Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nature Inspired Technology G r o u p Lékařská informatika MICHAL HUPTYCH Úvod do biomedicínské informatiky 11. 12. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nature Inspired Technology G r o u p Lékařská informatika MICHAL HUPTYCH Úvod do biomedicínské informatiky 11. 12. 2012."— Transkript prezentace:

1 Nature Inspired Technology G r o u p Lékařská informatika MICHAL HUPTYCH Úvod do biomedicínské informatiky 11. 12. 2012

2 Nature Inspired Technology G r o u p Lékařská informatika Vědní obor: vlastnosti, zpracování a využívání lékařské informace Předmět zájmu: informace Metody práce: ukládání, přenos, ochrana, zpracování a vyhledávání informací Technické prostředky: počítače a počítačové sítě Kybernetika 1948 amer. N.Wiener, později podobory: Biokybernetika simulace, modelování, řízení lékařských přístrojů Vědecké lékařské informace dig.knihovny, aktuální poznatky, e- learning Lékařské informace data, znalosti, zpracování, rozhodování, metody odborné práce Statistika apl.matematika, pravděpodobnost deskriptivní s. výkaznictví; konfirmační s. klinický výzkum Informační systémy klinické IS, pacientská data, znalostní systémy Computer Science HW, SW Umělá inteligence matematika, logika, lingvistika, znalostní systémy Strojové vnímání zpracování obrazu, virtuální realita

3 Nature Inspired Technology G r o u p Typy informace  Data = konkrétní informace  výsledky vyšetření  biosignály – v čase proměnné  obrazová informace  ukládána v různých klinických IS  Znalosti = abstraktní modely světa  zobecnění dat  literatura  rozvoj systémů pro zpracování znalostí  vymezení znalostí, klasifikace, formální popis  Interpretace  modely lidského myšlení, logické odvozování, pravděpodobnostní rozhodování, systémy umělé inteligence  Neurčitost!!!

4 Nature Inspired Technology G r o u p Klinická úvaha  Diagnostická úvaha – předpoklad pro cílenou terapii  Příznaky – ke kterému onemocnění patří?  Výuka: opačný postup – jiný způsob úvahy!  Klasická diagnostika: „Které nemoci mohou mít tyto příznaky?“  Diferenciální diagnostika: „Jak rozlišit diagnózy přicházející v úvahu?“ – dodatečné ověření rozšiřujících příznaků  Místo stanovení diagnózy lze léčebně ovlivňovat příznaky „hlídej a čekej“  Diagnóza může vycházet z léčebného pokusu: identifikace poruchy na základě reakce na sp. terapii

5 Nature Inspired Technology G r o u p Slovníček  Standard – požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buď závazně vyžaduje nebo podle něhož se hodnotí jejich přijatelnost nebo obvyklost.  Klasifikace – doslovně třídění, zařazování objektů do tříd  Nomenklatura – systém pojmenování a zařazování určitých objektů jakožto prvků dané kategorie – tedy klasifikátor.  Tezaurus – slovník, který uživateli nabízí seznam synonym, někdy i antonym.  Řízený slovník deskriptorů, mezi nimiž jsou určeny vztahy nadřazenosti a podřazenosti, termíny synonymní a jiné související.  V odborné literatuře popsán jako řízený a měnitelný slovník deskriptorového a selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi lexikálními jednotkami.  Vyjadřuje pojmy, které jsou v přirozeném jazyce těžko postižitelné a pomocí složených termínů a dalších nástrojů překonává problémy s jazykem umělým.

6 Nature Inspired Technology G r o u p Zdravotnické informační systémy  NIS - nemocniční informační systémy včetně ambulancí (též součinnost s karetními systémy)  IS samostatných ordinací praktických a odborných lékařů  IS pro sběr a zpracování statistických dat (ÚZIS)  IS jednotlivých zdravotních registrů a agend  IS zdravotních pojišťoven  IS hygienické služb  IS pro řízení zdravotnictví (MZ a okresní úřady)  IS knihoven a vědecké informatiky včetně expertních systém  IS outsourcing

7 Nature Inspired Technology G r o u p Nemocniční informační systém NIS Personální, ekonomické a správní agendy Řízení Marketing Účetnictví Pojišťovna Komplement - biochemie - hematologie - mikrobiologie - serologie - histologie - patologie - RTG - EKG, EEG, EMG - atd. Kliniky - interní - chirurgická - lůžkové oddělení - operační sály - atd. Ambulance - ambulance - praktičtí lékaři Lékárna Stravovací provoz Skladové hospodářství, zásobování, evidence Doprava Výzkum a výuka Správa systému

