Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNIKY MULTIPLEXOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNIKY MULTIPLEXOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 TECHNIKY MULTIPLEXOVÁNÍ
RADIOKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S MNOHONÁSOBNÝM PŘÍSTUPEM (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

2 NEJVZÁCNĚJŠÍ ZDROJ - FREKVENCE
ÚZKÝM MÍSTEM VŠECH BEZDRÁTOVÝCH TECHNOLOGIÍ JSOU FREKVENCE, NA KTERÝCH VYSÍLÁNÍ PROBÍHÁ. S FREKVENCEMI JE TEDY NUTNÉ VELMI PEČLIVĚ HOSPODAŘIT TAK, ABY KAŽDÝ PŘENOS MĚL K DISPOZICI TAKOVOU ŠÍŘKU PÁSMA (ROZSAH FREKVENCÍ) JAKOU POTŘEBUJE. POUŽITÍ NĚKTERÝCH FREKVENČNÍCH PÁSEM PŘITOM PODLÉHÁ VLASTNICTVÍ LICENCE, ZATÍMCO V JINÝCH PÁSMECH LICENCE K ZAPOTŘEBÍ NENÍ. NAPŘÍKLAD SÍTĚ GSM, SÍTĚ FWA ATD.) PRACUJÍ V LICENČNÍCH PÁSMECH, ZATÍMCO V BEZLICENČNÍCH PÁSMECH NEJČASTĚJI PRACUJÍ RŮZNÉ PRIVÁTNÍ DVOUBODOVÉ SPOJE ČI PRIVÁTNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ, BUDOVANÉ ČASTO AD-HOC ZPŮSOBEM.

3 RADIOKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S MNOHONÁSOBNÝM PŘÍSTUPEM (MAP)
PŘI RADIOVÉM PŘENOSU SDÍLÍ SPOLEČNÉ PŘENOSOVÉ MÉDIUM, JÍMŽ JE VOLNÉ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ SE ŠÍŘÍ ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY, VELKÝ POČET ÚČASTNÍKŮ. SOUBOR PRAVIDEL A VZÁJEMNÝCH DOHOD, KTERÉ ZABEZPEČUJÍ BEZPROBLÉMOVÝ PŘÍSTUP DO TOHOTO PROSTŘEDÍ A NÁSLEDUJÍCÍ NERUŠENÝ PROVOZ VŠECH JEHO UŽIVATELŮ, SE OZNAČUJE JAKO PROTOKOL MNOHONÁSOBNÉHO PŘÍSTUPU MAP ( MULTIPLE ACCESS PROTOCOL).

4 TECHNIKY MULTIPLEXOVÁNÍ
TÝKAJÍ SE TOHO, JAK JEDNU PŘENOSOVOU CESTU ROZDĚLIT NA VÍCE PŘENOSOVÝCH KANÁLŮ. JAK PO JEDNÉ CESTĚ PŘENÁŠET VÍCE VĚCÍ NEZÁVISLE NA SOBĚ NAPŘÍKLAD VÍCE TELEFONNÍCH HOVORŮ NEBO DATA Z RŮZNÝCH ZDROJŮ, PRO RŮZNÉ PŘÍJEMCE JAK PO JEDNÉ CESTĚ PŘENÁŠET VÍCE VĚCÍ PRO RŮZNÉ ÚČELY A PŘENOSOVÉ CESTY JSOU VHODNÉ RŮZNÉ TECHNIKY MULTIPLEXOVÁNÍ /NAPŘ. PRO ANALOGOVÉ VS. DIGITÁLNÍ PŘENOSY/.

