Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ PSYCHOLOGIE PSYCHOPATOLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ PSYCHOLOGIE PSYCHOPATOLOGIE"— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ PSYCHOLOGIE PSYCHOPATOLOGIE
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 PSYCHOPATOLOGIE = jedna ze základních psychologických disciplína,
která pojednává o chorobných duševních jevech, snaží se popsat příznaky a zařadit choroby do oblastí. +

3 POJEM PSYCHOPATOLOGIE
Pojem psychopatologie vznikl složením 3 řeckých slov: psýché = duše,vnitřní svět pathos = útrapa, vášeň, nemoc či choroba logos = slovo, myšlenka, řeč; rozum, řád nebo nauka +

4 FAKTORY Co všechno vlastně ovlivňuje konkrétní lidské chování?
Co je třeba brát v úvahu, chceme-li hodnotit lidské jednání?  +

5 FAKTORY biologické faktory dědičnost
konstituce (tělesná, nervová soustava, kondice, strádání, celkový zdravotní stav) aktuální tělesný stav prostředí dlouhodobé ( v jakých sociokulturních podmínkách žijeme, pořadí mezi sourozenci, vliv výchovy, rodina…) krátkodobé (zátěže, frustrace, akutní stavy) +

6 FAKTORY Pokud jsou oba faktory v rovnováze
a v pohodě = duševní rovnováha a pohoda; pokud ne, může vzniknout porucha nebo nemoc. +

7 VYMEZENÍ NORMY Norma jsou většinou očekávané
způsoby chování v dané společnosti. Členové společnosti, kteří myslí a chovají se jinak, než všichni ostatní, porušují tyto společenské normy a bývají společností označováni jako abnormní jedinci. +

8 SKUPINOVÁ NORMA Norma závisí na konkrétním sociálním kontextu:
své normy, ideály i pojetí abnormity mohou mít různé sociální skupiny vymezeny různě, lze mluvit o dílčí skupinové normě dílčí skupinové normy typicky vedou skupinu k určité izolaci.  +

9 MEDIÁLNÍ NORMA Zahrnuje to, co je opakovaně a atraktivní
formou prezentováno jako žádoucí nebo standardní: Média prezentují převážně idealizovanou realitu, která prezentuje jako normu výjimečné jedince, vyrovnat se jim není snadné, mohou sloužit nanejvýš jako ideál. +

10 NORMA JAKO SCHOPNOST ADAPTACE
Norma jakožto schopnost přiměřeně fungovat v běžném sociálním a hmotném prostředí: jestliže určitá nálada, myšlení nebo chování záporně ovlivňuje kvalitu života, svou neschopnost přiměřeně fungovat nemusí jedinec rozpoznat, obtíže s adaptací mohou být důsledkem  nepřijetí společností. +

11 FUNKČNÍ POJETÍ NORMY Pojetí klade důraz na plnění požadavků a
očekávání, bez ohledu na to, jakým způsobem je jich dosaženo: za měřítko se považuje míra neschopnosti dělat to, co je považováno za důležité, nerespektuje se fakt, že někteří lidé mohou plnit určené požadavky, ale že tím vnitřně trpí, rizikem je zkreslení názoru na jedince a nerespektování všech složek lidské osobnosti. +

12 NORMA JAKO OPTIMÁLNÍ STAV
Norma, jakožto ideál, kterému je třeba se přiblížit: ideál je definován jako soubor kritérií, která by měl jedinec splňovat, je-li normou ideál, může dojít ke značnému zkreslení při posuzování běžných projevů, může mít stimulačně motivační význam . +

13 INDIVIDUÁLNÍ POJETÍ NORMY
Naše vlastní pojetí normy, vzniklé na základě naší jedinečné životní zkušenosti a okolností, do nichž jsme se narodili a v nichž jsme vyrůstali. +

14 INDIVIDUÁLNÍ POJETÍ NORMY
Subjektivní norma je ovlivněna: osobností člověka, osobní zkušeností člověka, situačním působením aktuálního vlivu, celkovou intelektovou úrovní jedince, informovaností jedince, schopností jedince adekvátně interpretovat realitu, příslušností jedince k určité společnosti, profesní příslušností jedince. Pozn.: Pozor na faktor času a úrovně poznání! +

