchodu představuje rozsah prodeje zboží, výkon označujeme jako prodej, ale rovněž jako obrat, z hlediska finančního hovoříme o tržbách obchodu a jeho jednotek, výkon obchodu se člení na prodeje maloobchodu a prodeje velkoobchodu. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

17 Čím je pro vás obchod? Co pro vás obchod představuje / znamená?
Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

18 Čím je pro vás obchod? Co pro vás obchod představuje / znamená?
naprostá nutnost, nutnost hraničící až s utrpením (někteří muži), přirozená součást života v moderní společnosti, forma odpočinku a relaxace (většinou ženy), je místem realizace určitých snů, je místem kompenzace životních nezdarů, forma odměny (koupím si ..., zasloužím si to ), totální závislost, je prostorem pro pracovní příležitosti, je místem setkání osob, přátel, obchodních partnerů (kavárny), je kulturní záležitostí (obchodní galerie, kina, restaurace), způsob trávení volného času - současný trend, pro každého je obchod něčím jiným, unikátním Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

19 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Obchodní kategorie druh obchodní činnosti charakterizovaný společnými obecně vymezitelnými znaky, dvě základní skupiny / obchodní kategorie: 1) obchodní prostředníci, 2) zprostředkovatelé. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

20 Obchodní prostředníci
představují obchodní firmy (činnosti), jsou prostředníkem směny mezi prodávajícím a kupujícím z hlediska nabídky zboží, jeho dodání, vyúčtování, z hlediska plné odpovědnosti. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

21 Kategorie obchodních prostředníků
MALOOBCHOD VELKOOBCHOD ZAHRANIČNÍ OBCHOD Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

22 Obchodní činnosti - Kapitola 1
1) Maloobchod angl. Retail trade, je podnik (nebo činnost) zahrnující nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

23 Obchodní činnosti - Kapitola 1
2) Velkoobchod angl. Wholesale trade, je podnik (popř.činnost) nakupující zboží ve velkém a ve velkém i prodávající maloobchodníkům, pohostinským zařízením a drobným výrobcům - a to bez podstatné změny. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

24 Obchodní činnosti - Kapitola 1
3) Zahraniční obchod představuje vývoz (export) do zahraničí nebo jeho dovoz (import) ze zahraničí, má charakter velkoobchodní činnosti co do objemů, a u spotřebního zboží co do vazby na maloobchod. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

25 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Zprostředkovatelé vyhledávají trhy pro nákup nebo prodej a konkrétní partnery pro svého obchodního zákazníka, dojednávají podmínky, které by vyhovovaly oběma subjektům pro jednotlivé obchodní případy, organizují informovanost o zboží a podmínkách prodeje. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

26 Kategorie zprostředkovatelů
obchodní zástupce, obchodní zprostředkovatel - makléř, komisionář, zasilatel (speditér), burzy, aukce, veletrhy. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

27 Obchodní činnosti - Kapitola 1
1) Obchodní zástupce je samostatný obchodní subjekt, který pracuje jménem podniku, s nímž uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení, a na jeho účet (tj. výnosy i ztráty převádí na účet zastoupeného), sleduje trh, konkurenci, platební schopnost zákazníků, umožňuje podniku rychlou reakci přizpůsobení trhu, informuje zákazníky o nových výrobcích, pravidelně je navštěvuje, systematicky buduje dobré vztahy se zákazníky, zaměstnavateli podává pravidelné zprávy, obchod zprostředkovává nebo jen uzavírá. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

28 2) Obchodní zprostředkovatel - makléř
jeho funkcí je připravovat obchodní transakce tak, aby jednání skončilo kontraktem s třetí osobou uzavíraným přímo příkazcem a bylo výhodné pro obě strany, sleduje vždy zájmy obou partnerů, nepřichází do styku se zbožím a s peněžními prostředky příkazce a jeho partnera. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

29 Obchodní činnosti - Kapitola 1
3) Komisionář prodává a nakupuje vlastním jménem na cizí účet různé komodity: zboží, cenné papíry, atd., vzájemný vztah mezi komitentem a komisionářem je upraven tzv. komisionářskou smlouvou, další smlouva (např. kupní) je pak uzavírána mezi komisionářem a zákazníkem (komitent komisionář zákazník). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

30 4) Zasilatel (speditér)
obstarává přepravu a souvisící služby vlastním jménem na příkazcův účet, do náplně činnosti speditéra patří: - obstarávání přepravy zásilek, - zajištění dopravních prostředků, - koordinace přepravy zásilky na místo určení různými dopravními prostředky (dopravci), - zajištění skladování a překládání zásilek, - obstarávání nutné péče o zásilky, - obstarávání potřebných dokladů. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

