Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mesiánská proroctví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mesiánská proroctví."— Transkript prezentace:

1 Mesiánská proroctví

2 Starý zákon byl psán více než 30 autory
v rozmezí let 1400 – 400 př. Kr. obsahuje více než 330 proroctví o příchodu Mesiáše

3 Starý zákon byl psán hebrejsky a aramejsky
kolem roku 250 př.Kr. byl přeložen do řečtiny (Septuaginta)

4 Mat 5:18   „Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“

5 Luk 24:25-27 To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?" Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“

6 Luke 24:44-45  „Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech."  Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“

7 Micheáš 5:1 A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. 700 let př.Kr Malá vesnička Betlém 1:103

8 Izaiáš 9:5 Neboť chlapec se nám narodil(í), syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.

9 Izaiáš 7:14   Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka (pana) otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.

10 Malachiáš 3:1 Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů.

11 Izaiáš 35:5-6 Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou.  Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, …

12 Mat 11:2-5 Jan Křtitel uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

13 Zachariáš 9:9   Velice jásej, dcero sijónská, hlahol, dcero jeruzalémská! Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný, jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti.

14 Žalm 41:10 I můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal můj chléb, proti mně vyvýšil patu.

15 Zachariáš 11:12-13 Řekl jsem jim: Jestliže se vám to líbí, dejte mi mzdu, jestliže nikoli, upusťte od toho. Odvážili mi mzdu třicet šekelů stříbra.  Hospodin mi řekl: Hoď to hrnčířovi, tu skvělou cenu, jíž mě ocenili. Vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a hodil jsem to v Hospodinově domě hrnčířovi.

16 Mat 27:3-7  Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" Ale oni mu odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!" A on odhodil peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli: "Není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev."  Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců.

17 Izaiáš 50:6 Svá záda nastavuji těm, kdo mě bijí, a své tváře těm, kdo rvou můj vous; tvář neskrývám před potupou a slinou. Mat 26:67 Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře

18 Izraelova soudce budou bít do tváře holí.
Mich 4:14 Izraelova soudce budou bít do tváře holí. Mat 27:30   Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.

19 Žalm 22:17 Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopil, spoutali (zprobíjeli) mi ruce a nohy. Počítám všechny své kosti. Oni civí, sledují mě,…

20 Do jídla mi dali žluč a na žízeň mě napájeli octem.
Žalm 69:22 Do jídla mi dali žluč a na žízeň mě napájeli octem. Mat 27:48   Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít.

21 Izaiáš 53:12   Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné.

22 Izaijáš 53 Byl na kříži raněn za naše hříchy Přesto se nepokoušel sám hájit a zachránit  

23 Žalm 22:2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

24 Matematická pravděpodobnost, že se 4 z těchto proroctví naplní na jednom člověku:
1:1018 1:

25 Matematická pravděpodobnost, že se 48 z těchto proroctví naplní na jednom člověku:
1:10157 1:

26 Proroctví o Mesiáši: tato proroctví vznášejí nárok na to, že Mesiáš
1. Má být živ od věčnosti - existuje před stvořením světa, před počátkem existence: Mich 5:1 2. Je Synem Boha: Žalm 2:7 3. Se měl narodit ze semene ženy: Gen 3:15 4. Měl být zrozen z panny: Izaijáš 7:14

27 Proroctví o Mesiáši: tato proroctví vznášejí nárok na to, že Mesiáš
5. Měl být semenem Abrahamovým: Gen 22: 17-18 6. Izákovým:Gen 21:12 7. Jákobovým: Gen 35: 10-12 8. Z kmene Juda: Gen 49:10 9. Z rodu Jišaje, Iz 11:1 10. Z domu Davidova Jer 23:5

28 11. Se měl narodit v Betlémě: Mich 5:1
12. Měl obdržet dary od moudrých mužů: Žalm 72:10 13. Měl být zavolán k návratu z Egypta: 4 Moj 24:8 14. Měl být pojmenován Immanuel: Izaijáš 7:14 15. Měl být prorokem jako Mojžíš: 5 Moj 18:18 16. Měl být titulován jako Věčný kněz: Žalm 110:4 17. Měl být soudcem: Iz 33:22 18. Měl být Králem: Žalm 2:6 19. Měl zakusit nedůvěru Izraele ve své zázraky: Iz 53:1-3 20. Měl být pomazán Duchem Svatým: Iz 11:2

29 21. Měl být horlivým pro Boha: Žalm 69:10
22. Měl ho předcházet zvěstovatel: Iz 40:3, Mal 3:1 23. Měl být učitelem podobenství: Žalm 78:2 24. Měl být chválen malými dětmi: Žalm 8:3 25. Měl vstoupit do chrámu: Mal 3:1 26. Měl vjet do Jeruzaléma na osličím mláděti: Zach 9:9 27. Měl vstoupit do Jeruzaléma přesně 483 roků po vydání Artaxerxova dekretu daného Nehemiášovi o znovuvybudování Jeruzaléma: Dan 9:24-27

30 28. Měl být kamenem, urážky, který stavitelé zavrhli: Žalm 118:22
29. Měl být světlem pohanům: Iz 60:3 30. Měl být „něžným“ pastýřem: Iz 40:11 31. Měl být soucitný: Iz 42:3 32. Měl být pokorný: Iz 42:2 33. Měl být mužem bolesti: Iz 53:3 34. Měl být zrazen důvěrným přítelem: Žalm 41:10 35. Měl být prodán za 30 stříbrných: Zach 11:12

31 36. Jeho zrádce měl pohrdnout penězi za zradu a hodit je do chrámu: Zach 11:13
37. Za peníze (zrady) mělo být koupeno hrnčířovo pole: Zach 11:13 38. Měl být opuštěn svými učedníky: Zach 13:8 39. Měl být zabit pro naše hříchy: Iz 53:5 40. Měl snášet posmívání: Žalm 22:8, 109:25 41. Mělo se losovat o jeho oděv: Žalm 22:19 42. Měl trpět žízní: Žalm 22:16, 69:22 43. Měl být bez příčiny nenáviděn: Žalm 69:5

32 44. Jeho přátelé se na něj měli dívat a stát vpovzdálí Žalm 38:12
45. Neměla mu být v těle zlomena ani jedna kost: Žalm 34:21 46. Mělo mu puknout srdce duševní trýzní: Žalm 22:15 47. Měl mu být probodnut bok: Zach 12:10 48. Měl poručit (zcela odevzdat) svoji duši Bohu: Žalm 31:6 49. V den jeho smrti měla zemi pokrýt temnota: Amos 8:9

33 50. Měl být pohřben v hrobce bohatého člověka: Iz 53:9
51. Měl být vzkříšen k životu: Žalm 16:10-11, 30:4 52. Měl se posadit po pravici Boha Otce: Žalm 110:1

34 Starý zákon obsahuje více než 330 proroctví o prvním příchodu Mesiáše
Celá Bible obsahuje více než 1000 proroctví o druhém příchodu Mesiáše


Stáhnout ppt "Mesiánská proroctví."

Podobné prezentace


Reklamy Google