Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva 2008. Obsah: NADACE SOPHIA 3 Poslání 3 Historie 3 Nadace Sophia v roce 2008 6 Údaje o nadaci 7 Přehled schválených žádostí 8 Seznam dárců10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva 2008. Obsah: NADACE SOPHIA 3 Poslání 3 Historie 3 Nadace Sophia v roce 2008 6 Údaje o nadaci 7 Přehled schválených žádostí 8 Seznam dárců10."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva 2008

2 Obsah: NADACE SOPHIA 3 Poslání 3 Historie 3 Nadace Sophia v roce 2008 6 Údaje o nadaci 7 Přehled schválených žádostí 8 Seznam dárců10 Zpráva revizora11 Zpráva nezávislého auditora12 Výrok auditora13 Hospodaření za rok 200814 Vydala NADACE SOPHIA21 Nadace Sophia Strana 2 (celkem 21) Výroční zpráva 2008

3 Představení Nadace Sophia

4 NADACE SOPHIA Nadace Sophia byla zřízena za stanoveným účelem 7. ledna 2002. Jejím zřizovatelem je akciová společnost Dimension, která jako silná a zisková privátní společnost v oblasti finančních služeb cítí svoji společenskou povinnost přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit, i k individuální motivaci ke vzdělávání především u mládeže. Poslání Posláním Nadace Sophia je všestranná podpora vzdělávání mládeže, především podpora rozvoje, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti. Cíle: a) podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení, b) vytváření a poskytování stipendií, c) podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a zahraničí, d) podpora publikační činnosti, e) podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů, f) zajišťování finančních prostředků pro uvedené účely Historie V roce 2002 byly Nadací Sophia poskytnuty první nadační příspěvky. Jednalo se o podporu vývoje informačního systému pro statistické řízení jakosti, podpora při zajištění počítačové techniky, a v neposlední řadě podpora kursu: Právo pro agrární management a administrativu. Nadační příspěvek poskytla nadace také Oční klinice dětí a dospělých UK, 2. LF a FN Motol na podporu vědecké činnosti a výzkumu. Příspěvek byl použit na nákup moderní výpočetní techniky nezbytné pro výzkumnou činnost a pro zkvalitnění výuky studentů. V roce 2003 ve své činnosti Nadace Sophia úspěšně pokračovala. Pomocí nadace mohli uskutečnit studenti studijní zahraniční stáže a aktivně se zúčastnit různých mezinárodních konferencí. Nadace také podpořila vzdělávací aktivity v rámci ESF MU v Brně. Podílela se především na financování Parazitologické expedice v Keni, na vydání publikace antické mytologie a podílela se i na pořádání několika vědeckých konferencí. V roce 2004 poskytla nadace finanční příspěvky na další zahraniční studijní pobyty, podpořila účast studentů na mezinárodních konferencích, přispěla k vydání sborníku a finančně přispěla například k vydání publikace: „Manifesty ruského symbolismu“. Prostřednictvím nadace se dále např. uskutečnil společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marguette university, za účelem poznání ekonomického prostředí a dalších specifik druhé země. Součástí projektu bylo také zlepšení odborné jazykové terminologie. Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 3 (celkem 21)

5 Projekt: Roční program pro středoškoláky ve věku 15-18 let založený na pravidelné školní docházce a umístění v hostitelské rodině, projekt zahrnoval jak vysílání našich studentů do zahraničí,tak i přijímání a hoštění zahraničních studentů u nás. Projekt podpořil vytvoření vzdělávacích příležitostí pro mladé lidi, které jim umožní překonávat jazykové a kulturní bariéry. V roce 2005 rozšířila Nadace Sophia ještě více svoji činnost v oblasti vzdělávání mládeže a podpořila celkem 22 projektů zaměřených na podporu zahraničních stáží nadaných studentů, pořádání vědeckých konferencí, vydávání publikací apod. Mezi projekty podporované nadací patřil např. 1. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference, Mezinárodní vědecká konference „Češi a Němci – sousedé ve společném státě 1918 – 1933“ a výstava studentů 5. ročníku ústavu nábytku, designu a bydlení. V roce 2006 podpořila celkem 30 projektů částkou 433 tisíc Kč. Tato částka byla rozdělena mezi zahraniční stáže pro nadané studenty, pořádání vědeckých konferencí, nákup odborné literatury, vydání vědeckých sborníků, natáčení studentského filmu a vydání výukového DVD. Nadace Sophia podpořila ojedinělý projekt organizace Pevnost-České centrum znakového jazyka, která vydala interaktivní učebnici češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce a dalším zajímavým projektem byl 3. ročník mezinárodní Baťovy konference, která byla určena studentům doktorských studijních programů ekonomického zaměření, ale rovněž dala příležitost zástupcům z praxe konfrontovat své názory s dalšími vědeckými pracovníky. AIESEC jako vzdělávací organizace se zabývá podporou studentských mezinárodních stáží a aktivit, které přispívají k rozvoji jejich členů. Nadace Sophia podpořila jejich aktivity v rámci mezinárodní konference You can, která se konala ve Varšavě za účasti 130 delegátů ze 40 zemí světa. Na „Learning Network Day“ byli delegáti zapojeni do workshopu se sociálně- ekonomickým tématem.Vrcholem bylo valné shromáždění, kde země rozhodovaly o dalším strategickém vývoji organizace AIESEC. Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 4 (celkem 21)

