Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konstrukce ÚT: generační a unisex 0 Modifikace úmrtnostních tabulek v pojišťovnictví: generační a unisex tabulky Mgr. Petr Smetana Seminář z aktuárských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konstrukce ÚT: generační a unisex 0 Modifikace úmrtnostních tabulek v pojišťovnictví: generační a unisex tabulky Mgr. Petr Smetana Seminář z aktuárských."— Transkript prezentace:

1 Konstrukce ÚT: generační a unisex 0 Modifikace úmrtnostních tabulek v pojišťovnictví: generační a unisex tabulky Mgr. Petr Smetana Seminář z aktuárských věd, MFF UK 11. 11. 2005

2 Konstrukce ÚT: generační a unisex 1 Obsah ngenerační úmrtnostní tabulky n důchodové n nedůchodové númrtnostní tabulky bez závislosti na pohlaví (unisex tabulky) n tvorba n výpočty a použití – porovnání n důsledky – Fair Value

3 Konstrukce ÚT: generační a unisex 2 Generační úmrtnostní tabulky Generační úmrtnostní tabulky – proč?1/2 ntvorba složitějších produktů n nejen životní pojištění (např. výpočet doživotní renty po úrazu) nnáročnější na vytvoření a udržování n vývoj výpočetní techniky (lepší možnosti výpočtů) npro důchodová pojištění n zejména pro (doživotní) zajištění n kvůli změnám v průměrné délce života – např. pro penzijní fondy (potřeba plánovat v desítkách let dopředu – cca 50 let) n penzijní reforma v ČR n potřeba pro co nejpřesnější vyjádření (malé rozdíly mají větší dopad – např. po dobu 40 let)

4 Konstrukce ÚT: generační a unisex 3 Generační úmrtnostní tabulky Generační úmrtnostní tabulky – proč?2/2 npro nedůchodová pojištění opačné riziko – smrt nvyšší riziko než standardní úmrtnostní tabulky n bezpečnostní rezerva n omezení underwritingu: l snížení nákladů l zahrnutí větší skupiny osob do pojištění l zjednodušení produktu (např. vytvoření "flat-rate" pravděpodobností z generačních úmrtnostních tabulek l dlouhodobé trvání pojištění n pravděpodobnosti úmrtí v generacích klesají – nižší ceny pro mladší generace

5 Konstrukce ÚT: generační a unisex 4 Generační úmrtnostní tabulky Projekce a selekce nprojekce n dlouhodobost pojištění x n zjednodušení pojištění nselekce n oceňování zdravotního stavu n vliv underwritingu na strukturu pojistného kmene l zdravější lidé – negativum pro důchodová pojištění, pozitivum pro riziková pojištění) l náklady na underwriting (prohlídky atd.)

6 Konstrukce ÚT: generační a unisex 5 Generační úmrtnostní tabulky Zdrojová data númrtnostní tabulky v českých zemích n od roku 1899 n jen pro některé roky/generace l data po cca 10 letech (do roku 1990) l data po jednom roku (od roku 1990) n od 0 do 103 let n jednoroční intervaly

7 Konstrukce ÚT: generační a unisex 6 Generační úmrtnostní tabulky Regrese1/2 npřes 100 let a přes 10 let (t) n nkoeficienty, resp. nkoeficienty nupravené koeficienty n s rostoucím věkem nerostoucí n úmrtnost žen by měla být nižší než mužů

8 Konstrukce ÚT: generační a unisex 7 Generační úmrtnostní tabulky Regrese (graf pro ženy) 2/2

9 Konstrukce ÚT: generační a unisex 8 Generační úmrtnostní tabulky Bazická tabulka – selekce1/2 nzákladní, z ní se bude vše počítat nzde zohlednění selekce (váhy) n Münich Re n Komerční pojišťovna n n - skutečný počet zemřelých ve věku x v kalendářním roce t n - celkový počet osob ve věku x v kalendářním roce t