15 Respektuje při tom skutečnost, že vývoj dětí může probíhat odlišně.
VÝVOJOVÉ FAKTORY Hodnocení normality musí brát v úvahu vývojové faktory, projevuje se větší tolerancí při posuzování dětského chování. Respektuje při tom skutečnost, že vývoj dětí může probíhat odlišně. +

16 NORMÁLNÍ ČLOVĚK DLE PSYCHIATRIE
Vědomí bdělé, orientován časem, místem, osobou a situací, vnímání bez psychotických fenoménů, myšlení adekvátní, souvislé, bez bludů, odpovídá adekvátně v přiměřeném rozsahu,  paměť bez zjištěných poruch, psychomotorické tempo je normální. +

17 POJMY PSYCHOPATOLOGIE

18 dlouhodobé fyzické a psychické újmy nebo je zapříčiněn geneticky.
SYNDROM = soubor symptomů (příznaků), které jsou typické pro určitou poruchu a společně vytvářejí obraz onemocnění. Nevzniká z jednorázového traumatu, ale z dlohodobého stresu, tlaku okolí, dlouhodobé fyzické a psychické újmy nebo je zapříčiněn geneticky. +

19 DRUHY SYNDROMŮ (výběr)
abstinenční, adaptace na týrání, apalický (poškození mozku po traumatu), CAN (syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte), Downův (důsledek změny počtu chromozomů), fetální alkoholový (špatný vývoj plodu v těle matky alkoholičky), home alone (syndrom opuštěnosti uvnitř rodiny), hyperaktivity, +

20 DRUHY SYNDROMŮ (výběr)
naučené bezmocnosti, postencefalitický (důsledek zánětu mozkových blan – encefalitida), posttraumatický, přizpůsobení sexuálnímu zneužívání, týraného dítěte, závislosti (soubor psychických a somatických změn jako důsledek opakovaného užívání psychotropní látky). +

21 SYMPTOM = příznak, který charakterizuje určitý stav odchylující se od normy (lékařsky např. zvýšená tělesná teplota je příznakem / symptomem infekce). +

22 NEURÓZY

23 NEURÓZY reaktivního původu (reakce na situaci),
přítomnost strachu, úzkosti, typické změnou prožívání, základem je pocit ohrožení a dysforie, pod vlivem zátěže se mění způsob uvažování = neurotické reakce, chování neurotického člověka neporušuje základní sociální normy, není narušeno hodnocení reality, neurotický člověk trpí hlavně sekundárními následky svých neurotických projevů. +

24 VZNIK NEURÓZ vrozené dispozice - určitou roli hraje dědičnost.
vlivy vnějšího prostředí - silné otřesy ( smrt blízkého ), dlouhodobé působení konfliktů, - sociální podstata, poruchy v odpovědnosti (berou si víc odpovědnosti než je reálné), - často kořeny v dětství -> rozporuplná / necitlivá výchova, náladoví rodiče. +

25 NEUROTICKÉ PŘÍZNAKY psychické příznaky
poruchy emocí – strach, fobie, úzkost, deprese, poruchy myšlení – obsese (vtíravé myšlenky), poruchy hodnocení a sebehodnocení, poruchy paměti – amnézie, poruchy autoregulace – kompulze (nutkavé jednání), poruchy spánku, +

26 NEUROTICKÉ PŘÍZNAKY kategorie somatických příznaků třas, bolesti,
poruchy zažívání, vyměšování… +

27 TYPY NEURÓZ akutní neuróza – např. před zkouškou,
dlouhodobá neuróza – značí neurotickou osobnost. Další dělení: neurastenie, psychastenie, fobie, hysterie. +

28 NEURASTENIE přecitlivělost člověka, chronická únava, špatný
spánek, citově labilní, nervózní, sex. poruchy, zdroj (prostředí) se musí odstranit! +

29 PSYCHASTENIE zvýšená citová zranitelnost, přetrvání cit. napětí, nervní až neadekvátní chování, soustředěni sami na sebe, hypochondři, pedanti, prosazují své požadavky, konflikty s ostatními. +