6 V roce 2007 se Nadace Sophia zaměřila na podporu talentovaných studentů v oblasti ekonomie a práva, podporu znevýhodněných skupin a jednotlivců, podporu institucionálních aktivit v oblasti ekonomie a práva. Nadace Sophia podpořila vysokoškolská studia nadaných studentů v České republice, Velké Británii a Austrálii. Mezi zajímavé akce patřila například 13. celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2007, Konference studentů doktorského studia vybraných středoevropských univerzit pořádaná Masarykovou univerzitou a podpora vydání odborné publikace o systematizaci procesu studentského hodnocení kvality na vysokých školách v ČR. Nadace podpořila mimo jiné týdenní vzdělávací kurz určený mládeži k prohloubení angličtiny „Let´s speak!!!“ a přispěla na vzdělávání pracovníků Občanského sdružení Gaudolino, které se snaží vytvářet u dětí vztah k přírodě. Dalším projektem, který Nadace Sophia v roce 2007 podpořila, bylo vydání sborníku referátů z mezinárodní vědecké konference věnované osobnosti prof. Jana Patočky. Pořadatelem konference byla Pekařova společnost Českého ráje, občanské sdružení. Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 5 (celkem 21)

7 Nadace Sophia v roce 2008

8 I v roce 2008 se Nadace Sophia soustředila především na podporu talentovaných studentů a institucionálních aktivit v oblasti ekonomie a práva a podpořila znevýhodněné skupiny a jednotlivce. Mezi projekty, které Nadace v roce 2008 podpořila, patřily:  Projekt „Knihovna pro dětské pacienty KDCHOT“, jehož cílem bylo zřízení knihovny pro jednotlivá oddělení Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Tvůrcem projektu byl Nadační fond Modrý hroch, jehož dalším podporovaným projektem byla výtvarná akce „Maluji pro hrocha“, v rámci které proběhly v dětské nemocnici tři výtvarné víkendy s následnou vernisáží.  Projekt „Hrou k vědomostem“, jehož autorem byla Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. V rámci projektu byly zakoupeny počítače s dotykovým monitorem a vhodnými výukovými programy, které pomohou zkvalitnit výuku dětí se specifickými potřebami vzdělávání.  Překlad knihy Milady Polišenské „Čechoslováci v Gulagu a československé diplomacie, 1945-1953“ do angličtiny. Záměrem projektu bylo zpřístupnit tuto málo známou stránku středoevropských dějin mezinárodním odborným kruhům a dalším zájemcům.  Příspěvek na projekt „STUDENTI práv POMÁHAJÍ“, který si klade za cíl podpořit studentskou iniciativu a chuť učit se novým věcem příkladem z praxe. Principem projektu je poskytnout právní pomoc studentů Fakulty právnické v Plzni široké veřejnosti prostřednictvím internetu.  Podpora studia Ondřeje Heryána na SPŠS ve Vsetíně po dvouletém přerušení studia ze zdravotních důvodů. Nadace Sophia podpořila také zasedání vědeckého výboru mezinárodní vědecko-výzkumné sítě Réseau PGV 2008, která sdružuje cca 140 členů z řady evropských univerzit. V rámci své činnosti síť podporuje mladé vědecké pracovníky, a to především podporou jejich publikační činnosti a participace na mezinárodních projektech. V roce 2008 Nadace Sophia podpořila celkem 20 žádostí částkou 285 500 Kč. Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 6 (celkem 21)