10 Konstrukce ÚT: generační a unisex 9 Generační úmrtnostní tabulky Bazická tabulka – selekce2/2 ndata z Komerční pojišťovny n cca 136 000 člověkoroků n f x KP = f y KP n fx_init a LinTrend(fx_init) ndata z Münich Re n cca 367 000 člověkoroků pro muže, cca 442 000 člověkoroků pro ženy n f x MR = f y MR ncelkové váhy dle celkového počtu osob ve kmeni

11 Konstrukce ÚT: generační a unisex 10 Generační úmrtnostní tabulky Selekce graficky

12 Konstrukce ÚT: generační a unisex 11 Generační úmrtnostní tabulky Bezpečnostní přirážka nbazické pravděpodobnosti: nbezpečnostní přirážku lze tvořit více způsoby npostup doporučovaný kanadskými pojistnými matematiky: nkde nc je konstanta s doporučenou hodnotou 0,015

13 Konstrukce ÚT: generační a unisex 12 Generační úmrtnostní tabulky Výsledné generační pravděpodobnosti npro pravděpodobnost úmrtí ve věku x a v kalendářním roce t platí: nnázornější je ovšem následující tvar (úmrtnost muže z generačního ročníku t):

14 Konstrukce ÚT: generační a unisex 13 Generační úmrtnostní tabulky Ukázky tabulek a grafů – muži nPříklad: generační pravděpodobnosti úmrtí (muži - ročníky 1952, 1962, 1972)

15 Konstrukce ÚT: generační a unisex 14 Generační úmrtnostní tabulky Ukázky tabulek a grafů – ženy nPříklad: generační pravděpodobnosti úmrtí (ženy - ročníky 1952, 1962, 1972)

16 Konstrukce ÚT: generační a unisex 15 Generační úmrtnostní tabulky Příklady rizikového poj. pro různé generace VěkTrváníJednorázové pojistné 195219621972 204012 4947 2734 289 30 8 8295 6813 683 40207 4725 1403 535 50105 1873 7392 690 VěkTrváníRoční pojistné 195219621972 2040522291168 30 427269173 4020482327223 5010590422302

17 Konstrukce ÚT: generační a unisex 16 Unisex úmrtnostní tabulky Úmrtnostní tabulky nezávislé na pohlaví nunisex tabulky nProč? n zákaz používání pohlaví při stanovení výše pojistného n důvodem bylo tvrzení o diskriminaci žen (nižší důchody) nVývoj v EU - diskuse nZávěr: n směrnice o rovném přístupu ke zbožím a službám n požadavky na nepoužívání pohlaví

18 Konstrukce ÚT: generační a unisex 17 Unisex úmrtnostní tabulky Varianty konstrukce tabulek nprůměr tabulek mužů a žen nvážený průměr tabulek mužů a žen npoužití metodologie ČSÚ n společná zdrojová data n metodologie

19 Konstrukce ÚT: generační a unisex 18 Unisex úmrtnostní tabulky Metodologie ČSÚ ninterní, není veřejně publikována nrekonstrukce této metody n diplomová práce na MFF UK (1996) n úprava metody nzdrojová data n ČSÚ – počty žijících osob n ČSÚ – počty zemřelých osob

20 Konstrukce ÚT: generační a unisex 19 Unisex úmrtnostní tabulky Použité pojmy a zdrojová data nstřední stav n průměrný počet jedinců za sledované období n značí se n většinou se bere dle stavu v polovině období nsoubor zemřelých třetího řádu n počet zemřelých v daném věku z generací narozených v ve dvou po sobě následujících letech (tj. ti, kteří se daného věku v daném roce právě dožili nebo se ještě těsně nestihli dožít věku o jeden rok vyššího) n značí se

21 Konstrukce ÚT: generační a unisex 20 Unisex úmrtnostní tabulky Demografická síť - Lexisův diagram

22 Konstrukce ÚT: generační a unisex 21 Unisex úmrtnostní tabulky Postup1/3 nspecifická míra úmrtnosti: nvýpočet pravděpodobností úmrtí pomocí Novoselského formule II: n pouze pro věky 1 – 86 let n má tvar nmodifikovaný tvar pro věk 0: (N Z je počet narozených v daném roce)

23 Konstrukce ÚT: generační a unisex 22 Unisex úmrtnostní tabulky Postup2/3 nklouzavé průměry sedmého řádu: npravděpodobnosti dožití: n pro věky 1 – 85 let nvyšší ročníky – ?