30 FOBIE bezdůvodné (nekonkrétní neovlivnitelný strach), intenzivní, příčiny z dětství - strašení, strach vytěsněn do povědomí. +

31 HYSTERIE zvýšené výkyvy v emocionální oblasti, citová
labilita, rychlé střídání nálad, sklon k afektu, fantazie, upoutává pozornost, sami k sobě nekritičtí, stylizace do určité role, nikdo je nechápe, primitivní reakce, časté bolesti hlavy, nervové záchvaty až bezvědomí, hysterická slepota, tiky, halucinace. +

32 LÉČBA NEURÓZ většinou pomáhá psychoterapie, ,
neurotik reaguje na řád a „pevnou ruku“ jsou léčitelné. +

33 PSYCHÓZY

34 PSYCHÓZY jsou psychická onemocnění endogenního (vnitřního) původu,
vyznačují se výraznými poruchami psychických funkcí a celé osobnosti, jsou charakteristické ztrátou schopnosti adekvátní orientace v sobě samém i v okolním prostředí, vážná duševní nemoc funguje jako silné sociání stigma, nemocný člověk bývá vyřazen ze společnosti. +

35 DRUHY PSYCHÓZ nejznámější jsou tzv. endogenní psychózy: schizofrenie,
paranoia, parafrenie, maniodepresivní psychóza, deprese, +

36 DRUHY PSYCHÓZ toxická psychóza – vyskytuje se u
pokročilých alkoholiků a narkomanů, psychózy doprovázející onemocnění a úrazy mozku, traumatické psychózy ze zhmoždění mozku, involuční psychózy vznikající ve stáří (senilní demence), +

37 DRUHY PSYCHÓZ somatogení psychózy doprovázející některá somatická onemocnění (nádory na mozku), generační psychózy v kritických životních situacích (v pubertě, klimakteriu), indukovaná psychóza – předaná psychóza např. v sektách, totalitním režimu. +

38 LÉČBA PSYCHÓZ psychózy se musí léčit vhodně podanými léky,
psychotici reagují nejlépe na jemné, vstřícné, lidské zacházení, většinou jsou nevyléčitelné, je možné , nemocného stabilizovat (léky, hormony upravují dysfunkci např. nadledvinek, hypofýzy…). +

39 jedna z nejtěžších a nejvážnějších duševních poruch
SCHIZOFRENIE jedna z nejtěžších a nejvážnějších duševních poruch Je charakterizována narušením myšlení a vnímání, poruchou emotivity a osobní integrity. Člověk trpící schizofrenií není schopen adekvátně zpracovat běžné informace, zhodnotit a zapamatovat si je. +

40 PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE
ozvučování myšlenek, manipulace (ovlivňování myšlenek), bludné vnímání, slyšení hlasů, pocity tělesného ovlivňování, pocity ovlivňování ostatních psychických procesů, bludné nápady, smyslové klamy, bezradnost, změny emočního ladění. +

41 MANIODEPRESE uvědomují si, že nejsou v pořádku, ale
nemohou to ovládat, střídání nálad bez vnější příčiny. fáze : maniakální – energie, plány, nekritičtí, veselí, rychle hovoří, chválí se sex. úspěchy, depresivní – leží, nic nedělají, nemluví. +

42 PARANOIA chorobná vztahovačnost,
přecitlivělí, špatně zpracovávají negativní zážitky (že jsou v ohrožení), stavy úzkosti, bludy paranoidní – nedají si to vysvětlit, trvalý pocit pronásledování, častá žárlivost, pocit geniality. +

43 AUTISMUS porucha komunikace s okolím,
vnímají věci jinak, agresivně reagují na okolí, v určité oblasti zablokované myšlení, absolutní paměť x citová uzavřenost. +

44 PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ

45 PORUCHY PSYCHICKÝCH FCÍ
Poruchy vnímání (vidiny,přeludy), Poruchy pozornosti (poruchy soustředění), Poruchy myšlení (alogičnost, odtržení od reality), Poruchy paměti (amnézie), Poruchy emocí (mánie, deprese, patické nálady, fobie), Poruchy motivace (mentální anorexie, bulimie, sexuální deviace), Poruchy vědomí (zastřené vědomí), Poruchy jednání (impulzivní, agresivní jednání, pyromanie, sexuální deviace). +

