Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzva v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzva v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel"— Transkript prezentace:

1 Výzva v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Výzva v oblasti podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Širokopásmové (NGA) ICT sítě Seminář pro žadatele a příjemce

2 Obsah prezentace Obecná specifika výzvy Lokalizační podmínky
Technologické podmínky Vlastnictví sítě, její správa, cenová politika a doklad o vyjádření zájmu Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Konzultace

3 Obecná specifika výzvy

4 Obecná charakteristika výzvy
Alokace výzvy: 100 mil. Kč Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč. Maximální výše dotace 50 mil. Kč. Data výzvy: Příjem žádostí od 14. května 2012, od 8.30 do 31. července 2013 , do Smysl výzvy: Významný příspěvek k naplnění cílů ROP JV Předmětem podpory je tzv. backhaul síť (prostřední míli napojenou na regionální popř. národní páteřní síť), bez tzv. poslední míle – připojení konkrétních domácností.

5 Obecná charakteristika výzvy
Příjemci podpory : obce s 500 – obyvateli s výjimkou města Pohořelice a Židlochovice; organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele; svazky obcí. Typ podpory: Projekty budou zakládat veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem. Doba realizace projektu : Maximálně dva roky od data podpisu smlouvy, předložení závěrečné žádosti o platbu nejpozději do

6 Obecná charakteristika výzvy
Způsobilé výdaje: „Standardní“ sada způsobilých výdajů. Hlavní – „investiční“, doplňkové – „neinvestiční“ (do 10 % CZV) Indikátory: Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet obyvatel nově pokrytých infrastrukturou pro přístup k širokopásmovému internetu Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace: Splnění podmínek výzvy včetně specifických náležitostí – bod 15. Výjimka z povinných příloh je platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci, které lze doložit nejpozději k

7 Obecná charakteristika výzvy
Veřejná podpora: „Projekty budou zakládat veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem = řada pravidel, 2 roky vyjednávání s EK a ÚOHS „Povinné“ doporučené dokumenty: Jsou k dispozici na stránkách výzvy. Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí Strategie “Digitální Česko“, schválenou usnesením vlády č. 50 ze dne o Státní politice v elektronických komunikacích (případně aktualizace, bude-li dostupná) Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod

8 2. Lokalizační podmínky projektů ve výzvě

9 Lokalizační podmínky projektů ve výzvě
Podporovány budou jen bílé zóny z hlediska NGA („next generation access“) sítí dle bodu 68 Guidelines a výsledků „Studie“ – viz příloha výzvy (vymezení území s prokazatelným selháním trhu) a nezbytné dokumenty. Je nutný dopad do obce s více než 500 obyvateli a méně než 5000 obyvateli (vyjma Pohořelice a Židlochovice). Dle aktuálního mapování se jedná o následující obce:

10 Lokalizační podmínky projektů ve výzvě
Obec ORP Kraj BOLERADICE HUSTOPEČE JIHOMORAVSKÝ JAVORNÍK VESELÍ NAD MORAVOU JEŽOV KYJOV KANICE ŠLAPANICE KNĚŽDUB LOUKA LOVČIČKY SLAVKOV U BRNA LUKOVANY ROSICE MILEŠOVICE NOVÁ LHOTA OCHOZ U BRNA OLEKSOVICE ZNOJMO OSTROV U MACOCHY BLANSKO RAČICE-PÍSTOVICE VYŠKOV RADĚJOV SKALICE MORAVSKÝ KRUMLOV SOBŮLKY ŠOŠŮVKA TRSTĚNICE VELKÁ NAD VELIČKOU VEVERSKÉ KNÍNICE

11 Lokalizační podmínky projektů ve výzvě
Obec ORP Kraj BUDIŠOV TŘEBÍČ VYSOČINA DALEŠICE JAMNÉ JIHLAVA KAMENICE KNĚŽICE KRAHULČÍ TELČ MALÝ BERANOV MYSLIBOŘICE NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ PŘEDÍN RADEŠÍNSKÁ SVRATKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROKYTNICE NAD ROKYTNOU ROVEČNÉ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ROZSOCHY ROŽNÁ RYNÁREC PELHŘIMOV SOBÍŇOV CHOTĚBOŘ ŠTOKY HAVLÍČKŮV BROD TRNAVA VELKÝ BERANOV VĚTRNÝ JENÍKOV VÍR

12 Lokalizační podmínky projektů ve výzvě

13 Lokalizační podmínky projektů ve výzvě
V případě změny nebo neplatnosti informací o dostupnosti NGA popř. širokopásmového internetu v dané obci (viz šedé zóny v mapě) musí žadatel prokázat v rámci žádosti aktuální stav trhu a infrastruktury. Tento důkaz podléhá možnému přezkoumání ze strany ÚRR, kraje popř. ČTÚ. Přes katastr obcí v černé zóně (dle mapování) bude moci být síť pouze vedena. Případné napojení bude podléhat schválení ze strany ÚRR. Mapy podpořených sítí budou veřejně dostupné (na stránkách žadatele (pokud existují) a na stránkách kraje).

14 3. Technologické podmínky
projektů ve výzvě

15 Technologické podmínky projektů ve výzvě
Technologie: Půjde především o pasivní síť chrániček, kabelů a pasivních prvků s možností instalace dalších kabelů/prvků novými poskytovateli. Povinnou technickou specifikací je technicky neutrální řešení, tedy pokládka optického kabelu (typicky 24 vláken) Povinný je prostor minimálně pro 5 operátorů na všech místech sítě. Všude tam, kde to bude možné, aby se zabránilo zbytečnému zdvojování zdrojů pro poskytování širokopásmového pokrytí, se využije stávající dostupné infrastruktury. Tato infrastruktura musí opět splňovat všechny požadavky na sítě NGA, aby nedošlo k situaci, že nově budovaná infrastruktura bude napojena na síť, jejíž parametry jsou nedostatečné.