5 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVANÍ BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ
POTŘEBA VYUŽITÍ JEDNOHO KMITOČTOVÉHO PÁSMA K VÍCE PŘENOSŮM. PRAKTICKY SE JEDNÁ O DĚLENÍ TOHOTO FREKVENČNÍHO PÁSMA NA NĚKOLIK SAMOSTATNĚ VYUŽITELNÝCH PŘENOSOVÝCH KANÁLŮ (TZV.MULTIPLEXOVÁNÍ). MEZI PŘÍSLUŠNÉ TECHNIKY PATŘÍ FDMA – FREKVENČNÍ MULTIPLEX TDMA – ČASOVÝ MULTIPLEX CDMA – KÓDOVÝ MULTIPLEX

6 ZNÁZORNĚNÍ MULTIPLEXNÍCH PŘENOSŮ

7 MULTIPLEX MULTIPLEX : JDE O TO JAK JEDEN (ŠIRŠÍ) PŘENOSOVÝ KANÁL ROZDĚLIT NA NĚKOLIK (UŽŠÍCH MENŠÍCH) PŘENOSOVÝCH KANÁLŮ.

8 FREQUENCY DIVISION MULTIPLEX

9 FDM JE ZALOŽEN NA PŘÍMÉM ROZDĚLENÍ JEDNOHO "ŠIRŠÍHO" FREKVENČNÍHO PÁSMA NA NĚKOLIK "UŽŠÍCH" FREKVENČNÍCH PÁSEM, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY SAMOSTATNĚ A NEZÁVISLE NA SOBĚ. JDE O ČISTĚ ANALOGOVOU TECHNIKU, POUŽITELNOU TUDÍŽ I V ANALOGOVÝCH SÍTÍCH. NEVÝHODOU JE POMĚRNĚ VELKÁ REŽIE, NUTNÁ K DOSTATEČNÉMU ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH "UŽŠÍCH" PÁSEM, A V DŮSLEDKU TOHO RELATIVNĚ VELKÁ NEEFEKTIVNOSTI (VE VYUŽITÍ "ŠIRŠÍHO" FREKVENČNÍHO PÁSMA). TENTO TYP MULTIPLEXU SE POUŽÍVAL A DOSUD POUŽÍVÁ NAPŘ. V MOBILNÍCH SÍTÍCH 1. GENERACE (NAPŘ. V SÍTI NMT).

10 MULTIPLEXOR HISTORIE

11

12 FDM – FREQUENCY DIVISION MULTIPLEX
VYUŽÍVÁ SKUTEČNOSTI, ŽE MÁME OBVYKLE K DISPOZICI ŠIRŠÍ PÁSMO KMITOČTŮ, NEŽ DOKÁŽEME OBSADIT PŘENÁŠENÝM SIGNÁLEM. NAPŘ. TELEFONNÍ KANÁL, JAK JSME JIŽ UVEDLI, OBSADÍ ŠÍŘKU KMITOČTOVÉHO PÁSMA f = fmax – fmin = – 300 = 3100 Hz KDYŽ PŘESUNEME SIGNÁLY Z UVEDENÉHO PÁSMA DO VYŠŠÍ KMITOČTOVÉ POLOHY A VEDLE NICH UMÍSTÍME DALŠÍ TAKOVÉ SIGNÁLY POSUNUTÉ O JINÝ KMITOČET, DOKÁŽEME JEDINOU PŘENOSOVOU CESTU VÍCENÁSOBNĚ VYUŽÍT.

13 FREKVENČNÍ MULTIPLEX FDM – FREQUENCY DIVISION MULTIPLEX
signály jednotlivých kanálů jsou posunuty do vhodných frekvenčních poloh a „poskládány“ do jednoho širšího přenosového pásma f [Hz] multiplexor multiplexor JE TO ANALOGOVÁ TECHNIKA POUŽÍVALA SE NAPŘÍKLAD V ANALOGOVÝCH TELEFONNÍCH SÍTÍCH. jednotlivé složky jsou „vyextrahovány“ a vráceny do původní frekvenční polohy (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

