Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KUBISMUS (1907-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KUBISMUS (1907-"— Transkript prezentace:

1 Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KUBISMUS (1907- 1914)

2  Kubismus p ř edstavuje avantgardní um ě lecký sm ě r 20. století.  Základním principem kubismu je nový pohled na realitu; p ř edm ě t nezobrazuje z jednoho, ale z n ě kolika úhl ů sou č asn ě.  Zobrazovaný p ř edm ě t je rozkládán na jednoduché geometrické tvary (p ř edevším krychle ), které jsou následn ě skládány do nového obrazu.

3  Roku 1907 za č ali v Pa ř í ž i spolupracovat dva významní malí ř i – Špan ě l Pablo Picasso a Francouz Georges Braque

4  Termín „KUBISMUS“jako první pou ž il francouzský kritik um ě ní Louis Vauxcelles  P ů vodn ě m ě lo toto ozna č ení hanlivý význam – „ DIVNÝ CUBIQUES“ (cubus = latinsky krychle)  Kubismus ovlivnil ř adu um ě lc ů 20.století a inspiroval v ě tšinu následných um ě leckých proud ů (futurismus, surrealismus, dadaismus, konstruktivismus atd.)

5  1/ Pre – cubismus  2/ Analytický kubismus  3/ Syntetický kubismus  4/ Orfismus

6  1906-1909  vliv p ř edchozích trend ů  objevení kubistické perspektivy  p ř evládají odstíny šedé a hn ě dé barvy  P.Picasso „Avignonské sle č ny“

7  1909- 1912  zobrazované p ř edm ě ty jsou nahrazovány podobnými ( č áste č ná abstrakce); motiv je rozlo ž en na jednotlivé geometrické tvary, které jsou zobrazeny vedle sebe  chybí perspektiva .P.Picasso „Kytarista“

8  1912- 1914  je zvaný „vrcholný kubismus“  zobrazovaný p ř edm ě t se skládá z linií a ploch  pou ž ívá se kolá ž  objevuje se barva  P.Picasso „T ř i muzikanti“

9  po roce 1914  zobrazení dosp ě lo k úplné abstrakci  malí ř ské prvky jsou nezávislé na realit ě  je výrazn ě ji pou ž ívána barva  R.Delaunay „Slunce a m ě síc“

10  Georges Braque  Pablo Picasso  Robert Delaunay  Juan Gris  Fernard Léger

11  Piano 1909-1910 Klarinet a mandolína 1912

12  Avignonské sle č ny 1907 T ř i muzikanti 1921

13  Okna ve m ě st ě 1912Slunce a m ě síc 1912- 1913

14  Portrét P.Picassa 1912 Ž aluzie 1914

15  M ě sto 1919 Ž elezni č ní p ř ejezd 1919

16 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KUBISMUS (1907-"

Podobné prezentace


Reklamy Google