Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak rozeznat sekty a církve?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak rozeznat sekty a církve?"— Transkript prezentace:

1 Jak rozeznat sekty a církve?
Jozef Bajusz Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve?

2 Boží pravda se neztratila.
čistota Boží pravda se neztratila. 1840 W.Miller 1750 b.Vesleyové pronásledování 1700 R.Williams kompromis 1550 J.Kalvín 1500 M.Luther obřady a moc 1400 J.Hus Změna přikázání, změna učení, změna způsobu uctívání 1370 J.Viklef

3 Boží pravda se neztratila.
čistota adventisté metodisté pronásledování babtisté kompromis presbyteriáni evangelická obřady a moc bratrská Změna přikázání, změna víry, změna způsobu uctívání valdenští

4 Množí se falešné církve a sekty
„Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle řekl jsem vám to předem.“ Mat 24,24.25 „Varujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou hltaví vlci.“

5 Množí se falešné církve a sekty
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 2Tm 4,3.4

6 Množí se falešné církve a sekty
„...lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.“ 2P 2,2.3

7 Množí se falešné církve a sekty
Ti lživí učitelé ...rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Opustili přímou cestu a zbloudili, ...Řeční prázdně a nabubřele a svádějí ... ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. 2P 2,12-19

8 Co je sekta? Proč mají úspěch? „Lidé hledají pomoc. A zdá se, že v mnohých případech jim ji sekty poskytují. Mají vysoce organizovaný systém, do kterého je možno se zapojit. Projevují skutečný zájem o nové členy a nadšeně šíří své poselství.“

9 Množí se falešné církve a sekty
Pět klíčů k odhalení sekty 1 2 3 4 5

10 1. Člověk místo Boha „Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ Izajáš 45,22 Vůdce - kterého následovat Člověk - jehož uctívat a poslouchat Jedinec - který je vyvolený

11 1. Člověk místo Boha Misie Božího světla = přišel guru Maharádž Dží.
:Uznávejte ho, poslouchejte ho, milujte ho...“ Meher Baba = „Není pochyb o tom, že jsem ztělesněním Boha. Jsem Kristus - jsem všechno a podstata všeho.“ Svatyně lidu = Jim Jones Diktátor, považoval se za dědicem Boha na zemi. Moonova sekta = reverend Moon členové jeho sjednocené církve jsou mu hluboce oddáni Haré Kršna = „Jeho Božská milost…“ stoupenci se musí zcela podřídit vůdci

12 ? 1. Člověk místo Boha „A nikomu na zemi nedávejte jméno ´OTEC´,
jediný je váš Otec, ten nebeský.“ Mat 23,9 V čele sekty stojí silná charismatická osobnost s mimořádnými schopnostmi.

13 2. Lidské slovo nad Boží slovo
„On však odpověděl: ‘Psáno jest…‘ “ Mat 4,4 „Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17 Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení.

14 2. Lidské slovo nad Boží slovo
Meher Baba = Kniha, kterou dám číst lidem, bude knihou srdce a bude v ní ukryt klíč k záhadám života.“ Moonova sekta = „Principy“- „Božské zásady“ Mormoni = „Kniha Mormonů“ Svatyně lidu = J. Jones odsoudil Bibli Stoupenci Kršny = Bhagavadgita

15 Svědkové Jehovovi = „Strážná věž“

16 2. Lidské slovo nad Boží slovo
Charismatické hnutí = někdo z členů v extázi zjevuje pravdu Mnozí falešní proroci se odvolávají i na dodatečná zjevení, a staví je na roveň Bibli jako „Boží zjevení pro dnešní dobu“. Jiní uznávají autoritu Bible, ale jen v interpretaci svého vůdce. Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení.

17 2. Lidské slovo nad Boží slovo
Rabín, kněz, farář, kazatel, biskup, papež, atd. všichni svá tvrzení nebo svůj výklad musí najít v Bibli. „Přijali evangelium s velikou chtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11 Každý člověk musí slyšené slovo porovnávat s poselstvím Bible.

18 3. Zázraky a znamení „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem.“ Mat 24,24.25 „Mnozí mi řeknou v onen den:‘Pane,Pane, což jsme v tvém jménu neprorokovali, a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinily mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím:‘Nikdy jsem vás neznal.‘ “ Mat 7,22.23

19 3. Zázraky a znamení Křesťanská věda = uzdravování Svatyně lidu = zázračné léčení (dokonalý podvod) Charismatické hnutí = zázrační léčení Ducha Svatého Scientologie = duševní zdraví Pravost učení se nezakládá na nadpřirozených věcech

20 3. Zázraky a znamení Zázraky nesmí nahradit nikdy Boží slovo.
„Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“ Zjev 16,14 „A činí veliká znamení, dokonce i oheň s nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“ Zjev 13,13 Zázraky nesmí nahradit nikdy Boží slovo.