24 Konstrukce ÚT: generační a unisex 23 Unisex úmrtnostní tabulky Postup3/3 nextrapolace hodnot pomocí Gompertzovy-Makehamovy formule: n pro věky 85 let a výše n obecný tvar: nmetoda Kinga-Hardyho n z maximálních intervalů mezi věky 60 – 83 let: l „intervalová metoda odhadu“ l (posun o rok) 61 – 68, 69 – 76, 77 – 84 n výsledkem jsou hodnotypro věky 75 – 103 n neostré navázání pomocí vážených přechodů

25 Konstrukce ÚT: generační a unisex 24 Unisex úmrtnostní tabulky Navázání (King-Hardy)

26 Konstrukce ÚT: generační a unisex 25 Unisex úmrtnostní tabulky Další spočtené parametry ntabulkový počet dožívajících ntabulkový počet zemřelých ntabulkový počet žijících npočet let života, které má tabulková generace (tedy nikoliv jednotlivec) v daném věku ještě před sebou nstřední délka života (naděje dožití)

27 Konstrukce ÚT: generační a unisex 26 Unisex úmrtnostní tabulky Výsledek – tabulka, graf ntabulka ve tvaru publikovaném ČSÚ ngraf n v logaritmickém měřítku n porovnání se samostatnými pravděpodobnostmi pro muže a pro ženy

28 Konstrukce ÚT: generační a unisex 27 Unisex úmrtnostní tabulky Graf – unisex pravděpodobnosti

29 Konstrukce ÚT: generační a unisex 28 Unisex úmrtnostní tabulky Praktické výsledky – vzorové tarify nDefinice vzorových pojištění: n smíšené pojištění: l pojistnou událostí je smrt pojištěného do určitého (předem daného) věku nebo dožije-li se pojištěný určitého (předem daného) věku n rizikové pojištění (dočasné pojištění pro případ smrti): l pojistnou událostí je pouze smrt do určitého (předem daného) věku l v případě, že ke smrti pojištěného nedojde, nic se nevyplácí n důchodové pojištění: l v případě dožití se určitého věku je pojištěnému od tohoto věku vyplácen (zpravidla) měsíční (zpravidla) doživotní důchod l důchod je stanoven na počátku

30 Konstrukce ÚT: generační a unisex 29 Unisex úmrtnostní tabulky Smíšené pojištění - nettopojistné U smíšeného pojistného vliv úmrtnostních tabulek není významný, zejména jedná-li se o jednorázové pojistné: potřeba dosáhnout na konci pojištění na cílovou částku převáží riziko smrti. VěkDoba trvání Jednor. poj. – uni (U) Jednor. poj. – muži (M) Jednor. poj. – ženy (F) Poměr U/M (%) Poměr U/F (%) Poměr M/F (%) 204040 065 Kč40 617 Kč39 492 Kč98,64 %101,45 %102,85 % 30 50 381 Kč50 876 Kč49 871 Kč99,03 %101,02 %102,02 % 402063 364 Kč63 792 Kč62 930 Kč99,33 %100,69 %101,37 % 501079 476 Kč79 715 Kč79 241 Kč99,70 %100,30 %100,60 % VěkDoba trvání Roční poj. - uni (U) Roční poj. - muži (M) Roční poj. - ženy (F) Poměr U/M (%) Poměr U/F (%) Poměr M/F (%) 20401 567 Kč1 603 Kč1 530 Kč97,73 %102,42 %104,80 % 30 2 380 Kč2 427 Kč2 332 Kč98,03 %102,06 %104,10 % 40204 054 Kč4 129 Kč3 979 Kč98,17 %101,88 %103,78 % 50109 076 Kč9 211 Kč8 947 Kč98,54 %101,44 %102,95 %

