Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantová agentura ČR: Aktuální informace s výhledem do budoucnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantová agentura ČR: Aktuální informace s výhledem do budoucnosti"— Transkript prezentace:

1 Grantová agentura ČR: Aktuální informace s výhledem do budoucnosti
Petr Matějů předseda GAČR

2 GAČR v mezinárodním auditu
Nezávislý pohled na GAČR po 4 letech jejího fungování v novém režimu: „Grantová agentura je výkonná a efektivní a udržuje velmi tradiční přístup ke své funkci „výzkumné rady“. V kontextu toho, že dřívější postupy financování byly považovány za svévolné nebo podléhající „vlivům“, je samozřejmě důležité mít nastaveny procesy, které nejsou pouze spravedlivé, ale také transparentní a „naprosto čisté“. Závěrečná zpráva mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha 2012, str. 55.

3 Agenda Hlavní uskutečněné změny Základní údaje K výsledkům veřejné soutěže na rok 2013 – počty projektů, náklady, úspěšnost K chystaným změnám v grantovém systému K nejnovějším mýtům o fungování GAČR K problém s IT podporou grantového systému

4 Program předsednictva GAČR z roku 2008
Zpevnit kritéria úspěšnosti přihlášek i projektů Zavést nový systém hodnocení přihlášek i projektů omezující prostor pro klientelismus Zvýšit transparentnost a nezávislost posuzování a posílit význam jasně definovaných kritérií vědeckého výkonu Podpořit větší a déle trvající projekty s jasně definovanými cíli (ve vazbě na končící výzkumné záměry a program Center základního výzkum) Profesionalizovat systém evaluace přihlášek projektů a standardizovat kritéria úspěšnosti jejich řešení

5 Hlavní uskutečněné změny
Přechod na panelový systém (model ERC) Zpevnění odborných kritérií pro členy panelů Návrhy projektů pouze v angličtině (kromě výjimek v rámci NRRE) Zavedení dvoufázového systému hodnocení projektů v 1. fázi i ve 2. fázi tři kategorie projektů: A (30 %), B (40 %) a C (30 %) Důsledně kolektivní rozhodování o projektech v panelech i oborových komisích Nový systém odměňování členů panelů (vyšší a diferencovanější odměny) Odměňování zahraničních oponentů (od roku 2010) Spuštění nového systému IT podpory grantového systému GRIS Zavedení aplikace SciVal - Reviewer Finder pro výběr zahraničních oponentů Zavedení zahraničních zpravodajů pro projekty podané „panelisty“

6 Hlavní uskutečněné změny
Změny v post-doktorských projektech možnost vytvářet týmy OON pro externí dodavatele služeb mzdy pro technické a administrativní pracovníky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu Projekty základního a základního orientovaného výzkumu trvající 7 let; Projekty svou povahou multidisciplinární (je třeba prokázat); Projekty založené na vědecké spolupráci více špičkových týmů z několika institucí; Projekt musí prokázat přínos k výchově mladé vědecké generace a spolupráci s předními zahraničními pracovišti

7 Hlavní uskutečněné změny
Zavedení mezd jako povinné součásti nákladů naplnění podmínky rovnosti všech uchazečů ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Uchazečem jsou podle zákona všechny právnické a fyzické osoby, tj. nikoliv pouze ty, které mají možnost hradit některé způsobilé náklady projektu (např. platy a mzdy) z jiných veřejných prostředků

8 Základní údaje 2012 Rozpočet

9 Základní údaje 2012

10 Základní údaje 2012

11 Základní údaje 2012

12 Základní údaje 2012 Podíl projektů procházejících hodnocením se zahraničním posudkem Pozitivní efekt zavedení dvoufázového systému Efekt dřívějšího oslovení oponentů, intenzivnější komunikace s oponenty Negativní efekt zkrácení hodnotící lhůty z 8 na 6 měsíců

13 K výsledkům soutěže na rok 2013

14 K výsledkům veřejném soutěže 2013
Faktory ovlivňující vývoj úspěšnosti

15 Rozpočet Excelence mil. Excelence mil. Mzdy mil.

16 Podíl víceletých projektů
Vývoj podílu víceletých projektů ze všech udělených standardních projektů

17 Počet hodnocených návrhů projektů
Vývoj počtu posuzovaných standardních projektů

18 Průměrná cena standardního projektu
Vývoj průměrných nákladů na první rok řešení na udělený standardní projekt

19 Průměrná cena standardního projektu
Vývoj průměrných nákladů za celou dobu řešení na podaný standardní projekt – GAČR celkem