21 Fyzická a ideová izolovanost
4. Izolace členů Fyzická a ideová izolovanost „Jdi domů ke své rodině a pověz jim,..“ Mr. 5,19 „Neprosím, abys je vzal ze světa…“ Jan 17,15 Sekta = omezuje normální vztahy soustřeďuje na hnutí, na vůdce,

22 4. Izolace členů Jeden osvobozený moonovec řekl: „Všechno, co jsem měl, jsem dal skupině. Nemohl jsem mít žádný kontakt s rodinou nebo přáteli. Učili mě, že právě ti rodiče, kteří mě vychovali, jsou teď mými nejkrutějšími nepřáteli. Moje jediná rodina je teď uprostřed pečlivě střeženého kruhu stoupenců.“ Výlučnost, elitářství a samospasitelnost

23 4. Izolace členů Komunita - semináře - soustředění - spolu
Boží děti = komunita Svědkové Jehovovi = zříct se rodiny, nezdravit Hare Kršna = chrám, komunita David Koreš Chrám slunce Hnutí za obnovu desatera Božího přikázání

24 5. Zbaveni vnitřní svobody
„Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ Joz 24,14 „A kdokoli to slyší, ať řekne: ‘Přijď!‘ Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ Zj 22,17

25 5. Zbaveni vnitřní svobody
Zmanipulovaná vůle Nalinkovaný život Vymytý mozek Autoritářské zásady Psychologická izolace

26 5. Zbaveni vnitřní svobody
Všechny sekty soustřeďují na sebe sílu, dary a finanční prostředky svých následovníků. Členové takřka vždy musí opustit domov, práci, rodinu i majetek.

27 5. Zbaveni vnitřní svobody
Jim Jones = test věrnosti Svědkové = kolektivní svědomí Moonovci = manipulace jednotlivce i davu housenky Strach a násilí panuje v každé sektě.

28 „Varujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou hltaví vlci.“

29 Pět klíčů k rozpoznání pravdy
Která je pravá církev? Pět klíčů k rozpoznání pravdy 1 2 3 4 5

30 Kdo založil - vymyslel církev?
„… a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Mat 16,18

31 Potřebuji církev? „Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse.“ Skut 2,47

32 Pochopení - podpora - vzájemná pomoc
1. K čemu je církev dobrá? „Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.“ 1.Kor 12, Pochopení - podpora - vzájemná pomoc

33 Hledajícím ukazuje - vysvětluje pravdu
2. K čemu je církev dobrá? „…jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.“ 1.Tim 3,15 Hledajícím ukazuje - vysvětluje pravdu

34 „..sloup a opora pravdy..“ „Pilát mu řekl: Co je pravda?“ Jan 18,38
Ježíš: „Tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17

35 Proč jsem členem své církve ?
1) Moji rodiče mne tam zapsali. 2) Líbí se mi lidé, kteří tam chodí. 3) Kostel je blízko a je veliký. Znáš logickou odpověď?

36 Existuje vůbec pravá církev?
Falešný peníz je velmi podobný pravému. Když hodnotíte - musíte se zaměřit na detaily.

37 Zaměřte se na detaily!

38 stojí tvoje církev věrně na učení Bible?
Zaměř se na detaily u své církve! Prověř základy své církve: Neučí lidskou tradici? Není názor faráře nad názor Bible? stojí tvoje církev věrně na učení Bible?

39 Jak poznám pravdu? „Kdo chce činit jeho vůli pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.“ Jan 1,17 „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8,38

40 Klíčové texty k rozpoznání pravé církve:
„…a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11

41 1) Své učení opírá o Bibli
„…jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.“ 1.Tim 3,15 Ježíš: „Tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17 Psáno je!

42 Učení je jednou provždy dané
„…kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ Jan 4,23. „…abyste zápasily o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.“ Juda 3. verš

43 2) zachovávají Boží přikázání
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ Zjev 14,12 „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží, a drží se svědectví Ježíše Krista.“ Zjev 12,17

44 Kolik přikázání se má zachovávat?
„Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.“ Jak 2,10 Uznává, vysvětluje nebo zachovává?

45 3) Věrnost Ježíši „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ Zjev 14,12 „K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1.Petrova 2,21

46 4) Svědectví Ježíšovo „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží, a drží se svědectví Ježíše Krista.“ Zjev 12,17 „Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.“ Zjev 19,10

47 5) Bohem proměněný život lidí
„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Jan 13,35 „Řekne-li někdo: ‚Já miluji Boha‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. “ 1.Jan 4, 20 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2K 5,17 Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem toto jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v souženích jejich, [a] ostříhati sebe nepoškvrněného od světa. Jak1,27

48 Charakterové vlastnosti znovuzrozeného člověka
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,tichost a sebeovládání Ga 5,22.23

49 Ježíšova církev Ježíš Kristus založil jedno pravé křesťanské náboženství. „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest..“ Ef 4,4 „…abyste zápasily o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.“ Juda 3. verš

50 Moje církev 1. Má stejné učení, jaké měl Ježíš Kristus
2. Její učení je v Bibli a ne v jiných knihách 3. Přijímá celé desatero v nezměněné formě 4. Křtí v dospělosti a ponořením 5. Nevěří filozofii o nesmrtelné duši 6. Spoluvěřící se mají rádi a pomáhají si 7. Jsou tam znovuzrození křesťané

51 Tvé rozhodnutí určí cíl tvé cesty!
Kudy vcházíš ty? Vejděte těsnou branou; prostorná brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ Mat 7,13.14 Tvé rozhodnutí určí cíl tvé cesty!

52 Další přednáška je na téma:
Boží naléhavá výzva „Vyjdi - lide můj“

53 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem
KDY: v sobotu 17.března zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty PLZEŇ - ul. Jungmannova Program: * Písničky pro radost „životní příběhy“ * Studium: “ existuje peklo? “ - diskuze * Kázání: “Co ti může Ježíš dát? č2. “


Stáhnout ppt "Jak rozeznat sekty a církve?"

Podobné prezentace


Reklamy Google