31 Obchodní činnosti - Kapitola 1
5) Burzy jsou zvláštní formou organizace trhu, na kterém se ve velkém obchoduje s hromadným, zastupitelným a nepřítomným zbožím, typickými druhy burzovního zboží jsou suroviny, cenné papíry a devizy, burzovní obchody se většinou uskutečňují prostřednictvím dohodců - makléřů, obchody zřídka kdy uzavírají kupující a prodávající mezi sebou, podstatou burzovních obchodů je spekulace na vzestup nebo pokles cen. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

32 Obchodní činnosti - Kapitola 1
6) Aukce jsou v podstatě veřejné dražby, na nichž se prodá zboží tomu, kdo nabídne vyšší cenu, jde tedy o jednostrannou soutěž kupujících, na rozdíl od burz je možné si zboží (nebo vzorky) prohlédnout, většinou mají charakter velkoobchodní, maloobchodní charakter mají aukce starožitností, dražby zapomenutých předmětů, atd., pořadateli aukcí mohou být vlastníci zboží nebo jejich organizace, aukční společnosti, státem pověřené organizace, agenti. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

33 Obchodní činnosti - Kapitola 1
7) Veletrhy jsou tradiční kategorií obchodních činností, slouží ke zprostředkování, i když právně do žádných obchodních vztahů s klienty nevstupují, vyjma nájmu, veletrhy plní tyto funkce: - informační a poznávací, - propagační, - komerční. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

34 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Podkapitola MEZINÁRODNÍ OBCHOD A RETAILING Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

35 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Trhy Podle velikosti okruhu působnosti se rozlišují: trhy regionální, trhy celostátní, trhy zahraniční (v rámci seskupení), trhy globální. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

36 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Třídění obchodu 1) vnitřní obchod, 2) zahraniční obchod, 3) mezinárodní obchod. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

37 Obchodní činnosti - Kapitola 1
1) Vnitřní obchod obchod na vnitřním trhu představuje obchod na regionálním a celostátním trhu, dnes je vnitřní obchod významným a vysoce koncentrovaným odvětvím národního hospodářství. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

38 Obchodní činnosti - Kapitola 1
2) Zahraniční obchod představuje vývoz (export) a dovoz (import) zboží přes hranice státu, zahrnuje obchod se spotřebním zbožím i obchod se zbožím pro další zpracování, u určitých komodit se vyžaduje příslušná licence (zejména k vývozu), velké retailingové firmy si dovoz zboží realizují samy. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

39 Obchodní činnosti - Kapitola 1
3) Mezinárodní obchod představuje soubor obchodních aktivit ve více zemích, na kontinentu, na jeho rozsáhlém teritoriu či na celém světě, zahrnuje i obchod na vnitřních trzích, je chápán nejen jako soubor určitých aktivit či institucí, ale i mezinárodních zkušeností a poznatků v oblasti obchodu. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

40 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Retailing soubor moderních forem a metod maloobchodu se spotřebním zbožím, včetně všech návazných činností, jde o činnost firem obchodních, ale i firem výrobních. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

41 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Maloobchod - dříve byl pokládán za prvek typicky regionální, považován jen za drobné podnikání, představoval statisíce jednotlivých prodejen, v mnohých případech platilo: = Prodejna Obchodní podnik Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

42 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Maloobchod - vývoj růst počtu prodejen + růst jejich velikosti, zakládání většího počtu prodejních jednotek, vznik a vývoj obchodních řetězců, růst firem - fúze, odkupování dalších firem, vstup bankovního kapitálu do firem. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

43 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Maloobchod - dnes (I.) růst podílu a významu obchodu, poskytuje % všech pracovních příležitostí v národním hospodářství (světový průměr), v USA počet pracovníků v obchodních činnostech 18 % z celkového trhu práce, podíl zaměstnanosti v obchodě se stále zvyšuje, proces nákupu a prodeje je stále více určován odběratelem / spotřebitelem, Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

44 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Maloobchod - dnes (II.) maloobchod určuje, co se bude vyrábět a co prodávat, firmy vlastní své velkoobchody, dopravu, zahraniční zastoupení, balírny, podíl na stanovení cen od výrobce (neplatnost fixních cen, tlak konkurence). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

45 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Podkapitola PODMÍNKY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

46 Složky podmínek obchodního podnikání
legislativa, daňové a odvodové zatížení, dostupnost úvěru, podpora investiční činnosti, podpora exportu, technická infrastruktura, lidské zdroje a trh práce. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

47 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Legislativa soubor zákonů upravujících podmínky obchodního podnikání, především obchodní a živnostenský zákon, požadavek na dobře fungující soudnictví, ochrana proti nekalé soutěži, ochrana středních a malých obchodníků. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

