Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy chování Neklidné dítě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy chování Neklidné dítě"— Transkript prezentace:

1 Poruchy chování Neklidné dítě
Mgr. Lada Chaloupková speciální pedagog, videotrenér, metodik osobní asistence o.s. Rytmus CVT – Centrum pro videotrénink Poruchy chování Neklidné dítě

2 Témata - obsah Poruchy chování, neklidné dítě – příznaky
Poruchy chování z hlediska psychiatrické diagnózy Příčiny sociální a biologické Reakce širšího okolí na dítě Pocity dětí Charakteristika těchto dětí Zásady práce s dětmi s poruchami chování Náprava a terapie

3 Poruchy chování Výzkum – 2/3 rodičů si myslí, že jejich dítě je výrazně neklidnější než ostatní děti Důvod – dospělí mají menší toleranci k živosti děti (hektická doba, přepracování)

4 Poruchy chování, neklidné dítě -příznaky
V oblasti poruchy pozornosti Dítě často zapomíná Ztrácí věci Problémy s udržením pozornosti při výuce, hře Dělá tzv. chyby z nepozornosti Nepostupuje podle instrukcí Nedokončuje úkoly V oblasti hyperaktivity Dítě nevydrží sedět v lavici Provádí bezděčné pohyby rukama i nohama Často pobíhá, leze přes překážky Bývá velmi hlučné – nepřiměřeně povídavé

5 Poruchy chování, neklidné dítě - příznaky
V oblasti impulzivity Dítě často vykřikuje odpověď, dříve než je dopovězena otázka Má obtíže při čekání, nedokáže stát v řadě Často vyrušuje, skáče druhým do řeči Syndrom ADHD/ADD Některé ze symptomů se vyskytly před 7. rokem věku Objevují se ve dvou či více prostředích (domov, škola, kroužek) Nastávají problémy v sociálních vztazích

6 Poruchy chování z hlediska psychiatrické diagnózy
Rozlišujeme čtyři základní projevy poruch chování: Agresivita nebo závažné náznaky ohrožení lidí nebo zvířat Úmyslné poškozování věcí a majetku (např. vandalismus) Opakovaná porušení domácích nebo školních pravidel, právní delikty Stálé lhaní, vyhýbání se důsledkům svého chování

7 Poruchy chování z hlediska psychiatrické diagnózy
Agrese k lidem a zvířatům často šikanuje, vyhrožuje nebo zastrašuje druhé často začíná pranice nebo šarvátky jako zbraň používá předměty, které mohou těžce zranit druhé (např. kameny, nože apod.) projevuje fyzickou agresi a hrubost k lidem projevuje fyzickou agresi a hrubost ke zvířatům krade způsobem, při němž dochází ke střetu s obětí (např.: loupežná přepadení vydírání apod.) vynucuje si na druhém sexuální aktivitu.

8 Poruchy chování z hlediska psychiatrické diagnózy
Destrukce majetku a vlastnictví ničí majetek druhých zakládá ohně se záměrem vážného poškození Nepoctivost nebo krádeže vloupává se do domů, budov a aut často lže, aby získal prospěch nebo výhody nebo aby se vyhnul povinnostem a závazkům krádeže bez konfrontace s obětí (např.: v samoobsluze, falšování podpisů, listin apod.)

9 Poruchy chování z hlediska psychiatrické diagnózy
Vážné porušování pravidel před třináctým rokem opakovaně zůstává přes zákazy rodičů dlouho do noci venku utíká z domova, ačkoliv bydlí v domě rodičů nebo jejich zástupců (nejméně dvakrát) nebo se nevrací dlouhou dobu časté záškoláctví před třináctým rokem

10 Poruchy chování z hlediska psychiatrické diagnózy
Vyskytují-li se zároveň alespoň tři z výše uvedených základních projevů, a to minimálně po dobu 6 měsíců, hovoříme o „poruchách chování“ ve smyslu psychiatrické diagnózy Izolované projevy nežádoucího chování (například krádeže, drogy, agresivní chování, situační lži) jsou častým jevem během dětství (v různých obdobích je vykazuje až 80 % dětí), ale v žádném případě nepředstavují poruchy

11 Poruchy chování - příčiny sociální
Hektičnost doby a stres – mnoho podnětů a vlivů Nadměrná zátěž dítěte – nemá čas samo na sebe Nedostatek, nebo mnoho podnětů a pozornosti ze strany rodičů. Nedostatek pohybu – TV, PC Problémy v rodině – rozvod, odloučení Problémy ve škole – šikana Nesprávné výchovné postupy – nedůslednost, chybí hranice, domácí rituály Úzkostná matka – přemíra péče, matka sama sobě nevěří - ztráta intuice Děti zanedbávané, týrané, zneužívané

12 Poruchy chování – příčiny biologické
Temperament dítěte – ovlivněn vlastnostmi CNS (centrální nervové soustavy) Funkční porucha mozku drobná poranění mozku (při porodu, úraz) nezralá některá centra – více se projevuje u chlapců (nedonošené děti) LDE – lehká dětská encefalopatie – drobné poškození mozku LMD – lehká mozková dysfunkce – špatná funkce některých center v mozku

