Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nadace Sophia - - - - - - - - - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nadace Sophia - - - - - - - - - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009."— Transkript prezentace:

1 Nadace Sophia - - - - - - - - - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 2 O B S A H NADACE SOPHIA 2 Poslání 4 Historie 4 Údaje o nadaci 8 Nadace Sophia v roce 2009 10 Přehled schválených žádostí 12 Seznam přijatých darů 16 Zpráva revizora 18 Zpráva nezávislého auditora 20 Výrok auditora 22 Účetní závěrka za rok 2009 24 Vydala NADACE SOPHIA 32

3 3 P ř edstavení Nadace Sophia

4 4 NADACE SOPHIA Nadace Sophia byla zřízena za stanoveným účelem 7. ledna 2002. Jejím zřizovatelem je akciová společnost Dimension, která jako silná a zisková privátní společnost v oblasti finančních služeb cítí svoji společenskou povinnost přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit, i k individuální motivaci ke vzdělávání především u mládeže. Poslání Posláním Nadace Sophia je všestranná podpora vzdělávání mládeže, především podpora rozvoje, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti. Cíle: a) podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení b) vytváření a poskytování stipendií c) podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a zahraničí d) podpora publikační činnosti e) podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů f) Zajišťování finančních prostředků pro uvedené účely Historie V roce 2002 byly Nadací Sophia poskytnuty první nadační příspěvky. Jednalo se o podporu vývoje informačního systému pro statistické řízení jakosti, podpora při zajištění počítačové techniky, a v neposlední řadě podpora kurzu: Právo pro agrární management a administrativu. Nadační příspěvek nadace také poskytla Oční klinice dětí a dospělých UK, 2. LF a FN Motol na podporu vědecké činnosti a výzkumu. Příspěvek byl použit na nákup moderní výpočetní techniky nezbytné pro výzkumnou činnost a pro zkvalitnění výuky studentů. V roce 2003 ve své činnosti Nadace Sophia úspěšně pokračovala. Pomocí nadace mohli uskutečnit studenti zahraniční stáže a aktivně se zúčastnit různých mezinárodních konferencí. Nadace také podpořila vzdělávací aktivity v rámci ESF MU v Brně. Podílela se především na financování Parazitologické expedice v Keni, na vydání publikace antické mytologie a podílela se i na pořádání několika vědeckých konferencí.

5 5 V roce 2004 poskytla nadace finanční příspěvky na další zahraniční studijní pobyty, podpořila účast studentů na mezinárodních konferencích, přispěla k vydání sborníku a finančně přispěla například k vydání publikace: „Manifesty ruského symbolismu“. Prostřednictvím nadace se také uskutečnil společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette university, za účelem poznání ekonomického prostředí a dalších specifik druhé země. Součástí projektu bylo také zlepšení odborné jazykové terminologie. V roce 2005 rozšířila Nadace Sophia ještě více svoji činnost v oblasti vzdělávání mládeže a podpořila celkem 22 projektů zaměřených na podporu zahraničních stáží nadaných studentů, pořádání vědeckých konferencí, vydávání publikací apod. Mezi projekty podporované nadací patřil např. 1. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference, Mezinárodní vědecká konference „Češi a Němci – sousedé ve společném státě 1918 – 1933“ a výstava studentů 5. ročníku ústavu nábytku, designu a bydlení. V roce 2006 podpořila celkem 30 projektů částkou 433 tisíc Kč. Tato částka byla rozdělena mezi zahraniční stáže pro nadané studenty, pořádání vědeckých konferencí, nákup odborné literatury, vydání vědeckých sborníků, natáčení studentského filmu a vydání výukového DVD. Nadace Sophia podpořila ojedinělý projekt organizace Pevnost-České centrum znakového jazyka, která vydala interaktivní učebnici češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce. Dalším zajímavým projektem byl třetí ročník mezinárodní Baťovy konference, která byla určena studentům doktorskýchstudijních programů ekonomického zaměření, ale rovněž dala příležitost zástupcům z praxe konfrontovat své názory s dalšími vědeckými pracovníky. Během roku 2007 nadace podpořila vysokoškolská studia nadaných studentů v České republice, Velké Británii, Austrálii a dalších zemích světa. Mezi zajímavé akce patřila například 13. celostátní vědecká konference HISTORIE 2007 určená studentům doktorského studia vybraných středoevropských univerzit, jejímž pořadatelem byla Masarykova univerzita.

