Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace."— Transkript prezentace:

1 SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace (rozrůznění) a přímá propojenost s FGS.

2 Geografie obyvatelstva a sídel Lidstvo vzniklo pravděpodobně ve východní Africe v oblasti Viktoriina a Rudolfova jezera a odtud postupně osídlovalo Zemi. Měnilo neosídlenou krajinu (anekumenu) v osídlenou (ekumenu).

3 Počet a rozmístění obyvatel V současnosti žije na planetě přes 7,1 mld lidí. 7,1 mld lidí.7,1 mld lidí. Do počátku 19.st. byl růst počtu obyvatel pozvolný, hospodářskou revolucí se změnily výrazně podmínky života (zlepšení výživy, účinnější zdrav.péče...) a s tím se prudce zvýšil nárůst počtu obyvatel planety. V 2. ½ 20 st. došlo k nárůstu v rozvojových regionech světa (Asie, J Amerika, Afrika).

4 Nejlidnatě jší země světa v polovině roku 2012

5

6 Přírůstky obyvatelstva po 10 letech

7 Pohyb obyvatelstva Ukazatelem změny počtu obyvatel je pohyb obyvatelstva Ukazatelem změny počtu obyvatel je pohyb obyvatelstva a) přirozený – porodnost-úmrtnost b) mechanický – přemísťování lidí Demografická revoluce – proces změny reprodukčního chování lidí a úmrtnosti v průběhu času, který se projeví v prostředních fázích prudkým nárůstem počtu obyvatel (viz graf.)

8 Graf 1:demografická revoluce v Japonsku

9

10 Doba trvání demografické revoluce: Francie150let Francie150let GB150 GB150 Švédsko, Dánsko, Norsko, Belgie, Německo125 Švédsko, Dánsko, Norsko, Belgie, Německo125 Itálie, Španělsko75 Itálie, Španělsko75 ČR100 ČR100

11 Kojenecká úmrtnost ve světě

12 dětská úmrtnost - ekonomic.vyspělost dětská úmrtnost - ekonomic.vyspělost dětská úmrtnost v chudých regionech dětská úmrtnost v chudých regionech

13 Rozmístění obyvatelstva Značně nerovnoměrné. Závislé na přírodních podmínkách (nejvíce na klimatu) a společensko hospodářských. 60% obyvatel Země žije do 200 m n m. 60% obyvatel Země žije do 200 m n m. 50% do 200 km od pobřeží nejhustěji osídlené oblasti: jádra rozvoje průmyslu Evropa, Amerika,Asie....

14 Rozložení obyvatel podle makroregionů

15 Podíl obyvatelstva podle světadílů

16

17 Počet obyvatel podle států

18 POČET OBYVATEL PODLE EKONOMICKÉ VYSPĚLOSTI

19 Rasové složení obyvatelstva

20 Složení obyvatelstva podle věku

21 Vývoj městského a venkovského obyvatelstva

22

23

24 Jazyková struktura obyvatelstva

25 Světová náboženství

26 Interaktivní mapa světa: Interaktivní mapa světa:http://breathingearth.net/ http://breathingearth.net/ mapové servery s aktuálními údaji: 1) CIA 1) CIACIA 2) SVĚTOVÉ STATISTIKY 2) SVĚTOVÉ STATISTIKYSVĚTOVÉ STATISTIKYSVĚTOVÉ STATISTIKY 3) MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND 3) MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FONDMEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FONDMEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND 4) STATISTIKY OECD 4) STATISTIKY OECDSTATISTIKY OECDSTATISTIKY OECD

27 Kontrolní otázky 1) Čím se zabývá socioekonomická geografie? 2) Kolik žije v současnosti na planetě lidí? 3) Jaký je vývoj počtu obyvatel Země od 18.st.? Pokus se vysvětlit příčiny změn v počtu obyvatel. 4) Vysvětli pojem porodnost, úmrtnost, přírůstek obyvatel. 5) Jaký je rozdíl mezi přirozeným přírůstkem a celkovým přírůstkem obyvatel. 6) Které regiony světa mají vysoký přirozený přírůstek obyv. a proč? 7) Které regiony světa trpí úbytkem obyvatel a proč? 8) Jaké jsou nejpočetnější státy světa. 9) Seřaď světadíly podle počtu obyvatel. 10) Vysvětli pojem demografická revoluce. 11) Jak se zjišťuje počet obyvatel ve většině vyspělých zemí? 12) Jaké jsou prognózy vývoje počtu obyvatel podle odhadů OSN? 13) Objasni pojem věková pyramida? O čem vypovídá?