31 Konstrukce ÚT: generační a unisex 30 Unisex úmrtnostní tabulky Smíšené pojištění – nettorezerva jednorázová

32 Konstrukce ÚT: generační a unisex 31 Unisex úmrtnostní tabulky Smíšené pojištění – nettorezerva běžná

33 Konstrukce ÚT: generační a unisex 32 Unisex úmrtnostní tabulky Rizikové pojištění - nettopojistné U rizikového pojištění použití unisex tabulek nezávislých na pohlaví výrazně zdraží pojistné pro ženy a naopak výrazně zlevní pojistné pro muže. VěkDoba trvání Jednor. poj. – uni (U) Jednor. poj. – muži (M) Jednor. poj. – ženy (F) Poměr U/M (%) Poměr U/F (%) Poměr M/F (%) 20405 863 Kč8 262 Kč3 599 Kč72,17 %165,68 %229,58 % 30 6 860 Kč9 443 Kč4 229 Kč72,65 %162,20 %223,27 % 40207 594 Kč10 461 Kč4 712 Kč72,59 %161,17 %222,03 % 50106 701 Kč9 361 Kč4 100 Kč71,58 %163,43 %228,31 % VěkDoba trvání Roční poj. - uni (U) Roční poj. - muži (M) Roční poj. - ženy (F) Poměr U/M (%) Poměr U/F (%) Poměr M/F (%) 2040233 Kč326 Kč139 Kč71,51 %167,27 %233,92 % 30 324 Kč451 Kč198 Kč71,92 %163,87 %227,84 % 4020486 Kč677 Kč298 Kč71,74 %163,08 %227,32 % 5010765 Kč1 082 Kč463 Kč70,74 %165,30 %233,65 %

34 Konstrukce ÚT: generační a unisex 33 Unisex úmrtnostní tabulky Rizikové pojištění – nettorezerva jednorázová

35 Konstrukce ÚT: generační a unisex 34 Unisex úmrtnostní tabulky Rizikové pojištění – nettorezerva běžná

36 Konstrukce ÚT: generační a unisex 35 Unisex úmrtnostní tabulky Důchodové pojištění - nettopojistné U důchodového pojištění se nejvíce projevuje skutečnost, že se počítá s pravděpodobnostmi úmrtí až do vysokých věků (tj. výrazně se projeví efekt snížení či zvýšení pravděpodobností úmrtí v důsledku toho, že se nepoužije pohlaví jako vstupní parametr). Tento efekty je zde ale samozřejmě opačný než v ostatních případech. VěkDoba trvání Jednor. poj. – uni (U) Jednor. poj. – muži (M) Jednor. poj. – ženy (F) Poměr U/M (%) Poměr U/F (%) Poměr M/F (%) 204058 629 Kč50 595 Kč71 864 Kč115,88 %81,58 %70,40 % 30 74 821 Kč64 791 Kč91 382 Kč115,48 %81,88 %70,90 % 402095 880 Kč83 397 Kč116 564 Kč114,97 %82,26 %71,55 % 5010125 114 Kč110 017 Kč150 445 Kč113,72 %83,16 %73,13 % VěkDoba trvání Roční poj. - uni (U) Roční poj. - muži (M) Roční poj. - ženy (F) Poměr U/M (%) Poměr U/F (%) Poměr M/F (%) 20402 293 Kč1 997 Kč2 784 Kč114,81 %82,36 %71,74 % 30 3 534 Kč3 091 Kč4 272 Kč114,33 %82,72 %72,35 % 40206 134 Kč5 398 Kč7 370 Kč113,62 %83,23 %73,25 % 501014 287 Kč12 712 Kč16 986 Kč112,40 %84,12 %74,84 %

37 Konstrukce ÚT: generační a unisex 36 Unisex úmrtnostní tabulky Důchodové poj. – nettorezerva jednorázová

38 Konstrukce ÚT: generační a unisex 37 Unisex úmrtnostní tabulky Důchodové pojištění – nettorezerva běžná

39 Konstrukce ÚT: generační a unisex 38 Unisex úmrtnostní tabulky Jiný způsob tvorby unisex hodnot npomocí kombinací n na úrovni výsledků – (vážené) průměry pojistných n na úrovni vstupních parametrů – (vážené) průměry pravděpodobnostní úmrtí l např. takto kde k jsou poměry mužů a žen v portfoliu ( 0<= k <= 1 )