6 6 Nadace podpořila také týdenní vzdělávací kurz určený mládeži k prohloubení angličtiny „Let´s speak!!!“ a přispěla na vzdělávání pracovníků Občanského sdružení Gaudolino, které se snaží vytvářet u dětí vztah k přírodě.Dalším projektem, který Nadace Sophia v roce 2007 financovala, bylo vydání sborníku referátů z mezinárodní vědecké konference věnované osobnosti prof. Jana Patočky. Pořadatelem konference byla Pekařova společnost Českého ráje, občanské sdružení. Mezi projekty, na které Nadace Sophia přispěla v roce 2008, patřil projekt „Knihovna pro dětské pacienty KDCHOT“, jehož cílem bylo zřízení knihovny pro jednotlivá oddělení Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Tvůrcem projektu byl Nadační fond Modrý hroch, jehož dalším podporovaným projektem byla výtvarná akce „Maluji pro hrocha“, v rámci které proběhly v dětské nemocnici tři výtvarné víkendy s následnou vernisáží. Finanční pomoc poskytla Nadace Sophia i při realizaci projektu „Hrou k vědomostem“, jehož autorem byla Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. V rámci projektu byly zakoupeny počítače s dotykovým monitorem a vhodnými výukovými programy, které pomohou zkvalitnit výuku dětí se specifickými potřebami vzdělávání.

7 7 Údaje o nadaci Sophia

8 8 Údaje o nadaci: Obchodní jméno: Nadace Sophia Sídlo: Londýnské náměstí 2, 639 00 Brno Datum vzniku: 7. 1. 2002 IČ: 26273853 DIČ: CZ26273853 Spisová zkratka: N.248, zapsaná Krajským soudem v Brně Základní kapitál: 500 000 Kč Správní rada: předseda správní rady Ing. Ivo Hložánek (*1962) člen správní rady doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (*1964) člen správní rady prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (*1950) Revizor: Ing. Hana Doležalová (*1961) Zřizovatel: Obchodní jméno: Dimension, a.s. Sídlo: Londýnské náměstí 2, 639 00 Brno IČ: 44992211 DIČ: CZ44992211

9 9 Nadace Sophia v roce 2009

10 10 Pro rok 2009 si Nadace Sophia stanovila za cíl podporovat především talentované studenty a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva a podpořit znevýhodněné skupiny a jednotlivce. Mezi projekty, které Nadace Sophia finančně podpořila v roce 2009, patřily: podpora studia Václava Trejbala na Universität St. Gallen ve Švýcarsku. Na jedné z nejprestižnějších evropských univerzit žadatel absolvoval kurzy rozvíjející znalosti v oblastech mezinárodního obchodního práva, dějin obchodního práva a mezinárodního právního řádu. podpora studia Adama Růžičky na University of St. Andrews ve Velké Británii. Na jedné z pěti nejlepších britských univerzit žadatel absolvuje studium ekonomie a matematiky. podpora studia Kláry Suchomelové v rámci programu zaměřeného na mezinárodní management na prestižní universitě Grenoble Graduate School of Business ve francouzském Grenoblu. podpora studia Jozefa Janovského na University of Oslo v rámci programu Erasmus. Žadatel je studentem politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě téže univerzity. výstava fotografií Jiřiny Stavinohové v hudebním klubu Leitnerova v Brně. Žadatelka se již od dětství věnuje kresbě, akvarelové malbě a kolorované perokresbě. V současnosti se více orientuje na fotografii pro její rychlost, variabilnost a větší možnosti uplatnění. Projekt „I my chceme šanci na trhu práce“. Podstatou projektu je snaha Odborného učiliště a Praktické školy Chroustovice osvobodit žáky od povinnosti nákupu pomůcek na vlastní náklady a tím usnadnit jejich cestu k odbornému vzdělávání. V roce 2009 Nadace Sophia financovala celkem 20 žádostí částkou 273 000 Kč.