14

15 PRINCIP FDM

16 TDM - TIME DIVISION MULTIPLEXING
JE JIŽ DIGITÁLNÍ TECHNIKOU, ZALOŽENOU NA MOŽNOSTI ROZDĚLIT PŘENOSOVÉ SCHOPNOSTI CELÉHO "ŠIRŠÍHO" FREKVENČNÍHO PÁSMA V ČASE. LZE SI PŘEDSTAVIT, ŽE PO JISTÝ KRÁTKÝ ČASOVÝ OKAMŽIK SE CELÉ FREKVENČNÍ PÁSMO VĚNUJE JEDNOMU DÍLČÍMU PŘENOSOVÉMU KANÁLU, PAK DRUHÉMU, TŘETÍMU ATD., PAK ZNOVU PRVNÍMU, DRUHÉMU … A VŠE OPAKUJE V NEUSTÁLÉM CYKLU. POUŽÍVÁ SE NAPŘ. V SÍTÍCH GSM (KTERÉ JSOU MOBILNÍMI SÍTĚMI 2. GENERACE).

17 ČASOVÝ MULTIPLEX (TDM – TIME DIVISION MULTIPLEXING)
PŘEPOJOVACÍ PRVEK (MULTIPLEXOR) B C JEDNOTLIVÉ KANÁLY MAJÍ PEVNĚ PŘIŘAZENÉ ČASOVÉ SLOTY, JEJICH DATA PROTO NENÍ NUTNÉ NIJAK IDENTIFIKOVAT D (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

18

19 PRINCIP ČASOVÉHO MULTIPLEXU
VZORKOVACÍ KMITOČET MUSÍME VOLIT MINIMÁLNĚ DVOJNÁSOBNÝ NEŽ MAXIMÁLNÍ POŽADOVANÝ KMITOČET PŘENÁŠENÉHO SIGNÁLU.

20

21

22 PCM + PRINCIP ČASOVÉHO DĚLENÍ
DIGITÁLNÍ SYSTÉMY VYUŽÍVAJÍ MODULACI PCM K DIGITALIZACI ANALOGOVÉHO SIGNÁLU A KOMBINUJÍ JI S PRINCIPEM ČASOVÉHO DĚLENÍ KE SDRUŽOVÁNÍ SIGNÁLŮ PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

23 RÁMEC SIGNÁLU PCM Tr = TV = 1 / FV = 1 / 8000 = 120 us
DIGITÁLNÍ SIGNÁL TVOŘÍ NEPŘETRŽITÝ SÉRIOVÝ SYNCHRONNÍ TOK BINÁRNÍCH DAT. VŠECHNY PŘENÁŠENÉ SIGNÁLY JSOU MULTIPLEXOVÁNÍM SDRUŽENY DO JEDNOHO RÁMCE. ZÁKLADNÍ ČASOVÝ INTERVAL RÁMCE TR POTŘEBNÝ PRO PŘENOS VZORKŮ SDRUŽENÝCH SIGNÁLŮ A POMOCNÝCH SYMBOLŮ JE ROVEN VZORKOVACÍ PERIODĚ. PLATÍ : Tr = TV = 1 / FV = 1 / 8000 = 120 us STRUKTURA DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU JE STANDARDIZOVÁNA. PRO EVROPSKOU OBLAST JE RÁMEC SLOŽEN Z 32 OSMIBITOVÝCH KÓDOVÝCH SKUPIN TZV. KANÁLOVÝCH INTERVALŮ. OZNAČUJE SE JAKO PCM 1. ŘÁDU NEBO PCM 30/ JE POČET TLF KANÁLŮ, KTERÉ LZE PŘENÉST A 32 JE CELKOVÝ POČET KANÁLOVÝCH INTERVALŮ.