40 Konstrukce ÚT: generační a unisex 39 Unisex úmrtnostní tabulky Vážené průměry – jednorázové smíšené poj.

41 Konstrukce ÚT: generační a unisex 40 Unisex úmrtnostní tabulky Vážené průměry – běžné smíšené pojištění

42 Konstrukce ÚT: generační a unisex 41 Unisex úmrtnostní tabulky Vážené průměry – jednorázové rizikové poj.

43 Konstrukce ÚT: generační a unisex 42 Unisex úmrtnostní tabulky Vážené průměry – běžné rizikové pojištění

44 Konstrukce ÚT: generační a unisex 43 Unisex úmrtnostní tabulky Vážené průměry – jednorázové důchodové poj.

45 Konstrukce ÚT: generační a unisex 44 Unisex úmrtnostní tabulky Vážené průměry – běžné důchodové pojištění

46 Konstrukce ÚT: generační a unisex 45 Unisex úmrtnostní tabulky Fair Value nTato metoda pracuje s budoucími finančními toky, které z jednotlivých pojistných smluv mohou vyplynout. Zahrnuje v sobě mj.: n skutečné chování pojistného kmene (stornovost, úmrtnost apod.); n skutečnou nákladovost v pojišťovně (náklady na jednotlivé pojistné smlouvy v jednotlivých letech trvání těchto smluv atd.); n očekávané chování finančních trhů (zda a jak bude pojišťovna schopna vydělat investováním svěřených prostředků (jako rozdíl oproti garantované technické úrokové míre)) nVýsledkem je hodnota, kterou by měla pojišťovna považovat za rezervu – je to částka, kterou by měla v budoucnu vydat na pokrytí svých závazků plynoucích z uzavřených pojistných smluv.

47 Konstrukce ÚT: generační a unisex 46 Unisex úmrtnostní tabulky Komentáře k Fair Value1/2 nSložitý způsob výpočtu: n komplikované modely (náročná kontrola správnosti) n část portfolia nNepřesnost výpočtu: n zprůměrované portfolio nČasová náročnost výpočtu: n nedostatečné softwarové nástroje (důvodem je např. cena) n použití např. MS Excelu (rychlost výpočtu není dostatečná)

48 Konstrukce ÚT: generační a unisex 47 Unisex úmrtnostní tabulky Komentáře k Fair Value2/2 nNestálost výpočtu: n vstupní parametry jsou nepřesné - jsou použity parametry, které jsou pouze odhadovány n nutné opakování pro zmírnění nepřesností (dále jsou též prováděny testy citlivosti) n porovnání spočtené hodnoty FV s "klasickým" výpočtem bruttorezervy pomocí standardních aktuárských vztahů n aktuárské výpočty jsou stabilní (nemění se v čase) – kvůli obezřetnosti jsou porovnávány s FV l např.: Jsou-li spočtené hodnoty FV větší než spočtené hodnoty klasických rezerv, použijí se do bilance (účetnictví, výkazů atd.) hodnoty spočtené pomocí FV. Jsou-li však spočtené hodnoty FV menší než spočtené hodnoty klasických rezerv, z důvodu obezřetnosti jsou do výkazu použity vyšší hodnoty spočtené klasicky.

49 Konstrukce ÚT: generační a unisex 48 Unisex úmrtnostní tabulky Testy citlivosti FV nNěkteré důvody pro provádění testů citlivosti: n eliminace nestálosti n upřesnění výsledků n závislost na vstupních parametrech l kdy má smysl se je snažit zpřesnit a kdy ne nZpůsoby provádění testů citlivosti: n změna vstupních parametrů l změna pouze jednoho parametru x změna více parametrů najednou l multiplikativní efekty nOdborná směrnice č. 3 České společnosti aktuárů n varianty testů pro různé vstupní parametry n doporučené testy citlivosti

