Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní zdanění - pasivní příjmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní zdanění - pasivní příjmy"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní zdanění - pasivní příjmy
Komora daňových poradců České republiky Mezinárodní zdanění - pasivní příjmy Vlastimil Sojka prosinec 2010 KODAP s.r.o.

2 Aktivní a pasivní příjmy pro účely výkladu
Aktivní příjmy = příjmy z činnosti podnikání, zaměstnání, samostatně vyjmenované příjmy (umělci a sportovci, tantiémy, penze, stipendia) Pasivní příjmy = příjmy plynoucí z majetku investice, úspory, majetková práva. 2

3 Hierarchie smluvní a evropské regulace
Smlouva o zamezení dvojímu zdanění např. úplné osvobození od úroků ve státě zdroje Směrnice EU = omezené osvobození od úroků ve státě zdroje pro přímo kapitálově spojené osoby Stálá provozovna dále Prostor pro výběr výhodnějšího postupu 3

4 Nač si zvykáme ? Srážková daň jako volitelná záloha
§ 36 odst. 7 ZDP. Týká se „umělců + sportovců, odměn statut. orgánů + všech pasivních příjmů § 38f/3 vynětí příjmů ze záv. činnosti Volitelná metoda v případě všech smluvních států § 22/1/h) příjmy z převodu podílu ve společnostech usídlených v ČR bez ohledu na to, kdo je plátcem 4

5 Skutečný vlastník příjmu
Okamžitý vlastník příjmů x skutečný Skutečnému lze příjem objektivně ekonomicky přisoudit Zásada skutečného vlastníka příjmu zahrnuta ve SZDZ od 80. let. (výslovná úprava chybí např. u SRN, Norska) Pojem nedefinují SZDZ ani komentáře ke vzorové smlouvě OECD Metodika MF: Sdělení 251/ /2000 – FZ 1/2001 Dle MF se vztahuje i na „staré smlouvy“... 5

6 Skutečný vlastník = vždy reálný právní vlastník?
Dle „sdělení“ FZ 1/2001 musí být skutečný vlastník reálným právním vlastníkem = zužující pojetí Odlišný názor: Za skutečného vlastníka lze považovat osobu, které smluvně (ekonomicky) náleží užitky vlastnictví 6

7 Význam „skutečného vlastníka“
Vždy u pasivních příjmů, - u srážkové daně dividendy (např. D prokazování skutečného vlastníka při výplatě „transparentním entitám“) úroky licenční poplatky 7

8 Zdanění pasivních příjmů
Dividendy Úroky Licenční poplatky 8

9 Dividendy – pojem - 1 význam textu jednotlivých smluv – např:
možnost překvalifikace úroků na dividendy: 25/1w ZDP, nepřiměřená výše, (ne u EU, EHP - viz (§ 22/1/g)3. – posl. věta) skrytá dividenda (výše úroku závislá na zisku) možnost překvalifikace nesprávných převod. cen na dividendy (ne u EU, EHP) možnost kvalifikovat jako dividendy též příjmy od jiné než dceř. společnosti Dále citace z rozdílných typů smluv (SRN, Slovensko) 9

10 Dividendy – pojem - 2 Možnost překvalifikace jiných příjmů na dividendy Smlouva s Německem: čl. 10 odst. 4: Výraz "dividendy" použitý v tomto článku označuje příjem z akcií, požívacích práv nebo požitkových listů, kuksů, podílů na zisku, nebo jiných práv - s výjimkou pohledávek - s účastí na zisku a příjem z jiných podílů na společnosti, který je podle daňových předpisů státu, ve kterém má sídlo společnost, která vyplácí dividendy, postaven na roveň příjmu z akcií, včetně příjmu tichého společníka z účasti na živnosti, příjmu z obligací nebo půjček spojených s účastí na zisku, a včetně výplat na podílové listy společnosti pro ukládání kapitálu (investmentfonds). Smlouva se Slovenskem: čl. 10 odst. 3: 3. Výraz "dividendy" použitý v tomto článku označuje příjmy z akcií nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakož i jiné příjmy, které jsou podrobeny stejnému daňovému režimu jako příjmy z akcií podle právních předpisů státu, jehož je společnost, která rozděluje zisk nebo vyplácí takovýto příjem, rezidentem. 10