46 PORUCHY PSYCHICKÝCH FCÍ
Poruchy inteligence: oligofrenie - vrozené, porucha mozku, poškození během porodu, v prenatálním období, stresující dětství demence - postupná ztráta intelektových schopností, často průvodní jev stárnutí - ztráta společenských návyků, dětské chování, pudové chování - někdy doprovázena Alzheimrovou chorobou – nepoznávají okolí, bez citu, neumí se o sebe postarat +

47 PORUCHY OSOBNOSTI (PSYCHOPATIE)
rozpad osobnosti (různý stupeň narušení duševních funkcí a chování) a rozštěp osobnosti (přítomnost více tzv. „já“). Zahrnují odchylky různých psychických funkcí, které vedou k odlišnému způsobu prožívání, uvažování a chování. Tyto projevy jsou trvalé a jsou zakotvené ve struktuře osobnosti. +

48 PORUCHY OSOBNOSTI Nejvážnější poruchou osobnosti je dezintegrace – tj. rozpad osobnosti - dochází k narušení celistvosti osobnosti, narušení časové kontinuity (těžká schizofrenie, pokročilé stadium Alzheimerovy demence). Často se projevuje narušením adaptace, maladaptivním až chrubým chováním, jehož důsledky trpí jedinec i jeho okolí - nemají na své chování náhled. +

49 LÉČBA PSYCHOPATIE je neléčitelná, není to nemoc,
je to trvalá charakterová vlastnost. +

50 TYPY PORUCH OSOBNOSTI Paranoidní porucha osobnosti - citlivost na negativní hodnocení, neschopnost odpustit, zdůrazňování vlastních práv, podezíravost, vztahovačnost. Schizoidní porucha osobnosti – emoční útlum, nápadná introverze, nezájem o okolní svět. +

51 TYPY PORUCH OSOBNOSTI Disociální porucha osobnosti – neschopnost sociální adaptace, silný egoismus, potřeba silného vzrušení, neschopnost ovládat své reakce, agresivita, násilí, anetičnost (bezcitnost), slabě rozvinuté svědomí. Emočně nestabilní porucha osobnosti – neschopnost ovládat své emoce, výbuchy násilí, sebevražedné tendence, sebepoškozování, porucha identity. +

52 TYPY PORUCH OSOBNOSTI Hysteroidní porucha osobnosti – lhavost, intrikování, hysterie, teatrálnost, emoční labilita Anankastická porucha osobnosti – porucha emocí, nadměrná sebekontrola, perfekcionalizmus, rigidita. Úzkostná porucha osobnosti – porucha emocí, nadměrné obavy z kritiky, odmítnutí, zhoršené sebehodnocení, tendence k izolaci. +

53 TYPY PORUCH OSOBNOSTI Závislá porucha osobnosti – potřeba závislosti na jiném člověku, naprostá submisivita, neschopnost osamocení. Narcistická porucha osobnosti – porucha sebehodnocení, potřeba obdivu, špatné vztahy k lidem. +

54 MENTÁLNÍ RETARDACE

55 souhrnné označení vrozeného defektu rozumových schopností
MENTÁLNÍ RETARDACE souhrnné označení vrozeného defektu rozumových schopností neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70% normy), přestože byl jedinec přijatelně stimulován +

56 MENTÁLNÍ RETARDACE nízký stupeň inteligence je spojen se snížením
dalších schopností a struktura osobnosti je odlišná, porucha centrální nervové soustavy, omezená schopnost učení, nedostatečný rozvoj myšlení, špatná adaptace na životní podmínky, postižení je vrozené, postižení je trvalé. +

57 PŘÍČINY VZNIKU dědičně podmíněné (Downův syndrom),
podmíněné působením negativních vlivů v prenatálním věku (ionizující záření, léky, drogy, viry, nedostatek kyslíku…), prenatální poškození mozku, zvláštní kategorií je pseudooligofrenie, která vniká vlivem nedostatečného výchovného působení – zanedbání (sociální poškození rozumových schopností) – tento stav je možné zlepšit. +