11 11 P ř ehled schválených žádostí

12 12 Přehled schválených žádostí Žadatel Účel Příspěvek ve výši František Šarišský Příspěvek na dálkové studium na Škole managementu a práva v Brně 12 000,- Kč Prof. PhDr.Zdeněk Jindra, Překlad díla „Když Krupp byl dělovým CSc. králem“ do německého jazyka 20 000,- Kč Ondřej Heryán Podpora pro dokončení Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně 20 000,- Kč Ján Hanzo Semestrální studijní pobyt na Univerzity of Western Ontario v Kanadě 18 000,- Kč Veronika HolečkováStudium na Hogskolen i Harstard v Norsku, program „Cestování a turistický ruch s využitím internetu“ 15 000,- Kč Václav Trejbal Semestrální studijní pobyt na Universität St. Gallen ve Švýcarsku 10 000,- Kč Adam Růžička Studium ekonomie a matematiky na University of St. Andrews ve Velké Británii 15 000,- Kč Bc. Denisa ŠustrováSemestrální studijní pobyt na soukromé pařížské škole ESCP – EAP zaměřený na studium ekonomie a managementu 4 000,- Kč Dan Vaško Semestrální studijní pobyt na San Francisco State University zaměřený na finance, mezinárodní obchod a marketing 15 000,- Kč

13 13 Žadatel Účel Příspěvek ve výši Jozef Janovský Studijní pobyt na University of Oslo na fakultě sociálních věd 10 000,- Kč Denisa Vařeková Podpora studia na Střední škole veřejnoprávní v Prostějově 10 000,- Kč Vladimír Vařeka Podpora studia na Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu v Olomouci 10 000,- Kč Klára SuchomelováStudium magisterského programu na Grenoble Graduate School of Business ve Francii 15 000,- Kč Václav Vladyka Nákup školních učebnic z GEOM Liberec pro dceru navštěvující 2. třídu základní školy 3 000,- Kč Lenka Svobodová Semestrální výměnný studijní pobyt na University of Stirling ve Skotsku 10 000,- Kč Bohdan Švach Studium na London School of Economics and Political Science, obor Ekonomie a politologie 15 000,- Kč Tomáš Vrba Finanční výpomoc při studiu druhého ročníku na London School of Economics and Political Science, obor Ekonomie a politologie 15 000,- Kč Odborné učiliště a „I my chceme šanci na trhu práce“ – projekt školy, Praktická škola která připravuje a vychovává žáky se speciálními Chroustovice vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy 20 000,- Kč

14 14 Žadatel Účel Příspěvek ve výši Jiřina Stavinohová Výstava autorských fotografií v klubu Leitnerova v Brně 1 000,- Kč Petra Holíková Studijní pobyt v Mexiku za účelem výuky a zdokonalení španělštiny 35 000,- Kč

15 15 Seznam p ř ijatých dar ů

16 16 Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům Nadace Sophia, bez kterých by nadace nemohla vykonávat svoji činnost. Dárce Částka Petr Masojídek, a.s. 1 000 000,- Kč D.S. Leasing, a.s. 45 200,- Kč Seznam přijatých darů

17 17 Zpráva revizora za rok 2009

18 18

19 19 Zpráva nezávislého auditora

20 20

21 21 Výrok auditora

22 22

23 23 Ú č etní záv ě rka za rok 2009

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 Vydala Nadace Sophia

32 32 Vydala NADACE SOPHIA Londýnské náměstí 2 639 00 Brno Telefon: +420 542 135 164 Fax: +420 542 135 352 E-mail: sophia@dimension.czsophia@dimension.cz Web: www.nadacesophia.czwww.nadacesophia.cz IČ: 26273853 DIČ: CZ26273853 Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú. 27-8595890247/0100


Stáhnout ppt "Nadace Sophia - - - - - - - - - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google