16 Technologické podmínky projektů ve výzvě
Při plánování jednotlivých projektů je nutno klást důraz na projektové práce tak, aby byla přesně navrhnuta topologie budované NGA sítě. Ohled bude brán na to, že ne vždy je možné připojit nově budovanou NGA síť na stávající optickou síť v místech, kde se to zdá být geograficky nejvhodnější. Součástí žádosti žadatele bude zpracovaná projektová dokumentace včetně grafického znázornění sítě a přípojných bodů na stávající sítě. Garantovaná minimální upload/download rychlost sítě je 10 Mbit/s s možností zvýšení této rychlosti, budou-li to okolnosti vyžadovat, na úroveň 100 Mbit/s. Rychlost a kapacita musí umožňovat příjem obsahu s vysokým rozlišením (videa nebo televizního vysílání), podporovat aplikace poskytované na vyžádání a cenově dostupné symetrické širokopásmové připojení pro podnikové zákazníky.

17 Technologické podmínky projektů ve výzvě
Síť musí mít minimální provozní náklady (OPEX), umožňovat efektivní a bezpečné oddělení provozů různých poskytovatelů služeb, mít minimální přenosovou latenci Síť musí umožňovat definovat různé kvality služeb (QoS). Síť musí umožňovat souběh služeb více poskytovatelů různých i stejných služeb a umožňovat distribuci multimediálních služeb dle ITU-T G 1000. V případě nutnosti navržení FTTC řešení musí být navržena průměrná vzdálenost rozvodné skříňky („cabinet“) od koncového uživatele (do 2 km) a kolik uživatelů bude obsluhováno z jedné rozvodné skříňky.

18 4. Vlastnictví sítě, správa, cenová politika a doklad o vyjádření zájmu

19 Vlastnictví sítě, správa, cenová politika a doklad o vyjádření zájmu
Vlastnictví a správa sítě: Pouze obce, svazky obcí nebo jimi zřízené organizace budou vlastníky infrastruktury NGA sítě. Vlastník ani správce sítě nebudou poskytovat žádné koncové služby. Poskytnou pouze velkoobchodní služby elektronických komunikací provozovatelům za stejných podmínek a na základě otevřeného řízení, bez jakékoli diskriminace. Správu sítě může zajišťovat jak soukromý subjekt vzešlý z transparentního výběrového řízení, tak i organizace zřízená popř. založená obcí nebo svazkem obcí nebo obec. Doklad o vyjádření zájmu: Žadatel před podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace“ doloží „Smlouvu o smlouvě budoucí“ s konečnými poskytovateli internetu (alespoň jedním), kteří projeví zájem o vstup na místní komunikační trh a zajistí tak připojení domácností.

20 Vlastnictví sítě, správa, cenová politika a doklad o vyjádření zájmu
Cenová politika sítě musí být tržní a v místě obvyklá (např. cena za přístup do sítě). Srovnání cen dle čl. 58 „estonské“ notifikace: Podle statistik OECD se cenové relace za 100 Mbit/s konektivitu pro koncového zákazníka pohybují v Evropě od 11 USD (Švédsko, Dánsko), 12 USD (Švýcarsko), 17 USD (Francie, Holandsko, Rakousko), Slovensko (48 USD) až po 81 USD (Turecko). V České republice se ceny za tuto konektivitu pohybují kolem 900Kč (48USD), např. UPC - standardní cena 999,-. Aktuální situaci na dotčeném trhu je nutné zohlednit v rámci eCBA a zdůvodnit nastavení cenové politiky s důrazem na prevenci neoprávněné deformace cen.

21 Vlastnictví sítě, správa, cenová politika a doklad o vyjádření zájmu
Možný model fungování projektu NGA sítě:

22 Vlastnictví sítě, správa, cenová politika a doklad o vyjádření zájmu
Povinnost umožňovat přístup poskytovatelům bude zahrnovat také právo využívat vedení nebo rozvodné skříně tak, aby měly třetí strany přístup nejen k aktivní, ale také k pasivní infrastruktuře. Povinnost otevřeného přístupu zajistí, aby provozovatelé jiné starší širokopásmové ICT sítě mohli převést své zákazníky do sítě NGA, jakmile bude tato NGA subvencovaná síť dokončena, a tedy aby mohli začít s plánováním vlastních budoucích investic bez reálného konkurenčního znevýhodnění. Poskytovatelé se budou moci rozhodnout o vlastní technologii, kterou budou používat (např. ADSL2+, kabel, bezdrátové a mobilní sítě), aby mohli poskytovat připojení k jejich koncovým uživatelům (vytvoření poslední míle). O prováděné výstavbě je nutné informovat současné vlastníky ICT infrastruktury na dotčeném území/trhu a Český telekomunikační úřad.

23 5. Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

24 Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
Žadatel před podpisem „Smlouvy o poskytnutí dotace“ doloží platnou „Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“, uzavřenou podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu nesmí přesáhnout roční částku 100 milionů Kč. Udržitelnost projektu pro potřeby ROP JV je stanovena na 7 let.

25 6. Konzultace

26 Objednávky na konzultace projektů jsou dostupné na www.jihovychod.cz
Vzhledem k složitosti podmínek slučitelné veřejné podpory doporučujeme minimálně jednu konzultaci projektu na příslušném odboru implementace projektů. Objednávky na konzultace projektů jsou dostupné na

27 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno Mgr. Richard Hubl Oddělení metodického řízení tel DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Výzva v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel"

Podobné prezentace


Reklamy Google