Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond dalšího vzdělávání a jeho role v oblasti sociálních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond dalšího vzdělávání a jeho role v oblasti sociálních služeb"— Transkript prezentace:

1 Fond dalšího vzdělávání a jeho role v oblasti sociálních služeb
Na Maninách 20, Praha 7 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

2 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího profesního vzdělávání tak, aby se tato forma vzdělávání stala standardní a všeobecně uznávanou součástí vzdělávacího systému a života občanů v České republice. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

3 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Strategicko-metodická činnost MPSV prostřednictvím FDV vytváří podmínky a mechanizmy pro oblast rozvoje dalšího profesního vzdělávání. Mezi hlavní cíle FDV v rámci této oblasti patří: spolupodílet se na rozvoji dalšího profesního vzdělávání občanů ČR ve spolupráci s dalšími resorty a odbornými subjekty, působit jako metodický garant pro profesní vzdělávání v gesci MPSV, monitorovat trh práce s ohledem na potřeby pracovních sil v rámci jednotlivých profesí, analyzovat potřeby trhu práce z hlediska dalšího vzdělávání, provádět osvětu a popularizaci dalšího profesního vzdělávání, podílet se na přípravě nového programového období v oblasti dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

4 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Výkonná činnost Zahrnuje realizaci konkrétních projektů v návaznosti na koncepční a strategické směřování. Hlavním cílem FDV v rámci této oblasti patří: Podílet se na realizaci projektů týkajících se oblasti dalšího profesního vzdělávání Příklady projektů: Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV Vzdělávání neformálních pečovatelů v oblasti dlouhodobé péče Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

5 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Činnosti spojené s poskytováním sdílených služeb FDV nabízí své odborné kapacity a know-how pro potřeby dalších subjektů veřejné správy či soukromého sektoru V této oblasti si FDV klade za cíl zajistit pro potřeby MPSV, orgánů státní správy a dalších subjektů kvalitní a dostatečné personální kapacity v oblastech rozvoje lidských zdrojů, řízení a administrace projektů strukturálních fondů dle aktuálních potřeb. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

6 Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
Představení projektu

7 Základní informace o projektu
Reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Období realizace: červen 2012 – říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Délka stáží: 1 – 6 měsíců Počet podpořených osob: 5 000

8 Cíle projektu Cílové skupiny
zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření Cílové skupiny absolventi nezaměstnaní osoby vracející se na trh práce osoby mající zájem o kariérní vzdělávání

9 Cílová skupina Občané ČR s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Praha (projektu se nemohou účastnit OSVČ a osoby se statusem studenta) Stážistou mohou být: Absolventi s dokončeným stupněm vzdělání dle požadavků daných šablonou stáže Nezaměstnaní Osoby vracející se na trh práce (např. osoba na rodičovské dovolené) Osoby mající zájem o karierní vzdělávání Výhody pro stážistu získání praxe v oboru, navázání kontaktů, možnost (při oboustranné dohodě) získat po stáži zaměstnání u poskytovatele stáže, certifikát o absolvování stáže atd.

10 Poskytovatel stáže Podmínky pro poskytovatele stáže:
musí mít sídlo na území ČR ekonomický subjekt (např. stavební firma, výrobní společnost) právoplatně registrován v České republice; mimo jiné vykonává hospodářskou činnost v oblasti vzdělávání (firma musí mít ohlášenou volnou živnost v oboru č. 72); jiný subjekt (např. příspěvková organizace) musí mít stanovenou vzdělávací činnost ve zřizovací listině, stanovách, statutu apod, tzn. musí být schopen vystavit fakturu za účelem vzdělávání schopnost zajistit mentora musí být zaměstnán na hlavní pracovní poměr (u poskytovatele stáže) po dobu nejméně 6 měsíců splnění podmínky podpory malého rozsahu = de minimis

11 Poskytovatel stáže Výhody plynoucí z účasti na projektu pro poskytovatele stáže: možnost interně proškolit pracovní sílu z podporovaných zdrojů náklady na průběh stáže jsou spolufinancovány z fondů EU po skončení stáže možnost stážistu zaměstnat nejedná se o závazek stážistu zaměstnat zvýšit šanci stážisty při uplatnění na pracovním trhu prezentaci firmy v databázi poskytovatelů stáží

12 Šablony základní rámec stáže spolu se stanovenými cíli a indikativním harmonogramem stáže vydefinováno 50 typových pozic do budoucnosti je předpoklad minimálně 150 typových pozic jsou vytvářeny realizačním týmem projektu (specialisty pro tvorbu šablon) experty z dané oblasti pro konkrétní typovou pozici finálně jsou schvalovány Odbornou radou

13 Šablona stáže Základní informace o stáži
Popis pozice, délka stáže, celková cena stáže Cíle stáže Předpokládané aktivity a osvojení/zvýšení kompetencí v průběhu stáže Profil stážisty Požadavky na vzdělání nebo praxi, obecné znalosti Profil poskytovatele stáže Požadavky na mentora a jeho zapojení, materiální a technické zabezpečení stáže Harmonogram stáže Obecný výčet činností a zapojení mentora Finanční náročnost stáže Fixní (administrativní) a variabilní (specifická) část