24 SLOŽENÍ RÁMCE DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU PCM
125 us PŘENOSOVÁ RYCHLOST ODPOVÍDAJÍCÍ JEDNOMU KANÁLU JE DÁNA VP0 = NKD / TR = NKD * FV = 8 * 8000 = 64 kbit/s NKD = POČET SYMBOLŮ (8) TR = 125 us

25 PŘENOSOVÁ RYCHLOSTKOMPLETNÍHO RÁMCE SIGNÁLU PCM 1. ŘÁDU BUDE 32 X VYŠŠÍ. TEDY :
VP1 = 2,048 Mbit/s SIGNÁL PCM 1. ŘÁDU JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM DIGITÁLNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ S ČASOVÝM DĚLENÍM.

26 HIERARCHIE PDH (PLESIOCHRONNÍ HIERARCHIE)
NOVĚJŠÍ HIERARCHIE JE SDH (SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) – JEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB SESTAVENÍ RÁMCŮ PODLE SDH BÝVAJÍ DIMENZOVÁNY VYSOKORYCHLOSTNÍ PÁTEŘNÍ PŘENOSOVÉ TRASY.

27

28 VLNOVÝ MULTIPLEX (WDM – WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEX)

29 VLNOVÝ MULTIPLEX JE ZALOŽEN NA VYSÍLÁNÍ OPTICKÉHO ZÁŘENÍ NA NĚKOLIKA RŮZNÝCH VLNOVÝCH DÉLKÁCH PO TÉMŽE OPTICKÉM VLÁKNĚ. KAŽDÁ VLNOVÁ DÉLKA PONESE NAMODULOVANÝ JINÝ ELEKTRICKÝ SIGNÁL.

30

31 TYTO SYSTÉMY SE TAKÉ NAZÝVAJÍ SYSTÉMY S ROZPROSTŘENÝM SPEKTREM SS (SPREAD SPECTRUM).

32 CDMA - CODE DIVISION MULTIPLEXING
JE TAKÉ JIŽ PLNĚ DIGITÁLNÍ A LZE SI JEJ PŘEDSTAVIT TAK, ŽE PRO POTŘEBY PŘENOSU "ÉTEREM" VŮBEC NEDOCHÁZÍ K DĚLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO "ŠIRŠÍHO" FREKVENČNÍHO SPEKTRA. TOTO JE VYUŽÍVÁNO PRO PŘENOS CELÉ, A TO PRO POTŘEBY VÍCE (VŠECH) DÍLČÍCH PŘENOSŮ. POTŘEBNÉ "DĚLENÍ" JE PAK REALIZOVÁNO AŽ V KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍCH (PŘIJÍMAČÍCH), KTERÉ SI "VEZMOU" JEN TO, CO PŘÍSLUŠÍ JIMI POUŽÍVANÉMU DÍLČÍMU PŘENOSOVÉMU KANÁLU. JAKO "KÓDOVÝ" JE TENTO DRUH MULTIPLEXU OZNAČOVÁN PROTO, ŽE JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ PŘENOSY JSOU "ZAKÓDOVÁNY" DO JEDINÉHO SPOLEČNÉHO PŘENOSU (KTERÝ VYUŽÍVÁ CELÉ FREKVENČNÍ PÁSMO), A KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI Z TOHOTO CELKU "DEKÓDUJE" JEN TO, CO MU PŘÍSLUŠÍ, S VYUŽITÍM ODPOVÍDAJÍCÍHO KÓDU, KTERÝ MÁ K DISPOZICI.

33 U MNOHONÁSOBNÉHO PŘÍSTUPU CDMA JSOU JEDNOTLIVÍ ÚČASTNÍCI ROZLIŠENI INDIVIDUÁLNÍM PSEUDONÁHODNÝM KÓDEM, KTERÝ SE VE VYSÍLAČI POUŽÍVÁ K ROZPROSTŘENÍ VYSÍLANÉHO SIGNÁLU DO ŠIROKOPÁSMOVÉ PODOBY. POUŽÍVANÉ KMITOČTOVÉ PÁSMO MOHOU SDÍLET NEJEN OSTATNÍ ÚČASTNÍCI SYSTÉMU, ALE I JINÉ SYSTÉMY PRACUJÍCÍ NA ODLIŠNÝCH PRINCIPECH. PŘÍSTUP CDMA VYŽADUJE SLOŽITOU SYNCHRONIZACI A POČET ÚČASTNÍKŮ V KANÁLU JE LIMITOVÁN ÚROVNÍ INTERFERENČNÍCH PRODUKTŮ V MÍSTĚ PŘIJMU. RŮZNÍ ÚČASTNÍCI VYUŽÍAJÍ TEDY STEJNÝ RADIOVÝ KANÁL SYSTÉMU, KOMUNIKUJÍ SOUČASNĚ, AVŠAK JSOU ROZLIŠENI INDIVIDUÁLNÍMI KÓDY.