20 K výsledkům veřejném soutěže 2013
Vývoj počtu udělených standardních projektů

21 K výsledkům veřejném soutěže 2013
Vývoj průměrné úspěšnosti (standardní projekty) 17,5 %

22 Opatření k zajištění udržitelnosti systému
V rámci soutěže na rok 2013: krácení rozpočtů: u udělených projektů, kde byl shledán výrazný nesoulad mezi požadovanými rozpočtem (velikost týmu, souhrn úvazků, délka projektu) a navrhovanými výsledky, byl rozpočet zkrácen V soutěži na rok 2014 GAČR nebude financovat investice (vybavenost pracoviště je jednou podmínek udělení projektu) délka řešení standardního projektu maximálně 3 roky jedna osoba může podat v jedné soutěži pouze jeden projekt GAČR zavádí vlastní mzdové tarify u zvláště nákladných projektů bude již v první fázi (panely) proveden pečlivá analýza uznatelnosti požadovaných nákladů

23 Rekonstrukce panelů v roce 2013
Z jednacího řádu: Nominace: (2) Členové panelů jsou jmenováni tak, že GA ČR vyzve podle výběru předsednictva různé právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem v České republice, aby navrhly vhodné členy do panelů. Taková výzva je vždy uveřejněna na internetové stránce GA ČR a je opakována každoročně, zpravidla v měsíci listopadu. Výběr členů z nominovaných: (5) Výběr členů pro jednotlivé panely provádějí ze sestavených kandidátních listin pracovní skupiny složené ze zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, člena předsednictva a zástupce vědecké rady GA ČR. Takto vybrané členy pak jmenuje předsednictvo.

24 Rekonstrukce panelů v roce 2013
Funkční období: (6) Člen panelu je jmenován předsednictvem zpravidla na dvouleté funkční období. Po každém dvouletém období se musí obnovit alespoň jedna čtvrtina počtu členů panelu. Člen panelu může v panelu působit nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA CR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel.

25 Rekonstrukce panelů v roce 2013

26 Chystané změny v grantovém systému
Juniorské granty – v souladu s doporučením VR GA ČR bude podán návrh na utlumení post-doktorských projektů a zavedení juniorských projektů (vzor v ERC „starting grants“) Agentura pro zdravotnický výzkum – předsednictvo GA ČR podpořilo iniciativu směřující ke sjednocení základního, klinického a aplikovaného výzkumu a společně s VR GA ČR hledá optimální dělení oborů mezi GAČR a AZV Změna v systému hodnocení mezinárodních projektů - předsednictvo GA ČR společně s FWF (Rakousko) a DFG (Německo) připravuje přechod od systému „bilaterálních projektů“ k modelu „Lead Agency“ Možná změna půdorysu panelového systému – reakce na posilování multidisciplinarity a jako další krok k řešení problémů spojených s určování tzv. „hlavního panelu“ (předpoklad dalšího snížení počtu projektů vyřazených z důvodu nesprávné volby panelu)

27 K nejnovějším mýtům o fungování GAČR
Fórum Věda žije: „GAČR nedokázala vyhodnotit grantové žádosti z minulého roku včas a výsledky veřejné grantové soutěže oznámila teprve 23. ledna 2013.“ GA ČR se v Zadávací dokumentaci zavázla vyhlásit výsledky veřejné soutěže na rok 2013 o měsíc dříve než ukládá zákon. K vyhlášení výsledků navíc došlo o 7 dní dříve, než bylo uvedeno v Zadávací dokumentaci. Je smutné, že představitelé Fóra Věda žije, kteří ve stanovách mají jako jeden z hlavních cílů „zprostředkovávat komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi“ se k tak důležitým věcem vyjadřují bez znalosti klíčových dokumentů.

28 K nejnovějším mýtům o fungování GAČR
Národní kontaktní centrum – ženy a věda při Sociologickém ústavu AV ČR: „GAČR diskriminuje na základě pohlaví“. Údajné „důkazy“: „Nerovnoměrné zastoupení mužů a žen v poradních orgánech GA ČR“ „Současná pravidla poskytování postdoktorských grantů neumožňují v případě těhotenství a rodičovství odložit řešení grantu a komplikují jeho přerušení.“ Obmudsman na základě podnětu NKC připustil možnost nepřímé diskriminace žen důvodu mateřství a vyzval GAČR k tomu, aby se tímto problémem zabývala.