28 GEOGRAFIE SÍDEL

29 Sídlo - seskupení usedlostí Osídlení - rozmístění lidských sídel v krajině koncentrické (soustředěné) – vesnice, města...převažujekoncentrické (soustředěné) – vesnice, města...převažuje disperzní (rozptýlené) – rozptýlená vesnice, samotydisperzní (rozptýlené) – rozptýlená vesnice, samoty Původně žili lidé v malých sídlech (o nichž moc nevíme) – převažoval lov a sběr. S přechodem k zemědělské výrobě vznikají zemědělská sídla. Nejstarší sídelní a civilizační vývoj vč.vzniku měst probíhal na hranici 3 kontinentů (Asie, Afriky a Evropy) v oblasti tzv. „úrodného půlměsíce“

30 Pozdeji se k němu připojila oblast východní Číny a povodí Indu, středozemní oblast, a velmi pozdě, až počátkem letopočtu, Amerika (Mexiko, Peru)

31

32

33 1)venkovská (zakládána před 10000 lety v souvislosti s rozvojem zemědělství) 2) městská (díky výhodné poloze a podnebí již ve 1)starověku – jejich počet a osídlenost byla nízká) 2)Středověku (většina měst u nás) 3) Novověk - ipulsem k obrovskému rozvoji měst dochází až s průmyslovou revolucí. Urbanizace: zvyšování úlohy měst v rozvoji společnosti a rozšiřování městského způsobu obyvatelstva Ekumena – subekumena – anekumena = území osídlené trvale – dočasně - vůbec

34 Aglomerace – městské jádro a okolí (pražská, brněnská, ostravská...) Konurbace – propojení několika aglomerací (Porúří, Porýní...) Megalopole – nejrozsáhlejší intenzívně propojené oblasti lidského osídlení (Boston – Washington, Tokio – Kóbe,...)

35 Územní pohyb obyvatel vnitrostátní – (př.z venkova do měst v 2.1/2 20.st.) – důvody hlavně ekonomické vnitrostátní – (př.z venkova do měst v 2.1/2 20.st.) – důvody hlavně ekonomické mezistátní – důvody hl.ekonomické,.. bezpečnostní, náboženské, politické... mezistátní – důvody hl.ekonomické,.. bezpečnostní, náboženské, politické...

36 Struktura obyvatelstva věková věková 1) předproduktivní do 15 let 2) produktivní 15-59 let 3) poproduktivní 60 a více let věk, pohlaví a počet obyvatel nejlépe vystihuje tzv. věková pyramida (strom života)

37 Typy věkových pyramid

38

39

40

41

42

43

44

45 rasová – vymezení skupin lidí podle vnějších (biologických) znaků – barva kůže, tvar lebky, nosu, těles.výška...,které spojuje dlohodobý společný vývoj rasová – vymezení skupin lidí podle vnějších (biologických) znaků – barva kůže, tvar lebky, nosu, těles.výška...,které spojuje dlohodobý společný vývoj europoidníeuropoidní mongoloidní+ míšenci (Mu,Me,Za)mongoloidní+ míšenci (Mu,Me,Za) negroidnínegroidní australoidníaustraloidní

46 míšenci - převažují ve Stř.A MULAT ZAMBO MESTIC

47

48 národnostní – podle příslušnosti k národu (společným znakem je územní, jazykový, kulturní a historický vývoj s vědomím příslušnosti k národu národnostní – podle příslušnosti k národu (společným znakem je územní, jazykový, kulturní a historický vývoj s vědomím příslušnosti k národu na Zemi žije asi 2000 národů na Zemi žije asi 2000 národů Největší národy světa: Největší národy světa: 1.Číňané (Chanové) 1,1mld. 2. Hindové (Indie) 23O mil. 3. Američané (USA) mil. 200 mil. 3. Bengálci (Bangladéš, Indie) přes 200 mil. 4. Brazilci 5. Rusové 140 mil. 6. Japonci 130 mil.

49 jazyková – podle příslušnosti k jazykové rodině, skupině jazyků jazyková – podle příslušnosti k jazykové rodině, skupině jazyků

50

51 náboženská náboženská ateisté – bez vyznáníateisté – bez vyznání věřící – víra v nějaké božstvověřící – víra v nějaké božstvo Nejvýznamější náboženství: budhismus – 324 mil. budhismus – 324 mil. křesťanství – (katolíci, pravoslavní, protestanté)vyznává asi 2mld. křesťanství – (katolíci, pravoslavní, protestanté)vyznává asi 2mld. islám – muslimové – 1,1 mld. islám – muslimové – 1,1 mld. hinduismus – 781 mil. hinduismus – 781 mil. judaismus – 18 mil. judaismus – 18 mil. animistická náb. (tradiční) animistická náb. (tradiční)

52

53

54 Kontrolní otázky 1) Co je to sídlo, osídlení? 2) Jaké jsou nejstarší centra lidského osídlení? 3) Jaké znáš typy sídel? 4) Jaký je rozdíl mezi vesnickým a městským sídlem? 5) V jakých obdobích vznikala města? S čím byl tento jev spojen? 6) Lokalizuj 10 největších měst světa. Jaké znaky mají společné? 7) Co je to urbanizace? Seřaď jednotlivé kontinenty podle míry urbanizace. 8) Jak se bude urbanizace dále vyvíjet?

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87


Stáhnout ppt "SOCIEKONOMICKÁ SFÉRA Socioekonomická geografie zkoumá lidskou společnost a její hospodářskou činnost. Nejdůležitějším znakem SES je její prostorová diferenciace."

Podobné prezentace


Reklamy Google