13 Reakce širšího okolí na dítě
Děti jsou pokládány za zlomyslné a nevychované Jsou „vylučovány“ ze školních a předškolních zařízení pro nevhodné chování Mají odklad školní docházky (jednou i vícekrát), rodiče propadají beznaději a volí přísné tresty, které nevykazují žádný efekt. To vede ještě ke zhoršení některých nežádoucích projevů případně i jejich upevnění

14 Pocity dětí Převládají u nich pocity úzkosti, nervozity - pomůže struktura, řád Nerozumí svému chování, nedělají věci naschvál Těžce prožívají svůj neúspěch, obávají se kritiky Nedokáží si vybrat z podnětů ten nejdůležitější - důležité je naučit hledat systém

15 Charakteristika těchto dětí
Vztahová nestálost, neschopnost důvěrného a osobního vztahu k rodičům, vychovatelům i vrstevníkům Narušené vztahy k vrstevníkům, izolace, neoblíbenost. Dítě se zdá, jakoby nemělo vztah k lidem ani ničemu živému Vzdorovitost, neposlušnost, špatná zvladatelnost, odpor k autoritám Porucha je často spojena s hyperaktivitou a poruchami pozornosti a je častější u chlapců

16 Zásady práce s dětmi s poruchami chování
Snažte se zabezpečit v rodině klid a pohodu Vytvořte bezpečnou atmosféru Zaveďte doma pevný režim Zařazujte do programu časté pohybové aktivity Omezte podněty – televize, počítač, časté návštěvy Využívejte relaxační techniky Podporujte a chvalte dítě Dávejte jasné a stručné pokyny, co má dítě dělat („Jdi pomalu.“) Dávejte pevnou, klidnou a důslednou zpětnou vazbu (časem některé projevy ignorujte, NE na začátku práce)

17 Zásady práce s dětmi s poruchami chování
Stanovte jasná domácí/školní pravidla Jednotná výchova Pamatujte na důslednost - hranice Nekritizujte dítě, ale jeho chování Věnujte dítěti pozornost a respektujte ho Vyhněte se hádkám a dodatečnému poučování a vysvětlování. Zorganizujte čas dítěte tak, abyste předešli obtížím (dohled, dostatečné množství aktivit) Dohlížejte na trávení volného času, kontrolujte dítě Odveďte dítě od nežádoucího chování – je to efektivnější než verbální zákaz.

18 Zásady práce s dětmi s poruchami chování
Jestliže ignorování ani rozptýlení nefunguje, využijte „přestávky“ (max. 10 min.) Pokuste se o koordinaci výchovného přístupu v rodině, ve škole a dalších institucích, které dítě navštěvuje

19 Náprava a terapie Nejdůležitější je naučit rodiče jasné, přímé a
specifické komunikaci s dítětem. pro dosažení základní efektivity musí být volen vždy komplexní, systematický a dlouhodobý přístup, ve kterém se angažuje podle možností nejširší sociální prostředí porucha samotná není ve většině případů záležitostí pouze dítěte, ale i jejich rodičů (případně dalších zaangažovaných osob). komplexní náprava tak představuje práci nejen s dítětem, ale i rodiči samotnými

20 Náprava a terapie Pedagogicko-psychologické poradenství
Výchovné poradenství ovšem musí být specifické, kontinuální a přímo vztažené k danému případu Mělo by být zaměřeno především na metody efektivní komunikace, základních strategií zvládání nežádoucího chování a účinné podpory jeho žádoucích podob

21 Náprava a terapie Psychoterapie
vychází především ze skupinových technik v kombinaci s dalšími možnými přístupy úspěšné i dětmi akceptované jsou především techniky arteterapie a dramaterapie základem všech technik jsou metody zaměřené na nácvik žádoucích vzorců chování a posílení aktivních schopností uvědomění si možných následků nežádoucího chování

22 Náprava a terapie Volnočasové aktivity
Aktivity, které dítěti pomohou v relaxaci a aktivním zapojení do kolektivu vrstevníků Podmínkou je : poučený odborný pracovník (trenér, vedoucí kroužku), informovaný o projevech jeho chování a možných technikách jeho zvládání

23 Náprava a terapie Edukativní pomoc
Obtíže dětí s poruchami chování se projevují i ve školním prospěchu je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě dítěte do školy. ve spolupráci s odborníkem vypracovat specifické postupy a motivační prvky, které dítěti napomohou ve zvládnutí učiva. u rodin s nižší sociální úrovní, přizpůsobivostí nebo u rodin ohrožených sociálním vyloučením je vhodné doporučit některý z dobrovolnických programů (BSD - Kámoš)

24 Náprava a terapie Medikace
vhodná specifická medikace může představovat zásadní zlomový bod v nápravě poruch chování současná psychofarmaka tlumí pouze projevy nežádoucího chování Na místě je tedy vždy úzká spolupráce psychologa s psychiatrem.

25 Tento studijní materiál byl prezentován na vzdělávacích kurzech v rámci projektu „Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“, který byl realizován Sdružením SOS dětských vesniček v roce 2009/2010 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Stáhnout ppt "Poruchy chování Neklidné dítě"

Podobné prezentace


Reklamy Google