11 Překvalifikace úroků na dividendy čl. 10 SZDZ - USA
4. Výraz "dividendy", použitý v tomto článku, označuje příjmy z akcií nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakož i příjmy z jiných práv na společnosti, které jsou podrobeny stejnému zdanění jako příjmy z akcií podle daňových předpisů státu, v němž je společnost, která rozdílí zisk, rezidentem. Výraz dividendy rovněž zahrnuje příjmy ze závazků, včetně dlužních úpisů nesoucích právo podílu na zisku, v tom rozsahu, jak je to stanoveno podle právních předpisů toho smluvního státu, ze kterého plyne příjem.

12 Překvalifikace úroků na dividendy čl. 10 SZDZ Nizozemí
6. Výraz "dividendy", použitý v tomto článku, označuje příjmy z akcií, z požitkových listů nebo práv, kuksů, zakladatelských podílů nebo jiných práv s podílem na ziscích, právě tak jako příjmy z pohledávek s podílem na ziscích a příjmy z jiných společenských práv, které jsou postaveny na roveň příjmům z akcií daňovými předpisy státu, v němž má sídlo společnost vyplácející dividendy.

13 Překvalifikace úroků na dividendy – NSS – (1. část citace)
NSS: 2 Afs 108/ (2005): „V obou smlouvách (pozn.: USA a Nizozemí) jsou konkrétní definice dividend (čl. 10) i úroků (čl. 11); proto aplikace čl. 3 odst. 2 smluv nepřipadá v úvahu. … Výjimkou z definice úroků podle této smlouvy (pozn.: USA) jsou tedy příjmy z pohledávek, které jsou ve smyslu čl. 10 odst. 4 dividendami. Podle tohoto ustanovení výraz „dividendy“ označuje příjmy z akcií nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakož i příjmy z jiných práv na společnosti, které jsou podrobeny stejnému zdanění jako příjmy z akcií podle daňových předpisů státu, v němž je společnost, která rozdílí zisk, rezidentem. Výraz „dividendy“ rovněž zahrnuje příjmy ze závazků, včetně dlužních úpisů nesoucích právo podílu na zisku, v tom rozsahu, jak je to stanoveno podle právních předpisů toho smluvního státu, ze kterého plyne příjem. Ve smlouvě s Nizozemím pak je v čl. 11 odst. 2 uvedeno, že výraz „úroky“ označuje příjmy z veřejných dluhopisů, obligací nebo dlužních úpisů zajištěných i nezajištěných zástavním právem na nemovitosti, pokud neposkytují právo na podíl na zisku, a z pohledávek jakéhokoli druhu, právě tak jako všechny jiné příjmy postavené naroveň příjmům z půjček daňovými předpisy státu, ve kterém mají tyto příjmy zdroj.

14 Překvalifikace úroků na dividendy – NSS – (2. část citace)
NSS: 2 Afs 108/ (2005): Tato druhá definice úroků tedy neobsahuje výslovně výjimku pro dividendy, ovšem dividendy rovněž definuje, a to v čl. 10 odst. 6: výraz „dividendy“ označuje příjmy z akcií, požitkových listů nebo práv, kuksů, zakladatelských podílů nebo jiných práv s podílem na ziscích, právě tak jako příjmy z pohledávek z podílem na ziscích a příjmy z jiných společenských práv, které jsou postaveny naroveň příjmům z akcií daňovými předpisy státu, v němž má sídlo společnost vyplácející dividendy. I když tedy v definici úroků není výslovně uvedena výjimka odkazující na dividendy, je zřejmé, že pokud by se jednalo o dividendy, bylo by podřazení úrokům vyloučeno, tak jako v případě smlouvy prvé.“… Není opory pro názor, že účast na podnikání lze v daňovém právu chápat šířeji než v právu soukromém; to by muselo z daňového předpisu vyplývat. Za tuto účast pak nelze považovat pouhou skutečnost, že splatnost úroků byla v úvěrových smlouvách vázána nikoliv časově, ale v závislosti na dosažení zisku v podnikání dlužníka. Ani takto stanovená splatnost úroků neznamená, že se věřitelé na výsledku podnikání podílejí (přičemž jinou formu účasti by nebylo možno dovodit vůbec) a že obdrží nějaký podíl ze zisku; prostě jen až v době, kdy dlužník zisku dosáhne, bude z něho splácet sjednané úroky.

