Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno: 20. 11. 2013 Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno: 20. 11. 2013 Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová."— Transkript prezentace:

1 Zpracováno: 20. 11. 2013 Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová

2  p ř etrvává vazba na realitu  prosazují se moderní tendence – expresionismus, kubismus, futurismus, abstrakce  prosazuje se v ě tšinou figurativní tvorba  vyu ž ívá se mramoru, bronzu, hlíny, d ř eva  um ě lecký zám ě r prostupuje impresionistická pocitovost a ztvárn ě ní cit ů

3

4  vrátil se do Norska po pa ř í ž ském pobytu a inspiraci Rodenem  figurativní skulptury jsou oslavou síly a krásy lidského t ě la  vyvolaly p ů lstoeltí trvajících prudkých kontroverzí

5  futurismus  „Socha ř ství musí dát objekt ů m ž ivot tím, ž e bude systematicky, smyslovými a výtvarnými prost ř edky, vyjad ř ovat, jak se prodlu ž ují do prostoru.“ (Boccioni)

6  surrealismus  konstrukce rokování archaických duch ů  vyu ž il automobilových sou č ástek  proslulý kolá ž emi a frotá ž emi

7  kubismus  asamblá ž – b ř icho z prout ě ného košíku, rohy z vinného ke ř e, zadek z osv ě tlovacího t ě lesa

8  sna ž il se o co nejv ě tší oprošt ě nost tvaru od reality  č erpal z orientálního myšlení – knihy tibetského mnicha z 11. století - Minarepy  na rozkaz policejního prezidenta sta ž eno z výstavy 1920 pro „obscénnost“

9  tvo ř il asamblá ž e  vytvo ř il teorii „aktivní prázdnoty“ – vycítil hodnotu a ú č innost prázdných míst  vyst ř ídal konvexnost s konkávností (prohloubené a vypouklé prostory)  vyu ž íval i pr ů hledné materiály

10  kubismus  postava je redukována na profil a vzájemné p ř ekrývání tvar ů  zajímal se o skulptury primitivních národ ů

11  kubismus zjemn ě ný zaoblenými liniemi  verze zpracování aktu  d ě lnický p ů vod propojuje jeho um ě leckou tvorbu s ř emeslnou poctivostí

12  dlouhotrvající zájem o daný nám ě t  záliba v melodramati č nosti a symbolice  t ě lo je pojato na zp ů sob lyry  postava nabývá rázu dramatické masky

13  socha tvarov ě schematická a statická  kubistický pohled ztvárn ě ní  p ř edznamenává posun k futurismu - pohybu

14  „bezpodmíne č ný elementarismus“  mezi surrealismem a abstrakcí  „…produkovat tak, jako rostlina produkuje plod, ne reprodukovat…“ (Arp)

15  instalována ve Skotsku  první skotský plenérový socha ř  pracoval na sochách ur č ených pro umíst ě ní v p ř írod ě  základní tematiku nacházel v rodin ě

16  zdánliv ě matematicky p ř esný a dynamický stroj  vyvolává iluzi pohybu, a č koli zcela statická konstrukce

17  série tvar ů v podob ě jemných pr ů svitných sítí  vlákna z plastické hmoty a nerezav ě jící oceli  hra sv ě tla a nehmotných ploch

18  expresionistická deformace  zápas o vyjád ř ení emoce – jak vid ě t lidskou postavu v prostoru

19  vytvá ř el zprvu asamblá ž e z vy ř azených strojních sou č ástek a ž elezného šrotu  pozd ě ji vystavil automobilové karosérie slisované do r ů znobarevných blok ů  souvislost s pop-artem

20  hladký elementární tvar  kubismus, abstrakce  mnohosymbolická skulptura

21  „neproveditelné“ spojení dvou tvar ů pat ř ící k nejstarším, jaké kdy lidstvo znalo  minimalismus

22  PIJOAN, José. D ě jiny um ě ní / 10. Praha: Odeon, 1984. ISBN 80-207-0133-8.  PROKOP, Vladimír. Kapitoly z d ě jin výtvarného um ě ní pro výuku d ě jin um ě ní na st ř edních školách. Sokolov: O.K.-Soft, 2000.


Stáhnout ppt "Zpracováno: 20. 11. 2013 Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová."

Podobné prezentace


Reklamy Google