Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Podání žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Podání žádosti."— Transkript prezentace:

1 Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Podání žádosti Vladana Smotlachová, prosinec 2010

2 2 Obecná pravidla (1) předkladatel (applicant) nesmí po uplynutí termínu pro podání žádosti o grant provádět v žádosti jakékoliv změny žádost o grant podává k Národní agentuře ve své zemi jménem všech partnerů (konsorcia) pouze předkladatel (applicant) Národní agentura potvrzuje předkladateli přijetí žádosti nejpozději 30 dnů po uplynutí termínu pro předložení žádosti předkladatel musí být právnická osoba žádost o grant se předkládá bezpečně zabalena

3 3 Obecná pravidla (2) elektronický formulář žádosti (eForm) je ke stažení na www.naep.cz (část Leonardo da Vinci - záložka „Výzva 2011“ a nebo záložka „Multilaterální projekty/Přenos inovací“)www.naep.cz

4 4 Formální náležitosti (1) dodržen termín pro podání žádosti: 28. únor 2011 (rozhoduje datum na poštovním razítku) žádost předložena na oficiálním formuláři pro Výzvu 2011 a danou aktivitu (Multilaterální projekty/Přenos inovací) žádost zaslána v tištěné i elektronické podobě na adresu Národní agentury v zemi předkladatele s uvedením programu a aktivity žádost musí být sepsána v pracovním jazyce konsorcia (jeden z oficiálních jazyků EU) dodržena velikost konsorcia nejméně 3 organizace ze 3 různých zemí zapojených do LLP dodržena minimální doba realizace projektu 1 rok, max. 2 roky organizace předkladatele má status právnické osoby žádost musí být originálně podepsána statutárním zástupcem organizace předkladatele

5 5 Formální náležitosti (2) žádost obsahuje detailní rozpočet projektu v EUR: a) detailní rozpis v jednotlivých kategoriích nákladů (rozpočtových položkách) b) celkový rozpočet projektu c) požadovaný grant, max. však 75% celkového rozpočtu a max. 150 000 EUR/rok (sestavení rozpočtu projektu v EUR se řídí směnným kurzem zveřejněným v Official Journal of the European Union ze dne 27.10.2010 (ke stažení na www.naep.cz)www.naep.cz žádost obsahuje všechny povinné přílohy

6 6 Povinné přílohy žádosti „Letter of intent“ [Zavazující dopis] dokládající, že jednotliví partneři souhlasí za daných podmínek s účastí na realizaci projektu Životopisy klíčových osob jednotlivých organizací tvořících konsorcium projektu Kopie oficiální roční účetní závěrky za poslední uzavřený finanční rok - musí doložit předkladatel, který nemá status veřejnoprávního subjektu („public bodies“) 3 kopie produktů, které jsou přenášeny a na kterých současný projekt staví

7 7 Letter of Intent (Zavazující dopis) (1) na originálním hlavičkovém papíře partnerské organizace podepsaný statutárním zástupcem partnerské organizace (dále obsahuje jeho jméno a příjmení tiskacími písmeny, pozici, datum, popř. razítko) stačí faxová či skenová kopie s povinnými údaji od nejméně 2 zahraničních partnerů (ani z jeden z nich ale nesmí být v této fázi tichý partner – „ineligible partner“) z různých zemí zapojených v Programu celoživotního učení (LLP)* předkladatel „Letter of Intent“ nedokládá sepsán v pracovním jazyce partnerského konsorcia (jako žádost) * ve fázi předkládání žádosti o grant

8 8 Letter of Intent (Zavazující dopis) (2) - musí obsahovat: název programu a aktivity, v rámci které bude projekt realizován (Leonardo da Vinci/Multilateral projects/Transfer of Innovation) přesný název projektu v souladu se žádostí o grant stručnou charakteristiku cíle projektu rozpočet partnera v projektu (tj. celkový rozpočet partnera + požadovaný grant) popis role a pracovních úkolů příslušného partnera v projektu

9 9 Životopisy (CV) k žádosti se přikládají životopisy klíčových osob z jednotlivých partnerských organizac í (včetně předkladatele) klíčové osoby prokazují dostatečné odborné kompetence a profesn í zkušenosti v dané oblasti klíčové osoby uvedeny v souladu se žádostí o grant (jmenovitě uvedeny v žádosti o grant) sepsány v pracovn í m jazyce partnerského konsorcia

10 10 Oficiální roční účetní záv ě rka oficiáln í závěrku nepředkládaj í veřejnoprávní subjekty ( „ public bodies “ )* „ oficiální “ závěrkou se rozumí závěrka potvrzená vhodným vnějším subjektem a/nebo zveřejněná a/nebo schválena valným shromážděním organizace tvoř í „ Rozvaha “ a „ Výkaz zisků a ztrát “ předkladatel žádosti o grant dokazuje dostatečnou finančn í kapacitu pro realizaci všech pracovn í ch ú kolů navržených v projektu * instituce a organizace činné v oblasti odborné vzdělávání a přípravy, jež za poslední dva roky získaly více než 50 % svých ročních příjmů z veřejných zdrojů nebo jež jsou řízeny veřejnoprávními subjekty či jejich zástupci * instituce a organizace činné v oblasti odborné vzdělávání a přípravy, jež za poslední dva roky získaly více než 50 % svých ročních příjmů z veřejných zdrojů nebo jež jsou řízeny veřejnoprávními subjekty či jejich zástupci

11 11 3 kopie produktů produkty kl í čov é pro n á vrh současn é ho projektu (současný projekt na nich stav í ) n á vrh současn é ho projektu přen áší produkty do nov é ho vzděl á vac í ho kontextu mus í být specifikov á ny v ž á dosti o grant (např. př í ručka, manu á l, vzděl á vac í modul)

12 Proces podání žádosti (1) 1.Stažení žádosti o grant z www.naep.cz a její uložení v PC.www.naep.cz 2.Kompletní vyplnění žádosti o grant v elektronické podobě (eForm). 3.Online odeslání elektronické žádosti pomocí tlačítka „Submit online“ (sekce J.3. Standart submission procedure). 4.Obdržení „Submission confirmation“ („Potvrzení o odeslání elektronické žádosti“) k online odeslané žádosti o grant. 5.Vytištění online odeslané elektronické žádosti o grant ve 3 vyhotoveních a „Submission confirmation“ v 1 vyhotovení. 6.Vyplnění sekce I. SIGNATURE v žádosti o grant, opatření originálním podpisem všech 3 vyhotovení statutárním zástupcem organizace předkladatele.

13 Proces podání žádosti (2) 6. 6. Přiložení povinných příloh (oficiální roční závěrka stačí v jednom výtisku) a „Submission confirmation“ (stačí v jednom výtisku) k jednotlivým vytištěným vyhotovením žádosti o grant 7.Zaslání všech 3 kompletních vyhotovení se všemi přílohami poštou na adresu Národní agentury Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Leonardo da Vinci/Multilaterální projekty/Přenos inovací Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 8. Zaslání online odeslané elektronické žádosti o grant (bez příloh) e-mailem na leonardo.prenosinovaci@naep.czleonardo.prenosinovaci@naep.cz


Stáhnout ppt "Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Informační seminář Multilaterální projekty/ Přenos inovací (TOI) 2011 Podání žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google