15 Dividendy – sazba daně Fixní sazby
Rozdílné sazby podle míry účasti příjemce na kapitálu Čistě plátcovský, refundační a kombinovaný systém D-286 –podmínky: potvrzení o daň. rezidentství prohlášení „skutečného vlastníka“ příjmu případně další (dle SZDZ) 15

16 Dividendy – technika zdanění - § 38d ZDP
Srazit v okamžiku výplaty Nejdéle do konce 3. měsíce po rozhodovací val. hromadě Výjimka: dividendy ze zaknihovaných akcií srážku nutno provést nejpozději do konce následujícího měsíce po VH 16

17 Dividendy – administrativa plátce do konce r. 2010
Oznámení dle § 38d/3 ZDP (za příslušný měsíc) Vyúčtování dle § 69/2 ZSDP (za předch. rok do konce února) Správce daně na základě toho vystaví na žádost (plátce nebo poplatníka) potvrzení – § 38d/7 ZDP Shodné povinnosti mají plátci též v případě úroků a lic. Poplatků Od r odlišné postupy dle DŘ 17

18 Dividendy přijaté ze zahraničí
sazba 15 % fyzické osoby dříve možnost volby – samostatný ZD nebo součást běžného ZD. Nyní není důvod právnické osoby – vždy samostatný ZD prostý zápočet daně zapl. v zahraničí osvobození dividend mezi „dceřinými“ a „mateřskými“ společnostmi. Podrobněji „mateřské-dceřiné“ další obr. 18

19 Společný systém zdanění mateřských a dceř. spol. u dividend a podílů
Směrnice 90/435/ES, novel. 2003/123/ES) ZDP: § 19/1/ze) až § 19/1/zi) Vymezení „mateřská – dceřiná: právní forma – typ „kapitálová společnost“ – zveřejněná ve směrnici. podíl na ZK – alespoň 10% doba držení podílu – 12 měsíců (i zpětně) teritoriální původ (EU + Švýcarsko, též Gibraltar). 19

20 Společný systém zdanění mateřských a dceř. spol
Společný systém zdanění mateřských a dceř. spol. – Švýcarská konfederace Pokyn D-282 20

21 Spol. systém zdanění – převody maj. podílů na společnostech EU + Švýc.
EU a Švýcarsko Osvobozeny zisky z převodů majetkových podílů při prodeji mateřskou společností. Účinnost od r. 2008 21

22 Spol. systém zdanění – převody maj. podílů na společnostech mimo EU
Pouze jednosměrné osvobození – zisky českých mat. spol. z účastí v zahraničí Podmínky: uzavřena SZDZ !!! srovnatelná právní forma (a.s., s.r.o., družstvo) naplněna definice mateř. a dceř. spol. korporátní daň ne nižší než 12 % ne osvobození od korporátní daně (ani volitelně) Dokazování (!) 22

23 Úroky - pojem ZDP – úroky aj. výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček + obdobné - § 22/1/g/4 ZDP SZDZ – čl. 11 – obecně definovány jako „příjmy (výnosy) z pohledávek“ nestandardní úroky mezi spojenými osobami O pojmu „spojené os.“ rozhoduje čl. 9 SZDZ, ne text § 23/7 ZDP 23

24 Úroky – právo na zdanění - obecně
ZDP – srážková daň SZDZ variantně: dělený daňový výnos (limitované zdanění u zdroje) výhradně stát příjemce Evropská regulace Evropská regulace – viz další obr. 24

