Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agrese a šikana ve školském prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agrese a šikana ve školském prostředí"— Transkript prezentace:

1 Agrese a šikana ve školském prostředí
23. – 24. září 2010 Agrese a šikana ve školském prostředí kpt. Mgr. Vladana Ščurková Ostrava 1

2 Kriminalita mládeže - obecně
Věk Kriminalita mládeže 0 – 15 Prekriminalita (dětská kriminalita) 15 – 18 Kriminalita mladistvých 18 – 24 Kriminalita mladých dospělých Zákon č. 218/2003 Sb., Odpovědnost mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí a) mládeží děti a mladiství, b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.

3 Trocha statistiky na úvod nejčastější páchaná trestná činnost mládeže
majetková kriminalita, násilná kriminalita, výtržnictví a mravnostní kriminalita, trestná činnost s rasovým a národnostním podtextem, drogová kriminalita. Ú Útoky proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti jsou prováděny se zvyšující se brutalitou. Vysoce společenskou nebezpečnost vykazují skutky spáchané mládeži ve velkých skupinách, ve velkých městech.

4 Dobrá zpráva o kriminalitě mládeže Celkový počet spáchaných skutků na území MS kraje a ČR ( )

5 Příčiny poklesu kriminality mládeže
Demografický vývoj v České republice (přesun populačně silných ročníků do starší věkové kategorie) Dekriminalizace díky novele tr. zákona č. 265/2001 Sb. (výše škody rozhodná pro kvalifikaci trestného činu zvýšena ze 2 tis. Kč na 5 tis. Kč) Přijetí nového speciálního zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže (přispívá ke stabilizaci pozitivního poklesu kriminality – není hlavní příčinou)

6 Přehled nejvíce spáchaných skutků v roce 2009 na území MS kraje a ČR z pohledu nezletilých
%

7 Vývoj násilné trestné činnosti z pohledu nezletilých (porovnání vybraných krajů a ČR)

8 Vybrané skutky charakterizující největší podíl na násilné kriminalitě u nezletilých (vybrané kraje)

9 Vybrané skutky charakterizující největší podíl na násilné kriminalitě u nezletilých (vybrané kraje)

10 Vybrané skutky charakterizující největší podíl na násilné kriminalitě u nezletilých (vybrané kraje)

11 Řízení ve věcech dětí mladších 15 let dle zákona č. 218/2003 Sb.
Dítě mladší 15 let není trestné odpovědné (§ 89) Opatrovníkem dítě pro řízení ustanoví soud pro mládež advokáta (§ 91) Dopustí-li se dítě ml. 15 let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež na návrh státního zástupce opatření potřebná k jeho nápravě (§93) a) výchovná povinnost b) výchovné omezení c) napomenutí s výstrahou d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) dohled probačního úředníka f) ochranná výchova

12 Fenomén šikana Definice uvádí, že šikana je obvykle opakované ubližování, jedná-li se o zvláště krutý a brutální čin, je možné za šikanu považovat i jednotlivou událost bez dosavadního opakování. O šikaně však mluvíme tehdy, je-li oběť z jakéhokoliv důvodu bezbranná (fyzický handicap, psychická odlišnost, neobratnost, izolovanost v kolektivu, skupinový útok….) Pojmem šikana nelze označovat všechno zlé a nepříjemné, čím si děti ubližují !

13 Formy šikany z hlediska trestního zákoníku
TČ proti zdraví  ublížení na zdraví TČ ohrožující život nebo zdraví  rvačka TČ proti svobodě  omezování osobní svobody  loupež, vydírání TČ proti lidské důstojnosti  znásilnění, pohlavní zneužívání TČ proti majetku  krádež, poškozování cizí věci TČ narušující soužití lidí  nebezpečné vyhrožování, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny

14 Kyberšikana (internetová šikana)
šikanování prostřednictvím internetu nebo IT technologicí podle průzkumů zažilo internetovou šikanu každé 10. dítě snadný přístup i PC a mobilům + počítačové znalosti = PROBLÉM nejvíce případů kyberšikany se odehrává prostřednictvím mobilu a sociálních sítí např. Facebook i kyberšikana může skončit smrtí nebezpečné komunikační praktiky : KYBERGROOMING SEXTING KYBERSTALKING FLAMING SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

15 Kybergrooming g Chování uživatelů na internetu, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít. Útočníci jsou často pedofilové, Kybergrooming je nejčastěji vázán na veřejný chat, seznamky, ICQ nebo SKYPE. Proces sbližování groomera s obětí: 1. Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť, 2. Podplácení dárky, různými službami, budování kamarádského vztahu, 3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka, 4. Osobní setkání, 5. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte

16 Sexting Elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. g Proč je sexting považován za rizikové chování : potenciálním útočníkům se do ruky dostává citlivý materiál, který mohou zneužít 2. materiál může na internetu kolovat několik let a je velmi obtížné jej ze sítě definitivně odstranit 3. oběť sextingu může být vystavena tzv. harašení nebo sexuálním útokům 4. šiřitelé sextingu se můžou snadno stát pachateli přestupku nebo i trestného činu (např. šíření dětské pornografie, ohrožování výchovy dítěte)

17 Pravidla pro bezpečné užívání internetu
Poznávat internet spolu s dětmi Dohodnout pravidla při používání internetu Vysvětlit rizika osobního setkání s „internetovým“ kamarádem Naučit dítě alternativním možnostem jak získávat informace Nebýt příliš úzkoprsí k „internetovému bádání“ dítěte (může se dostat na stránky pro dospělé) Informovat odpovědné orgány o obsahu, který je dle vašeho mínění nezákonný Komunikovat s dítětem o jeho oblíbených stránkách a co na nich dělá Využívat kladných stránek internetu ve prospěch dítěte

18 Jak se bránit před kyberšikanou
Vždy respektovat ostatní uživatele Dobře si rozmyslet, co odesíláme a komu Nakládat se svým heslem jako s vlastním životem Nikdy nikomu neznámému nesdělovat své osobní údaje Seznámit se s pravidly chatu nebo diskuse, např. co je zakázáno Seznámit se s riziky, které souvisí s elektronickou komunikací

19 Nejčastější formy agrese vůči učitelům
Hrubé slovní urážky či nadávky ze strany studenta při vyučování nebo mimo vyučování Hrubé slovní urážky či nadávky ze strany rodičů či jiných příbuzných studenta Vyhrůžky studenta tím, že se učiteli pomstí poničením majetku, Úmyslné poškození osobní věci Výhrůžky studenta zneužitím známostí za účelem ohrožení učitelovi kariéry Výhrůžky studenta fyzickým násilím Přímý fyzický útok studenta (či pokus o něj) Strach z agresivního studenta (vyhýbání se konfliktům) Obtěžování či ohrožování bývalým studentem Internetová šikana (Facebook)

20 Zkušenosti učitelů s jednotlivými formami agrese vůči vlastní osobě (respondenti v %)
FORMA AGRESE ZKUŠENOST V KARIÉŘE ZKUŠENOST V AKT. ŠK. ROCE Hrubé slovní urážky nebo nadávky ze strany studenta při vyučování 21,9 11,9 Hrubé slovní urážky nebo nadávky ze strany studenta mimo vyučování 6,6 1,9 Hrubé slovní urážky ze strany rodičů či jiných příbuzných studenta 12,3 3,8 Vyhrůžky studenta tím, že se učiteli pomstí poničením majetku 4,6 0,3 Úmyslné poškození osobní věci 7,9 2,5 Výhrůžky studenta zneužitím známostí za účelem ohrožení učitelovi kariéry 10,7 1,4 Výhrůžky studenta fyzickým násilím 0,8 Přímý fyzický útok studenta (či pokus o něj) 2,2 Přímý fyzický útok rodiče či jiných příbuzných (včetně pokusu) 0,5 0,0 Obtěžování či ohrožování bývalým studentem 4,1 1,1 Empirické šetření k viktimizaci českých středoškolských učitelů v roce 2007, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

21 Možnosti spolupráce s Policií ČR při předcházení a dokumentování protiprávního jednání
PREVENCE - primární, sekundární KONZULTACE se specialisty SKPV na mládež možnost případových konferencí (case management) METODIKA (jak na to) ▫Závazný pokyn policejního prezidenta č. 169/2009, o činnosti na úseku mládeže ▫Metodický pokyn MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení ▫Informace MŠMT č.j / Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané

22 Zásady provádění některých úkonů s dítětem mladším 15 let
Dítě ml. 15 let lze předvolat ke sl. úkonu prostřednictvím zákonného zástupce, OSPOD, PMS Předvedení dítěte ml. 15 let ze šk. zařízení (je-li to nezbytně nutné) a) provádí policista v civilním oděvu b) ve vozidle v civilním provedení Úkony s dítětem ml. 15 let provádí policista za přítomnosti a) pedagoga b) pracovníka sociálně právní ochrany c) nebo osoby mající zkušenosti s výchovou mládeže O provádění služebního úkonu s dítětem ml. 15 let je vždy nutné vyrozumět zákonného zástupce

23 DĚKUJI ZA POZORNOST kpt. Mgr. Vladana ŠČURKOVÁ Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Služba kriminální policie a vyšetřování


Stáhnout ppt "Agrese a šikana ve školském prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google