8 Nature Inspired Technology G r o u p Od papírového záznamu k elektronickému paper recordsautomated paper records (‘electronic page turner’) CC: 62 yo AAM is admitted to the hospital with SOB for three days. PMH: CHF, HTN Physical examination: Thin man visibly SOB BP 75/40 HEENT: + JVD Heart: distant S1S2 Chest: CTA (B) Abdomen: benign Extremities: no c/c/e EMR physical barriersemantic barrier scanning, transcription information encoding R. Kleinsorge, J. Willis, S. Emrick: UMLS® Overview

9 Nature Inspired Technology G r o u p Od papírového záznamu k elektronickému paper recordsautomated paper records (‘electronic page turner’) CC: 62 yo AAM is admitted to the hospital with SOB for three days. PMH: CHF, HTN Physical examination: Thin man visibly SOB BP 75/40 HEENT: + JVD Heart: distant S1S2 Chest: CTA (B) Abdomen: benign Extremities: no c/c/e EMR physical barriersemantic barrier scanning, transcription information encoding Terminologies R. Kleinsorge, J. Willis, S. Emrick: UMLS® Overview

10 Nature Inspired Technology G r o u p EHR Definice  Elektronicky zdravotní záznam  ƒRůzná označení, varianty - EHR (Electronic Health Record), EHCR (Electronic Health Care Record), EPR (Electronic Patient Record), CPR (Computerized Patient Record), EMR (Electronic Medical Record).  ƒ Jedna mezinárodně uznávaná definice neexistuje  ƒ Příklady různých, ale podobných definic  Elektronicky zdravotní záznam je technologicky prostředek pro dokumentaci léčebného procesu. (ENV 13606:1999)  Repozitář informací, souvisejících se zdravotní m stavem subjektu zdravotní péče, v počítačově zpracovatelné podobě (ISO TR 20514:2004)

11 Nature Inspired Technology G r o u p EHR Definice 2/2  Strukturovaný elektronický zdravotní záznam  elektronický zdravotní záznam, reprezentující informaci jako soubor definic konceptů a jejich hodnot s dostatečnou úrovní granularity  Interoperabilita (funkční)  "interoperability" - "styková provozuschopnost" (Anglicko-český výkladový slovník výpočetní techniky, SNTL Praha, 1990)  schopnost vzájemně si rozumět, vzájemně spolupracovat, dosáhnout vzájemné součinnosti  Sémantická interoperabilita  schopnost správně pracovat i s významem přenášené informace, rozumět jí na úrovni formálně definovaných doménových konceptů (ISO TR 20514)  Je nezbytná pro možnost automatického zpracování dat

12 Nature Inspired Technology G r o u p Problém komunikace průjem diarrhea Durchfall 腹瀉

13 Nature Inspired Technology G r o u p Sjednocení jazyka  Latina diarea

14 Nature Inspired Technology G r o u p A ejhle diarea ???

15 Nature Inspired Technology G r o u p zachovat „kontext“ informace (extrém: donutit stroj porozumět papírové dokumentaci) X zachovat obecnost (extrém: vybírat ze seznamu veškerých možných podob zprávy, všechny kombinace) Problém standardů

16 Nature Inspired Technology G r o u p Formalizace problému  Příklady prostředků  množiny  logická notace  matematika a statistika  Procedurální popis  Algoritmizace  Deklarativní popis  Báze znalostí – úplnost, nespornost, relativnost  Znalostní pravidla  Terapeutická, „dávkování“, diagnostická  Reprezentace neurčitosti  Nezbytný symptom, postačující symptom, přispívající symptom

17 Nature Inspired Technology G r o u p Klasifikační systémy  Hierarchie  Vztahy souřadnost, nad/podřazenost, zjemnění,ortogonalita  Hierarchie generická / partitivní  Klasifikace v jené dimenzi / ve více dimenzích / složený kód (SNOMED)  Systémy klasifikace diagnóz  Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti (ICD)  ICD-O, TNM, DSM III, Endoskopická nomenklatura  Systémy klasifikace procedur  Klasifikace ICPM  Klasifikace VZP  Národní číselník laboratorních položek  Komplexní klasifikační systémy  SNOMED, UMLS

18 Nature Inspired Technology G r o u p Příklady  ICD - International Classification of Diseases  ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health  ICHI - International Classification of Health Interventions  LOINC® - Logical Observation Identifiers Names and Codes  MESH - Medical Subject Headings  SNOMED CT - Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms  UMLS - Unified Medical Language System

19 Nature Inspired Technology G r o u p Seznam příkladů klasifikačních nomenklatur  Přečková Petra: Využití mezinárodních nomenklatur ve sdílené zdravotnické péči v ČR, AV ČR, 2005

20 Nature Inspired Technology G r o u p SNOMED CT  Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms  Vytvořen v roce 2002 spojením systémů SNOMED RT (Reference Terminology) a Clinical Terms  Vychází jak z primární tak ze speciální péče.  Zpravuje organizace IHTSDO  International Health Terminology Standards Development Organization  Vytvořena v roce 2007 v Dánsku  Získala vlastnictví systému SNOMED CT od Kolegia amerických patologů (College of American Pathologists) Kent Spackman: SNOMED CT as a tool to support interoperation of clinical and research data

