Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kongregace Dcer Božské Lásky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kongregace Dcer Božské Lásky."— Transkript prezentace:

1 Kongregace Dcer Božské Lásky

2 Charisma a Spiritualita Kongregace Dcer Božské Lásky
Kdo nás založil /Jak dlouho jsme Kdo jsme Proč jsme Charisma a Spiritualita

3 Naše Zakladatelka Matka Františka Lechnerová
Narodila se 1. ledna 1833 Edlingu v Bavorsku V roce 1868 založila ve Vídni Kongregaci Dcer Božské Lásky 14. dubna 1894 zemřela Matka Františka v Breitenfurtu u Vídně

4 Zeměpisné rozšíření kongregace Dcer Božské Lásky
Rakousko 1869 Česko 1870 Maďarsko1871 Bosna 1882 Polsko1885 Slovensko 1892 U.S.A. 1913 Anglie 1914 Brazílie 1920 Chorvatsko 1922 Německo 1928 Itálie 1945 Makedonie 1952 Kosovo1961 Albánie 1992 Bolívie 1992 Uganda 1998 Ukrajina 2004 Ekvádor Podle Matky Františky zásady „Konat dobro,rozdávat radost, šířit štěstí a vést k nebi“, působí její duchovní dcery až dodnes.

5 Mučednice kongregace

6 Kdo jsme Jsme mezinárodní řeholní institut papežského práva,
který se věnuje apoštolským pracím. Povolány, abychom žily zcela v lásce Trojjediného Boha mezi lidmi, skládáme veřejně sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Žijeme s našimi sestrami ve společenství. Věnujeme náš život Bohu, Církvi a zvláště chudým. (Konst. Čl.1)

7 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‚ Mt. 25,40

8 Naše Zakladatelka Matka Františka Lechnerová chápala společenství s Trojjediným Bohem jako
„to jediné potřebné“ svého života. Vtažena do lásky neviditelného Boha, poznala hluboké a bohaté naplnění smyslu svého života, což se projevilo ve společenství se sestrami, které jí Bůh daroval a které pojmenovala Dcerami Božské Lásky. Aby dala směr životu své kongregace, zvolila pravidla svatého Augustina, který se tak stal naším duchovním otcem. (Konst. Čl.3)

9 Sv. Augustin, duchovní otec kongregace
Toto je, co vám v klášteře nařizujeme. Prvním cílem vašeho společného života je, abyste spolu bydlely ve svornosti a byly „jedním srdcem a jednou duší“ v Bohu.“ (z pravidel sv. Augustina) „Především, milé sestry, musí být milován Bůh, pak bližní, neboť toto jsou dvě hlavní přikázání, která nám byla dána.

10 Proč jsme - smysl a úloha naší kongregace
V událostech všedního dne zviditelňujeme vždy znovu Boží lásku jako znamení a působení Božího království. Svým životem hlásáme heslo, které nám dala Matka Františka: „Vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci.“ (Konst. Čl.6)

11 Tak, jako Matka Františka, nacházíme pramen našeho života v záplavě Boží Lásky. Odpovídáme na ni podle charizmatu naší zakladatelky v apoštolátu podle potřeb místní a světové Církve. (Konst. Čl.5)

12 Naše zakladatelka šla odvážně
za Božím voláním a ve věrném následování Krista se vyvíjela a prohlubovala její spiritualita. Chceme podle vzoru Ježíše, „žít zcela oddány Otci“, a jako naše zakladatelka uskutečnit skrze celostní se oddání úmyslům Božské lásky naše heslo: Vše pro Boha , pro chudé a pro naši kongregaci. Poněvadž zakoušíme Boží lásku k nám, chceme „jako Dcery této trpící lásky, vynaložit všechno, aby tato láska byla uznávána a opětována“. (Stanovy 1871, Konst. čl.51)

13 Naše jméno, naše heslo a naše symboly nám neustále připomínají náš vztah k Trojjedinému Bohu, který je ve svém bytí milující společenství. Z této lásky vychází Boží Syn, který skrze dílo svého vykoupení přijal lidstvo do společenství Trojjediného Boha. Poněvadž této lásce vděčíme za VŠECHNO, smíme se nazývat Dcery Božské Lásky, a jako takové tuto lásku zviditelňovat. (Stanovy 1871, Konst. čl..5)

14 Spiritualita Naše spiritualita je vyjádřena
ve jménu: Dcera Božské Lásky v heslu: Vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci.“ v našich symbolech: znaku a prstenu.