34

35 BLOKOVÉ SCHÉMA SYSTÉMU S KÓDOVÝM MULTIPLEXEM S PŘÍMOU MODULACÍ KÓDOVOU POSLOUPNOSTÍ
Digitální modula ční signál nesoucí informaci se v primárním modulátoru moduluje na nosnou vlnu, nap ř . pomocí FSK, PSK

36 TECHNIKY VYSÍLÁNÍ V ROZPROSTŘENÉM SPEKTRU
DIRECT SEQUENCE SPREAD SPECTRUM (S PŘÍMOU MODULACÍ KÓDOVOU POSLOUPNOSTÍ) PRINCIP : VYSÍLÁ SE DIGITÁLNÍ SIGNÁL (TZV. CHIPPING CODE, CHIP) O VYŠŠÍ MODULAČNÍ RYCHLOSTI (ZABÍRÁ VĚTŠÍ ŠÍŘKU PÁSMA). NA NĚJ SE MODULUJÍ (POMOCÍ XOR) PŘENÁŠENÁ DATA. PSEUDONÁHODNÁ SEKVENCE 11-BITOVÝ BARKER KÓD, CHIPPING KÓD, CHIP) VYSÍLANÉ BITY VYSÍLANÝ SIGNÁL

37 TECHNIKY VYSÍLÁNÍ V ROZPROSTŘENÉM SPEKTRU
FREQUENCY HOPPING (S KMITOČTOVÝM SKÁKÁNÍM NOSNÉ) VYSÍLÁ SE NA (ÚZKOPÁSMOVÉ) NOSNÉ FREKVENCI, KTERÁ SE PRAVIDELNĚ PŘELAĎUJE PODLE (VHODNĚ VOLENÉ) PSEUDONÁHODNÉ POSLOUPNOSTI, KTEROU MUSÍ ZNÁT VYSÍLAČ I PŘIJÍMAČ. MŮŽE DOJÍT K SOUBĚHU VÍCE VYSÍLÁNÍ NA STEJNÉ FREKVENCI ( A KE VZÁJEMNÉMU RUŠENÍ). RUŠENÍ JE KRÁTKÉ A LZE SE Z NĚHO ZOTAVIT..POUŽÍVÁ SE HLAVNĚ PRO ELIMINACI VZÁJEMNÉHO RUŠENÍ MEZI VÍCE PŘENOSY. 40 ms