14 Šablony – aktuální stav
probíhá tvorba šablon a jejich připomínkování v rámci pracovních skupin expertů K dnešnímu dni Odbornou radou schváleno 28 šablon stáží: personalista samostatný účetní specialista finančního controllingu programátor programátor analytik technik IT webový grafik interní auditor daňový specialista fakturant finanční analytik mzdová účetní odborný účetní personální manažer bezpečnostní pracovník detektiv koncipient finanční ředitel asistent finančního ředitele manažer projektu asistent manažera projektu marketingový manažer asistent marketingového manažera obchodní ředitel asistent obchodního ředitele stavební technik kontrolor kvality stavební technik mistr stavební technik projektant stavební technik technolog

15 Aktuality spuštěn systém ASAP (Agendový systému aktivit projektu) pro registrace poskytovatelů stáží a stážistů: k zaregistrováno 616 uchazečů o stáž a 173 poskytovatelů stáží

16 Komunikační nástroje Webové stránky odběr novinek Facebook profil Inzerce v tištěných a online médiích TV a rozhlasové spoty Roadshow – vysoké školy, úřady práce Propagační předměty Informační letáky a brožury Infolinka

17 Národní soustava povolání III
Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

18 NSP III – Rozvoj katalogu Národní soustavy povolání
Hlavní cíle: Dokončení katalogu JP Zajištění využívání v oblasti zaměstnanosti a trhu práce (ÚP, firmy, individuální občané ) IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

19 NSP III – Rozvoj katalogu Národní soustavy povolání
Připravované možnosti využívání v praxi – veřejné služby zaměstnanosti: Zakomponování do procesů ÚP (zprostředkování, hlášení volných pracovních míst, vazby na rekvalifikace,..) SW nástavby pro využívání (kompetenční diagnostika, vazba na nabídky volných pracovních míst,…) IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

20 Další rozvoj nástrojů NSP
Připravované možnosti využívání v praxi – zaměstnavatelé, zaměstnanci: nástroj pro sestavování popisů práce, podnikových katalogů prací hodnocení výkonu zaměstnanců IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

21 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách Reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

22 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Systém akreditací Smyslem projektu je najít koncepční, efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení mechanismu pro proces agendy akreditací udělovaných MPSV pro oblast základního a dalšího vzdělávání pro zaměstnance v sociálních službách. Prostřednictvím projektu dojde ke zvýšení tlaku na zvyšování kvality nabízených vzdělávacích programů a zároveň i poskytnutí přehlednější a strukturované nabídky pro zaměstnance v sociálních službách. IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

23 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Hlavní cíle projektu vytvořit podpůrné nástroje ke zvyšování kvality a dostupnosti akreditovaných vzdělávacích programů a) revidovaná metodika kontrol, b) katalog vzdělávacích institucí, c) možnost detailního nahlížení do obsahu vzdělávacích kurzů, zlepšit rozsah a kvalitu inspekcí akreditovaných vzdělávacích institucí, motivovat sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách k volbě kvalitních vzdělávacích programů, podpořit vzdělávací programy zvyšující profesní znalosti a dovednosti – naplňování standardů kvality sociálních služeb. IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

24 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Dílčí cíle projektu Předložit sektorové radě NSK návrhy hodnotících a kvalifikačních standardů pro oblast vzdělávání v sociálních službách a navrhnout kreditní systém akreditovaných vzdělávacích programů. Zefektivnit proces administrace akreditačního řízení prostřednictvím revize souvisejících metodik a elektronizace celého procesu Zpřehlednit zveřejňovanou nabídku vzdělávacích programů vytvořením katalogu akreditovaných vzdělávacích programů. Zmapovat vzdělávací instituce poskytující akreditované vzdělávací programy formou inspekce kvality s cílem ověřit kvalitu udělených akreditací; výstupem bude revidovaná metodika kontrol dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

25 Důsledky současné situace
formálnost a zdlouhavost hodnotícího procesu, nepřehledný systém zveřejňování akreditovaných programů, hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr vzdělávacího programu je jeho cena a nikoli obsah či jiná kvalitativní kritéria, rozpor průběhu vzdělávacího programu s podmínkami udělené akreditace, nepřehledně zveřejněná nabídka akreditovaných vzdělávacích programů, která vede v některých případech ke klamavému uveřejňování informací ze strany vzdělávacích institucí. IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

26 IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb
Přínosy projektu modernizace, rozšíření kapacity a kvality procesu akreditací udělovaných MPSV, naplňování Strategie celoživotního učení ČR, zlepšení struktury nabídky dalšího vzdělávání, zpětná vazba k úrovni a účelnosti akreditovaných vzdělávacích programů ze strany poskytovatelů sociálních služeb a jejich zaměstnanců, budoucí kvalitativní regulace obsahu vzdělávacích programů, aniž by docházelo k potlačování prvků inovativnosti IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor

27 ředitel odboru projektové kanceláře
Děkuji za pozornost. Ing. Radek Rinn ředitel odboru projektové kanceláře IV. Kongres poskytovatelů sociálních služeb 11. – , Tábor


Stáhnout ppt "Fond dalšího vzdělávání a jeho role v oblasti sociálních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google