29 K nejnovějším mýtům o fungování GAČR
Fakta: Podíl žen v poradních orgánech GA ČR dlouhodobě odpovídá podílu žen nominovaných do těchto pozic statuárními orgány. Výsledky letošní obměny panelů:

30 K nejnovějším mýtům o fungování GAČR
Fakta: Kritika: „Současná pravidla poskytování postdoktorských grantů neumožňují v případě těhotenství a rodičovství odložit řešení grantu a komplikují jeho přerušení.“ Výsledky analýzy žádostí o přerušení PD projektu z důvodu rodičovství: V roce 2012 jedna žádost o přerušení podána před zahájením projektu, nebylo tedy možné jej přerušit. GA ČR nicméně provede analýzu možností zjednodušení podávání žádostí o přerušení PD projektů

31 Podmínky pro fungování kanceláře
Zhoršující se podmínky pro personální zabezpečení fungování kanceláře

32 IT podpora grantového systému (GRIS)
Jak probíhala veřejná soutěž na dodavatele GRIS? soutěže se zúčastnilo celkem 11 uchazečů; ve výběrové komisi byli kromě zástupců GA ČR externí IT experti; v transparentní veřejné obchodní soutěži s objektivně nastavenými kritérii zvítězila společnost SEFIRA s r. o.; veškeré informace o soutěži jsou veřejně dostupné např. na reference na dodavatele jsou velmi příznivé – viz

33 IT podpora grantového systému (GRIS)
Jaká je cena dodávky, co pokrývá? Kompletní cena dodávky vč. licence, instalace a konfigurace byla stanovena na 9 452 645 Kč vč. DPH; Celková cena za správu a podporu informačního systému za 48 měsíců je 2 649 600 Kč vč. DPH; Tato cena pokrývá tvorbu 8 modulů: Modul vypracování a podání návrhů projektů Modul přijetí návrhů projektů – vložení do databáze Modul hodnocení návrhů projektů první fáze (panely, oborové komise) druhá fáze (panely oborové komise) Modul pro přístup zahraničních oponentů a zahraničních zpravodajů Modul pro vkládání dílčích zpráv Modul pro posuzování dílčích zpráv Modul pro vkládání závěrečných zpráv Modul pro posuzování závěrečných zpráv

34 Žádost o grant – cyklus 14. Zaslání informace žadateli
13. Udělení nebo neudělení grantu 1. Žádost o grant v jednotlivé soutěži 12.Schválení předsednictvem 2. Verifikace organizací a zaslání datovou schránkou 11. Určení pořadí 3. Příjem datové zprávy a párování na žádost 10. Zasedání oborové komise 4. Kontrola úplnosti v sekcích 9. Zahraniční oponenti 5. Vyřazení z formálních důvodů 8. Zasedání panelů 6. Přiřazení zpravodaje 7. Oponentské posudky ČR

35 Cyklus hodnocení projektu
16. Udělení grantu 15. Zasedání předsednictva 1. Kontrola žádosti vůči datové zprávě 14. Určení výsledného pořadí 2. Kontrola úplnosti 13. Zasedání oborové komise 3. Formální kontrola 12. Zahraniční posudek 4. Vyřazení z formálních důvodů A/N 11. Přirazení zahraničního oponenta 5. Přiřazení zpravodaje 10. Určení pořadí 6. Přiřazení oponenta 9. Hodnocení 7. Vypracování posudků 8. Zasedání panelu 35

36 Navrhovatelé - řešitelé
IT podpora - GRIS Základní komunikační schéma GRIS ISDS Platby-validace EIS – Externí sw plateb ČNB Validace dat SP* Zasílání přihlášek Zpracování výpisů z banky (díky ČNB ne zcela funkční) Hodnocení pdf Uživatelské info. Oponenti pdf Platby oponenti pdf Zakládání projektů Hodnocení Navrhovatelé - řešitelé Uživatelské info. Uživatelské info. Panelisté Obor. komise Předsednictvo Platby panelisté * SP = státní pokladna

37 IT podpora grantového systému (GRIS)
Problémy Po vyhlášení výsledků soutěže odvolání jednoho z účastníků – dvouměsíční zpoždění v zahájení prací, návrat k původnímu systému již nebyl možný Čas na testování před každou fází se zkrátil na minimum Pozdě oznámené problémy s kompatibilitou HW (DELL) a SW (ORACLE) – letos nakoupeny nové typy disků a řadičů Havárie systému (pravděpodobně vnější vliv) – další zkrácení doby na testování následujících fází – letos provedeny penetrační testy Větší nekompatibilita předchozích databází než se předpokládalo Spolupráce se systémem účetního systému firmy MUZO obtížnější než se předpokládalo Po absolvování celého cyklu (8 modulů) by již větší problémy neměly vyskytovat

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Grantová agentura ČR: Aktuální informace s výhledem do budoucnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google