50 Konstrukce ÚT: generační a unisex 49 Unisex úmrtnostní tabulky Další test citlivosti FV nSměrnice EU n hrozící možnost implementace v ČR n test dopadů v ČR – na jaké typy pojištění jsou největší? nPoužití unisex úmrtnostních tabulek n shodné pojistné i rezervy pro muže i ženy nSkutečná úmrtnost mužů a žen bude různá n výhoda: více mužů nebo více žen? nTest citlivosti na strukturu portfolia n změna poměru mužů a žen n relativní i absolutní změny

51 Konstrukce ÚT: generační a unisex 50 Unisex úmrtnostní tabulky Analýza na reálných datech nTři druhy portfolií n smíšené pojištění n rizikové pojištění pro případ smrti n důchodové pojištění nZákladem jsou upravená reálná portfolia n několik set pojistných smluv v každém portfoliu n struktura mužů a žen odpovídá realitě n testy změn struktury mužů a žen (změna poměru) l M / Ž ---> 0% / 100% 10% / 90% 20% / 80% … 100% / 0%

52 Konstrukce ÚT: generační a unisex 51 n = příjmy – výdaje (ve smlouvě i) n npříklad pro smíšené pojištění: Unisex úmrtnostní tabulky Vlastní výpočet FV

53 Konstrukce ÚT: generační a unisex 52 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – smíšené pojištění (graf)

54 Konstrukce ÚT: generační a unisex 53 Podíl (M/F)Fair ValuePodíl (%)Rozdíl 0:1009 968 86888,80%1 256 768 10:9010 302 45491,78%923 182 20:8010 477 06793,33%748 569 30:7010 642 68394,81%582 953 40:6010 902 53597,12%323 101 50:5011 026 55398,23%199 083 56:4411 225 636100,00%0 60:4011 312 024100,77%-86 388 70:3011 438 283101,89%-212 647 80:2011 564 653103,02%-339 017 90:1011 689 649104,13%-464 013 100:011 841 444105,49%-615 808 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – smíšené pojištění (hodnoty)

55 Konstrukce ÚT: generační a unisex 54 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – smíšené pojištění (komentář) nPoužití unisex úmrtnostních tabulek v sobě implikuje to, že v pojistném kmeni bude přibližně polovina mužů a polovina žen. Jakákoli odchylka od tohoto stavu má za následek odchýlení pojišťovny od ideálních výsledků. nBylo-li by v portfoliu pojišťovny 100% mužů, pojišťovna by měla tvořit nejvyšší rezervy. Naopak: pojistila-li by pojišťovna pouze ženy (za unisexové pojistné), vydělala by na tom. Rozdíl FV mezi oběma krajními hodnotami činí přibližně 16%, což je již dostatečné číslo na to, aby toto bylo třeba vzít do úvahy. nDále je třeba vzít do úvahy to, že zkoumané portfolio bylo relativně malé – pojišťovny mohou běžně mít portfolio o desetinásobné velikosti a v tom případě už by se v absolutních částkách mohlo jednat o docela velké obnosy.

56 Konstrukce ÚT: generační a unisex 55 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – rizikové pojištění

57 Konstrukce ÚT: generační a unisex 56 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – rizikové pojištění (hodnoty) Podíl (M/F)Fair ValuePodíl (%)Rozdíl 0:100-30 843 134142,32%-9 170 864 10:90-29 567 450136,43%-7 895 180 20:80-28 521 216131,60%-6 848 946 30:70-27 195 707125,49%-5 523 437 40:60-25 499 722117,66%-3 827 452 50:50-23 999 365110,74%-2 327 094 60:40-22 697 603104,73%-1 025 332 70:30-21 672 270100,00%0 80:20-20 353 01993,91%1 319 251 90:10-18 940 73987,40%2 731 531 100:0-17 464 04280,58%4 208 228