58 TYPICKÉ ZNAKY Myšlení a řeč: omezení potřeby zvídavosti,
myšlení je stereotypní, řeč je jednoduchá, jazykově necitlivá, schopnost učení je omezena, neschopnost odhadnout své možnosti. +

59 TYPICKÉ ZNAKY Motivace: potřeba stimulace,
potřeba stálého učení (řád, pravidla), potřeba citové jistoty a bezpečí, potřeba seberealizace, potřeba životní perspektivy. +

60 TYPICKÉ ZNAKY Socializace: socializace je opožděna,
chování je hlavním způsobem komunikace, častá je touha po blízkém člověku (sexuální potřeba bez zábran), někdy dochází ke zvýšené agresivitě, nezvládnutí vlastní fyzické síly. +

61 PSYCHICKÉ PORUCHY VYVOLANÉ PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

62 PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY látky, které po aplikaci mění psychický stav, obvykle subjektivně žádoucím způsobem +

63 DŮVODY JEJICH UŽÍVÁNÍ potřeba vyřešit problémy (frustrace,
stres,zábrany), potřeba dosáhnout uspokojení, které není jinak dosažitelné, potřeba uniknout stereotypu (nuda, potřeba inspirace), potřeba sociální konformity (potřeba být akceptován určitou subkulturou). +

64 užívání psychoaktivní látky
ZÁVISLOST syndrom závislosti = soubor psychických a somatických změn, které se vytvoří jako důsledek opakovaného užívání psychoaktivní látky biologická (somatická) závislost, adaptace organizmu na drogu, zvyšující se tolerance, abstinenční syndrom, psychická závislost, nutkavá potřeba opakovaně užívat drogu. +

65 ALKOHOL Riziko vzniku závislosti:
genetická dispozice, osobnostní rysy. faktor učení (abúz = nadužívání), Vývoj závislosti / stadia: počáteční, varovné, kritické (ztráta kontroly nad pitím), terminální (tělesný a psychický a sociální úpadek). +

66 ALKOHOL Následky / důsledky:
abstinenční syndrom (úzkost, neklid, pocení, třes, bolesti, delirium), alkoholické psychózy a halucinózy, alkoholové poruchy a demence, sociální důsledky (ztráta práce, rozpad rodiny…). +

67 NEALKOHOLOVÉ DROGY Rizikové faktory: osobnost člověka,
vlivy vnějšího prostředí, každý člověk si může vytvořit závislost. Vývoj závislosti / stadia: experimentování, příležitostné užívání, nepravidelné užívání, návykové užívání. +

68 NEALKOHOLOVÉ DROGY Důsledky užívání: somatické
poškození centrální nervové soustavy, cév, jater, zvýšené riziko infekce. psychické emoční prožívání je deformováno, zhoršuje se schopnost koncentrace, paměť (může vést až k demenci, hlavně u toluenu). +

69 NEALKOHOLOVÉ DROGY změna aktivační činnosti, potřeba drogy
k jakékoli činnosti(stimulanty – extrémní aktivita; opioidy, toluen – útlum), změna hierarchie hodnot, změna vůle, sebehodnocení, sebeovládání, změna životního stylu, změna myšlení (ztráta významu života, ztráta plánování do budoucna, závislá osoba se „pohybuje“pouze v přítomnosti). +

70 NEALKOHOLOVÉ DROGY úpadek osobnosti (úbytek schopností),
poruchy psychotického charakteru (hlavně s stimulanty, LSD, toluen), poruchy vnímání, halucinace, bludy, narušené emoce, porušená psychomotorika. +

71 NEALKOHOLOVÉ DROGY sociální nerespektování norem,
změna vztahů mezi lidmi, nespolehlivost, sobeckost, kriminalita, rozpad rodiny, soc. vztahů, ztráta práce….. +

72 PSYCHOPATOLOGIE Použity následující materiály :
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : dalkari-jabok.unas.cz/dokumenty-psychologie/psychopatologie.doc


Stáhnout ppt "OBECNÁ PSYCHOLOGIE PSYCHOPATOLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google