25 Úroky – právo na zdanění - EU – kapitálově spojené osoby
Společný systém zdanění: směrnice 2003/49/ES /587/ES (EU + Švýcarsko) § 19/1/zj), § 19/5 ZDP zdanění PO v zemi vlastníka příjmu nejde-li o úroky s daňovým režimem dividend = právo podílet se z titulu úrokového vztahu na zisku dlužníka vyhrazena možnost změnit nárok na úroky na právo podílet se na zisku dlužníka Nutné rozhodnutí správce daně dle § 38nb ZDP !!! Týká se pouze společností (vč. k.s. a družstev) spojených přímo kapitálově min. 25 % ZK nebo hlas. práv – viz §23/7/a)1. ZDP spojených alespoň 24 měsíců !!!! příjemce je skutečný vlastník příjmu nejde o úrok stálé provozovny Stálá provozovna dále 25

26 Kapitálově přímo spojené osoby dle § 23/7/a)1. ZDP
Dcera 1 Stálá provozovna dále Holding „pramáti“ Mateřská společnost Dcera 2 Přímé kapitálové spojení 26

27 Úroky stálé provozovny (SP)
stát zdroje zdaňuje na svém území bez omezení, jde-li o úroky z pohledávek náležejících SP, složité: určit, zdali jde o pohledávky z majetkové podstaty SP, pokud SP úroky platí nebo je jimi ústředím nákladově zatěžována, chová se jako daňový rezident. 27

28 Úroky placené práv. osobě
Zdanění úroků vyplácených z Česka zahran. práv. osobě (pouze EU+Švýcarsko+Nor.+Isl.) Varianta 1. Úroky placené práv. osobě SZDZ zcela osvobozuje ?? SZDZ uzavřena ?? Sr.daň 15 % - § 36/1(b) ZDP ne ano ano 25 % vychází z § 23/7, protože § 19/5 hovoří obecně o kapitálovém spojení ne Příjemce ze státu EU ?? O S V O B O Z E N O ne Zdaněno dle SZDZ ano podm. §19/5 = 24 měs, 25% ZK splněny ?? ne ano 28

29 Úroky placené práv. osobě
Zdanění úroků vyplácených zahraniční práv. osobě (pouze EU + Švýc.+Nor.+Isl.) Varianta 2. Úroky placené práv. osobě podm. §19/5 = 24 měs, 25% ZK splněny ?? Příjemce ze státu EU ?? ano ano ne ne O S V O B O Z E N O SZDZ osvobozuje u zdroje ?? SZDZ uzavřena ?? Sráž. daň 15 % - § 36/1(b) ZDP ne ano ne ano ZDANĚNO DLE SZDZ 29

30 Úroky – technika zdanění
Při výplatách nerezidentům srážkou 15 % u zdroje (§ 22/1/g/4 ZDP) modifikováno mezinár. smlouvami Přijaté úroky ze zahraničí v daňovém přiznání FO: volba způsobu zdanění odpadla od r. 2008 PO: součást zákl. daně Zápočet daně 30

31 Úroky – okamžik srážky daně
38d ZDP – shodně jako dividendy, ale úroky z úvěrů a půjček výslovně nejpozději k datu zaúčtování. při překlasifikaci na dividendy - §38d/1 ZDP neuvádí §22/1/g)3 ZDP, vždy tedy k datu výplaty (dle 10 Ca 396/ ) srážka z dividend a podílů je vázána na výplatu nebo rozhodnutí valné hromady. Překlasifikované úroky takovým rozhodováním VH neprošly – viz § 38d odst. 2 posl. věta – posl. den zdaňovacího období 31

32 Úroky: povinnosti platebního zprostředkovatele
§ 38fa ZDP – do 15 dne 3. měs. po ukončení zdaň. období oznámit platby rezidentům zúč. států. vybrané státy – namísto oznámení mohou úroky zdanit (postupně od 15% do 30%) tyto státy nezdaní, pokud vlastník úroků požádá a poskytne potvrzení od svého státu příjemce má právo na úplný zápočet daně podle § 38f/10 ZDP Směrnice Rady 2003/48/ES a pokyn D-282 32

33 Licenční poplatky – pojem (1)
čl. 12 SZDZ § 19/7 ZDP § 22/1/g)1,2,5 ZDP Jde o úhrady za užívání práv (v podstatě vedoucí k jejich zpeněžení) 33