38 PŘÍKLAD VYUŽITÍ - HISTORIE
IEEE :PŘESKAKUJE 2,5 x ZA SEKUNDU. BLUETOOTH :PŘESKAKUJE 1600x ZA SEKUNDU HISTORIE: PRINCIP ROZPROSTŘENÉHO SPEKTRA, SI ROKU 1942 NECHALI PATENTOVAT HUDEBNÍ SKLADATEL GEORGE ANTHEIL A HEREČKA RAKOUSKÉHO PŮVODU HEDY LAMARR. VÝŠE JMENOVANÍ INICIÁTOŘI PATENTU NEBYLI AŽ TAK VĚDÁTORY JAKO SPÍŠE ODBORNÍKEM V KOMPONOVÁNÍ SKLADEB PRO MECHANICKÁ PIANA, KTERÁ BYLA ŘÍZENA ŠIROKOU DĚROVANOU PÁSKOU A MANŽELKOU NĚMECKÉHO NACISTICKÉHO SYMPATIZANTA, DÍKY NĚMUŽ SE DOSTALA NA MÍSTA, KTERÁ BYLA OSTATNÍM ZAPOVĚZENA. TEHDY SE NĚMCI ZABÝVALI RADIOVĚ ŘÍZENÝMI TORPÉDY. POKUSY MĚLY OVŠEM MENŠÍ CHYBKU - RADIOVÉ OVLÁDÁNÍ MOHL NEPŘÍTEL RUŠIT. O TOMTO NEDOSTATKU SAMOZŘEJMĚ HEDY LAMARR TEDY MUSELA VĚDĚT A KDYŽ SE POZDĚJI S GEORGEM ANTHEILEM SETKALA, SLOVO DALO SLOVO A ZÁKLADNÍ IDEA BYLA NA SVĚTĚ - NÁHODNÁ ZMĚNA VYSÍLACÍCH KANÁLŮ SNÍŽÍ RIZIKO NEPŘÁTELSKÉHO RUŠENÍ. VYNÁLEZ, BYŤ TEORETICKÝ, BYL ALE OPOMÍJEN A ROKU 1959 PATENT VYPRŠEL BEZ ZJEVNÉ SNAHY O JEHO VYUŽITÍ.

39 PŘÍKLAD VYUŽITÍ - HISTORIE
ROKU 1962 DOŠLO ALE K OŽIVENÍ VYNÁLEZU A TOU DOBOU JIŽ ELEKTRONICKÝ "DĚRNÝ PÁS" UMOŽNIL PŘENOS RADIOVÉ KOMUNIKACE MEZI AMERICKÝMI LODĚMI BĚHEM KUBÁNSKÉ KRIZE. V DOBĚ MEZI ŠEDESÁTÝM A OSMDESÁTÝM ROKEM SE VYUŽÍVALA TATO TECHNOLOGIE VÝHRADNĚ PRO VOJENSKÉ ÚČELY (HLAVNĚ VE VIETNAMSKÉ VÁLCE) A NA ZAČÁTKU OSMDESÁTÝCH LET BYLA UVOLNĚNA I PRO CIVILNÍ VYUŽITÍ. BĚHEM TAK DLOUHÉ DOBY VÝVOJE KRÁČELA TECHNOLOGIE ROZPROSTŘENÉHO SPEKTRA S DOBOU A DÍKY RYCHLÉMU VÝVOJI ELEKTRONIKY A KYBERNETIKY BYLO UMOŽNĚNO SANFORDU LARSENOVI NAVRHNOUT KONSTRUKČNĚ SLOŽITĚJŠÍ GENERÁTORY ROZPROSTŘENÉHO SPEKTRA DS-1 A DS-2, KTERÉ ZE VSTUPNÍHO SIGNÁLU GENEROVALY ŠIROKOPÁSMOVÝ ŠUM, ZE KTERÉHO PŘÍJEMCE ZA POUŽITÍ STEJNÉHO KLÍČE ZPĚTNĚ SLOŽIL PŮVODNÍ SIGNÁL. JE ALE SAMOZŘEJMÉ, ŽE TAKOVÉTO ZAŘÍZENÍ OPĚT SLOUŽILO KE ZPRAVODAJSKÝM ÚČELŮM A NE PRO POKUSY RADIOAMATÉRŮ …

40 DVA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ
NÁHODNÝ PŘÍSTUP PŘÍSTUP DO SYSTÉMU NEZARUČUJE ÚČASTNÍKOVI OKAMŽITÝ VSTUP DO SYSTÉMU. SYSTÉM MŮŽE BÝT JIŽ OBSAZEN JINÝMI ÚČASTNÍKY JEHO POŽADAVEK MŮŽE KOLIDOVAT S POŽADAVKEM JINÉHO ÚČASTNÍKA DVA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PROTOKOLY S OPAKOVANÝM NÁHODNÝM PŘÍSTUPEM PROTOKOLY S NÁHODNÝM PŘÍSTUPEM S REZERVACÍ