48 Daňové a odvodové zatížení
daň z přidané hodnoty (podle doporučení EU by nejvyšší sazba měla být 20%), daň z příjmu právnických osob - daň ze zisku, povinné příspěvky na pojištění zaměstnanců (řada podniků volí formy zaměstnání pracovníků, u nichž by se této povinnosti vyhnula), vliv systému účetnictví a auditu, vliv úrovně cel. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

49 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Dostupnost úvěrů přístup k finančním zdrojům, sazby úroků, délka úvěrů. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

50 Podpora investiční činnosti
podpora investiční činnosti ze strany státu, úprava odpisů investičních prostředků - hmotného majetku, možnost odkladu daní, pružnost administrativního řízení a jeho složitost, nabídka zainvestovaných pozemků (vhodné lokality pro novou výstavbu). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

51 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Podpora exportu státní podpora prezentace výrobců a výrobků v zahraničí, pojištění vývozu, úvěry (určeny pro překlenutí doby splácení velkých dodávek). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

52 Technická infrastruktura
stav telekomunikací, rozsah a způsob používání výpočetní techniky, dopravní síť (pro zajištění rychlého a bezporuchového distribučního procesu). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

53 Lidské zdroje a trh práce
dostatek pracovních sil, kvalita a zručnost zaměstnanců, úroveň managementu, know-how. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

54 Hodnocení podmínek obchodního podnikání
barometr investičního klimatu, kupní síla obyvatel, právní řád v oblasti podnikání, lidské zdroje, informační deficity, apod. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

55 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Podkapitola PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍCH FIREM Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

56 Právní formy obchodních firem
Subjekty obchodu mohou své činnosti realizovat v různých právních formách: podnik jednotlivce - je obvyklý pro malou firmu, obchodní společnost - je sdružení dvou nebo více osob, které provozují podnikatelskou činnost pod společným názvem a mají právní způsobilost. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

57 Podnik jednotlivce - živnost
živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem, živnost může provozovat fyzická i právnická osoba. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

58 Podmínky pro získání souhlasu
Všeobecné podmínky pro získání souhlasu s provozováním živnosti: dosažení věku 18 let ke dni vzniku oprávnění, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

59 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Rozdělení živností z hlediska průkazu odborné způsobilosti podnikatelů, z hlediska předmětu podnikání. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

60 Živnosti z hlediska odborné způsobilosti
Živnosti ohlašovací: řemeslné, vázané, volné. Živnosti koncesované: mohou být provozovány až na základě udělení koncese (tj. státního povolení) pro něž platí zvláštní předpisy pro způsobilost. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

61 Živnosti z hlediska předmětu podnikání
živnost obchodní (koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, ubytování, činnost cestovních kanceláří, pronájem motorových vozidel, provádění dražeb), živnost výrobní, živnost poskytující služby. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

62 Osoby vyloučené ze živnostenského podnikání
soudci, vojáci z povolání, příslušníci ozbrojených sborů, prokurátoři, vedoucí pracovníci státních podniků a státních a.s. (pokud jde o shodný obor činnosti). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

63 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Obchodní společnosti osobní obchodní společnosti, kapitálové obchodní společnosti, družstva. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

64 Osobní obchodní společnost
členové (všichni nebo někteří) ručí osobně celým svým majetkem za závazky, a jejich podíly nemohou být bez souhlasu ostatních společníků převáděny, existují tyto formy: 1) veřejná obchodní společnost, 2) komanditní obchodní společnost. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

65 Kapitálové obchodní společnosti
společníci ručí omezeně jen do výše svých vkladů a své podíly mohou převádět, existují tyto kapitálové obchodní společnosti: 1) společnost s ručením omezeným, 2) akciová společnost. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

66 Obchodní činnosti - Kapitola 1
Družstva společenství neuzavřeného počtu osob, které může, ale nemusí být založené za účelem podnikání, členové jsou povinni zaplatit příspěvky v minimální výši tisíc Kč, členové neručí za závazky družstva, např. spotřební družstva. Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková

67 Nepodnikové formy sdružování
Konsorcium - dočasné sdružení firem nebo osob k provedení jednoho nebo více podnikatelských záměrů, které nemá právní způsobilost. Kartel - dohoda podniků o dodržování určitých podmínek pro provozování vlastní podnikatelské činnosti. Holding - mateřská společnost ovládající tzv. dceřinné společnosti nadpolovičním (kontrolním) balíkem akcií. Koncern - organizačně provázanější forma holdingu (angl. Syndicate). Obchodní činnosti - Kapitola 1 Pavlíčková


Stáhnout ppt "OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google