34 Licenční poplatky – pojem (2)
ZDP: 22/1/g)1 náhr. za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu prům. vlastnictví, poč. programů (softwaru) výrobně technických a jiných hosp. využitelných poznatků (know-how) 22/1/g)2 náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva příbuzného právu autorskému 22/1/g)5 příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území ČR 34

35 Licenční poplatky – pojem (3)
ZDP § 19/7 Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za pronájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení. 35

36 Licenční poplatky – pojem (4)
SZDZ čl. 12 (vzorová sml. OECD) Výraz „licenční poplatky“ označuje platby jakéhokoli druhu, obdržené jako úhrada za užití nebo právo na užití jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně kinematografických filmů, patentů, obchodních značek, návrhů nebo modelů, plánů, tajných vzorců či postupů nebo informací vztahujících se ke zkušenosti nabyté v průmyslové, obchodní nebo vědecké oblasti. 36

37 LP průmyslové a kulturní
SZDZ jim určují různý režim kulturní LP často zvýhodněny nižší sazbou nebo i nulovým zdaněním ve státě zdroje průmyslové LP: známková práva know-how (výklad z r D-235) software užívání movitých věcí Pozor na smíšené smlouvy např. franšízink ! Metodika OECD umožňuje řídit se převažující složkou plnění, metodika MF však tuto možnost nenabízí. Praxe? 37

38 LP – metodika dle OECD Nový komentář ke vzorové smlouvě z r – definice LP značně úzká Se sw počítáno jen v rámci výhrad států a velmi omezeně. Akcentováno: užití práv – pouze pro potřeby komerční zakázková tvorba není předmětem LP konečný převod práv je službou nebo prodejem majetku, ne LP 38

39 LP - úplný a omezený převod práv – metodika dle MF
úplný převod práv nemá povahu LP, naopak úhrada za užívání ano = opatř. MF ve FZ 7-8/93 Rozpor tohoto výkladu s novějšími metodikami MF 39

40 LP – výhrady ČR k modelové smlouvě OECD
ČR si vyhrazuje právo: podrobit platby za užití softwaru daňovému režimu odlišnému od režimu stanoveného pro autorská práva. doplnit „za užití nebo za právo na užití průmyslového obchodního nebo vědeckého zařízení“ 40

41 Licenční poplatky – sporné pojmy
Sporný výklad pojmů: užívání movitého majetku know-how software 41

42 LP – užívání věcí movitých
Proč? jde o tzv. výhradu ČR k modelové smlouvě OECD sjednáno v SZDZ se všemi státy s výjimkou Irska dvě sazby dle § 36 ZDP: 15 % operativní pronájem (limitováno smlouvami – obvykle 5 – 10%) 5 % fin. leasing Sazby daně 42

43 Platba za posuvné bednění 38 Ca 212/98-32 (1999)
„Zákon o daních z příjmů nerozlišuje mezi příjmy z užívání movité věci nebo její části a příjmy z nájemného a pojmy „užívání movité věci nebo její části“ a „nájmu“ fakticky ztotožňuje, když v § 36 odst. 1 písm. a) bod 2 odkazuje, pokud jde o příjmy z nájemného na § 22 odst. 1 písm. g), bod 5, který hovoří o příjmech z užívání movité věci nebo její části…. Výraz „licenčních poplatků“ je dán do uvozovek a navazující dikce, že tento výraz označuje náhrady jakéhokoliv druhu, placené za užití nebo za právo na užití“ svědčí o tom, že licenční poplatky užívané v citované smlouvě mají jiný význam než licenční poplatky v užším slova smyslu a je třeba je chápat daleko šířeji. Za tohoto stavu pak náhradou jakéhokoli druhu placenou za užití nebo za právo na užití zařízení je i platba za užívání posuvného bednění.“ 43

44 Know how a výsledky výzkumu a vývoje
Platby za užití práva x službu Komentáře ke vzorové smlouvě OECD – překlad z r. 2008 Daňová řízení z poslední doby potvrzují, že zakázkový vývoj ani daňová správa nepovažuje za předmět licenčních poplatků. Roli nehraje účetní režim (nehmotný majetek x časově rozlišené služby 44