58 Konstrukce ÚT: generační a unisex 57 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – rizikové pojištění (komentář) nZáporná hodnota FV znamená, že pojištění je ziskové a vydělává (resp. že by nebylo třeba tvořit rezervy) - je to způsobeno mj. nastavením vyšších nákladových parametrů. Prakticky to znamená, že čím vyšší absolutní hodnota FV, tím je to pro pojišťovnu výhodnější. nNejmenší hodnota (ale největší v absolutních číslech) pro portfolio, kde jsou pouze ženy znamená, že pojišťovna by mohla chtít stejně jako v případě smíšeného životního pojištění pojišťovat pouze ženy ale za unisexové pojistné. nRozdíl FV mezi oběma krajními hodnotami činí přibližně 62%, což je způsobeno tím, že zde není žádná spořící složka, která by tyto extrémy vyvažovala. Velké rozdíly byly vidět již dříve při porovnání nettopojistných. nOpět je třeba vzít do úvahy to, že zkoumané portfolio bylo relativně malé – pojišťovny mohou běžně mít portfolio několikanásobně větší a pak už se mohlo v absolutních číslech jednat o výrazné rozdíly v částkách.

59 Konstrukce ÚT: generační a unisex 58 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – důchodové pojištění

60 Konstrukce ÚT: generační a unisex 59 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – důchodové pojištění (hodnoty) Podíl (M/F)Fair ValuePodíl (%)Rozdíl 0:10083 987 516100,75%623 903 10:9083 862 740100,60%499 128 20:8083 768 551100,49%404 938 30:7083 661 506100,36%297 894 40:6083 554 502100,23%190 889 50:5083 447 986100,10%84 373 60:4083 363 613100,00%0 70:3083 260 53599,88%-103 078 80:2083 166 17499,76%-197 438 90:1083 076 30999,66%-287 304 100:082 994 25899,56%-369 354

61 Konstrukce ÚT: generační a unisex 60 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – důchodové poj. (komentář)1/2 nPro důchodové pojištění přibylo období výplaty důchodu, pro které je třeba počítat rezervu. O různé hodnotě FV pro muže a ženu rozhoduje pouze toto období a v něm použitá skutečná úmrtnost. To vede k tomu, že v portfoliu, kde je více žen, budou důchody vypláceny delší dobu a tedy to bude pojišťovnu stát více, než bylo kalkulováno pomocí unisex tabulek. nV případe důchodového pojištění jsou výsledky opačné než v případě smíšeného pojištění a to odpovídá též opačnému poměru pojistných oproti smíšenému pojištění. Nejmenší hodnota pro portfolio, kde jsou pouze muži, znamená, že pojišťovna by mohla chtít rozdílně oproti smíšenému životnímu pojištění pojišťovat pouze muže ale za unisexové pojistné.

62 Konstrukce ÚT: generační a unisex 61 Unisex úmrtnostní tabulky Citlivost FV – důchodové poj. (komentář)2/2 nRozdíl FV mezi oběma krajními hodnotami činí přibližně 1%, což je způsobeno zejména konstrukcí produktu – výplata je pouze v případě dožití se věku nápadu důchodu n toto pojištění se prakticky skládá ze dvou částí, které působí proti sobě a částečně se navzájem vyrovnávají: 1.do věku nápadu důchodu je výhodnější pojistit ženu (menší pravděpodobnost úmrtí) 2.po věku nápadu důchodu je výhodnější mít v portfoliu muže (zemřou spíše než ženy) nPozn.: To 1% je však v absolutních číslech více než osminásobná částka oproti výše uvedenému smíšenému pojištění (cca 80 mil. proti cca 10 mil.).

63 Konstrukce ÚT: generační a unisex 62 Unisex úmrtnostní tabulky Závěrečná doporučení n"V případě, že je k tvorbě pojistného použit unisex přístup, je třeba provést stress-test struktury portfolia a o tyto testy rozšířit odpovídající část Odborné směrnice č. 3." nEmpiricky byl ukázán jeden z možných testů. nPříklad doporučení je v následující tabulce: Druh pojištění% mužů% žen% posunu Smíšené pojištění60 %40 %+/- 10 % Rizikové pojištění85 %15 %+/- 10 % Důchodové pojištění20 %80 %+/- 10 %

64 Konstrukce ÚT: generační a unisex 63 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Konstrukce ÚT: generační a unisex 0 Modifikace úmrtnostních tabulek v pojišťovnictví: generační a unisex tabulky Mgr. Petr Smetana Seminář z aktuárských."

Podobné prezentace


Reklamy Google