41 NÁHODNÉ PŘÍSTUPOVÉ TECHNIKY SE DOSUD NEJVÍCE UPLATNILY V SYSTÉMECH VYUŽÍVAJÍCÍCH DRUŽIC.

42 CDMA POUŽÍVÁ K ROZPROSTŘENÍ INFORMACE 3 TECHNIKY:
·         DS-CDMA – DIRECT SEQUNCE-CDMA – PŘÍMÉ ROZPROSTÍRÁNÍ SPEKTRA POMOCÍ NEKORELOVANÝCH POSLOU-PNOSTÍ ·         FH-CDMA – FREQUENCY HOPPING-CDMA – ROZPROSTÍRÁNÍ SPEKTRA S PŘESKAKOVÁNÍM KMITOČTŮ ·         TH-CDMA – TIME HOPPING-CDMA – ROZPROSTÍRÁNÍ SPEKTRA S PŘESKAKOVÁNÍ ČASOVÝCH SLOTŮ SYSTÉM UMTS VYUŽÍVÁ DS-WCDMA KTERÁ MÁ VARIANTY: ·         DS-WCDMA-FDD (DS-WCDMA- FREQUENCY DIVISION DUPLEX) – SPOJENÍ PROBÍHÁ MEZI MOBILNÍM TELEFONEM A ZÁKLADNOVOU STANICÍ NA ODDĚLENÝCH FREKVENCÍCH V UPLINKU A DOWNLINKU. TO ZNAMENÁ, ŽE MOBILNÍ TELEFON VYSÍLÁ NA JEDNÉ FREKVENCI A POTÉ PŘIJÍMÁ NA FREKVENCI JINÉ. ·         DS-WCDMA-TDD (DS-WCDMA- TIME DIVISION DUPLEX) – SPOJENÍ PROBÍHÁ V UPLINKU I DOWN-LINKU NA JEDNÉ FREKVENCI. TATO SPOJENÍ SE PAK V PÁSMU STŘÍDAJÍ. 

43 MULTIPLEXOVÁNÍ VS. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU
JE n ZÁJEMCŮ O VYUŽITÍ 1 PŘENOSOVÉHO KANÁLU. NEVYSKYTUJÍ SE NA STEJNÉM MÍSTĚ A KROMĚ SPOLEČNÉHO PŘENOSOVÉHO KANÁLU NEMAJÍ JINOU MOŽNOST VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE. MULTIPLEXOVÁNÍ JE n ZÁJEMCŮ O VYUŽITÍ 1 PŘENOSOVÉHO KANÁLU. VŠICHNI SE VYSKYTUJÍ V JEDNOM MÍSTĚ. LZE VYHOVĚT VŠEM.

44 METODY PŘÍSTUPU TÝKAJÍ SE VÍCEBODOVÝCH TOPOLOGIÍ. NETÝKÁ SE DVOUBODOVÉ TOPOLOGIE. TÝKÁ SE HLAVNĚ SÍTÍ LAN, WAN…NAPŘ. SATELITNÍ SPOJE.

45 LITERATURA SVOBODA, J. A KOLEKTIV : TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA - DÍL 1-3
HANUS, CSc., S :BEZDRÁTOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE. INTERNET:

46 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ VYSVĚTLETE POJEM TECHNIKY MULTIPLEXOVÁNÍ
VYSVĚTLETE PRINCIP FREKVENČNÍHO MULTIPLEXU VYSVĚTLETE PRINCIP ČASOVÉHO MULTIPLEXU VYSVĚTLETE PRINCIP KÓDOVÉHO MULTIPLEXU VYSVĚTLETE PRINCIP VLNOVÉHO MULTIPLEXU. (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved


Stáhnout ppt "TECHNIKY MULTIPLEXOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google