45 LP – software - východiska z pohledu metodiky daňové správy
zdaňování sw je v ČR postaveno na výkladech. např. FZ 7-8/2003, opatření MF č. 251/17117/93 – „specifické know-how“ Důležitý je D-235 vzorová smlouva OECD se o sw vůbec nezmiňuje, podrobně ale komentáře v SZDZ obvykle sjednán sw jako titul pro LP, ale ne ve všech MF ale ve výkladech nerozlišuje podle textu smluv 45

46 LP – software dle povahy převodu
opatření MF 251/17117/93, FZ 1993, č. 7-8: úplný převod práv = není LP omezený převod práv – tvorba na objednávku = je LP prodej standardního softwaru určeného pro širokou distribuci = není LP „krabicový sw“ později např. též D-98, D-116, D-132, D-190, D-300 Jiné pojetí: pokyn k elektronickému obchodu (D-235) klade důraz na to, že se musí jednat o převod práva na užití autorského práva (nikoli o jeho „produkt“) 46

47 LP – Průřezové schéma 47 Produkt (autorů) určen ke zhodno-cení?
pravděp. nepodléhá režimu lic. poplatků ne ano přímo pro zákazníka? ano ne úplný převod práva? pravděp. podléhá režimu lic. poplatků ne ano 47

48 Lic. poplatky: technika zdaňování
Plátce zdaňuje platby nerezidentům u zdroje Přijaté LP jsou součástí ZD brutto + zápočet daně (vždy) Nárok na zápočet nutno doložit dle 38f/4 ZDP: = potvrzení zahraničního správce daně o zaplacené dani. V odův. případech lze akceptovat potvrzení plátce Placené Přijaté 48

49 Rozhodnutí SD o osvobození LP a úroků § 38nb ZDP
Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a půjček (1) Poplatník, který splňuje podmínky pro osvobození podle §19 odst. 1 písm. zj) a zk), požádá svého místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a půjček. Žádost lze podat i prostřednictvím plátce, avšak rozhodnutí vydá vždy správce daně místně příslušný poplatníkovi. (2) Povinnými náležitostmi žádosti o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození jsou a) potvrzení o daňovém rezidentství příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček vydané zahraničním správcem daně, b) informace prokazující, že příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček je jejich skutečným vlastníkem, c) potvrzení zahraničního správce daně, že příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček podléhá některé z daní uvedených v příslušném právním předpisu Evropských společenství, 245) které mají stejný nebo podobný charakter jako daň z příjmů [§19 odst. 3 písm. a) bod 3], d) informace prokazující, že příjemce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček má právní formu uvedenou v příslušném právním předpisu Evropských společenství, 245) e) informace prokazující, že příjemce a plátce licenčních poplatků nebo úroků z úvěrů a půjček jsou osobami přímo kapitálově spojenými a po jak dlouhou dobu, f) právní titul pro výplatu licenčních poplatků nebo úroků. (3) Informace obsažené v žádosti a jejích povinných náležitostech musí platit nejméně po dobu jednoho roku a nesmí být starší 3 let. Dojde-li ke změně, která může mít vliv na splnění podmínek pro osvobození podle §19 odst. 1 písm. zj) a zk), poplatník je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu plátce a svého místně příslušného správce daně. (4) Správce daně je povinen na základě žádosti, jejíž povinné náležitosti jsou vymezeny v odstavci 2, vydat rozhodnutí o přiznání osvobození, jsou-li splněny podmínky uvedené v §19 odst. 1 písm. zj) a zk) a odst. 5 a §23 odst. 7. Správce daně je povinen toto rozhodnutí vydat do tří měsíců od okamžiku, kdy poplatník poskytl všechny informace a důkazy nutné pro prokázání, že podmínky pro osvobození jsou splněny. Rozhodnutí je závazné i pro plátce daně. 49