15 Symboly naší kongregace, prsten a emblém, jako znamení závazku a jako vyjádření naší spirituality a sounáležitosti Zlatý prsten s reliéfem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – jako symbol nekonečné lásky Boží a Její vlastní věrnosti

16 Emblém – symbolizuje lásku Trojjediného Boha, Otce, Syna
a Ducha Svatého. Skládá se ze: tří paprsků, které poukazují na Otce. kříže – znamení Syna holubice – jako znamení Ducha Svatého. Tři do sebe uzavřené kruhy se jeví jako v pohybu, připomínají vztah lásky Trojjediného, do kterého jsme uchopeny.

17 Dcera Božské Lásky - naše jméno předpokládá, že máme k Bohu osobní vztah jako dcery.

18 CH A R I S M A Charisma je – „specifický aspekt celého Krista.
Je to žijící Boží slovo. Je to Boží slovo čtené tak, jak jej četli zakladatelky a zakladatelé a předali jej jako dar Ducha svatého.“ (P. Vittorio Vinci, SAC) „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.“ (1. Kor. 12,4-6)

19 Charisma naší Zakladatelky
Františka Lechnerová se cítila od Otce volána k tomu, aby žila dar dětství. Matka Františka zakusila lásku Boží a tato zkušenost je tak obrovská, že ji vede k tomu, aby sdělila tuto zkušenost jiným. „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ (1.Kor. 12,7)

20 Charisma se projevuje skrze nový život, darovaný duchem.
„Ale všem těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani ze žádosti těla, ani ze žádosti muže, ale z Boha.“ (Jan 1,12-13) Dcera Božské Lásky – byla zplozena z Boha – Božské Lásky. Jejím hlavním a jedinečným úkolem je poznávat, milovat a odevzdávat se této Lásce a druhé povzbuzovat ke stejné oddanosti, k důvěře, že jsme milované a vytoužené děti Boží.

21 této trpící lásky, a proto
„Jsme dcerami této trpící lásky, a proto musíme nabídnout vše, aby tato láska byla uznávána a opětována.“ Vaše duchovní matka, spolusestra a služebnice sestra M. Františka Lechnerová

22 Zásady Matky Františky Lechnerové:
Žádné ráno bez vroucí modlitby. Žádná práce bez dobrého úmyslu. Žádná radost bez vděčné myšlenky na Boha. Žádná zábava bez připomenutí Boží všudypřítomnosti. Žádné utrpení bez trpělivé oddanosti Bohu. Žádná utrpěná urážka bez odpouštějící shovívavosti. Žádné vlastní pochybení bez lítosti. Žádné cizí pochybení bez ohleduplného posouzení. Žádný dobrý skutek bez pokory. Žádný potřebný člověk bez almužny. Žádný trpící člověk bez útěchy. Žádný večer bez zpytování sebe.

23 Z výroků Matky Františky Lechnerové:
„Nevyzpytatelné jsou úradky Boží – bezmezná má být naše důvěra v jeho moudrou Prozřetelnost.“ „Snažte se uchovat si stále radostnou náladu. Tím se stává všechno těžké lehčím, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ „Využij každou příležitost prokazovat druhým dobro. Nemůžeš-li jim pomoci, měj pro jejich bolest aspoň povzbuzující a laskavé slovo.“ „Představujte si Boha vždy jako milujícího Otce. Jeho nikdy neochabující otcovská dobrota napravuje, utěšuje a hojí.“

24 „Vyjdi ze své země, od svého příbuzenstva a ze svého rodného domu do země, kterou ti ukáži. Budu ti žehnat. Máš být požehnáním.“ Gen 12,1-2


Stáhnout ppt "Kongregace Dcer Božské Lásky."

Podobné prezentace


Reklamy Google