21 Nature Inspired Technology G r o u p SNOMED CT – kódy pro  Nemoci (> 63,000)  nejkomplexnější nomenklatura nemocí na světě  Klinické výsledky (> 32,000)  včetně výsledků testů  zkoušek  nálezy  zobrazovací diagnostika  patologické výsledky  atd.  Postupy (> 45,000)  Pozorovatelné subjekty - otázky, testy (> 7,000) Kent Spackman: SNOMED CT as a tool to support interoperation of clinical and research data

22 Nature Inspired Technology G r o u p SNOMED CT Kent Spackman: SNOMED CT as a tool to support interoperation of clinical and research data

23 Nature Inspired Technology G r o u p Standardy a normy  Pokyny, věstníky, čísleníky, zákony  Národní  Metodika  Datový standard MZ ČR  Národní číselník laboratorních položek  ČSNI  Evropské  CEN/TC251  Mezinárodní  HL7  DICOM  Počítačová zpracovatelnost, interoperabilita systémů  Jazyk XML  Ontologie (RDF, OWL)  Ochrana osobních údajů, úrovně zabezpečení

24 Nature Inspired Technology G r o u p DASTA číselníky  Datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR  http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/  Datový standard MZ ČR je používán od roku 1997.  Poslední verze DS 04.05 z 1. 6. 2010  V oblasti pacientských dat umožňuje předávat:  Obecné informace datové zprávy  Identifikátory  Základní administrativní informace o pacientovi  Platební vztahy, pojišťovny  Základní fyziologické údaje (hmotnost, výška)  Urgentní klinické informace – diagnózy, alergie, krevní skupina  Anamnéza  Léky  Očkování  Diagnózy trvalé a aktuální  Léky vydané lékárnou  Žádanky a objednávky na vyšetření, včetně žádanek laboratorních  Dokumentace vyšetření pacienta (výsledky, zprávy - formalizované, textové, obrazové)  Provedené výkony vykazované pojišťovně nebo fakturované jinému plátci  Další datové bloky.

25 Nature Inspired Technology G r o u p DASTA číselníky  Seznam číselníků NČLP (Národní číselník laboratorních položek)  Seznam číselníků DS (Datového standardu)  Seznam číselníků UZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)  Nejzajímavější jsou číselníky UZIS např:  MKN10Mezinárodní statistická klasifikace nemocí  SPESKUSpecifikace skupiny zdravotnických zařízení  POHLAVPohlaví  PODAPEPotřeba další zdravotnické péče po propuštění  NUMRTIPříčina úmrtí  NNEMVybrané nemoci a komplikace  NLECODDLéčba na oddělení  KLINICLéčebné výsledky – klinicky  KATEGSpecializace k oboru

26 Nature Inspired Technology G r o u p DASTA číselníky  Náhled do XML MKN10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí

27 Nature Inspired Technology G r o u p Reprezentace znalostí  Reprezentace znalostí pomocí pravidel  Reprezentace znalostí pomocí rámců  Reprezentace znalostí pomocí klasifikátoru (neuronová síť, bayes)  Reprezentace znalostí pomocí logik – výroková, predikátová, deskripční  Reprezentace znalostí pomocí sémantické sítě  Reprezentace znalostí pomocí ontologie

28 Nature Inspired Technology G r o u p Delfín je savec žijící v moři nebo v Amazonii OWL: Web Ontology Language

29 Nature Inspired Technology G r o u p Ontologie - Protégé

30 Nature Inspired Technology G r o u p Telemedicína  Výhody  Dostupnost bez cestování  Vzdělávání praktických lékařů bez nutné účasti  Bariéry: chybí přímý kontakt, pojišťovny se zdráhají platit takovou péči  Telefon – malá šířka pásma  Domácí péče, Tele-asistence (Home health)  neustálé monitorování životních funkcí  nebo umožnění péče o pacienta doma,  místo spoléhání se pouze na péči při osobním kontaktu  Telechirurgie  vojenské a univerzitní aplikace  řízení robotické paže na dálku

31 Nature Inspired Technology G r o u p Literatura  Shortliffe et al.: Medical Informatics, Springer 2001  O`Carroll et al.: Public Health Informatics and Infiormation Systems, Springer 2003  Van de Velde, Degoulet: Clinical Information Systems, Springer 2003  Leiner et al.: Medical Data Management, Springer 2002  Beaver ed.: Healthcare Information Systems, Second Edition, Auerbach 2003  Grütter: Knowledge Media in Healthcare, Idea Group Publishing 2002  Kasal, Svačina: Lékařská informaika, Karolinum Praha 1998


Stáhnout ppt "Nature Inspired Technology G r o u p Lékařská informatika MICHAL HUPTYCH Úvod do biomedicínské informatiky 11. 12. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google