50 Srážková daň podle daňového řádu
§§ Hlášení do 25. dne násl. měsíce Vyúčtování do 4 měsíců od konce roku Možnost oprav daně směrem dolů pouze při: zjištění správce daně(viz § 235/2). Problém návaznosti § 38d/8 ZDP nebo při splnění podmínek pro dodatečné vyúčtování (viz § 141/2 Dále rozebráno 50

51 Směrnice EU ke zdanění pasivních příjmů - rekapitulace
v oblasti dividend a podílů na zisku v oblasti úroků a lic. poplatků Specifická aplikace na švýcarské daň rezidenty Dále rozebráno 51

52 Společný systém zdanění mateřských a dceř
Společný systém zdanění mateřských a dceř. společnosti u dividend a podílů na zisku Směrnice 90/435/ES novel. 2003/123/ES), ZDP: § 19/1zi) a § 19/1/ze) od daně osvobozeny příjmy u plátce i u příjemce podmínka vlastnictví min. 10% zákl. kapitálu vztah mat.-dceř. společnost nejméně 12 měsíců podmínka vyjmenovaných právních forem. (ČR: a.s., s.r.o., družstvo). Švýcarsko dle opatření Rozh. Rady 2004/911/ES. nevztahuje se na české straně na družstva ostatní shodně Vztahuje se i na prodeje podílů - doplnit 52

53 Společný systém zdanění v oblasti úroků a lic. poplatků
Směrnice 2003/49/ES; ZDP: § 19/1/zj) a § 19/1/zk) ZDP; D-282) Nevztahuje se na mateřské a dceř. společnosti ve smyslu definice (10%...), ale na kapitál. spojené osoby (§ 23/7 ZDP – 25%) po dobu 24 měsíců (viz § 19 odst. 5) - tedy ale např. i na komanditní společnost. Úroky i LP zdaňovat výhradně v zemi sídla vlastníka příjmu. osvobození se nevztahuje na úroky překvalifikované na podíl na zisku. U LP mají některé země přechodné ustanovení. ČR je může zdaňovat do roku 2011 (max. 10% - dle SZDZ) Režim není automatický – žádost a rozhodnutí dle § 38nb ZDP – bude vydáno při splnění podmínek Švýcarsko -2004/911/ES úroky bezpředmětné – shodně řeší SZDZ LP – Švýcarsko nezatěžuje, ČR dle protokolu k SZDZ 5 % 53

54 Technické služby - zajímavost
Motto: ničemu nevěř a vždy ověřuj v konkrétní smlouvě !!! Zvláštní úprava je sjednána v případě států: Brazílie Indie Malajsie Tunis = Zdaňování technických služeb i před vznikem stálé provozovny 54

55 Technické služby ve smlouvě s Indií č. 301/1999 Sb.
Čl. 12 odst. 1: Licenční poplatky nebo poplatky za technické služby mající zdroj v jednom smluvním státě a vyplácené rezidentu druhého smluvního státu mohou být zdaněny v tomto druhém státě. 55

56 Technické služby ve smlouvě s Tunisem č. 419/1992 Sb.
čl. 12 odst. 3: Výraz "licenční poplatky" použitý v tomto článku označuje: ... rovněž náhrady za technické nebo ekonomické studie nebo za technickou pomoc poskytované v druhém smluvním státě 56

57 Technické služby ve smlouvě s Malajsií č. 71/1998 Sb.
Samostatný článek 13 – Poplatky za technické služby odst. 2: Výraz „poplatky za technické služby" použitý v tomto článku označuje platby jakéhokoliv druhu kterékoliv osobě, jiné než zaměstnanci osoby vyplácející poplatky, v souvislosti se službami technické, řídicí nebo poradenské povahy. 57

58 Technické služby podle Protokolu ke smlouvě s Brazílií č. 200/1991 Sb.
3. K článku 12 odstavec 3: Rozumí se, že ustanovení odstavce 3 článku 12 se bude používat na příjem za poskytování technické pomoci a technických služeb. 58

59 Děkuji za pozornost Vlastimil Sojka © 12/2010 sojka@kodap.cz


Stáhnout ppt "Mezinárodní zdanění - pasivní příjmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google