9 Údaje o Nadaci Sophia

10 Údaje o nadaci: Obchodní jméno: Nadace Sophia Sídlo: Londýnské náměstí 2, 639 00 Brno Datum vzniku: 7. 1. 2002 IČ: 26273853 DIČ: CZ26273853 Spisová zkratka: N.248, zapsaná Krajským soudem v Brně Základní kapitál: 500 000 Kč Správní rada: předseda správní rady Ing. Ivo Hložánek (*1962) člen správní rady doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (*1964) člen správní rady prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (*1950) Revizor: Ing. Hana Doležalová (*1961) Zřizovatel: Obchodní jméno: Dimension, a.s. Sídlo: Londýnské náměstí 2, 639 00 Brno IČ: 44992211 DIČ: CZ44992211 Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 7 (celkem 21)

11 Přehled schválených žádostí

12 Přehled schválených žádostí Žadatel Účel Příspěvek ve výši Nadační fond Modrý hrochVzdělávání dětských pacientů – Knihovna pro dětské pacienty KDCHOT 30.000,- Kč Masarykova univerzita, Zasedání vědeckého výboru mezinárodní Ekonomicko-správní fakultavědecko-výzkumné sítě Réseau PGV 20.000,- Kč Jiří ČermákPříspěvek na studium na University of Aberdeen ve Velké Británii, obor management 10.000,- Kč AIESEC Brno Mezinárodní vzdělávací konference AIESEC 5.500,- Kč Michal PazderníkStudijně-výzkumný pobyt na Mayo Clinic, Rochester, MN 10.000,- Kč Marie Vyskočilová Semestrální studijní pobyt na École des Hautes Études Commerciales (HEC) – School of management – Paris 13.000,- Kč Valérie SvobodováSemestrální studijní pobyt na Singapure Management University v Singapuru 15.000,- Kč Mateřská škola, ZákladníPočítače s dotykovým monitorem a vhodnými Škola a Praktická školavýukovými programy pro výuku dětí se Trhové Svinyspecifickými potřebami 17.000,- Kč Jan HlavsaStudijní pobyt na London School of Economics and Political Science 21.000,- Kč Jan PíchaStudijní pobyt na National Taiwan University of Science and Technology na Tchaj-wanu 10.000,- Kč Petr Schmied Studium ročního magisterského oboru Humanitární a rozvojová pomoc ve Velké Británii 10.000,- Kč Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 8 (celkem 21)

13 Žadatel Účel Příspěvek ve výši Štěpánka VelebováStudijní pobyt na Státní Universitě Norfolk v USA 15.000,- Kč Jakub Vaněk Masters studium na Cass Business School v Londýně – obor Investment Management 15.000,- Kč Iva Kleinová Studijní pobyt na School of International and Public Affairs v New Yorku 15.000,- Kč Milada PolišenskáFinancování překladu knihy „Čechoslováci v Bulavu a československá diplomacie“ 10.000,- Kč Lenka Červenková Jednosemestrální studijní pobyt na Macquarie University, Sydney, Australia 10.000,- Kč Jakub KulhánekMagisterské studium na Edmund A. Walsh School of Foreign Service na Georgetown University 9.000,- Kč Tomáš VrbaStudium na London School of Enomics and Political Science – obor ekonomie a politologie 10.000,- Kč Centrum J.J. PestalozzihoPodpora studia Gustava Kočovského na Střední zdravotnické škole ve Žďáru nad Sázavou 20.000,- Kč Zoltán Duna Podpora projektu STUDENTIpráv POMÁHAJÍ - internetové stránky 20.000,- Kč Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 9 (celkem 21)

14 Seznam přijatých darů

15 Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům Nadace Sophia, bez kterých by nadace nemohla vykonávat svoji činnost. Dárce Částka Dimension, a.s.75.000,- Kč Anonymní dárce 30.000,- Kč Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 10 (celkem 21)

16 Zpráva revizora za rok 2008

17

18 Zpráva nezávislého auditora

19

20 Výrok auditora

21

22 Hospodaření za rok 2008

23

24

25

26

27

28

29

30 Vydala Nadace Sophia

31 Vydala NADACE SOPHIA Londýnské náměstí 2 639 00 Brno Telefon: +420 542 135 164 Fax: +420 542 135 352 E-mail: sophia@dimension.czsophia@dimension.cz Web: www.nadacesophia.czwww.nadacesophia.cz IČ: 26273853 DIČ: CZ26273853 Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú. 27-8595890247/0100 Výroční zpráva 2008 Nadace Sophia Strana 21 (celkem 21)


Stáhnout ppt "Výroční zpráva 2008. Obsah: NADACE SOPHIA 3 Poslání 3 Historie 3 Nadace Sophia v roce 2008 6 Údaje o nadaci 7 Přehled schválených žádostí 8 Seznam dárců10."

Podobné prezentace


Reklamy Google